Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets rekommendation av den 28 september 2000 till medlemsstaterna att på anmodan av Europol påbörja brottsutredningar i särskilda fallEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 289 , 12/10/2000 s. 0008 - 0008Rådets rekommendation

av den 28 september 2000

till medlemsstaterna att på anmodan av Europol påbörja brottsutredningar i särskilda fall

(2000/C 289/13)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 30.2 b i detta, och

av följande skäl:

(1) I punkt 45 i slutsatserna från Europeiska rådets möte i Tammerfors den 15-16 oktober 1999 uppmanas rådet att bemyndiga Europol att anmoda medlemsstaterna att påbörja, genomföra eller samordna utredningar i särskilda fall, samtidigt som medlemsstaternas system för rättslig prövning respekteras.

(2) Myndigheterna i den berörda medlemsstaten fattar självständigt och i enlighet med den nationella lagstiftningen beslut om hur en framställning från Europol skall behandlas.

(3) Framställningen från Europol kommer att göras enligt artikel 4 i Europolkonventionen.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

Medlemsstaterna bör behandla varje framställning från Europol om att de skall påbörja, genomföra eller samordna utredningar i särskilda fall och bör ta sådana framställningar under vederbörligt övervägande. Europol bör i princip informeras om huruvida den begärda utredningen kommer att inledas och om resultaten av alla sådana utredningar.

Om en medlemsstat beslutar att inte genomföra en utredning, bör Europol informeras om detta beslut och i princip om skälen till det.

Svar på Europols framställningar om att medlemsstaterna skall genomföra utredningar i särskilda fall och information till Europol om resultatet av utredningar bör lämnas via behöriga myndigheter i medlemsstaterna enligt bestämmelserna i Europolkonventionen och i den relevanta nationella lagstiftningen.

Utfärdat i Bryssel den 28 september 2000.

På rådets vägnar

D. Vaillant

Ordförande