Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

12.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 301/38


RÅDETS BESLUT 2008/852/RIF

av den 24 oktober 2008

om ett antikorruptionsnätverk med kontaktpunkter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 29, 30.1, 31 och 34.2 c,

med beaktande av Förbundsrepubliken Tysklands initiativ (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

I artikel 29 i fördraget föreskrivs att unionens mål att ge medborgarna en hög säkerhetsnivå inom ett område med frihet, säkerhet och rättvisa ska uppnås genom förebyggande och bekämpande av brottslighet, vare sig denna är organiserad eller ej, inbegripet korruption och bedrägeri.

(2)

I Europeiska unionens strategi inför det nya årtusendet om förebyggande och bekämpning av den organiserade brottsligheten betonas att en övergripande EU-politik mot korruption måste utarbetas.

(3)

I sin resolution av den 14 april 2005 om en övergripande EU-politik mot korruption, vilken anknyter till kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 28 maj 2003 om en övergripande EU-politik mot korruption, bekräftar rådet vikten av medlemsstaternas roll i och arbete med utformningen av en övergripande och mångfacetterad politik mot korruption, både inom den offentliga och den privata sektorn, i partnerskap med alla berörda aktörer i både det civila samhället och näringslivet.

(4)

Europeiska rådet välkomnade att ett strategiskt koncept har utvecklats inom ramen för Haagprogrammet (3) (punkt 2.7) med avseende på gränsöverskridande organiserad brottslighet och korruption på EU-nivå, samt anmodade rådet och kommissionen att vidareutveckla konceptet och göra det operativt.

(5)

Cheferna och de viktigaste företrädarna för EU-medlemsstaternas nationella organ för övervakning och inspektion av polisen samt cheferna och de viktigaste företrädarna för medlemsstaternas korruptionsbekämpande organ med ett mer omfattande mandat möttes i Wien i november 2004 under Agis-konferensen om förstärkning av det operativa samarbetet i kampen mot korruption i Europeiska unionen. De betonade att det är viktigt att deras samarbete stärks ytterligare, bland annat genom årliga möten, och välkomnade tanken på ett europeiskt antikorruptionsnätverk grundat på befintliga strukturer. Som en följd av Wien-konferensen möttes dessa europeiska partner mot korruption (Epac) i Budapest i november 2006 för ett sjätte årsmöte, där de med en överväldigande majoritet bekräftade sin uppslutning bakom initiativet att inrätta ett mer formellt antikorruptionsnätverk.

(6)

För att utnyttja befintliga strukturer kan de myndigheter och organ som ska ingå i det europeiska antikorruptionsnätverket även omfatta Epac-organisationer.

(7)

Ett förstärkt internationellt samarbete erkänns allmänt (4) vara en huvudfråga i kampen mot korruption. Genom effektivt samarbete, kartläggande av möjligheterna, utbyte av goda metoder och framtagande av höga professionella standarder bör kampen mot alla former av korruption stärkas. Inrättandet av ett antikorruptionsnätverk på EU-nivå är ett viktigt bidrag till att förbättra ett sådant samarbete.

HÄRIGENOM FÖRSKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Mål

För att förbättra det samarbete som myndigheter och organ bedriver för att förhindra och bekämpa korruption i Europa ska ett nätverk av EU-medlemsstaternas kontaktpunkter (nedan kallat nätverket) inrättas. Europeiska kommissionen, Europol och Eurojust ska delta fullt ut i nätverkets verksamhet.

Artikel 2

Nätverkets sammansättning

Nätverket ska bestå av myndigheter och organ i Europeiska unionens medlemsstater med uppdrag att förhindra och bekämpa korruption. Medlemmarna ska utses av medlemsstaterna. Varje medlemsstat ska utse minst en och högst tre organisationer. Europeiska kommissionen ska utse sina egna företrädare. Europol och Eurojust kan inom ramen för respektive behörighet medverka i nätverkets verksamhet.

Artikel 3

Nätverkets uppgifter

1.   Nätverket ska särskilt ha följande uppgifter:

1.

Att inom hela EU vara ett forum för utbyte av information om effektiva åtgärder och erfarenheter när det gäller förhindrande och bekämpande av korruption.

2.

Att göra det lättare att upprätta och aktivt upprätthålla kontakter mellan nätverkets medlemmar.

I detta syfte ska bland annat en förteckning över kontaktpunkter hållas uppdaterad och en webbplats upprättas.

2.   För att fullgöra sina uppgifter ska nätverkets medlemmar träffas minst en gång per år.

Artikel 4

Tillämpningsområde

Polissamarbetet och det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaternas ska regleras av tillämpliga bestämmelser. Nätverkets inrättande ska inte påverka tillämpningen av sådana bestämmelser, och inte heller Cepols roll.

Artikel 5

Nätverkets organisation

1.   Nätverket ska organisera sitt arbete med utgångspunkt i det informella samarbete som för närvarande sker inom ramen för Epac.

2.   Medlemsstaterna och Europeiska kommissionen ska stå för alla kostnader för de medlemmar eller företrädare som de utsett. Detsamma ska gälla för Europol och Eurojust.

Artikel 6

Ikraftträdande

Detta beslut får verkan dagen efter det att det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 24 oktober 2008.

På rådets vägnar

M. ALLIOT-MARIE

Ordförande


(1)  EUT C 173, 26.7.2007, s. 3.

(2)  Yttrandet avgivet den 5 juni 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen (EUT C 53, 3.3.2005, s. 1).

(4)  Förenta nationernas konvention mot korruption, antagen genom generalförsamlingens resolution 58/4 av den 31 oktober 2003.