Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rekommendation till Rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 maj 1997, utarbetad på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen, om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i /* KOM/2007/0218 slutlig - CNS 2007/0072 */[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 25.4.2007

KOM(2007) 218 slutlig

2007/0072 (CNS)

Rekommendation till

RÅDETS BESLUT

om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 maj 1997, utarbetad på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen, om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

Genom 2005 års anslutningsakt för Bulgarien och Rumänien[1] infördes ett förenklat system för Bulgariens och Rumäniens anslutning till de konventioner (och protokoll) som medlemsstaterna ingått på grundval av artikel 34 (tidigare artikel K 3) i fördraget om Europeiska unionen eller artikel 293 i EG-fördraget. Det är inte längre nödvändigt att såsom tidigare förhandla fram och ingå särskilda protokoll om anslutning till dessa konventioner (vilket hade krävt ratificering av 27 stater). Enligt artikel 3.3 i anslutningsakten skall Bulgarien och Rumänien helt enkelt ansluta sig till dessa konventioner och protokoll i kraft av anslutningsakten.

Enligt artikel 3.3 och 3.4 i anslutningsakten skall rådet anta ett beslut för att fastställa vilken dag dessa konventioner skall träda i kraft för Bulgarien och Rumänien och för att göra alla de anpassningar av konventionerna som krävs på grund av de två nya medlemsstaternas anslutning (vilket i alla händelser skulle omfatta antagandet av konventionerna på bulgariska och rumänska språken, så att dessa språkversioner äger lika giltighet). Rådet skall vidta åtgärder på rekommendation av kommissionen efter att ha hört Europaparlamentet.

Bilaga I till anslutningsakten innehåller en förteckning över de sju berörda konventionerna och protokollen på området rättsliga och inrikes frågor.

I förteckningen ingår konventionen av den 26 maj 1997 utarbetad på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i.

Syftet med kommissionens rekommendation till ett rådsbeslut är att i enlighet med artikel 3.4 i anslutningsakten göra de anpassningar som krävs på grund av Bulgariens och Rumäniens anslutning till ovannämnda konvention.

2007/0072 (CNS)

Rekommendation till

RÅDETS BESLUT

om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 maj 1997, utarbetad på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen, om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien (nedan kallad anslutningsakten), särskilt artikel 3.4,

med beaktande av kommissionens rekommendation[2],

med beaktande av Europaparlamentets yttrande[3], och

av följande skäl:

1. Konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i (nedan kallad ”konventionen mot korruption bland tjänstemän”) undertecknades den 26 maj 1997 och trädde i kraft den 28 september 2005.

2. Efter sin anslutning till Europeiska unionen har Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien deponerat sina instrument avseende anslutning till konventionen mot korruption bland tjänstemän.

3. Enligt artikel 3.3 i anslutningsakten skall Bulgarien och Rumänien ansluta sig till de konventioner och protokoll mellan medlemsstaterna som finns förtecknade i dess bilaga I, och som bland annat omfattar konventionen mot korruption bland tjänstemän. De skall träda i kraft gentemot Bulgarien och Rumänien den dag som rådet fastställer.

4. I enlighet med artikel 3.4 i anslutningsakten skall rådet göra alla anpassningar som krävs på grund av anslutningen till dessa konventioner och protokoll.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Konventionen mot korruption bland tjänstemän träder för Bulgarien och Rumänien i kraft den första dagen i den första månaden efter den dag då detta beslut har antagits.

Artikel 2

Texterna till konventionen mot korruption bland tjänstemän, som upprättats på bulgariska och rumänska språken och åtföljer detta beslut, gäller på samma villkor som de övriga språkversionerna av konventionen mot korruption bland tjänstemän.

Artikel 3

Detta beslut får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning .

Utfärdat i Bryssel den [...]

På rådets vägnar

Ordförande

BILAGA Texten på bulgariska och rumänska språken till konventionen av den 26 maj 1997, utarbetad på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen, om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i

.

[1] EUT L 157, 5.12.2005, s. 203.

[2] EUT C […], […], s. […].

[3] EUT C […], […], s. […].