Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förslag till RÅDETS BESLUT om att 4-metylamfetamin ska underställas kontrollåtgärder /* COM/2013/039 final - 2013/0021 (NLE) */MOTIVERING

Genom rådets beslut 2005/387/RIF[1] om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen föreskrivs ett förfarande i tre steg som kan leda till att ett nytt psykoaktivt ämne underställs kontrollåtgärder i unionen.

I enlighet med artikel 6 i ovannämnda rådsbeslut begärde rådet den 24 september 2012 formellt att den utvidgade vetenskapliga kommittén vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) skulle genomföra en riskbedömning av det psykoaktiva ämnet 4-metylamfetamin.

De viktigaste resultaten av riskbedömningen är följande:

(1) 4-metylamfetamin är en syntetisk metylerad ring av ett derivat av det kontrollerade ämnet amfetamin och har liknande effekter på kroppen som andra stimulerande ämnen såsom amfetamin.

(2) Användning av 4-metylamfetamin kan ge upphov till akuta hälsoproblem och skadliga effekter och exempel på detta har dokumenterats. Missbruksmönstren verkar vara desamma som för amfetamin.

(3) Under perioden 2010−2012 rapporterades 21 dödsfall i fyra medlemsstater där 4-metylamfetamin ensamt eller i kombination med andra ämnen påträffats i obduktionsproverna. I vissa fall var 4-metylamfetamin den främsta drog som upptäcktes.

(4) 4-metylamfetamin har inte något känt, etablerat eller bekräftat medicinskt värde eller användningsområde. Det används dock som referensstandard vid analys och inom vetenskaplig forskning.

Enligt artikel 8.1 i rådets beslut ska kommissionen inom sex veckor från den dag då den mottar riskbedömningsrapporten antingen förelägga rådet ett initiativ om att det nya psykoaktiva ämnet ska underställas kontrollåtgärder eller, om kommissionen bedömer att ett sådant initiativ inte är nödvändigt, lägga fram en rapport där den motiverar sin ståndpunkt.

Även om det än så länge finns få vetenskapliga bevis för riskerna med 4-metylamfetamin och dess missbruksmönster, finns det anledning att underställa ämnet kontrollåtgärder inom unionen. Den främsta anledningen är att ämnet enligt riskbedömningsrapporten är förknippat med hälsorisker, vilket påpekats ovan. Dessa risker förvärras av det faktum att 4-metylamfetamin ofta saluförs som amfetamin eller i kombination med amfetamin eller andra ämnen och att flertalet användare är omedvetna om att de konsumerar detta specifika ämne.

Eftersom organiserad brottslighet verkar vara involverad i produktion av, olaglig handel med och leverans av 4-metylamfetamin och eftersom ämnet uppvisar likheter med amfetamin finns det dessutom en risk för att 4-metylamfetamin blir ett alternativ till amfetamin, vilket är ytterligare ett argument för att ämnet borde underställas kontrollåtgärder.

Syftet med detta förslag till rådets beslut är att uppmana medlemsstaterna att underställa 4-metylamfetamin de kontrollåtgärder och straffrättsliga påföljder som föreskrivs i deras lagstiftning i enlighet med förpliktelserna enligt 1971 års FN-konvention om psykotropa ämnen.

2013/0021 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om att 4-metylamfetamin ska underställas kontrollåtgärder

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut 2005/387/RIF av den 10 maj 2005 om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen[2], särskilt artikel 8.3,

med beaktande av kommissionens initiativ, och

av följande skäl:

(1) En riskbedömningsrapport om 4-metylamfetamin har utarbetats på grundval av artikel 6 i beslut 2005/387/RIF vid ett extra sammanträde med den utvidgade vetenskapliga kommittén vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk. Rapporten lades fram för kommissionen den 29 november 2012.

(2) 4-metylamfetamin är en syntetisk metylerad ring av ett amfetaminderivat och det har främst beslagtagits i pulver- och pastaform i prover innehållande amfetamin och koffein, men även påträffats i tablettform och flytande form. Det har dykt upp på den illegala amfetaminmarknaden där det säljs och används som amfetamin. Det har inkommit en anmälan om att ämnet upptäckts i en produkt som sålts på internet. Den kemiska prekursor som huvudsakligen används vid syntes av 4-metylamfetamin är 4-metyl-bensylmetylketon (4-metyl-BMK) som verkar kunna köpas via internet och som inte omfattas av 1988 års FN-konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen.

(3) Det finns inte många redogörelser för 4-metylamfetamins specifika effekter på kroppen eftersom användarna oftast inte är medvetna om att de har tagit substansen. De få uppgifter som finns att tillgå tyder emellertid på att ämnet har stimulerande effekter. De begränsade uppgifter som finns tillgängliga rörande människor tyder på att 4-metylamfetamin ger upphov till skadliga effekter som hypertermi, hypertoni, anorexi, illamående, transpiration, magbesvär, hosta, kräkningar, huvudvärk, hjärtklappning, sömnlöshet, paranoia, ångest och depression. De uppgifter som för närvarande finns tillgängliga är otillräckliga för att man ska kunna avgöra ämnets relativa beroendeframkallande potential.

(4) Enligt de få källor som finns att tillgå har 4-metylamfetamin en akut toxicitet som är jämförbar med den för andra stimulantia. Vissa uppgifter tyder på att det finns en risk för att den totala toxiciteten ökar när ämnet intas i kombination med andra ämnen, däribland amfetamin och koffein.

(5) Totalt har 21 dödsfall registrerats i fyra medlemsstater där 4-metylamfetamin ensamt eller i kombination med ett eller fler andra ämnen, särskilt amfetamin, har påträffats i obduktionsproverna. Även om det utifrån den information som finns tillgänglig är omöjligt att med säkerhet fastställa vilken roll 4-metylamfetamin spelat i samband med dessa dödsfall, var ämnet i vissa fall den huvudsakliga drog som påträffades, och halterna var jämförbara med dem som påträffats vid vissa dödsfall till följd av amfetaminkonsumtion.

(6) 4-metylamfetamin har påträffats i 15 medlemsstater, medan en medlemsstat har anmält att ämnet framställts på dess territorium. Det är svårt att uppskatta hur allmänt utbrett just 4-metylamfetamin är. Det saknas information om efterfrågan av detta specifika ämne hos användargrupperna. Det saluförs inte via internetbutiker.

(7) Den information som finns att tillgå tyder på att ämnet produceras och distribueras av samma organiserade kriminella grupper som är inblandade i framställningen av och den olagliga handeln med den kontrollerade drogen amfetamin.

(8) 4-metylamfetamin har inte något känt, etablerat eller bekräftat medicinskt värde eller användningsområde inom unionen, och det har inte heller godkänts för försäljning inom unionen. Bortsett från dess användning som referensstandard vid analys och inom vetenskaplig forskning finns det inte några indikationer på att ämnet kan användas i något annat legitimt syfte.

(9) 4-metylamfetamin är för närvarande inte under bedömning och har inte bedömts enligt FN:s system. I åtta medlemsstater omfattas ämnet av lagstiftning om drogkontroll i enlighet med förpliktelserna enligt 1971 års FN-konvention om psykotropa ämnen. Ytterligare två medlemsstater tillämpar den generiska definitionen för produkten i sin lagstiftning medan en medlemsstat tillämpar kontrollåtgärder för ämnet i enlighet med sin läkemedelslagstiftning.

(10) Även om det framgår av riskbedömningsrapporten att det bara finns begränsade vetenskapliga bevis för riskerna med 4-metylamfetamin och att ytterligare studier måste genomföras av de hälsorisker och sociala risker som är förknippade med ämnet, utgör de tillgängliga uppgifterna tillräckliga skäl för att låta ämnet underställas kontrollåtgärder inom unionen. Detta på grund av de hälsorisker som ämnet utgör och som dokumenterats i och med att ämnet påträffats i samband med flera dödsfall (särskilt när det används i kombination med andra ämnen), på grund av dess likhet med amfetamin beträffande utseende och verkan, samt på grund av det faktum att användare kan konsumera ämnet utan att vara medvetna om detta. Dessa risker, liksom 4-metylamfetaminets begränsade medicinska värde och användning, motiverar ett beslut om att underställa ämnet kontrollåtgärder inom unionen.

(11) Eftersom 4-metylamfetamin redan kontrolleras i tio medlemsstater kan man genom att ställa det under kontroll i hela unionen bidra till att undvika gränsöverskridande problem som rör efterlevnaden av lagstiftning och rättsligt samarbete.

(12) Kontrollåtgärder i hela unionen kan hjälpa till att förhindra att 4-metylamfetamin blir ett alternativ till amfetamin på de olagliga narkotikamarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det nya psykoaktiva ämnet 4-metylamfetamin underställs härmed kontrollåtgärder.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska senast ett år efter den dag då detta beslut offentliggörs vidta de åtgärder som enligt deras nationella lagstiftning krävs för att underställa 4-metylamfetamin sådana kontrollåtgärder och straffrättsliga påföljder som föreskrivs i deras lagstiftning i enlighet med förpliktelserna enligt 1971 års FN-konvention om psykotropa ämnen.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

                                                                       På rådets vägnar

                                                                       Ordföranden

[1]               EUT L 127, 20.5.2005, s. 32.

[2]               EUT L 127, 20.5.2005, s. 32.