Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Domstolens dom (femte avdelningen) den 29 juni 1995. - Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland. - Medlemsstats fördragsbrott - Icke genomförda direktiven 90/219/EEG och 90/220/EEG - Genetiska modifierade organismer. - Mål C-170/94.Rättsfallssamling 1995 s. I-01819Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordMedlemsstater - Skyldigheter - Genomförande av direktiv - Obestritt fördragsbrott

(EG-fördraget, artikel 169)

ParterI mål C-170/94,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av Maria Kontou-Durande vid rättstjänsten, i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg hos Georgios Kremlis, vid rättstjänsten, Centre Wagner, Kirchberg,

sökande,

mot

Republiken Grekland, företrädd av Panagiotis Mylonopoulos, juridisk rådgivare vid den särskilda rättsavdelningen för gemenskapsrättsliga frågor vid utrikesministeriet, och Nana Dafniou, tjänsteman vid samma avdelning, båda i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg vid Greklands ambassad, 117, Val Sainte-Croix,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt EG-fördraget genom att inte inom de föreskrivna fristerna vidta, eller underrätta kommissionen om, nödvändiga åtgärder i lag eller annan författning för att genomföra rådets direktiv 90/219/EEG av den 23 april 1990 om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (EGT nr L 117, s. 1) och rådets direktiv 90/220/EEG av den 23 april 1990 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (EGT nr L 117, s. 15),

meddelar

DOMSTOLEN

(femte avdelningen)

sammansatt av C. Gulmann, avdelningsordförande och P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward och L. Sevón (referent), domare,

generaladvokat: F.G. Jacobs,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 4 maj 1995 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Europeiska gemenskapernas kommission har, genom ansökan inkommen till domstolens kansli den 20 juni 1994, väckt talan enligt artikel 169 i EG-fördraget om fastställelse av att Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt EG-fördraget genom att inte inom de föreskrivna fristerna vidta, eller underrätta kommissionen om, nödvändiga åtgärder i lag eller annan författning för att genomföra rådets direktiv 90/219/EEG av den 23 april 1990 om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (EGT nr L 117, s. 1) och rådets direktiv 90/220/EEG av den 23 april 1990 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (EGT nr L 117, s. 15).

2 Av artikel 22 i direktiv 90/219 framgår att medlemsstaterna senast den 23 oktober 1991 skall ha infört de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att genomföra direktivet. I artikel 23 i direktiv 90/220 anges att de bestämmelser som är nödvändiga för att införliva direktivet med nationell rätt skall ha trätt i kraft senast den 23 oktober 1991. I dessa båda artiklar föreskrivs att medlemsstaterna skall omedelbart underrätta kommissionen om vidtagna åtgärder.

3 Då kommissionen inte hade erhållit någon underrättelse om vidtagna åtgärder och inte heller på grundval av tillgängliga uppgifter hade kunnat sluta sig till att Republiken Grekland fullgjort sin skyldighet att låta nödvändiga bestämmelser träda i kraft inom den angivna fristen, anmodade kommissionen den grekiska regeringen i skrivelse av den 20 maj 1992 att inkomma med synpunkter inom två månader, på sätt som anges i artikel 169 första stycket i fördraget. I skrivelse till kommissionen av den 14 september 1992 meddelade Republiken Grekland att nödvändiga åtgärder för att genomföra direktiven var under beredning.

4 Den 25 maj 1993 översände kommissionen ett motiverat yttrande till Republiken Grekland, i vilket denna uppmanades att inom två månader vidta nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter yttrandet. Kommissionen erhöll inget svar på yttrandet. Kommissionen försökte därefter få upplysningar vid ett möte med de grekiska myndigheterna. Dessa svarade att åtgärder för införlivande höll på att utarbetas. Kommissionen beslöt därmed att väcka föreliggande talan.

5 Kommissionen har i sin ansökan anfört, med stöd av artiklarna 22 i direktiv 90/219 och 23 i direktiv 90/220 samt artiklarna 5 första stycket och 189 tredje stycket i fördraget, att Republiken Grekland var skyldig att inom de angivna fristerna vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra direktiven och att Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter genom att inte vidta dessa åtgärder.

6 Republiken Grekland har yrkat att kommissionens talan skall ogillas. Den har dock inte bestritt att direktiven inte har införlivats inom de föreskrivna fristerna. Grekland har endast uppgivit i sin duplik, i sista hand, att den grekiska förvaltningen har tillsatt en kommission bestående av vetenskapsmän och representanter för de gemensamt ansvariga myndigheterna, med uppdrag att utarbeta förslag till två gemensamma departementsförordningar avsedda att omsätta direktiven i nationell rätt. Förslagen har bilagts svaromålet.

7 Eftersom direktiven inte har genomförts inom de föreskrivna fristerna, finns det skäl att fastställa att underlåtenhet har skett på sätt som kommissionen har yrkat.

8 Republiken Grekland har följaktligen underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt fördraget genom att inte inom de föreskrivna fristerna vidta nödvändiga åtgärder i lag eller annan författning för att genomföra direktiven 90/219 och 90/220.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

9 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part ersätta rättegångskostnaderna om detta har yrkats. Kommissionen har yrkat att Republiken Grekland skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Då Republiken Grekland är den tappande parten, skall den åläggas att ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(femte avdelningen)

följande dom:

10 Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt EG-fördraget genom att inte inom de föreskrivna fristerna vidta, eller underrätta kommissionen om, nödvändiga åtgärder i lag eller annan författning för att genomföra rådets direktiv 90/219/EEG av den 23 april 1990 om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer och rådets direktiv 90/220/EEG av den 23 april 1990 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.

11 Republiken Grekland skall ersätta rättegångskostnaderna.