Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 29 maj 1997. - Europeiska kommissionen mot Franska republiken. - Medlemsstats fördragsbrott - Direktiv 93/38/EEG - Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen. - Mål C-311/96.Rättsfallssamling 1997 s. I-02939Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordMedlemsstater - Skyldigheter - Genomförande av direktiv - Ostridigt fördragsbrott

(EG-fördraget, artikel 169)

ParterI mål C-311/96,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av juridiske rådgivaren Hendrik van Lier, i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg hos Carlos Gómez de la Cruz, rättstjänsten, Centre Wagner, Kirchberg,

sökande,

mot

Republiken Frankrike, företrädd av sous-directeur Catherine de Salins, utrikesministeriets rättstjänst, och utrikessekreteraren Philippe Martinet vid samma tjänst, med delgivningsadress i Luxemburg vid Frankrikes ambassad, 9, boulevard du Prince Henri,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Republiken Frankrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (EGT nr L 199, s. 84) och huvudsakligen dess artikel 45, genom att inte inom den föreskrivna fristen ha antagit de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, och, i andra hand, genom att inte omedelbart ha underrättat kommissionen om sådana åtgärder,

meddelar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden G.F. Mancini samt domarna J.L. Murray, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn och H. Ragnemalm (referent),

generaladvokat: C.O. Lenz,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 6 mars 1997 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Europeiska gemenskapernas kommission har genom ansökan, som inkom till domstolens kansli den 24 september 1996, med stöd av artikel 169 i EG-fördraget väckt talan om fastställelse av att Republiken Frankrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (EGT nr L 199, s. 84) och huvudsakligen dess artikel 45, genom att inte inom den föreskrivna fristen ha antagit de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, och, i andra hand, genom att inte omedelbart ha underrättat kommissionen om sådana åtgärder.

2 I artikel 45.1 i direktiv 93/38 föreskrivs att medlemsstaterna före den 1 juli 1994 skulle vidta nödvändiga åtgärder för att följa detta direktiv och omedelbart underrätta kommissionen om detta.

3 Eftersom kommissionen inte hade fått något meddelande om åtgärder för införlivande av direktiv 93/38 från den franska regeringen, inledde den fördragsbrottsförfarandet enligt artikel 169 i fördraget genom att den 20 januari 1995 sända en formell underrättelse till den franska regeringen.

4 Eftersom denna formella underrättelse inte fick någon verkan, riktade kommissionen den 16 januari 1996 ett motiverat yttrande till den franska regeringen och uppmanade den att inom en frist av två månader från delgivningen av det motiverade yttrandet vidta de nödvändiga åtgärderna.

5 De franska myndigheterna underrättade genom en skrivelse av den 17 augusti 1995 kommissionen om att ett lagförslag hade förelagts senaten.

6 Eftersom kommissionen inte hade erhållit någon underrättelse om att lagstiftningsförfarandet hade avslutats, har den väckt förevarande talan.

7 Republiken Frankrike har inte bestridit det påtalade fördragsbrottet och har begränsat sig till att meddela att lagförslaget samt de tillämpningsförordningar som är avsedda att komplettera lagen inom kort kommer att antas.

8 Eftersom direktiv 93/38 inte har införlivats inom den föreskrivna fristen, skall kommissionens talan anses välgrundad.

9 Således skall det konstateras att Republiken Frankrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 45.1 i direktiv 93/38 genom att inte inom den föreskrivna fristen ha antagit de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

10 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Republiken Frankrike har tappat, skall den förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

följande dom:

11 Republiken Frankrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 45.1 i rådets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna, genom att inte inom den föreskrivna fristen ha antagit de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

12 Republiken Frankrike förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.