Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Domstolens dom (tredje avdelningen) den 12 juni 2003. - Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. - Fördragsbrott - Direktiv 75/442/EEG - Miljö - Avfallshantering. - Mål C-446/01.Rättsfallssamling 2003 s. I-06053Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordTalan om fördragsbrott - Domstolens prövning av om talan är välgrundad - Situation som skall beaktas - Situationen vid utgången av den tidsfrist som fastställs i det motiverade yttrandet

(Artikel 226 EG)

ParterI mål C-446/01,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av G. Valero Jordana, i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Konungariket Spanien, företrätt av L. Fraguas Gadea, i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall (EGT L 194, s. 39; svensk specialutgåva, område 15, volym 1, s. 238), i dess lydelse enligt rådets direktiv 91/156/EEG av den 18 mars 1991 (EGT L 78, s. 32; svensk specialutgåva, område 15, volym 10, s. 66), genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att, i fråga om vissa deponier, följa artiklarna 4, 9 och, i förekommande fall, 13 i direktivet.

meddelar

DOMSTOLEN (tredje avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden J.-P. Puissochet samt domarna C. Gulmann och J.N. Cunha Rodrigues (referent),

generaladvokat: L.A. Geelhoed,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

med hänsyn till beslutet att, efter att ha hört generaladvokaten, avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Europeiska gemenskapernas kommission har, genom ansökan som inkom till domstolens kansli den 20 november 2001, med stöd av artikel 226 EG väckt talan om fastställelse av att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall (EGT L 194, s. 39; svensk specialutgåva, område 15, volym 1, s. 238), i dess lydelse enligt rådets direktiv 91/156/EEG av den 18 mars 1991 (EGT L 78, s. 32; svensk specialutgåva, område 15, volym 10, s. 66) (nedan kallat direktiv 75/442) genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att, i fråga om vissa deponier, följa artiklarna 4, 9 och, i förekommande fall, 13 i direktivet.

Tillämpliga bestämmelser

2 I artikel 4 i direktiv 75/442 föreskrivs följande:

"Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att avfall återvinns eller bortskaffas utan fara för människors hälsa och utan att processer eller metoder används som kan skada miljön, och särskilt

- utan risker för vatten, luft, jord eller växter och djur,

- utan att medföra olägenheter genom buller eller lukt,

- utan att negativt påverka landskapet och områden av särskilt intresse.

Medlemsstaterna skall även vidta de åtgärder som krävs för att förbjuda övergivande, dumpning och okontrollerat bortskaffande av avfall."

3 I artikel 9.1 i direktiv 75/442 föreskrivs att för genomförandet av bland annat artikel 4 i direktivet måste varje inrättning eller företag som bortskaffar avfall erhålla ett tillstånd från den behöriga myndighet som är ansvarig för att genomföra nämnda direktiv. Ett sådant tillstånd skall omfatta

- mängd och slag av avfall,

- tekniska krav,

- de säkerhetsåtgärder som skall vidtas,

- platsen för bortskaffandet,

- behandlingsmetoden.

4 I artikel 13 i direktiv 75/442 föreskrivs följande:

"Inrättningar och företag som utför de verksamheter som avses i artikel 9-12 [nämligen bortskaffande av avfall] skall regelbundet inspekteras av de behöriga myndigheterna."

Det administrativa förfarandet

5 Kommissionen fick flera klagomål om att det förekom okontrollerade deponier i Torreblanca (Malaga), San Lorenzo de Tormes (Avila), Santalla del Bierzo (Leon), Sa Roca (Ibiza) och Campello (Alicante) (Spanien) och uppmanade därför de spanska myndigheterna att inkomma med yttranden över de angivna omständigheterna och över de åtgärder som vidtagits för att följa direktiv 75/442.

6 Kommissionen ansåg att den fått ett otillfredsställande svar och sände två formella underrättelser rörande felaktig tillämpning av direktiv 75/442 till Konungariket Spanien den 17 december 1998, avseende deponierna Torreblanca och San Lorenzo de Tormes, och den 30 april 1999, avseende deponierna Santalla del Bierzo, Sa Roca och Campello. De spanska myndigheterna svarade genom skrivelser av den 12 mars respektive den 5 juli 1999.

7 Kommissionen ansåg att det av handlingarna framgick att direktiv 75/442 hade åsidosatts, och riktade därför den 28 februari 2000 ett motiverat yttrande till Konungariket Spanien samt uppmanade denna stat att inom två månader från delgivningen av det motiverade yttrandet vidta de nödvändiga åtgärderna.

8 Den spanska regeringen besvarade det motiverade yttrandet genom skrivelse av den 24 maj 2000 och informerade kommissionen om följande åtgärder:

- Deponin Torreblanca: Stängningsarbeten hade avslutats men på grund av att arbetet i omlastningsanläggningen upphörde till följd av ett domstolsbeslut använde kommunen i fråga provisoriskt en del av det stängda området för transport av fast tätortsavfall.

- Deponin San Lorenzo de Tormes: Den 18 januari 2000 undertecknades ett protokoll om samarbete avseende införandet av ett system för regional behandling av tätortsavfall i provinsen Avila, och den 10 april 2000 godkändes ett avtal med centret för behandling av tätortsavfall för den norra delen av denna provins.

- Deponin Santalla del Bierzo: Ett företag tilldelades rätten att upprätta ett system för hantering av tätortsavfall i provinsen Leon i december 1999, vilket gjorde det möjligt att stänga existerande deponier, däribland Santalla del Bierzo.

- Deponin Sa Roca: Det fanns planer på att vidta åtgärder för att få denna deponie att stå i överensstämmelse med direktiv 75/442.

- Deponin Campello: Den 23 mars 2000 upprättades ett förundersökningsprotokoll avseende det företag som drev denna olagliga deponi, eftersom stängningsarbetet skulle ske i slutet av september eller i början av oktober 2000 om företaget självt utförde arbetena eller i slutet av december 2000 om det skedde genom förvaltningen.

9 Eftersom kommissionen ansåg att Konungariket Spanien inte hade vidtagit åtgärder för att de påstådda överträdelserna skulle upphöra, har kommissionen väckt förevarande talan.

Fördragsbrottet

10 Kommissionen har inledningsvis gjort gällande att de fem ifrågavarande deponierna är olagliga, eftersom det för dessa saknas tillstånd som uppfyller villkoren i artikel 9 i direktiv 75/442.

11 Kommissionen har därefter gjort gällande att dessa deponier inte uppfyller kraven i artikel 4 i direktiv 75/442, eftersom tätortsavfall dumpades där utan att sådana förfaranden användes genom vilka man undviker fara för människors hälsa och undviker att skada miljön. Inte någon av deponierna har utrustats med system för bottentätning och uppsamling av lakvatten, vilket medför att marken och eventuella yt- eller grundvatten förorenas.

12 Vad slutligen beträffar anmärkningen om åsidosättande av artikel 13 i direktiv 75/442, har kommissionen påpekat att den endast avser deponierna i Torreblanca och San Lorenzo de Tormes. Det förekommer inte någon regelbunden och lämplig kontroll av dessa båda deponier av de spanska myndigheterna, vilket framgår av den omständigheten att de senare inte har lämnat någon beskrivning av kontrollförfarandena i syfte att kontrollera att direktiv 75/442 har iakttagits.

13 Den spanska regeringen har endast konstaterat att de deponier som är föremål för talan, förutom deponin Sa Roca, i praktiken är stängda. Eftersom det föreskrivits att dessa deponier skall stängas, är det inte längre nödvändigt med tillstånd och kommissionen kan således inte med framgång åberopa att artikel 9 i direktiv 75/442 har åsidosatts. Dessutom skall deponin Sa Roca ges ett nytt tillstånd så snart den har iordningställts, i enlighet med de nationella bestämmelser genom vilka detta direktiv införlivas.

14 Konungariket Spanien har beträffande de andra anmärkningarna gjort gällande dels att kommissionen inte med framgång kan hävda att behandlingen av avfall inte har gjorts i enlighet med artikel 4 i direktiv 75/442, eftersom denna verksamhet upphörde efter att deponierna hade stängts, dels inte med framgång kan åberopa att den kontrollskyldighet som föreskrivs i artikel 13 i detta direktiv har åsidosatts med avseende på deponin San Lorenzo de Tormes, som redan har stängts. Vad avser deponin Torreblanca använder kommunen, på grund av en exceptionell och tillfällig omständighet, en del av det stängda området provisoriskt, och den behöriga myndigheten säkerställer att det görs en kontroll.

15 Domstolen anser att det i detta hänseende är tillräckligt att erinra om att förekomsten av ett fördragsbrott enligt fast rättspraxis skall bedömas mot bakgrund av den situation som rådde i medlemsstaten vid utgången av den frist som har angivits i det motiverade yttrandet (se bland annat dom av den 3 oktober 2002 i mål C-47/01, kommissionen mot Spanien, REG 2002, s. I-8231, punkt 15, och av den 20 mars 2003 i mål C-143/02, kommissionen mot Italien, REG 2003, s. I-0000, punkt 11).

16 Konungariket Spanien har genom sina argument medgett att deponierna vid utgången av fristen i det motiverade yttrandet fortfarande användes i strid med bestämmelserna i direktiv 75/442. Kommissionens talan skall således anses välgrundad.

17 Domstolen fastställer således att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt direktiv 75/442 genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att, i fråga om deponierna Torreblanca, San Lorenzo de Tormes, Santalla del Bierzo, Sa Roca och Campello, följa artiklarna 4 och 9 i direktivet, och, i fråga om de två förstnämnda deponierna, artikel 13 i direktivet.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

18 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Kommissionen har yrkat att Konungariket Spanien skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Konungariket Spanien har tappat målet, skall denna stat ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN (tredje avdelningen)

följande dom:

1) Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall, i dess lydelse enligt rådets direktiv 91/156/EEG av den 18 mars 1991, genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att, i fråga om deponierna Torreblanca, San Lorenzo de Tormes, Santalla del Bierzo, Sa Roca och Campello, följa artiklarna 4 och 9 i direktivet, och, i fråga om de två förstnämnda deponierna, artikel 13 i direktivet.

2) Konungariket Spanien skall ersätta rättegångskostnaderna.