Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

2009R1120 — SV — 10.04.2011 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1120/2009

av den 29 oktober 2009

om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

(EGT L 316, 2.12.2009, p.1)

Ändrad genom:

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

Kommissionens förordning (EU) nr 730/2010 av den 13 augusti 2010

  L 214

1

14.8.2010

►M2

Kommissionens förordning (EU) nr 331/2011 av den 6 april 2011

  L 93

16

7.4.2011


▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1120/2009

av den 29 oktober 2009

om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 ( 1 ), särskilt artiklarna 36, 39.2, 41.4, 43.3, 57.2 och 68.7, artikel 69.6 första stycket led a och 69.7 fjärde stycket, artikel 71.6 andra stycket och 71.10, artikel 142 c, d, f, g, h och q samt artiklarna 147 och 148, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 av den 21 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare ( 2 ) har väsentligen ändrats. Senare har kommissionens förordning (EG) nr 639/2009 av den 22 juli 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 när det gäller särskilt stöd ( 3 ) antagits. Eftersom ytterligare ändringar ska göras av förordning (EG) nr 795/2004 bör av tydlighetsskäl förordningarna (EG) nr 795/2004 och (EG) nr 639/2009 införlivas i en samlad förordning, innehållande alla tillämpningsföreskrifter för avdelning III i förordning (EG) nr 73/2009.

(2)

För att skapa klarhet och förutsebarhet i rättsligt avseende bör vissa begrepp definieras. När det gäller skottskog med kort omloppstid bör medlemsstaterna tillåtas fastställa vilka sorter som är lämpliga utifrån landets klimat och dess agronomiska förutsättningar.

(3)

I artikel 28 i förordning (EG) nr 73/2009 fastställs minimikrav som ska efterlevas, men artikel 28.1 första stycket led b är inte relevant för jordbrukare som fortfarande tar emot direktstöd inom ramen för vissa kopplade stödordningar men som inte innehar några hektar. Bidragen för får och getter i avdelning IV kapitel 1 avsnitt 10 i den förordningen eller nöt- och kalvköttsbidraget i avdelning IV kapitel 1 avsnitt 11 i samma förordning utgör sådana kopplade stödordningar. De jordbrukarna är i samma situation som jordbrukare som innehar särskilda stödrättigheter och för att ordningarna ska fungera effektivt bör de behandlas på samma sätt vid tillämpningen av artikel 28.1 i den förordningen som jordbrukare som innehar särskilda stödrättigheter.

(4)

För att underlätta beräkningen av enhetsvärdet av stödrättigheterna bör det införas tydliga regler om avrundning av siffror och om möjligheten att dela upp befintliga stödrättigheter i de fall då storleken på det jordbruksskifte som deklarerats eller överlåtits med stödrättigheterna endast uppgår till en liten del av arealen samt regler som omfattar sammanslagningen av rättigheter och delrättigheter.

(5)

Enligt artikel 51.1 i förordning (EG) nr 73/2009 är det möjligt att skjuta upp integreringen av sektorn för frukt och grönsaker i systemet med samlat gårdsstöd. Lämpliga bestämmelser för detta bör fastställas. Huvudsakligen det tredje stycket i den bestämmelsen gör det möjligt för medlemsstaterna att se över det beslut som antagits i enlighet med artikel 68b i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 ( 4 ) för att skynda på integreringen i systemet med samlat gårdsstöd. Mot bakgrund av artikel 38 i förordning (EG) nr 73/2009 är det emellertid nödvändigt, för att artikel 51.1 tredje stycket i den förordningen ska få verkan, att de berörda områdena blir berättigade till bidrag inom systemet med samlat gårdsstöd. Medlemsstaterna bör därför ha möjlighet att se över sina beslut enligt artikel 51 andra stycket i förordning (EG) nr 1782/2003.

(6)

Särskilda bestämmelser bör fastställas om förvaltningen av den nationella reserven.

(7)

I artikel 41.2 och 41.3 i förordning (EG) nr 73/2009 föreskrivs när medlemsstaterna får fördela stödrättigheter ur den nationella reserven. Det bör fastställas bestämmelser om beräkningen av antalet och värdet av de stödrättigheter som beviljas på detta sätt. För att ge medlemsstaterna en viss flexibilitet, eftersom de är bäst lämpade att bedöma situationen för en jordbrukare som ansöker om dessa åtgärder, bör det högsta antalet stödrättigheter som tilldelas inte överstiga antalet deklarerade hektar och värdet bör inte överstiga ett belopp som fastställs av medlemsstaterna på grundval av objektiva kriterier.

(8)

Under vissa omständigheter kan jordbrukare inneha fler stödrättigheter än hektar att aktivera dem med när en arrendetid löper ut, inklusive i samband med gemensam användning av grovfoderarealer. En mekanism bör därför införas som gör att stödet kan fortsätta att beviljas jordbrukarna genom att det koncentreras till återstående tillgängliga hektar. För att undvika att mekanismen missbrukas bör villkor emellertid fastställas för när den får tas i bruk.

(9)

I enlighet med förordning (EG) nr 73/2009 ska den nationella reserven fyllas på med outnyttjade rättigheter eller, på frivillig grund, genom kvarhållande efter försäljning av stödrättigheter eller försäljning som ägt rum före ett visst datum som ska fastställas av medlemsstaterna när ytterligare frikoppling sker. Ett datum bör därför fastställas för när outnyttjade rättigheter ska återgå till den nationella reserven.

(10)

Vid kvarhållande efter försäljning av stödrättigheter bör maximala procentsatser och tillämpningskriterier fastställas och differentieras med beaktande av typ av överlåtelse och stödrättighet. Sådant kvarhållande bör emellertid inte innebära ett betydande hinder eller leda till förbud mot överlåtelse av stödrättigheter. Vid regional tillämpning inom hybridmodellen bör emellertid kvarhållandet inte påverka det grundläggande regionala värdet av stödrättigheterna, utan endast de belopp som är kopplade till de historiska referenserna.

(11)

För att underlätta förvaltningen av den nationella reserven bör den skötas på regional nivå, utom i de fall som avses i artikel 41.2 eller, i tillämpliga fall, 41.4 i förordning (EG) nr 73/2009, när medlemsstaterna är skyldiga att fördela stödrättigheter.

(12)

Enligt artikel 33.2 i förordning (EG) nr 73/2009 ska stöd inom ramen för systemet med samlat gårdsstöd vara tillgängligt för jordbrukare vid tilldelning eller överlåtelse av stödrättigheter. För att undvika att ändring av jordbruksföretagens rättsliga status utnyttjas för att undvika tillämpning av bestämmelser om normala överlåtelser av företag med tillhörande referensbelopp bör regler fastställas för faktiskt eller förtida arv, sammanslagning och uppdelning.

(13)

Enligt artikel 62.3 i förordning (EG) nr 73/2009 får jordbrukare i en ny medlemsstat som har infört systemet med samlat gårdsstöd överföra sina stödrättigheter utan mark först efter att enligt artikel 34 i den förordningen ha använt minst 80 % av sina stödrättigheter under minst ett kalenderår. För att ta hänsyn till överlåtelser av mark som ägde rum före tillämpningen av systemet med samlat gårdsstöd bör överlåtelsen av jordbruksföretaget eller en del av det tillsammans med framtida stödrättigheter anses vara en giltig överlåtelse av stödrättigheter med mark i enlighet med artikel 43 i den förordningen, dock på vissa villkor. Det främsta villkoret bör vara att säljaren ansöker om fastställande av stödrättigheter när det i förordningen föreskrivs att endast de som fått direktstöd under referensperioden får omfattas av systemet.

(14)

Enligt artikel 41.4 i förordning (EG) nr 73/2009 ska kommissionen fastställa vilka särskilda situationer som ger rätt att fastställa referensbelopp för vissa jordbrukare som befinner sig i en situation som helt eller delvis har hindrat dem från att få direktstöd under referensperioden. Det är därför lämpligt att göra en förteckning över dessa särskilda situationer genom att utforma bestämmelser om hur man ska undvika att samma jordbrukare får stöd genom flera olika tilldelningar av stödrättigheter. Detta ska emellertid inte hindra kommissionen från att vid behov lägga till fler situationer. Medlemsstaterna bör dessutom ges möjlighet att fastställa referensbeloppet.

(15)

I de fall en medlemsstat i enlighet med nationell rätt eller väletablerad praxis låter definitionen av långtidsarrende innefatta arrenden på fem år bör medlemsstaten vid behov ha möjlighet att tillämpa detta kortare arrende.

(16)

När jordbrukare går i pension eller avlider och en del av eller hela jordbruksföretaget överförs till en familjemedlem eller en annan arvtagare som avser att fortsätta med jordbruksverksamheten på företaget, bör denna överlåtelse kunna ske smidigt – i synnerhet om den överförda marken utarrenderades till tredje person under referensperioden – och utan att det påverkar arvtagarens möjlighet att fortsätta jordbruksverksamheten.

(17)

Jordbrukare som har gjort investeringar som har lett till en potentiell ökning av det direktstöd de skulle ha fått om systemet med samlat gårdsstöd inte hade införts eller om sektorn i fråga inte hade frikopplats bör också tilldelas stödrättigheter. Särskilda bestämmelser bör införas för beräkningen av stödrättigheter för de fall då en jordbrukare redan innehar stödrättigheter eller inte innehar några hektar. Under samma omständigheter skulle jordbrukare som köpte eller arrenderade mark eller deltog i nationella program för omställning av produktionen, vilket under referensperioden skulle ha gett rätt till direktstöd inom ramen för det samlade gårdsstödet, bli utan stödrättigheter, trots att de förvärvade mark eller deltog i programmen för att utöva sådan jordbruksverksamhet som i framtiden skulle kunna ge visst direktstöd. Det bör därför fastställas bestämmelser om tilldelning av stödrättigheter i sådana fall.

(18)

För att systemet ska förvaltas väl bör bestämmelser fastställas om överlåtelse och ändring av stödrättigheter, särskilt för att möjliggöra sammanslagning av delar av stödrättigheter.

(19)

Enligt artikel 43.1 i förordning (EG) nr 73/2009 får en medlemsstat besluta att stödrättigheter endast får överföras eller användas inom en och samma region. För att undvika praktiska problem bör särskilda bestämmelser införas för jordbruksföretag som ligger i två eller flera regioner.

(20)

Enligt artikel 39 i förordning (EG) nr 73/2009 får hampa produceras på vissa villkor. En förteckning över stödberättigande sorter bör upprättas och bestämmelser bör antas om certifiering av dessa sorter.

(21)

Särskilda bestämmelser bör införas för beräkning av djurenheter för fastställandet av särskilda stödrättigheter. Den befintliga omräkningstabellen för sektorerna för nöt- och kalvkött, får- och getkött bör användas.

(22)

Om en medlemsstat beslutar att utnyttja möjligheten till regionalisering av systemet med samlat gårdsstöd bör särskilda bestämmelser fastställas för att underlätta beräkningen av det regionala referensbeloppet för jordbruksföretag som ligger i två eller flera regioner och också för att garantera att hela det regionala beloppet fördelas under systemets första tillämpningsår. En del av bestämmelserna i den här förordningen, särskilt de om upprättande av den nationella reserven, den första tilldelningen av stödrättigheter och överlåtelse av stödrättigheter, bör anpassas så att de kan tillämpas i den regionala modellen.

(23)

En gemensam ram bör skapas för särskilda lösningar vid vissa situationer som uppkommer vid ytterligare frikoppling.

(24)

Avdelning III kapitel 5 i förordning (EG) nr 73/2009 innehåller bestämmelser om särskilt stöd till jordbrukare. Tillämpningsföreskrifter bör fastställas för det kapitlet.

(25)

I enlighet med artikel 68.6 i förordning (EG) nr 73/2009 ska det särskilda stöd som beviljas i enlighet med den artikeln vara förenligt med andra gemenskapsstödåtgärder och andra åtgärder som finansieras med statligt stöd. För att få en god förvaltning av stödsystemen bör åtgärder som liknar varandra inte finansieras dubbelt, med stöd från både det särskilda stödet och andra gemenskapsstödåtgärder. På grund av det stora antalet valmöjligheter vid tillämpningen av det särskilda stödet bör medlemsstaterna ha ansvaret för att säkerställa samstämmigheten genom det beslut de antar för att tillämpa de särskilda stödåtgärderna inom den ram som tillhandahålls i förordning (EG) nr 73/2009 och i enlighet med villkoren i den här förordningen.

(26)

Eftersom jordbrukare alltid bör uppfylla de lagstadgade kraven, bör det inte ges något särskilt stöd som kompensation för att de följs.

(27)

I enlighet med artikel 68.1 a i) i förordning (EG) nr 73/2009 får särskilt stöd beviljas för särskilda typer av jordbruk som är viktiga för att skydda eller förbättra miljön. För att upprätthålla medlemsstaternas bestämmanderätt samtidigt som det säkerställs att åtgärderna förvaltas väl, bör ansvaret för att definiera de särskilda typerna av jordbruk ligga hos medlemsstaterna samtidigt som åtgärderna bör ge icke-försumbara och mätbara miljöfördelar.

(28)

I enlighet med artikel 68.1 a ii i förordning (EG) nr 73/2009 får särskilt stöd beviljas för att förbättra kvaliteten på jordbruksprodukter. För att bistå medlemsstaterna bör en vägledande förteckning fastställas över villkor som ska uppfyllas.

(29)

I enlighet med artikel 68.1 a iii i förordning (EG) nr 73/2009 får särskilt stöd beviljas för att förbättra saluföringen av jordbruksprodukter om inte annat följer av artikel 68.2 c i den förordningen som kräver att stödet uppfyller de kriterier som fastställs i artiklarna 2–5 i rådets förordning (EG) nr 3/2008 av den 17 december 2007 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland ( 5 ). Bestämmelser bör antas för att specificera innehållet i de stödberättigande åtgärderna samt de tillämpliga bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 501/2008 av den 5 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3/2008 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland ( 6 ).

(30)

I enlighet med artikel 68.1 a iv i förordning (EG) nr 73/2009 får särskilt stöd beviljas för att tillämpa förbättrade djurskyddsnormer. För att uppnå förbättrade djurskyddsnormer bör bestämmelser antas som ger medlemsstaterna ansvaret för att inrätta ett system som gör det möjligt att utvärdera planerna från de sökande som ämnar förbättra olika djurskyddsaspekter.

(31)

I enlighet med artikel 68.1 a v i förordning (EG) nr 73/2009 får särskilt stöd beviljas för sådan särskild verksamhet inom jordbruket som medför tilläggsfördelar för ett miljövänligt jordbruk. I enlighet med artikel 68.2 a får stödet beviljas särskilt om det har godkänts av kommissionen. Bestämmelser bör därför antas för att specificera de detaljerade ramar som medlemsstaterna ska följa vid fastställandet av kriterierna för stödberättigande. Det bör också fastställas vilket förfarande som ska användas när åtgärden meddelas och när kommissionen utvärderar och godkänner den.

(32)

I enlighet med artikel 68.1 b i förordning (EG) nr 73/2009 får särskilt stöd beviljas för att klara av särskilda olägenheter som drabbar jordbrukarna i särskilda sektorer i ekonomiskt eller miljömässigt känsliga områden eller, i samma sektorer, inom ekonomiskt sårbara typer av jordbruk. För att medlemsstaterna ska få bibehålla sitt handlingsutrymme samtidigt som det säkerställs att åtgärderna förvaltas väl, bör medlemsstaterna få ansvaret för att fastställa vilka områden och/eller typer av jordbruk som är stödberättigande och en lämplig nivå. För att undvika snedvridning av marknaden bör stödbetalningarna emellertid inte utgå från fluktuationer i marknadspriserna eller motsvara ett system med underskottsersättning varigenom nationellt jordbruksstöd betalas av medlemsstater till jordbrukare utifrån skillnaden mellan ett riktpris och ett nationellt marknadspris.

(33)

I enlighet med artikel 68.1 c i förordning (EG) nr 73/2009 får särskilt stöd beviljas i områden som omfattas av omstrukturerings- eller utvecklingsprogram för att säkerställa att jordbruksmark inte överges och/eller för att hantera särskilda olägenheter som drabbar jordbrukarna i sådana områden. Bestämmelser bör antas särskilt för fastställandet av referensbelopp per stödberättigad jordbrukare, tilldelningen av stödrättigheter och beräkningen av deras värdeökning samt för medlemsstaternas kontroll av programmen. Dessa bestämmelser bör för samstämmighetens skull följa dem som fastställs för tilldelningen av beloppen från den nationella reserven.

(34)

I enlighet med artikel 68.1 d i förordning (EG) nr 73/2009 får särskilt stöd beviljas i form av bidrag till premier för skörde-, djur- och växtförsäkringar. En minimiram bör inrättas inom vilken medlemsstaterna fastställer regler, i enlighet med sina nationella lagar, om hur de finansiella bidragen till skörde-, djur- och växtförsäkringspremier fördelas för att säkerställa att bidragen bibehålls på lämplig nivå samtidigt som jordbrukarnas intressen säkerställs.

(35)

I artikel 68.1 e i förordning (EG) nr 73/2009 tillhandahålls en mycket detaljerad beskrivning av det särskilda stöd som syftar till att genom gemensamma fonder ersätta jordbrukare för vissa ekonomiska förluster i samband med djur- eller växtsjukdomar och miljöolyckor. Minimiramar bör tillhandahållas medlemsstaterna, inom vilka de sedan fastställer regler i enlighet med sina nationella lagar för att definiera på vilket sätt de finansiella bidragen till gemensamma fonder organiseras för att säkerställa att bidragen bibehålls på lämplig nivå samtidigt som jordbrukarnas intressen säkerställs.

(36)

De belopp som avses i artikel 69.6 a i förordning (EG) nr 73/2009 ska beräknas av kommissionen i enlighet med punkt 7 i den artikeln. Bestämmelser bör därför antas för att för varje medlemsstat fastställa dessa berörda belopp samt de villkor som är tillämpliga för kommissionens översyn av beloppen.

(37)

Enligt artikel 46 i förordning (EG) nr 73/2009 ska medlemsstaterna fastställa gränserna för regionerna enligt objektiva kriterier. Enligt artikel 47 i samma förordning får medlemsstaterna regionalisera det samlade gårdsstödet i välgrundade fall och i överensstämmelse med objektiva kriterier. Bestämmelser bör därför antas om överlämnande av alla nödvändiga uppgifter inom tillämpliga tidsfrister.

(38)

Datumen för när kommissionen ska meddelas bör fastställas för de fall då en medlemsstat beslutar att utnyttja någon av de möjligheter som ges i artiklarna 28.1, 28.2, 38, 41.2–41.5, 45.1 och 45.3, 46.1 och 46.3, 47.1–47.4, 49, 51.1, 67.1, 68–72 och 136 i förordning (EG) nr 73/2009.

(39)

För att utvärdera tillämpningen av systemet med samlat gårdsstöd bör det fastställas närmare bestämmelser och slutdatum för utbyte av information mellan kommissionen och medlemsstaterna och för information till kommissionen om arealer som fått stöd på nationell eller, om så är fallet, på regional nivå.

(40)

Förordning (EG) nr 795/2004 och förordning (EG) nr 639/2009 bör därför upphävas.

(41)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i förordning (EG) nr 73/2009.

Artikel 2

Definitioner

I avdelning III i förordning (EG) nr 73/2009 och i den här förordningen gäller följande definitioner:

a)  åkermark: mark som utnyttjas för vegetabilieproduktion eller som uppfyller kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 73/2009, oberoende av om marken är täckt av växthus eller annat fast eller rörligt skydd.

b)  permanenta grödor: grödor som inte ingår i växtföljden, utom permanent betesmark, och som odlas på marken i fem år eller mer och ger upprepade skördar, även plantskolor, samt skottskog med kort omloppstid.

c)  permanent betesmark: mark som utnyttjas till att odla gräs eller annat örtartat foder naturligt (självsådd) eller genom odling (insådd) och som under fem år eller mer inte ingår i växtföljden på jordbruksföretaget, dock inte areal uttagen enligt rådets förordning (EEG) nr 2078/92 ( 7 ), artiklarna 22, 23 och 24 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 ( 8 ) och artikel 39 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 ( 9 ). I detta sammanhang avses med gräs eller annat örtartat foder alla örtartade växter som är vanliga i naturliga betesmarker eller brukar ingå i fröblandningar för betes- eller ängsmark i medlemsstaten, oavsett om sådana marker används för bete. Medlemsstaterna får inbegripa de jordbruksgrödor som förtecknas i bilaga I.

d)  gräsmark: åkermark som används för produktion av gräs (sått eller naturligt). Vid tillämpning av artikel 49 i förordning (EG) nr 73/2009 ska gräsmark innefatta permanent betesmark.

e)  försäljning: försäljning eller annan slutgiltig överlåtelse av äganderätten till mark eller stödrättigheter; den innefattar inte försäljning av mark som överlåts till offentliga myndigheter eller för offentligt bruk och när, i båda fallen, överlåtelsen sker i annat syfte än för jordbruk.

f)  arrende: upplåtelse eller liknande typer av tillfälliga transaktioner.

g)  överlåtelse, försäljning eller utarrendering av stödrättigheter med mark: försäljning eller upplåtelse av stödrättigheter med försäljning eller upplåtelse under samma tidsperiod av ett motsvarande antal stödberättigande hektar, i den mening som avses i artikel 34 i förordning (EG) nr 73/2009, som innehas av den överlåtande parten, utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 27.1 i denna förordning. Överlåtelsen av alla de särskilda stödrättigheter, i den mening som avses i artikel 44 i förordning (EG) nr 73/2009, som en jordbrukare innehar ska betraktas som en överlåtelse av stödrättigheter med mark.

h)  sammanslagning: sammanslagning av två eller flera enskilda jordbrukare, i den mening som avses i artikel 2 a i förordning (EG) nr 73/2009, till en ny jordbrukare, i den mening som avses i den artikeln, där administration, bidrag och ekonomiska risker styrs av de jordbrukare som ursprungligen drev företagen eller en av dem.

i) uppdelning:

i) uppdelning av en jordbrukare i den mening som avses i artikel 2 a i förordning (EG) nr 73/2009 i minst två nya separata jordbrukare i den mening som avses i den artikeln, där minst den ena jordbrukarens administration, bidrag och ekonomiska risker styrs av minst en av de juridiska eller fysiska personer som ursprungligen drev företaget, eller

ii) uppdelning av en jordbrukare i den mening som avses i artikel 2 a i förordning (EG) nr 73/2009 i minst en ny separat jordbrukare i den mening som avses i den artikeln, där den andra jordbrukarens administration, bidrag och ekonomiska risker styrs av den jordbrukare som ursprungligen drev företaget.

j)  produktionsenhet: minst en areal som under referensperioden i fråga gav rätt till direktstöd, inklusive grovfoderarealer, eller ett djur som under referensperioden skulle ha gett rätt till direktstöd, tillsammans, i förekommande fall, med en motsvarande bidragsrättighet.

k)  grovfoderareal: den areal på jordbruksföretaget som under hela kalenderåret var tillgänglig för djuruppfödning, inbegripet arealer som brukas gemensamt och arealer med blandad odling; grovfoderareal inbegriper inte

 byggnader, skog, dammar, gångstigar,

 arealer som används för andra grödor som berättigar till gemenskapsstöd eller för permanenta grödor eller trädgårdsgrödor,

 arealer som omfattas av stödsystemet för producenter av vissa jordbruksgrödor som används inom stödsystemet för torkat foder eller omfattas av ett nationellt system för arealuttag.

l)  jordbrukare som etablerar sin jordbruksverksamhet: vid tillämpning av artikel 41.2 i förordning (EG) nr 73/2009 en fysisk eller juridisk person som inte bedrivit jordbruksverksamhet i eget namn och på egen risk och som inte heller kontrollerat en juridisk person som bedrivit jordbruksverksamhet under fem år innan den nya jordbruksverksamheten inleddes.

När det gäller en juridisk person får den eller de fysiska personer som kontrollerar den juridiska personen inte ha bedrivit jordbruksverksamhet i sitt eget namn och på egen risk och inte ha kontrollerat en juridisk person som bedrivit jordbruksverksamhet under de fem år som föregår inledandet av den juridiska personens jordbruksverksamhet.

m)  plantskolor: plantskolor enligt definitionen i punkt G/5 i bilaga I till kommissionens beslut 2000/115/EG ( 10 ).

n)  skottskog med kort omloppstid: arealer som planterats med trädarter enligt KN-nummer 0602 90 41 bestående av fleråriga skogsgrödor där rotskott eller stubbskott lämnas kvar i marken efter skörd och där nya skott växer upp följande säsong; dessa grödor ska ingå i en förteckning som medlemsstaterna från 2010 upprättar över arter som är lämpliga att använda som skottskog med kort omloppstid, med angivelse av maximalt avverkningsintervall.

o)  åtgärder för särskilt stöd: åtgärder som verkställer det särskilda stöd som föreskrivs i artikel 68.1 i förordning (EG) nr 73/2009.

p) annat gemenskapsstöd:

i) åtgärder som föreskrivs i rådsförordningarna (EG) nr 1698/2005, (EG) nr 509/2006 ( 11 ), (EG) nr 510/2006 ( 12 ), (EG) nr 834/2007 ( 13 ), (EG) nr 1234/2007 ( 14 ) och (EG) nr 3/2008, och

ii) åtgärder som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket enligt artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 ( 15 ) inbegripet veterinära åtgärder och växtskyddsåtgärder.

AVDELNING II

GENOMFÖRANDE

KAPITEL 1

Allmänna bestämmelser

Avsnitt 1

Aktivering av stödrättigheter och stödberättigad mark

Artikel 3

Arv och förtida arv

1.  I de fall arv eller förtida arv påverkar tilldelningen av stödrättigheter ska den jordbrukare som har fått jordbruksföretaget eller en del av det, i sitt namn ansöka om beräkning av stödrättigheter för företaget eller en del av det.

1.  Referensbeloppet ska fastställas utifrån de produktionsenheter som ärvts.

2.  När det gäller förtida arv som kan återkallas ska tillträde till systemet med samlat gårdsstöd ges endast en gång till den utnämnde arvtagaren och senast den dag då ansökan om stöd inom ramen för systemet lämnas in.

2.  Leaseback, arv eller förtida arv från en jordbrukare som är en fysisk person och som arrenderat jordbruksföretaget eller en del av det under referensperioden i fråga, vilket skulle ha gett rätt till stödrättigheter eller ökat stödrättigheternas värde, ska betraktas som arv av jordbruksföretaget.

3.  Om en jordbrukare enligt punkt 1 redan har rätt till stödrättigheter eller en ökning av värdet av stödrättigheterna, ska referensbeloppet fastställas på grundval av summan av referensbeloppen för det ursprungliga jordbruksföretaget respektive de ärvda produktionsenheterna.

4.  I denna förordning används den nationella lagstiftningens definition av arv och förtida arv.

Artikel 4

Ändrad rättslig status eller registrerat företagsnamn

Om den rättsliga statusen eller det registrerade företagsnamnet ändras ska jordbrukaren ha tillträde till systemet med samlat gårdsstöd på samma villkor som den jordbrukare som ursprungligen drev företaget, inom ramen för de stödrättigheter som innehades av det ursprungliga företaget, eller vid tilldelning av stödrättigheter eller en ökning av värdet av stödrättigheterna, inom ramen för gränserna för de rättigheter det ursprungliga företaget tilldelats.

I samband med ändrad rättslig status för en juridisk person eller från fysisk person till juridisk person eller från juridisk person till fysisk person ska den jordbrukare som driver det nya jordbruksföretaget vara densamma som drev det ursprungliga företaget på områdena administration, bidrag och ekonomiska risker.

Artikel 5

Sammanslagning och uppdelning

I de fall då en sammanslagning eller splittring påverkar tilldelningen av stödrättigheter eller ökar värdet av stödrättigheterna ska den eller de jordbrukare som driver det eller de nya jordbruksföretagen ha tillträde till systemet med samlat gårdsstöd på samma villkor som den eller de jordbrukare som drev det eller de ursprungliga jordbruksföretagen.

Referensbeloppet ska fastställas utifrån de produktionsenheter som var kopplade till det eller de ursprungliga jordbruksföretagen.

Artikel 6

Minimikrav

Vid tillämpningen av artikel 28.1 i förordning (EG) nr 73/2009 ska de jordbrukare som tar emot bidragen för får och getter i enlighet med avdelning IV kapitel 1 avsnitt 10 i den förordningen eller nöt- och kalvköttsbidraget i enlighet med avdelning IV kapitel 1 avsnitt 11 i samma förordning och som innehar färre hektar än den tröskel som medlemsstaten fastställt behandlas på samma sätt som jordbrukare som innehar sådana särskilda stödrättigheter som avses i artikel 44.1 i den förordningen.

Artikel 7

Beräkning av enhetsvärdet för stödrättigheterna

1.  Stödrättigheter ska beräknas upp till tre decimaler och avrundas upp eller ner till närmaste andra decimal. Om beräkningen ger ett resultat som ligger exakt mittemellan, görs avrundningen upp till närmaste andra decimal.

2.  När storleken på ett jordbruksskifte som överlåts med en stödrättighet i enlighet med artikel 43 i förordning (EG) nr 73/2009 utgör en del av ett hektar, får jordbrukaren överlåta den berörda delrättigheten tillsammans med marken till ett värde som beräknas så att det motsvarar denna del. Den återstående delen av stödrättigheten ska stå till jordbrukarens förfogande till ett värde som beräknas på motsvarande sätt.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 43.2 i den förordningen ska, om en jordbrukare överlåter en delrättighet utan mark, de två delrättigheternas värde beräknas proportionellt.

3.  Medlemsstaterna får ändra stödrättigheterna genom att slå samman delar av stödrättigheter av samma slag som innehas av en och samma jordbrukare. Punkt 1 ska omfatta resultatet av en sådan sammanslagning.

Artikel 8

Deklaration och utnyttjande av stödrättigheter

1.  Stödrättigheter får endast deklareras för betalning en gång per år av den jordbrukare som innehar dem den sista dagen för inlämnande av den samlade ansökan enligt artikel 11 i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 ( 16 ).

1.  Om en jordbrukare utnyttjar möjligheten att ändra den samlade ansökan enligt artikel 14 i den förordningen får han också deklarera stödrättigheter som han innehar den dag då han meddelar ändringarna till den behöriga myndigheten, förutsatt att de berörda stödrättigheterna inte har deklarerats av en annan jordbrukare för samma år.

1.  Om jordbrukaren har förvärvat de berörda stödrättigheterna genom en överlåtelse från en annan jordbrukare och om den jordbrukaren redan har deklarerat stödrättigheterna, får ytterligare deklaration av de stödrättigheterna endast göras om den som överlåter rättigheterna redan har underrättat den behöriga myndigheten om överlåtelsen i enlighet med artikel 12 i den här förordningen och drar av stödrättigheterna från sin egen samlade ansökan inom de gällande tidsfrister som anges i artikel 14 i förordning (EG) nr 1122/2009.

2.  När en jordbrukare efter att ha deklarerat skiften motsvarande alla sina tillgängliga hela stödrättigheter enligt artikel 35.1 i förordning (EG) nr 73/2009 fortfarande innehar ett skifte som uppgår till en del av en hektar, får jordbrukaren deklarera en ytterligare hel stödrättighet, som då ska ge rätt till stöd beräknat i proportion till skiftets storlek. Den stödrättigheten ska emellertid betraktas som fullt utnyttjad vid tillämpning av artikel 42 i den förordningen.

Artikel 9

Huvudsaklig användning för jordbruksverksamhet

Vid tillämpning av artikel 34.2 a i förordning (EG) nr 73/2009 ska en jordbruksareal som även används för andra ändamål än jordbruksverksamhet betraktas som en areal som huvudsakligen används för jordbruksverksamhet om jordbruksverksamheten kan bedrivas utan större hinder av den andra verksamhetens intensitet, slag, varaktighet eller tidpunkt.

Medlemsstaterna ska fastställa villkor för genomförandet av första stycket på sina respektive territorier.

Avsnitt 2

Särskilda kriterier för stödberättigande

▼M2

Artikel 10

Produktion av hampa

Vid tillämpning av artikel 39 i förordning (EG) nr 73/2009 ska stödrättigheter för arealer med hampa endast beviljas om jordbrukaren använder utsäde av de sorter som förtecknas i gemensamma sortlistan, i den version av denna som är giltig den 15 mars det år då stödet beviljas och som har offentliggjorts i enlighet med artikel 17 i rådets direktiv 2002/53/EG ( 17 ). Arealer på vilka sorten Finola odlas ska dock endast berättiga till stöd i Finland, och arealer på vilka sorten Tiborszállási odlas ska endast berättiga till stöd i Ungern. Utsädet ska vara certifierat enligt rådets direktiv 2002/57/EG ( 18 ).

▼B

Artikel 11

Uppskjuten integrering av sektorn för frukt och grönsaker i systemet med samlat gårdsstöd

1.  Medlemsstater som har utnyttjat en av de möjligheter som ges i tredje stycket i artikel 51.1 i förordning (EG) nr 73/2009 får till och med den 31 december 2010 tillåta att sekundärgrödor odlas på de stödberättigande hektaren under en period av högst tre månader från och med den 15 augusti varje år eller det datum som fastställs i bilaga II för medlemsstaten och regionen i fråga.

2.  Om en medlemsstat har utnyttjat en av de möjligheter som ges i artikel 51.1 tredje stycket i förordning (EG) nr 73/2009 får den när så krävs se över det beslut som antagits i enlighet med artikel 51 andra stycket i förordning (EG) nr 1782/2003 inom två veckor från och med ikraftträdandet av denna förordning.

Avsnitt 3

Överlåtelse av stödrättigheter

Artikel 12

Överlåtelse av stödrättigheter

1.  Stödrättigheter får överlåtas när som helst under året.

2.  Den som överlåter stödrättigheterna ska underrätta den behöriga myndigheten i den medlemsstat där överlåtelsen kommer att ske inom en tidsperiod som ska fastställas av medlemsstaten.

3.  En medlemsstat får kräva att den som överlåter stödrättigheterna underrättar den behöriga myndigheten i den medlemsstat där överlåtelsen sker inom en tidsperiod som den medlemsstaten ska fastställa, dock tidigast sex veckor innan överlåtelsen sker och med beaktande av sista dag för inlämnande av ansökan om samlat gårdsstöd. Överlåtelsen ska ske såsom fastställs i underrättelsen, såvida inte den behöriga myndigheten invänder mot överlåtelsen och underrättar den överlåtande parten om detta inom den angivna tidsperioden.

3.  Den behöriga myndigheten får endast göra invändningar mot en överlåtelse om den strider mot förordning (EG) nr 73/2009 eller den här förordningen.

4.  Vid tillämpning av artikel 62.3 i förordning (EG) nr 73/2009 ska de andelar av stödrättigheterna som jordbrukaren använt beräknas utifrån det antal stödrättigheter som tilldelades honom eller henne under det första tillämpningsåret för systemet med samlat gårdsstöd, med undantag av stödrättigheter som sålts med mark; andelarna måste ha använts under ett kalenderår.

Artikel 13

Regional begränsning

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 50.1 och 62.1 i förordning (EG) nr 73/2009 ska medlemsstater som utnyttjar den möjlighet som ges i artikel 43.1 tredje stycket i den förordningen fastställa lämplig geografisk nivå för regionen utifrån objektiva kriterier och på ett sådant sätt att likabehandling av jordbrukare garanteras och snedvridning av marknaden och konkurrensen undviks.

2.  Medlemsstaten ska definiera gränserna för den region som avses i punkt 1 senast en månad före det datum som medlemsstaten fastställt i enlighet med artikel 35 i förordning (EG) nr 73/2009 under det första tillämpningsåret för den möjlighet som ges i artikel 43.1 tredje stycket i den förordningen.

2.  Jordbrukare, vars jordbruksföretag ligger i regionen i fråga, får inte utanför den regionen överlåta eller utnyttja ett antal stödrättigheter som motsvarar det antal hektar som de deklarerat under det första året då möjligheten gavs enligt artikel 46.1 tredje stycket i förordning (EG) nr 1782/2003 eller som de deklarerar under det första året då möjligheten ges enligt artikel 43.1 i förordning (EG) nr 73/2009.

2.  Jordbrukare, vars jordbruksföretag delvis ligger i regionen i fråga, får inte utanför den regionen överlåta eller utnyttja ett antal stödrättigheter som motsvarar det antal hektar i regionen som de deklarerar under det första året då möjligheten ges.

3.  Begränsningen av överlåtelsen av stödrättigheter i artikel 43.1 tredje stycket i förordning (EG) nr 73/2009 ska inte tillämpas vid faktiskt eller förtida arv av stödrättigheter utan motsvarande antal stödberättigande hektar.

Avsnitt 4

Särskilda stödrättigheter

Artikel 14

Beräkning av djurenheter för särskilda stödrättigheter

1.  Vid tillämpning av artikel 44.2 a i förordning (EG) nr 73/2009 ska den jordbruksverksamhet som ägt rum under referensperioden uttryckt i djurenheter vara den som beräknats i enlighet med artikel 30 i förordning (EG) nr 795/2004.

2.  Vid tillämpning av artikel 65 i förordning (EG) nr 73/2009 och vid beräkning av den jordbruksverksamhet som äger rum vid tillämpning av artiklarna 67 och 68 i förordning (EG) nr 1782/2003 uttryckt i djurenheter enligt artikel 44.2 c i förordning (EG) nr 73/2009, ska följande omräkningstabell användas på det genomsnittliga antal djur som fastställts för beviljande av de direktstöd som avses i artiklarna 67 och 68 i förordning (EG) nr 1782/2003 under den aktuella referensperioden:

Handjur av nötkreatur och kvigor äldre än 24 månader, am- och dikor, mjölkkor

1,0 djurenhet

Handjur av nötkreatur och kvigor mellan sex och 24 månader

0,6 djurenhet

Handjur av nötkreatur och kvigor yngre än sex månader

0,2 djurenhet

Får

0,15 djurenhet

Getter

0,15 djurenhet

2.  När det gäller slaktbidrag får en medlemsstat när nödvändiga uppgifter om djurens ålder inte finns tillgängliga omvandla tjurar, stutar, kor och kvigor till djurenheter med hjälp av koefficienten 0,7 och kalvar med koefficienten 0,25.

2.  Om samma djur omfattades av flera olika stöd ska den tillämpliga koefficienten vara medeltalet av koefficienterna för de olika bidragen.

3.  Antalet djurenheter som avses i punkterna 1 och 2 ska beräknas i proportion till de stödrättigheter för vilka jordbrukaren inte har hektar under det år då systemet med kopplade stöd integreras i systemet med samlat gårdsstöd eller då det samlade gårdsstödet införs och för vilka jordbrukaren begär tilldelning av stödrättigheter som omfattas av särskilda villkor. Det ska gälla med utgångspunkt i de stödrättigheter som har det lägsta värdet.

3.  Denna begäran ska endast göras under det första året då systemet med kopplat stöd integreras i systemet med samlat gårdsstöd eller då det samlade gårdsstödet införs. Medlemsstaterna ska fastställa datum för begäran. En begäran kan under följande år förnyas för samma antal särskilda stödrättigheter enligt artikel 44 i förordning (EG) nr 73/2009 som föregående år eller, vid överlåtelse av en del av dessa stödrättigheter eller vid deklaration av en del av dessa stödrättigheter med ett motsvarande antal hektar, för återstoden av stödrättigheterna.

3.  I dessa fall ska antalet djurenheter räknas om i förhållande till återstoden av de stödrättigheter för vilka jordbrukaren begär de särskilda villkoren.

3.  Ingen begäran om att återskapa de villkor som avses i artikel 44 i den förordningen får lämnas in för de stödrättigheterna när de en gång har deklarerats tillsammans med ett motsvarande antal hektar eller när de en gång har överlåtits; detta får inte påverka tillämpningen av artikel 44.3 i förordning (EG) nr 73/2009.

4.  För att kontrollera att miniminivån för jordbruksverksamhet uttryckt i djurenheter verkligen bedrivs ska medlemsstaterna använda omräkningstabellen i punkt 2 och fastställa antalet djur enligt en av följande metoder:

a) Medlemsstaterna ska be samtliga producenter att på grundval av sina jordbruksregister deklarera antalet djurenheter före ett datum som ska fastställas av medlemsstaterna, dock ej senare än betalningsdatumet.

b) Medlemsstaterna ska använda den datoriserade databas som upprättats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 ( 19 ) för att fastställa antalet djurenheter, på villkor att databasen uppfyller medlemsstatens krav på tillräckliga garantier när det gäller exakta uppgifter för systemet med samlat gårdsstöd.

5.  Miniminivån för jordbruksverksamhet ska anses nådd när antalet djurenheter når 50 % under en period eller vid vissa datum som ska fastställas av medlemsstaterna. Alla djur som sålts eller slaktats under kalenderåret i fråga ska beaktas.

6.  Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att tillämpa artikel 30 i förordning (EG) nr 73/2009 när producenter uppger onormalt höga siffror för djurenheter under delar av året för att på konstlad väg skapa de villkor som krävs för miniminivån av jordbruksverksamhet.

KAPITEL 2

Nationell reserv

Avsnitt 1

Återflöde till den nationella reserven

Artikel 15

Outnyttjade stödrättigheter

1.  Förutom vid force majeure eller exceptionella omständigheter ska outnyttjade stödrättigheter återgå till den nationella reserven dagen efter den sista dagen för ändring av ansökan om samlat gårdsstöd det kalenderår då den period som avses i artiklarna 28.3 och 42 i förordning (EG) nr 73/2009 löper ut.

1.  En stödrättighet ska betraktas som outnyttjad när inget stöd har beviljats för rättigheten under den period som avses i första stycket. Stödrättigheter som är föremål för en ansökan och som åtföljer en areal som fastställts enligt artikel 2.23 i förordning (EG) nr 1122/2009 ska betraktas som utnyttjade.

1.  Om den areal som fastställs inom ramen för systemet med samlat gårdsstöd är mindre än den deklarerade arealen, ska följande gälla för att avgöra vilka stödrättigheter som ska återgå till den nationella reserven i enlighet med artikel 42 i förordning (EG) nr 73/2009:

a) Den fastställda arealen ska beaktas, med början med de stödrättigheter som har högst värde.

b) Stödrättigheterna ska tillordnas arealen i fallande ordning, dvs. först stödrättigheterna med högst värde, sedan näst högsta värde osv.

2.  Jordbrukare får frivilligt avstå stödrättigheter till den nationella reserven.

Artikel 16

Kvarhållande av stöd vid försäljning av stödrättigheter

1.  När en medlemsstat utnyttjar möjligheten i artikel 43.3 i förordning (EG) nr 73/2009 får den besluta att låta följande återgå till den nationella reserven:

a) Vid försäljning av stödrättigheter utan mark, upp till 30 % av värdet av varje stödrättighet eller motsvarande belopp uttryckt i antal stödrättigheter. Under de första tre åren då det samlade gårdsstödet tillämpas får emellertid upp till 50 % av värdet återgå.

b) Vid försäljning av stödrättigheter med mark, upp till 10 % av värdet av varje stödrättighet eller motsvarande belopp uttryckt i antal stödrättigheter.

c) Vid försäljning av stödrättigheter med ett helt jordbruksföretag, upp till 5 % av värdet av varje stödrättighet eller motsvarande belopp uttryckt i antal stödrättigheter.

1.  Stöd ska inte kvarhållas vid försäljning av stödrättigheter med eller utan mark till en jordbrukare som inleder jordbruksverksamhet eller vid faktiskt eller förtida arv av stödrättigheter.

2.  När de procentsatser som avses i punkt 1 fastställs får medlemsstaten differentiera procentsatsen inom de fall som nämns i punkt 1 leden a, b och c i enlighet med objektiva kriterier och på ett sådant sätt att likabehandling av jordbrukare garanteras och snedvridning av marknaden och konkurrensen undviks.

3.  När en medlemsstat har regionaliserat systemet med samlat gårdsstöd i enlighet med artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 eller använder den möjlighet som ges i artikel 48.1 i förordning (EG) nr 73/2009 och beslutar att utnyttja den möjlighet som ges i artikel 43.3 i förordning (EG) nr 73/2009 ska procentsatsen för nedsättning enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel gälla efter det att ett fristående belopp dragits av från värdet av stödrättigheterna, där det fristående beloppet motsvarar det regionala enhetsvärde som beräknats i enlighet med artikel 59.2 eller 59.3 i förordning (EG) nr 1782/2003 eller artikel 46.2 och 46.3 i förordning (EG) nr 73/2009.

Avsnitt 2

Tilldelning av stödrättigheter från den nationella reserven

Artikel 17

Fastställande av stödrättigheter

1.  När en medlemsstat utnyttjar möjligheterna i artikel 41.2 och 41.3 i förordning (EG) nr 73/2009 får jordbrukarna, i enlighet med villkoren i detta avsnitt och i enlighet med de objektiva kriterier som medlemsstaten i fråga fastställer, ges stödrättigheter ur den nationella reserven.

2.  Jordbrukare som inte innehar några stödrättigheter och som ansöker om sådana ur den nationella reserven får ges ett antal stödrättigheter som inte överstiger det antal hektar som jordbrukaren vid det tillfället förfogar över (genom ägande eller arrende).

3.  Jordbrukare som innehar stödrättigheter och som ansöker om sådana ur den nationella reserven får ges ett antal stödrättigheter som inte överstiger det antal hektar utan stödrättigheter som jordbrukaren förfogar över.

3.  Enhetsvärdet för varje stödrättighet som jordbrukaren redan innehar får ökas.

4.  Värdet av varje stödrättighet som förvärvats i enlighet med punkterna 2 eller 3, utom punkt 3 andra stycket, ska beräknas genom att det referensbelopp som medlemsstaterna fastställt i enlighet med objektiva kriterier och på ett sådant sätt att likabehandling av jordbrukare garanteras och snedvridning av marknaden och konkurrensen undviks, divideras med det antal stödrättigheter som ska tilldelas.

Artikel 18

Tillämpning av artikel 41.3 i förordning (EG) nr 73/2009 när hektaren är färre än stödrättigheterna

1.  När en medlemsstat utnyttjar möjligheten i artikel 41.3 i förordning (EG) nr 73/2009 får den, på begäran och i enlighet med den här artikeln, tilldela stödrättigheter till jordbrukare som i områdena i fråga deklarerar färre hektar än det antal som motsvarar de stödrättigheter de hade tilldelats i enlighet med artiklarna 43 och 59 i förordning (EG) nr 1782/2003.

1.  I det fallet ska jordbrukarna till den nationella reserven lämna alla stödrättigheter de innehar eller skulle ha tilldelats, utom stödrättigheter som omfattas av villkor enligt artikel 44 i förordning (EG) nr 73/2009.

1.  Vid tillämpning av den här artikeln ska stödrättigheter endast avse de stödrättigheter som tilldelas av medlemsstaten under det första tillämpningsåret för systemet med samlat gårdsstöd inklusive det år då det kopplade stödet integreras i systemet med samlat gårdsstöd.

2.  Antalet stödrättigheter som tilldelas ur den nationella reserven ska motsvara det antal hektar som jordbrukaren deklarerat det år då begäran lämnas in.

3.  Enhetsvärdet för de stödrättigheter som tilldelas ur den nationella reserven ska beräknas genom att jordbrukarens referensbelopp divideras med antalet deklarerade hektar.

4.  Punkterna 1, 2 och 3 ska inte omfatta jordbrukare som deklarerar mindre än 50 % av det totala antalet hektar som de innehade (arrenderade eller ägde) under referensperioden.

5.  Vid tillämpning av punkterna 1, 2 och 3 ska de hektar som överlåts via försäljning eller utarrendering utan att ersättas med motsvarande antal hektar ingå i det antal hektar som en jordbrukare deklarerar.

6.  Jordbrukarna i fråga ska deklarera samtliga hektar som de förfogar över vid tidpunkten för begäran.

Artikel 19

Allmänna bestämmelser för jordbrukare i särskilda situationer

1.  I artikel 41.4 i förordning (EG) nr 73/2009 avses med jordbrukare som befinner sig i en särskild situation jordbrukare enligt artiklarna 20–23 i den här förordningen.

2.  Om jordbrukare som befinner sig i en särskild situation uppfyller villkoret för tillämpning av två eller flera av artiklarna 20, 21 och 22 ska de få ett antal stödrättigheter fastställda i enlighet med artikel 17.2 och 17.3 vars värde ska vara det högsta värde som skulle kunna uppnås genom separat tillämpning av någon av de artiklar för vilka de uppfyller villkoren.

2.  När jordbrukare också tilldelas stödrättigheter i enlighet med ►M1  artikel 17 ◄ ska det sammanlagda antalet rättigheter som tilldelas inte överskrida det antal som har fastställts i enlighet med den artikeln.

3.  Om det arrende som avses i artiklarna 20 och 22 löper ut efter sista dagen för inlämnande av ansökan om samlat gårdsstöd under det första tillämpningsåret får den berörda jordbrukaren ansöka om fastställande av sina stödrättigheter efter det att arrendet löpt ut; ansökan ska lämnas in senast den dag medlemsstaten fastställer, dock inte senare än sista dagen för ändring av ansökan under det följande året.

4.  Om definitionen av långtidsarrende i nationell lag eller i enlighet med väletablerad praxis även omfattar arrende på fem år får medlemsstaterna besluta att tillämpa artiklarna 20, 21 och 22 på dessa arrenden.

Artikel 20

Överlåtelse av arrenderad mark

1.  En jordbrukare som genom överlåtelse, antingen genom försäljning eller genom arrende på sex år eller mer, avgiftsfritt eller till ett symboliskt pris eller genom faktiskt eller förtida arv får ett jordbruksföretag eller en del av ett jordbruksföretag som arrenderats ut till en tredje person under referensperioden av en jordbrukare som pensionerats från jordbruksverksamheten eller avlidit före dagen för inlämnande av ansökan om samlat gårdsstöd under första tillämpningsåret, kan få stödrättigheter som då beräknas genom att det referensbelopp, som medlemsstaten fastställt i enlighet med objektiva kriterier och på ett sådant sätt att likabehandling av jordbrukare garanteras och snedvridning av marknaden och konkurrensen undviks, divideras med ett antal hektar som inte överstiger antalet hektar på jordbruksföretaget eller delen av jordbruksföretaget.

2.  De jordbrukare som avses i punkt 1 ska vara personer som kan få det jordbruksföretag eller den del av ett jordbruksföretag som avses i punkt 1 genom faktiskt eller förtida arv.

Artikel 21

Investeringar

1.  Medlemsstaterna får öka värdet av stödrättigheter eller bevilja stödrättigheter till jordbrukare som har investerat i en sektor som integreras i systemet med samlat gårdsstöd enligt avdelning III kapitel 4 i förordning (EG) nr 73/2009 i enlighet med objektiva kriterier och på ett sådant sätt att likabehandling av jordbrukarna garanteras och snedvridning av marknaden och konkurrensen undviks.

1.  När medlemsstaterna fastställer kriterierna i första stycket ska de ta hänsyn till referensperioden och/eller andra kriterier som används vid integreringen av den berörda sektorn.

2.  Punkt 1 ska även gälla när tillämpningen av systemet för enhetlig arealersättning upphör i enlighet med artikel 122 i förordning (EG) nr 73/2009.

Artikel 22

Arrendering och köp av arrenderad mark

1.  Jordbrukare som antingen mellan utgången av den relevanta referensperioden för införandet av systemet med samlat gårdsstöd och den 15 maj 2004 när det gäller införandet av systemet med samlat gårdsstöd före 2009, eller före den 31 januari 2009 vid tillämpning av kapitel 3 i avdelning III i förordning (EG) nr 73/2009, under sex år eller mer arrenderade ett jordbruksföretag eller en del av det och vars arrendevillkor inte kan anpassas, kan få stödrättigheter som beräknas genom att ett referensbelopp som medlemsstaten fastställer i enlighet med objektiva kriterier och på ett sådant sätt att likabehandling av jordbrukare garanteras och snedvridning av marknaden och konkurrensen undviks, divideras med ett antal hektar som inte överstiger det antal hektar som arrenderades.

1.  När kriterierna i första stycket fastställs ska medlemsstaterna framför allt ta hänsyn till situationer där jordbrukarna endast har arrenderade hektar till sitt förfogande.

2.  Punkt 1 ska omfatta jordbrukare som köpt ett jordbruksföretag eller en del av ett jordbruksföretag med mark som var utarrenderad under referensperioden i fråga, och som inleder eller utvidgar sin jordbruksverksamhet inom ett år efter det att arrendetiden löpt ut, om köpet när det gäller införandet av systemet med samlat gårdsstöd före 2009 ägde rum antingen under den referensperiod som gäller för införandet av systemet eller före den 15 maj 2004, eller, om avsnitt III kapitel 3 i förordning (EG) nr 73/2009 tillämpas, före den 31 januari 2009.

2.  I första stycket avses med mark som var utarrenderad mark som vid tidpunkten för eller efter köpet arrenderades utan att arrendet förnyades, utom då det fanns en rättslig förpliktelse om förnyat arrende.

Artikel 23

Administrativa beslut eller domstolsbeslut

När en jordbrukare med stöd av ett definitivt domstolsbeslut eller ett definitivt administrativt beslut fattat av den behöriga myndigheten i medlemsstaten har rätt att erhålla stödrättigheter eller öka värdet av redan existerande stödrättigheter, ska jordbrukaren erhålla det antal stödrättigheter samt värdet av de stödrättigheter som fastställs i domstolsbeslutet eller det administrativa beslutet vid ett datum som ska fastställas av medlemsstaten, med beaktande av artikel 34 eller 35 i förordning (EG) nr 73/2009, och som inte får infalla senare än den sista dag för inlämnande av ansökan enligt systemet med samlat gårdsstöd som infaller efter dagen för utfärdande av domstolsbeslutet eller det administrativa beslutet.

Avsnitt 3

Regional administration

Artikel 24

Regionala reserver

1.  Medlemsstaterna får administrera den nationella reserven på regional nivå.

1.  I detta fall ska medlemsstaterna helt eller delvis överföra de belopp som är tillgängliga på nationell nivå till den regionala nivån i enlighet med objektiva och icke-diskriminerade kriterier på ett sådant sätt att likabehandling av jordbrukarna garanteras och snedvridning av konkurrensen undviks.

2.  De belopp som överförs till varje regional nivå kan anses tillgängliga för tilldelning endast inom den berörda regionen, utom i de fall som avses i artikel 41.4 i förordning (EG) nr 73/2009 eller, om medlemsstaten så väljer, vid tillämpning av artikel 41.2 i den förordningen.

AVDELNING III

TILLDELNING AV STÖDRÄTTIGHETER

KAPITEL 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 25

Ansökningar

1.  Antalet stödrättigheter som tilldelas utifrån ansökan från jordbrukarna får vara provisoriskt, och detsamma gäller värdet av stödrättigheterna och eventuella ökningar av dem. Det slutgiltiga värdet och antalet ska fastställas efter det att kontroller enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 73/2009 har genomförts, dock senast den 1 april året efter antingen det första tillämpningsåret för systemet med samlat gårdsstöd eller integreringen av det kopplade stödet.

2.  Utan att föregripa det slutgiltiga fastställandet av stödrättigheter får jordbrukarna lämna in ansökningar om samlat gårdsstöd utifrån de provisoriska stödrättigheterna eller, om medlemsstaten utnyttjar möjligheten i artiklarna 26 och 27, de rättigheter de har förvärvat enligt bestämmelserna om privata kontrakt i de artiklarna.

3.  De sökande ska på dagen för ansökan om stödrättigheter kunna lägga fram tillfredsställande bevis för medlemsstaten om att de är jordbrukare enligt definitionen i artikel 2 a i förordning (EG) nr 73/2009.

4.  En medlemsstat får besluta att fastställa vilken minimistorlek i jordbruksareal som ska krävas för att ett jordbruksföretag ska få ansöka om stödrättigheter. Minimistorleken får emellertid inte vara större än de trösklar som fastställs enligt artikel 28.1 b i förordning (EG) nr 73/2009.

4.  Ingen minimistorlek i jordbruksareal ska gälla för fastställandet av särskilda stödrättigheter enligt artikel 60 eller 65 i förordning (EG) nr 73/2009 på grundval av artikel 28.1 i samma förordning.

Artikel 26

Bestämmelser om privata kontrakt vid försäljning

1.  Om det i ett försäljningskontrakt som ingåtts eller ändrats senast dagen för inlämnande av ansökan om tilldelning av stödrättigheter, antingen under det första tillämpningsåret för systemet med samlat gårdsstöd eller under året då de kopplade stöden integreras däri, föreskrivs att hela jordbruksföretaget eller en del av det säljs, helt eller delvis, tillsammans med de stödrättigheter eller den ökning av värdet av de stödrättigheter som ska tilldelas för de hektar eller den del av företaget som överlåtits, får medlemsstaten betrakta försäljningskontraktet som en överlåtelse av stödrättigheter med mark.

2.  Säljaren ska ansöka om tilldelning eller ökning av stödrättigheter och till sin ansökan bifoga en kopia av försäljningskontraktet samt ange för vilka produktionsenheter och antal hektar säljaren vill överlåta stödrättigheterna.

3.  En medlemsstat får tillåta köparen att på säljarens vägnar och med säljarens uttryckliga tillstånd ansöka om tilldelning av stödrättigheter. I detta fall ska medlemsstaten kontrollera att säljaren vid dagen för överlåtelsen uppfyller kriterierna för stödberättigande och särskilt villkoret i artikel 25.3. Köparen ska ansöka om samlat gårdsstöd och till sin ansökan bifoga en kopia av försäljningskontraktet.

4.  En medlemsstat får begära att köparens och säljarens ansökningar lämnas in tillsammans eller att den andra ansökan innehåller en hänvisning till den första.

Artikel 27

Bestämmelse om privata kontrakt vid arrende

1.  En klausul i ett arrendekontrakt om överlåtelse av ett antal stödrättigheter som inte överstiger antalet arrenderade hektar får betraktas som arrendering av stödrättigheter med mark enligt artikel 43.2 i förordning (EG) nr 73/2009, om

a) en jordbrukare till en annan jordbrukare har utarrenderat sitt jordbruksföretag eller en del av det senast sista dagen för inlämnande av ansökan inom systemet med samlat gårdsstöd under systemets första tillämpningsår eller under det år då de kopplade stöden integreras däri,

b) arrendekontraktet löper ut senare än sista dagen för inlämnande av ansökan om samlat gårdsstöd, och

c) jordbrukaren beslutar att utarrendera sina stödrättigheter till den jordbrukare som arrenderat företaget eller en del av det.

2.  Utarrenderaren ska ansöka om tilldelning eller ökning av stödrättigheter och till sin ansökan bifoga en kopia av arrendekontraktet samt ange det antal hektar för vilka stödrättigheterna ska utarrenderas.

3.  Arrendatorn ska ansöka om samlat gårdsstöd och till sin ansökan bifoga en kopia av arrendekontraktet.

4.  En medlemsstat får begära att arrendatorns och utarrenderarens ansökningar lämnas in tillsammans eller att den andra ansökan innehåller en hänvisning till den första.

KAPITEL 2

Införande av systemet med samlat gårdsstöd i de nya medlemsstater som har tillämpat systemet för enhetlig arealersättning

Artikel 28

Allmänna bestämmelser

1.  Om inte annat föreskrivs i detta kapitel ska denna förordning gälla för de nya medlemsstater som har tillämpat systemet för enhetlig arealersättning.

2.  Varje hänvisning i denna förordning till artikel 41 i förordning (EG) nr 73/2009 ska betraktas som en hänvisning till artikel 57 i den förordningen.

3.  Vid tillämpningen av artikel 57.3 i förordning (EG) nr 73/2009 får de nya medlemsstaterna fastställa en representativ period som föregår det första tillämpningsåret för systemet med samlat gårdsstöd.

4.  Varje hänvisning i denna förordning till ”referensperioden” ska betraktas som en hänvisning till det första tillämpningsåret för systemet med samlat gårdsstöd eller till den referensperiod som avses i artikel 59.3 i förordning (EG) nr 73/2009.

Artikel 29

Initial tilldelning av stödrättigheter

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 59.3 i förordning (EG) nr 73/2009 ska de nya medlemsstaterna, vid tillämpning av artikel 59.2 i samma förordning, fastställa antalet stödberättigande hektar, enligt samma punkt, på grundval det antal hektar som deklarerats för att fastställa stödrättigheterna under det första tillämpningsåret för systemet med samlat gårdsstöd.

2.  Genom undantag från punkt 1 får nya medlemsstater fastställa antalet stödberättigande hektar enligt artikel 59.2 i förordning (EG) nr 73/2009 på grundval av det antal hektar som deklarerats för det år som föregår det första tillämpningsåret för systemet med samlat gårdsstöd.

2.  Om det antal stödberättigande hektar som jordbrukaren deklarerat för det första tillämpningsåret för systemet med samlat gårdsstöd är lägre än antalet stödberättigande hektar som fastställs i enlighet med första stycket får den nya medlemsstaten helt eller delvis omfördela beloppen för de hektar som inte har deklarerats som ett tillägg till varje stödrättighet som tilldelats under systemets första tillämpningsår. Tillägget ska beräknas genom att beloppet i fråga divideras med antalet tilldelade stödrättigheter.

3.  Om en medlemsstat önskar utnyttja den möjlighet som ges i artikel 59.3 i förordning (EG) nr 73/2009 får medlemsstaten, med början det kalenderår som föregår det första tillämpningsåret för systemet med samlat gårdsstöd, börja identifiera stödberättigade jordbrukare och preliminärt fastställa antalet hektar enligt samma punkt och preliminärt kontrollera att villkoren i artikel 25.3 i denna förordning är uppfyllda.

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 61 i förordning (EG) nr 73/2009 ska stödrättigheternas värde beräknas genom att det belopp som avses i artikel 59.1 i samma förordning divideras med det sammanlagda antalet stödrättigheter som tilldelas enligt denna punkt.

4.  Jordbrukarna ska underrättas om den preliminära tilldelningen av stödrättigheter senast en månad före utgången av den tidsfrist för ansökan som fastställs i enlighet med artikel 56.1 i förordning (EG) nr 73/2009.

4.  Vid beräkningen av den jordbruksverksamhet uttryckt i djurenheter som avses i artikel 44.2 b i förordning (EG) nr 73/2009 ska det antal djur som en jordbrukare innehar under en period som fastställs av medlemsstaten räknas om till djurenheter med hjälp av den omräkningstabell som tillhandahålls i artikel 14.2. För kontrollen av miniminivåerna för jordbruksverksamhet i de nya medlemsstaterna enligt artikel 44.2 b i förordning (EG) nr 73/2009 ska artikel 14.4, 14.5 och 14.6 tillämpas.

KAPITEL 3

Integrering av kopplade stöd

Avsnitt 1

Integrering av frukt- och grönsakssektorn i systemet med samlat gårdsstöd

Artikel 30

Allmänna bestämmelser

1.  För att fastställa antalet stödrättigheter och dessa stödrättigheters värde inom ramen för integreringen av frukt- och grönsakssektorn i systemet med samlat gårdsstöd, ska avsnitt A i bilaga IX till förordning (EG) nr 73/2009 tillämpas om inte annat följer av artikel 31 i den här förordningen och om medlemsstaterna har använt sig av möjligheten i artikel 59 i förordning (EG) nr 1782/2003, om inte annat följer av artikel 32 i den här förordningen.

2.  Alltefter omständigheterna ska artikel 40 i förordning (EG) nr 73/2009 gälla i fråga om värdet av alla stödrättigheter som fanns före integreringen av stödet för frukt och grönsaker samt i fråga om referensbeloppen för stödet för frukt och grönsaker.

3.  Vid tillämpning av denna förordning på frukt- och grönsakssektorn ska det första tillämpningsåret för systemet med samlat gårdsstöd vara det år då medlemsstaten fastställer de belopp och stödberättigande hektar som avses i avsnitt A i bilaga IX till förordning (EG) nr 73/2009, med beaktande av den fakultativa övergångsperiod på tre år som avses i punkt 2 andra stycket i det avsnittet.

Artikel 31

Särskilda bestämmelser

1.  Jordbrukare som den sista dagen för ansökan om fastställande av stödrättigheter inte innehar några stödrättigheter eller enbart innehar särskilda rättigheter ska tilldelas stödrättigheter som beräknas i enlighet med avsnitt A i bilaga IX till förordning (EG) nr 73/2009 för frukt och grönsaker.

1.  Första stycket ska också tillämpas när jordbrukare har arrenderat stödrättigheter mellan det första tillämpningsåret för systemet med samlat gårdsstöd och året för integreringen av frukt och grönsakssektorn.

2.  Om en jordbrukare har tilldelats, köpt eller mottagit stödrättigheter senast sista dagen för ansökan om fastställande av stödrättigheter, ska antalet stödrättigheter jordbrukaren innehar och värdet av dem räknas om enligt följande metod:

a) Antalet stödrättigheter ska vara lika med det antal stödrättigheter jordbrukaren innehar, plus det antal hektar som fastställs i enlighet med avsnitt A punkt 3 i bilaga IX till förordning (EG) nr 73/2009 för frukt och grönsaker, matpotatis och plantskolor.

b) Värdet ska räknas fram genom att summan av värdet av de stödrättigheter som jordbrukaren innehar och det referensbelopp som beräknats i enlighet med avsnitt A punkt 2 i bilaga IX till förordning (EG) nr 73/2009 för frukt och grönsaker divideras med det antal som fastställts i enlighet med led a i den här punkten.

2.  Särskilda stödrättigheter ska inte tas med i beräkningen enligt denna punkt.

3.  Stödrättigheter som utarrenderats före sista dagen för inlämnande av ansökan om samlat gårdsstöd ska tas med i den beräkning som avses i punkt 2. Stödrättigheter som utarrenderats via en kontraktsklausul i enlighet med artikel 27 ska tas med i den beräkning som avses i punkt 2 i den här artikeln endast om arrendevillkoren kan ändras.

Artikel 32

Regionalt genomförande

1.  När en medlemsstat har utnyttjat möjligheten i artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1782/2003, ska jordbrukarna erhålla ett antal stödrättigheter som motsvarar det antal nya stödberättigande hektar som används för odling av frukt, grönsaker och matpotatis samt för plantskolor och som deklareras i jordbrukarens samlade ansökan 2008.

1.  Rättigheternas värde ska beräknas på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier.

2.  Genom avvikelse från punkt 1 första stycket, får medlemsstaterna fastställa ett kompletterande antal stödrättigheter per jordbrukare på grundval av objektiva kriterier enligt avsnitt A i bilaga IX till förordning (EG) nr 73/2009 för frukt och grönsaker, matpotatis och plantskolor.

Avsnitt 2

Vin

Underavsnitt 1

Övergång från stödprogrammen för vin till systemet med samlat gårdsstöd

Artikel 33

Allmänna bestämmelser

1.  Vid fastställandet av antalet stödrättigheter och stödrättigheternas värde i samband med övergången från stödprogrammen för vin till systemet med samlat gårdsstöd ska avsnitt C i bilaga IX till förordning (EG) nr 73/2009 tillämpas med förbehåll för artikel 34 i den här förordningen samt, i de fall då medlemsstaten har utnyttjat den möjlighet som ges i artikel 59 eller 71f i förordning (EG) nr 1782/2003 eller artikel 47 eller 58 i förordning (EG) nr 73/2009, med förbehåll för artikel 35 i den här förordningen.

2.  Medlemsstaterna får från och med den 1 januari 2009 identifiera vilka jordbrukare som är berättigade till stödrättigheter i samband med övergången från stödprogrammen för vin till systemet med samlat gårdsstöd.

3.  Vid tillämpningen av artikel 18 i denna förordning inom vinsektorn ska med det första tillämpningsåret för systemet med samlat gårdsstöd avses det år då medlemsstaten fastställer belopp och stödberättigande hektar enligt avsnitt C i bilaga IX till förordning (EG) nr 73/2009.

Artikel 34

Särskilda bestämmelser

1.  Jordbrukare som den sista dagen för ansökan om fastställande av stödrättigheter enligt denna förordning inte innehar några stödrättigheter eller enbart innehar särskilda rättigheter ska tilldelas stödrättigheter för vin som beräknas i enlighet med avsnitt C i bilaga IX till förordning (EG) nr 73/2009.

1.  Första stycket ska också tillämpas när en jordbrukare har arrenderat stödrättigheter under tiden mellan det första tillämpningsåret för systemet med samlat gårdsstöd och året för övergången från stödprogrammen.

2.  Om en jordbrukare har tilldelats, köpt eller mottagit stödrättigheter senast sista dagen för ansökan om fastställande av stödrättigheter enligt denna förordning, ska antalet stödrättigheter och värdet av dessa räknas om enligt följande metod:

a) Antalet stödrättigheter ska motsvara det antal stödrättigheter som jordbrukaren innehar, plus det antal hektar som fastställs i enlighet med avsnitt C i bilaga IX till förordning (EG) nr 73/2009.

b) Värdet ska räknas fram genom att summan av värdet av de stödrättigheter som jordbrukaren innehar och det referensbelopp som beräknats i enlighet med avsnitt C i bilaga IX till förordning (EG) nr 73/2009 divideras med det antal som fastställs i enlighet med led a i den här punkten.

2.  Särskilda stödrättigheter ska inte tas med i beräkningen enligt denna punkt.

3.  Stödrättigheter som har utarrenderats före dagen för inlämnande av en ansökan inom ramen för systemet med samlat gårdsstöd i enlighet med denna förordning ska tas med i den beräkning som avses i punkt 2.

Artikel 35

Regionalt genomförande

1.  När en medlemsstat har utnyttjat den möjlighet som ges i artikel 59 eller 71f i förordning (EG) nr 1782/2003 eller artikel 47 eller 58 i förordning (EG) nr 73/2009 ska en jordbrukare erhålla ett antal stödrättigheter som motsvarar det antal nya stödberättigande hektar odlade med vin som deklareras i dennes samlade ansökan 2009.

1.  Stödrättigheternas värde ska beräknas på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier.

2.  Genom avvikelse från punkt 1 får medlemsstaterna fastställa antalet stödrättigheter per jordbrukare på grundval av objektiva kriterier i enlighet med avsnitt C i bilaga IX till förordning (EG) nr 73/2009.

Underavsnitt 2

Röjning

Artikel 36

Regionalt genomsnitt

Vid beräkningen av stödrättigheters värde med tillämpning av avsnitt B i bilaga IX till förordning (EG) nr 73/2009 ska varje medlemsstat fastställa ett regionalt genomsnitt på lämplig geografisk nivå. Medlemsstaterna ska besluta vilket datum genomsnittet ska fastställas. Det får ändras årligen. Det ska grunda sig på värdet av de stödrättigheter som tilldelats jordbrukarna i regionen i fråga. Det ska inte differentieras mellan olika produktionssektorer.

AVDELNING IV

SÄRSKILT STÖD

KAPITEL 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 37

Stödberättigande med avseende på särskilda stödåtgärder

1.  Medlemsstaterna ska fastställa kriterierna för stödberättigande med avseende på särskilda stödåtgärder i överensstämmelse med den ram som fastställs i förordning (EG) nr 73/2009 och de villkor som fastställs i denna avdelning.

2.  Medlemsstaterna ska tillämpa denna avdelning, och särskilt punkt 1, i enlighet med objektiva kriterier och på ett sådant sätt att likabehandling av jordbrukarna garanteras och snedvridning av marknaden och konkurrensen undviks.

Artikel 38

Samstämmighet och kumulering av stöd

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa samstämmighet mellan

a) särskilda stödåtgärder och åtgärder som genomförs i enlighet med annat gemenskapsstöd,

b) olika särskilda stödåtgärder,

c) särskilda stödåtgärder och åtgärder som finansieras genom statligt stöd.

1.  Medlemsstaterna ska i synnerhet säkerställa att särskilda stödåtgärder inte hindrar att de åtgärder som genomförs inom ramen för annat gemenskapsstöd, eller åtgärder som finansieras genom statligt stöd, fungerar på ett korrekt sätt.

2.  Om stöd enligt en särskild stödåtgärd också får beviljas enligt en åtgärd som genomförs inom ramen för annat gemenskapsstöd, eller enligt en annan särskild stödåtgärd, ska medlemsstaterna säkerställa att en jordbrukare kan erhålla stöd för en viss insats endast enligt en av dessa åtgärder.

Artikel 39

Villkor för stödåtgärder

1.  Särskilda stödåtgärder ska inte kompensera fullgörandet av obligatoriska skyldigheter, i synnerhet inte de föreskrivna verksamhetskrav och normer för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som fastställs i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 73/2009 och de andra krav som avses i artikel 39.3 första stycket i förordning (EG) nr 1698/2005.

2.  Särskilda stödåtgärder får inte finansiera skatter.

3.  Medlemsstaterna ska se till att de särskilda stödåtgärder de genomför kan verifieras och kontrolleras.

KAPITEL 2

Särskilda bestämmelser

Artikel 40

Särskilda typer av jordbruk som är viktiga för att skydda eller förbättra miljön

Medlemsstaterna ska definiera de särskilda typer av jordbruk som är viktiga när det gäller att skydda eller förbättra miljön för vilka ett årligt extra stöd ska tillhandahållas i enlighet med artikel 68.1 a i) i förordning (EG) nr 73/2009. Dessa särskilda typer av jordbruk ska ge icke-försumbara och mätbara miljöfördelar.

Artikel 41

Förbättrad kvalitet på jordbruksprodukter

Det årliga extra stöd för att förbättra kvaliteten på jordbruksprodukter som föreskrivs i artikel 68.1 a ii i förordning (EG) nr 73/2009 får särskilt göra det möjligt för jordbrukare att

a) uppfylla de villkor som är nödvändiga för att delta i gemenskapens kvalitetssystem för livsmedel i enlighet med de rättsakter som anges i artikel 68.2 b i förordning (EG) nr 73/2009 och i kommissionens förordningar (EG) nr 1898/2006 ( 20 ), (EG) nr 1216/2007 ( 21 ), (EG) nr 889/2008 ( 22 ) och (EG) nr 114/2009 ( 23 ), eller

b) delta i privata eller statliga certifieringsordningar för livsmedelskvalitet.

Om de särskilda stödåtgärderna beviljas med hänsyn till tillämpningen av led b i första stycket ska kraven i artikel 22.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 ( 24 ) gälla i tillämpliga delar.

Artikel 42

Förbättrad saluföring av jordbruksprodukter

1.  Det årliga extra stöd jordbrukarna får för att förbättra saluföringen av jordbruksprodukter enligt artikel 68.1 a iii i förordning (EG) nr 73/2009 ska uppmuntra jordbrukare att förbättra saluföringen av sina produkter genom att informera bättre om och/eller göra bättre reklam för produkternas kvalitet, egenskaper eller produktionsmetoder.

2.  Artiklarna 4, 5 och 6 och bilagorna I och II till förordning (EG) nr 501/2008 ska gälla i tillämpliga delar.

Artikel 43

Tillämpning av förbättrade djurskyddsnormer

1.  Vid fastställande av villkoren för stödberättigande med avseende på det särskilda stödet för jordbrukare som tillämpar förbättrade djurskyddsnormer enligt artikel 68.1 a iv i förordning (EG) nr 73/2009 ska medlemsstaterna i förekommande fall ta hänsyn till

a) typ av jordbruk,

b) gårdens storlek vad gäller djurtäthet eller antal djur och arbetskraft, och

c) tillämpligt system för jordbruksdrift.

2.  Med förbättrade djurskyddsnormer avses sådana som går utöver de minimikrav som fastställs i den tillämpliga gemenskapslagstiftningen och den nationella lagstiftningen, särskilt de rättsakter som avses i punkt C i bilaga II till förordning (EG) nr 73/2009. De normerna får inbegripa de strängare normer som avses i artikel 27.7 i förordning (EG) nr 1974/2006.

Artikel 44

Särskild verksamhet inom jordbruket som medför tilläggsfördelar för ett miljövänligt jordbruk

1.  Vid fastställande av villkoren för stödberättigande med avseende på det särskilda stödet för jordbrukare som utövar sådan särskild verksamhet inom jordbruket som medför tilläggsfördelar för ett miljövänligt jordbruk enligt artikel 68.1 a v i förordning (EG) nr 73/2009 ska medlemsstatera i synnerhet ta hänsyn till

a) miljömål i den region där åtgärden ska tillämpas, och

b) eventuellt stöd som redan beviljats i enlighet med annat gemenskapsstöd eller andra särskilda stödåtgärder eller åtgärder som finansieras genom statligt stöd.

2.  Artikel 27.2–27.6, 27.8, 27.9 och 27.13 samt artiklarna 48 och 53 i förordning (EG) nr 1974/2006 ska gälla i tillämpliga delar för särskilt stöd för jordbrukare som utövar sådan särskild verksamhet inom jordbruket som medför tilläggsfördelar för ett miljövänligt jordbruk.

3.  Kommissionen ska utvärdera de föreslagna särskilda stödåtgärderna för jordbrukare som utövar sådan särskild verksamhet inom jordbruk som medför tilläggsfördelar för ett miljövänligt jordbruk och som medlemsstaterna har meddelat kommissionen i enlighet med förordning (EG) nr 73/2009 och den här förordningen.

3.  Om kommissionen anser att de föreslagna åtgärderna uppfyller kraven ska den godkänna åtgärderna i enlighet med artikel 68.2 a ii i förordning (EG) nr 73/2009 inom fyra månader från och med mottagandet av den information som tillhandahålls i enlighet med artikel 50.3 i den här förordningen.

3.  Om kommissionen anser att de föreslagna åtgärderna inte uppfyller kraven ska den uppmana medlemsstaten att ändra de föreslagna åtgärderna i enlighet därmed och meddela kommissionen dem. Den ska godkänna åtgärderna om den anser att de har blivit ändrade på lämpligt sätt.

Artikel 45

Särskilda olägenheter som drabbar jordbrukarna inom sektorerna för mjölk, nöt- och kalvkött, får- och getkött och ris

1.  Vid fastställande av stödvillkor för särskilt stöd för att klara av särskilda olägenheter som drabbar jordbrukarna inom sektorerna för mjölk, nöt- och kalvkött, får- och getkött och ris i ekonomiskt eller miljömässigt känsliga områden, eller, i samma sektorer, inom ekonomiskt sårbara typer av jordbruk, i enlighet med artikel 68.1 b i förordning (EG) nr 73/2009, ska medlemsstaterna definiera de ekonomiskt och/eller miljömässigt känsliga områdena och/eller de ekonomiskt sårbara typerna av jordbruk som är stödberättigande, särskilt med hänsyn till de relevanta produktionsstrukturerna och produktionsvillkoren.

2.  Det särskilda stödet ska inte vara baserat på fluktuationer i marknadspriserna och inte heller motsvara ett system med underskottsersättning.

Artikel 46

Områden som omfattas av omstrukturerings- eller utvecklingsprogram

1.  Stödberättigandevillkoren för de särskilda stödåtgärderna i områden som omfattas av omstrukturerings- eller utvecklingsprogram för att säkerställa att jordbruksmark inte överges eller för att hantera särskilda olägenheter som drabbar jordbrukarna i sådana områden i enlighet med artikel 68.1 c i förordning (EG) nr 73/2009 ska särskilt

a) föreskriva hur enskilda referensbelopp för stödberättigade jordbrukare ska fastställas, och

b) fastställa omstrukturerings- och/eller utvecklingsprogram och/eller villkoren för deras godkännande.

2.  Om en jordbrukare som inte innehar några stödrättigheter ansöker om det stöd som avses i punkt 1 får jordbrukaren erhålla ett antal stödrättigheter som inte överstiger det antal hektar som jordbrukaren vid det tillfället förfogar över (äger eller arrenderar).

2.  Om en jordbrukare som innehar stödrättigheter ansöker om det stöd som avses i punkt 1 får denne erhålla ett antal stödrättigheter som inte överstiger det antal hektar som jordbrukaren förfogar över och för vilka jordbrukaren inte innehar några stödrättigheter.

2.  Enhetsvärdet för varje stödrättighet som jordbrukaren redan innehar får ökas.

2.  Värdet av varje stödrättighet som erhålls i enlighet med denna punkt, utom tredje stycket, ska beräknas genom att det enskilda referensbeloppet som fastställs av medlemsstaten divideras med det antal stödrättigheter som avses i andra stycket.

3.  Höjning av de belopp per hektar som beviljas inom ramen för systemet med enhetlig arealersättning som avses i artikel 131.2 i förordning (EG) nr 73/2009 ska fastställas genom att man dividerar jordbrukarens referensbelopp med det antal stödberättigande hektar som jordbrukaren deklarerar för stöd inom ramen för systemet för enhetlig arealersättning.

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de särskilda olägenheter som drabbar jordbrukarna i områden som omfattas av omstrukturerings- eller utvecklingsprogram, för vilka det särskilda stödet beviljas, inte ersätts i enlighet med någon annan bestämmelse i sådana program för samma ändamål.

Artikel 47

Försäkring av skörd, djur och växter

1.  Medlemsstaterna ska fastställa på vilka villkor kontrakt ska berättiga till särskilt stöd i form av bidrag till premier för skörde-, djur- och växtförsäkringar i enlighet med artikel 68.1 d i förordning (EG) nr 73/2009.

2.  I kontrakten ska det anges

a) vilka särskilda risker som försäkringen täcker,

b) vilka särskilda ekonomiska förluster som täcks, och

c) vilken premie som betalas, exklusive skatter.

3.  Kontrakten ska inte omfatta mer än ett års produktion. Om kontraktets löptid omfattar delar av två kalenderår ska medlemsstaten säkerställa att ersättning inte beviljas två gånger för samma kontrakt.

4.  Medlemsstaterna ska anta bestämmelser som ska tillämpas vid beräkningen av förstörelsen av den genomsnittliga årsproduktionen för en jordbrukare i enlighet med artikel 70.2 i förordning (EG) nr 73/2009.

5.  Jordbrukaren ska varje år informera medlemsstaten om numret på sitt försäkringsavtal och tillhandahålla en kopia av kontraktet och bevis på att premien är betald.

Artikel 48

Gemensamma fonder för djur- och växtsjukdomar och miljöolyckor

1.  De regler som fastställs av medlemsstaterna i enlighet med artikel 71.9 i förordning (EG) nr 73/2009 för gemensamma fonder som berättigar till ekonomiskt stöd för djur- och växtsjukdomar och miljöolyckor enligt artikel 68.1 e i den förordningen ska särskilt omfatta

a) villkoren för finansieringen av den gemensamma fonden,

b) utbrott av djur- och växtsjukdomar och miljöolyckor som kan föranleda att ersättning betalas ut till jordbrukare, inklusive geografisk utsträckning, om så är lämpligt,

c) kriterier för att utvärdera om en viss händelse ska föranleda utbetalning av ersättning till jordbrukare,

d) metoderna för beräkning av de extrakostnader som utgör ekonomiska förluster enligt artikel 71.2 b i förordning (EG) nr 73/2009,

e) beräkning av de administrativa kostnader som avses i artikel 71.6 i förordning (EG) nr 73/2009,

f) eventuella begränsningar av de kostnader som kan komma i fråga för det ekonomiska bidrag som tillämpas enligt artikel 71.7 andra stycket i förordning (EG) nr 73/2009,

g) ett förfarande för godkännandet av en viss gemensam fond enligt den nationella lagstiftningen,

h) förfaranderegler, och

i) de granskningar av överensstämmelse och räkenskapsavslutning som den gemensamma fonden ska bli föremål för efter det att den har godkänts.

2.  Om de medel som behövs för den ekonomiska ersättning som betalas ut av de gemensamma fonderna kommer från lån på marknadsvillkor ska de kortaste respektive längsta löptiderna ligga på mellan ett och fem år.

3.  Medlemsstaterna ska se till att deras jordbrukare blir medvetna om

a) alla godkända gemensamma fonder,

b) villkoren för anslutning till en viss gemensam fond, och

c) finansieringsbestämmelserna för de gemensamma fonderna.

Artikel 49

Finansiella bestämmelser för särskilda stödåtgärder

1.  De belopp som avses i artikel 69.6 a i förordning (EG) nr 73/2009 fastställs i bilaga III till den här förordningen.

2.  Vid tillämpningen av artikel 69.7 fjärde stycket i förordning (EG) nr 73/2009 får medlemsstaterna senast den 1 augusti under ett visst kalenderår från och med 2010 begära en revidering av de belopp som avses i punkt 1 i denna artikel om det belopp som uppstår genom den beräkning som fastställs i artikel 69.7 första stycket i förordning (EG) nr 73/2009 för det berörda budgetåret avviker med mer än 20 % från det belopp som fastställs i bilaga III till den här förordningen.

2.  Varje reviderat belopp som fastställs av kommissionen ska tillämpas från och med det kalenderår som följer på det år som begäran gjordes.

AVDELNING V

MEDDELANDEN OCH SLUTBESTÄMMELSER

KAPITEL 1

Meddelanden

Artikel 50

Delgivning av beslut

1.  När en medlemsstat utnyttjar de möjligheter som ges i artiklarna 28.1 och 28.2, 38, 41.2–41.5, 45.1 och 45.3, 46.1 och 46.3, 47.1–47.4, 48, 49, 51.1 och 67 i förordning (EG) nr 73/2009 och i artikel 11.2 i den här förordningen, ska medlemsstaten meddela kommissionen närmare uppgifter om det beslut som fattats, skälen till beslutet och de objektiva kriterier som legat till grund för beslutet att utnyttja möjligheten i fråga

a) för beslut som tillämpas 2010 inom två veckor efter

i) den dag då denna förordning träder i kraft, eller

ii) den dag då beslutet fattas, om det var efter det att denna förordning trädde i kraft,

b) i övriga fall senast den 1 augusti 2010.

1.  När en medlemsstat antar ett nytt beslut om att utnyttja de möjligheter som ges i artikel 41.2–41.5 i förordning (EG) nr 73/2009 ska den inom två veckor efter det att beslutet antogs meddela kommissionen närmare uppgifter om det beslut som antagits, skälen till beslutet och de objektiva kriterier som legat till grund för beslutet att utnyttja möjligheten i fråga.

2.  Om en ny medlemsstat har för avsikt att avsluta tillämpningen av systemet för enhetlig arealersättning i enlighet med artikel 122.3 i förordning (EG) nr 73/2009, ska den, senast den 1 augusti året före det första tillämpningsåret för systemet med samlat gårdsstöd, meddela kommissionen hur systemet med samlat gårdsstöd kommer att genomföras, vilka val medlemsstaten gör i enlighet med artiklarna 55.3, 57.3–57.6, 59.3 och 61 i samma förordning, samt på vilka objektiva kriterier besluten har fattats.

3.  Medlemsstaterna ska informera kommissionen om de särskilda stödåtgärder de avser tillämpa senast den 1 augusti året innan det första tillämpningsåret för den åtgärden.

3.  Informationen ska tillhandahållas i enlighet med del A i bilaga IV, utom för särskilda stödåtgärder för sådan särskild verksamhet inom jordbruket som medför tilläggsfördelar för ett miljövänligt jordbruk, som ska tillhandahållas i enlighet med del B i den bilagan.

Artikel 51

Statistik och rapporter

Medlemsstaterna ska på elektronisk väg meddela kommissionen följande uppgifter på det formulär som kommissionen tillhandahållit:

1. Senast den 1 september det berörda året:

a) Det totala antalet ansökningar som lämnats in enligt systemet med samlat gårdsstöd för året i fråga, tillsammans med motsvarande totala antal stödrättigheter och det totala antalet stödberättigande hektar. Uppgifterna ska redovisas per region om systemet med samlat gårdsstöd genomförs regionalt. Det första tillämpningsåret för systemet med samlat gårdsstöd ska uppgifterna grunda sig på de preliminära stödrättigheterna.

b) Vid tillämpning av åtgärder enligt artikel 68 i förordning (EG) nr 73/2009, det totala beloppet för stöd som begärts under året uppdelat per åtgärd, och i tillämpliga fall per sektor.

2. Senast den 1 maj följande år för det första tillämpningsåret för systemet med samlat gårdsstöd: De uppgifter som avses i punkt 1 a, men baserat på slutgiltiga stödrättigheter.

3. Senast den 15 september året efter:

a) Det totala värdet av befintliga stödrättigheter, både aktiverade och ej aktiverade, under året i fråga och det antal hektar som krävs för aktivering. Uppgifterna ska redovisas per typ av stödrättighet och per region om systemet med samlat gårdsstöd genomförs regionalt.

b) Slutgiltiga uppgifter om det totala antalet ansökningar inom ramen för systemet med samlat gårdsstöd som godkänts för det föregående året och motsvarande totalt beviljat stödbelopp efter, vid behov, tillämpning av åtgärderna i artiklarna 7, 9, 11.1, 11.2, 21, 22 och 23 i förordning (EG) nr 73/2009 liksom de totala belopp som fanns kvar i den nationella reserven den 31 december föregående år och det totala antalet åtföljande stödberättigande hektar. Uppgifterna ska redovisas per region när så är tillämpligt om systemet med samlat gårdsstöd genomförs regionalt.

c) Avseende artikel 68 i förordning (EG) nr 73/2009 för föregående år, det totala antalet stödmottagare och beviljat stödbelopp per åtgärd och i tillämpliga fall för varje berörd sektor.

d) Den årliga rapport som medlemsstaterna ska skicka till kommissionen och som handlar om genomförandet av artikel 71 i förordning (EG) nr 73/2009 ska innehålla den information som anges i bilaga V till denna förordning.

4. Senast den 1 oktober 2012: En rapport om de särskilda stödåtgärder som genomförs 2009, 2010 och 2011, om deras inverkan på målen och om eventuella problem.

KAPITEL 2

Slutbestämmelser

Artikel 52

Upphävande

Förordning (EG) nr 795/2004 och förordning (EG) nr 639/2009 ska upphöra att gälla.

De ska emellertid fortsätta att tillämpas på stödansökningar för bidragsperioder som inleds före den 1 januari 2010.

Artikel 53

Ikraftträdande och tillämplighet

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2010, utom artiklarna 11.2 och 50.1 a, som ska tillämpas från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.


BILAGA I

Förteckning över de jordbruksgrödor som avses i artikel 2 c

KN-nummer

Varuslag

I.  SPANNMÅL

1001 10 00

Durumvete

1001 90

Vete och blandsäd av vete och råg utom durumvete

1002 00 00

Råg

1003 00

Korn

1004 00 00

Havre

1005

Majs

1007 00

Sorghum

1008

Bovete, hirs och kanariefrö; annan spannmål

0709 90 60

Sockermajs

II.  OLJEVÄXTER

1201 00

Sojabönor

ex12 05 00

Raps

ex120600 10

Solrosfrön

III.  PROTEINGRÖDOR

0713 10

Ärter

0713 50

Åkerbönor

ex120929 50

Sötlupiner

IV.  LIN

ex12 04 00

Linfrön (Linum usitatissimum L.)

ex530110 00

Lin, oberett eller rötat, avsett som spånadslin (Linum usitatissimum L.)

V.  HAMPA

ex530210 00

Hampa, oberedd eller rötad, avsedd som spånadshampa (Cannabis sativa L.)


BILAGA II

Datum som avses i artikel 11.1

Medlemsstat och regioner

Datum

Spanien: Kastilien-La Mancha

1 juni

Spanien: Aragonien, Asturien, Balearerna, Kantabrien, Kastilien-León, Katalonien, Galicien, Madrid, Murcia, Baskien, Rioja, regionen Valencia

1 juli

Spanien: Andalusien

1 september

Spanien: Extremadura

15 september

Spanien: Navarra

15 augusti

Frankrike: Aquitaine, Midi-Pyrénées och Languedoc-Roussillon

1 juli

Frankrike: Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardennes, Korsika, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse Normandie, Haute Normandie, regionen Loire (utom departementen Loire-Atlantique och Vendée), Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur och Rhône-Alpes

15 juli

Frankrike: departementen Loire-Atlantique och Vendée

15 oktober

Österrike

30 juni


BILAGA III

Belopp som avses i artikel 49.1 beräknade i enlighet med artikel 69.6 a i förordning (EG) nr 73/2009

(miljoner euro)

Belgien

8,6

Danmark

15,8

Tyskland

42,6

Irland

23,9

Grekland

74,3

Spanien

144,4

Frankrike

97,4

Italien

144,9

Luxemburg

0,8

Malta

0,1

Nederländerna

31,7

Österrike

11,9

Portugal

21,7

Finland

4,8

Slovenien

2,4

Sverige

13,9

Förenade kungariket

42,8


BILAGA IV

Information som ska tillhandahållas kommissionen enligt artikel 50.3

DEL A

För alla särskilda stödåtgärder, utom för åtgärder för särskild verksamhet inom jordbruket som medför tilläggsfördelar för ett miljövänligt jordbruk, ska informationen inkludera följande:

a) Beteckningen för varje åtgärd med hänvisning till den relevanta bestämmelsen i artikel 68.1 i förordning (EG) nr 73/2009.

b) En beskrivning av varje åtgärd, som inbegriper minst

i) berörda sektorer,

ii) åtgärdens varaktighet,

iii) åtgärdens mål,

iv) tillämpliga villkor för stödberättigande,

v) en vägledande stödnivå för åtgärden,

vi) det totala belopp som fastställs för åtgärden,

vii) den information som är nödvändig för fastställande av de berörda budgettaken, och

viii) uppgifter om varifrån medlen för åtgärden kommer.

c) Eventuella befintliga åtgärder som tillämpas enligt andra gemenskapsstödsystem eller åtgärder som finansieras genom statligt stöd inom samma område eller sektor som den särskilda stödåtgärden och, om så är lämpligt, avgränsningen mellan dem.

d) Om så är lämpligt, en beskrivning av

i) de särskilda typer av jordbruk som är viktiga när det gäller att skydda eller förbättra miljön enligt artikel 68.1 a i) i förordning (EG) nr 73/2009,

ii) de förbättrade djurskyddsnormer som avses i artikel 68.1 a iv i förordning (EG) nr 73/2009,

iii) de ekonomiskt eller miljömässigt känsliga områden eller ekonomiskt sårbara typer av jordbruk som avses i artikel 68.1 b i förordning (EG) nr 73/2009 samt den nuvarande produktionsnivå som avses i artikel 68.3 i den förordningen,

iv) de omstrukturerings- eller utvecklingsprogram som avses i artikel 68.1 c i förordning (EG) nr 73/2009.

DEL B

För särskilda stödåtgärder för särskild verksamhet inom jordbruket som medför tilläggsfördelar för ett miljövänligt jordbruk, ska informationen inkludera följande:

a) Åtgärdens beteckning.

b) Det geografiska område som omfattas av åtgärden.

c) En beskrivning av den föreslagna åtgärden och de förväntade miljökonsekvenserna med avseende på miljöbehov och -prioriteringar samt särskilda verifierbara mål.

d) Den logiska grunden för insatsen, tillämpningsområdet och åtgärderna, indikatorerna, de kvantifierade målen och, i förekommande fall, stödmottagarna.

e) Kriterier och administrativa bestämmelser för att säkerställa att insatserna inte också får stöd genom andra gemenskapsstödsystem.

f) Bevis enligt artikel 48.2 i förordning (EG) nr 1974/2006 som gör det möjligt för kommissionen att kontrollera samstämmighet och rimlighet i beräkningarna.

g) En detaljerad beskrivning av det nationella genomförandet av minimikraven för användning av gödningsmedel och växtskyddsmedel och andra relevanta obligatoriska krav som avses i del A punkt 5.3.2.1 i bilaga II till förordning (EG) nr 1974/2006.

h) En beskrivning av den metod samt de agronomiska antaganden och parametrar (bl.a. beskrivning av de baskrav som anges i artikel 39.3 i förordning (EG) nr 1698/2005 och som är relevanta för varje särskilt slag av åtagande) som används som referenspunkt för de beräkningar som motiverar: a) extrakostnader och b) inkomstbortfall till följd av det åtagande som gjorts. I förekommande fall ska denna metod beakta stöd som beviljats inom ramen för förordning (EG) nr 73/2009; i förekommande fall, den omvandlingsmetod som används för andra enheter i enlighet med artikel 27.9 i förordning (EG) nr 1974/2006.

i) Stödbelopp.

j) Om så är lämpligt, den information som avses i punkt 5.3.2.1.4 femte och sjätte strecksatserna i del A i bilaga II till förordning (EG) nr 1974/2006.


BILAGA V

Information som ska ingå i den årliga rapporten om gemensamma fonder i enlighet med artikel 51.3 d

Informationen ska innehålla följande:

a) En förteckning över godkända gemensamma fonder och antalet anslutna jordbrukare per fond.

b) I förekommande fall, de administrativa kostnaderna för inrättande av nya gemensamma fonder.

c) Uppgift om varifrån medlen kommer i enlighet med artikel 69.6 a eller c i förordning (EG) nr 73/2009 och i förekommande fall, beloppen för den linjära minskning som tillämpas samt de berörda betalningarna.

d) De typer av ekonomiska förluster som ersätts av varje godkänd fond och fördelade efter orsak i enlighet med artikel 71.1 i förordning (EG) nr 73/2009.

e) Det antal jordbrukare som ersätts av varje godkänd fond och fördelade efter orsak i enlighet med artikel 71.1 i förordning (EG) nr 73/2009.

f) Utgiften för varje godkänd fond per typ av ekonomisk förlust.

g) Procentsatsen och det belopp som betalas av varje fond för det ekonomiska stöd som avses i artikel 71.7 i förordning (EG) nr 73/2009.

h) Erfarenheter som gjorts vid genomförandet av den särskilda stödåtgärden om gemensamma fonder.


( 1 ) EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.

( 2 ) EUT L 141, 30.4.2004, s. 1.

( 3 ) EUT L 191, 23.7.2009, s. 17.

( 4 ) EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.

( 5 ) EUT L 3, 5.1.2008, s. 1.

( 6 ) EUT L 147, 6.6.2008, s. 3.

( 7 ) EGT L 215, 30.7.1992, s. 85.

( 8 ) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.

( 9 ) EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

( 10 ) EGT L 38, 12.2.2000, s. 1.

( 11 ) EUT L 93, 31.3.2006, s. 1.

( 12 ) EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

( 13 ) EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

( 14 ) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

( 15 ) EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

( 16 ) Se sidan 65 i detta nummer av EUT.

( 17 ) EGT L 193, 20.7.2002, s. 1.

( 18 ) EGT L 193, 20.7.2002, s. 74.

( 19 ) EGT L 204, 11.8.2000, s. 1.

( 20 ) EUT L 369, 23.12.2006, s. 1.

( 21 ) EUT L 275, 19.10.2007, s. 3.

( 22 ) EUT L 250, 18.9.2008, s. 1.

( 23 ) EUT L 38, 7.2.2009, s. 26.

( 24 ) EUT L 368, 23.12.2006, s. 15.