Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 4256/88 av den 19 december 1988 om bestämmelser för tillämpningen av förordning (EEG) nr 2052/88 i fråga om EUGFJ:s utvecklingssektionEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 374 , 31/12/1988 s. 0025 - 0028

Finsk specialutgåva Område 14 Volym 2 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 14 Volym 2 s. 0003RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 4256/88 av den 19 december 1988 om bestämmelser för tillämpningen av förordning (EEG) nr 2052/88 i fråga om EUGFJ:s utvecklingssektion

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 2052/88(4) skall rådet anta de särskilda bestämmelser som reglerar varje strukturfonds verksamhet.

De uppgifter som i artikel 3.3 i den ovan nämnda förordningen fastställs för utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (nedan kallad fonden) bör preciseras närmare i fråga om dess medverkan till att uppnå målen 1, 5a och 5b enligt artikel 1 i den förordningen.

Åtgärderna för att påskynda anpassningen av jordbrukets strukturer med sikte på att förändra strukturfonderna skall omfatta åtgärder som är nära förknippade med den gemensamma jordbrukspolitiken och utformade för att uppfylla dess allmänna krav.

Det kan dock visa sig nödvändigt att genom en ökad differentiering anpassa en del av de bestämmelser som redan finns på gemenskapsnivå till de olikartade strukturella förhållandena i gemenskapens olika regioner, närmare bestämt genom en differentiering av stödet till förmån för de områden som berörs av mål nr 1.

De åtgärder som är avsedda att medverka till uppnåendet av mål nr 1 och att främja utvecklingen av landsbygdsområden (mål 5 b) bör omfatta åtgärder som tar itu med de särskilda strukturproblemen i dessa områden.

Sådana åtgärder som syftar till att utveckla och exploatera skogsområden är av särskilt intresse eftersom de inte enbart skapar en alternativ verksamhet och inkomst för jordbruket i dessa områden, utan också kan öka skogens bidrag till miljöförbättring och förstärka dess skyddande funktion.

Fondens stödformer bör fastställas, och som sådana är verksamhetsinriktade program, samt i vissa fall globala bidrag, de lämpligaste i fråga om såväl åtgärder för att utveckla mindre utvecklade områden och landsbygdsområden som åtgärder för att förbättra strukturerna för saluföring och bearbetning av jordbruksprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

Artikel 1

1. Utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (nedan kallad fonden), vilken avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 729/70(5), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2048/88(6), får, i enlighet med de kriterier och mål som fastställs i avsnitt I och IV i den här förordningen, finansiera åtgärder som krävs för att utföra sådana uppgifter som avses i artikel 3.3 i förordning (EEG) 2052/88 i syfte att uppnå målen 1 och 5 som de anges i artikel 1 i den förordningen.

2. De villkor och kriterier som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller samordningen av de olika strukturfondernas verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamheter(7) skall gälla för åtgärder som finansieras i enlighet med den förordningen om inte annat anges i den eller i bestämmelser som antagits i enlighet med artikel 2.1 däri.

3. I enlighet med de regler som fastställs i förordning (EEG) nr 4253/88 och i den här förordningen skall rådet, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 33 i förordning (EEG) nr 4253/88 och artikel 10 i den här förordningen, på förslag av kommissionen och i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 43 i fördraget, före den 31 december 1989 besluta om ändringar av de gemensamma åtgärder som i kraft av artikel 6 i förordning (EEG) 729/70 införts för att uppnå de mål som avses i förordning (EEG) nr 2052/88.

AVSNITT I Påskyndande av anpassningen av jordbrukets strukturer som ett led i förändrigen av den gemensamma jordbrukspolitiken

Artikel 2

1. För att påskynda anpassningen av jordbrukets strukturer med det särskilda syftet att förändra den gemensamma jordbrukspolitiken får fonden finansiera sådana gemensamma åtgärder som rådet har beslutat om i enlighet med förfarandet i artikel 43.2 tredje stycket i fördraget.

2. De gemensamma åtgärder som avses i punkt 1 får omfatta följande:

- Åtgärder i samband med marknadspolitiken som bidrar till att återupprätta en balans mellan produktionen och marknadens efterfrågan, t.ex. genom anpassning av produktionskapaciteten och omorientering eller omställning av produktionen, däribland åtgärder för att främja kvalitetsprodukter.

- Skogsbruksåtgärder för att stödja jordbruksföretag, särskilt skogsplantering på åkermark.

- Åtgärder för att uppmuntra förtida pensionering från jordbruket i syfte minska de jordbruksarealer som används för sådan produktion som uppvisar överskott.

- Åtgärder till stöd för jordbruksinkomster och för att upprätthålla livsdugliga jordbrukssamhällen i bergsområden eller mindre gynnade områden genom jordbruksstöd i form av t.ex. kompensation för permanenta naturhinder.

- Åtgärder för att skydda miljön och bevara landskapet genom att främja lämpliga metoder för jordbruksproduktionen.

- Åtgärder för att främja unga jordbrukares etablering.

- Åtgärder och följdåtgärder för att förbättra företagsstrukturernas effektivitet, särskilt investeringar som syftar till att minska produktionskostnaderna och förbättra levnads- och arbetsförhållandena för jordbrukare samt främja en diversifiering av jordbruksverksamheten liksom bevara och förbättra miljön.

- Åtgärder för att förbättra saluföringen, inklusive saluföringen av gårdsprodukter, och bearbetningen av jordbruks- och skogsbruksprodukter i enlighet med de villkor och kriterier som fastställs i de betämmelser som avses i artikel 10.1 samt för att främja bildandet av producentsammanslutningar.

- Åtgärder för att förbättra saluföringen och bearbetningen av fiskeriprodukter.

3. De gemensamma åtgärder som för närvarande genomförs inom det område som omfattas av detta avsnitt skall fortsätta att gälla tills de anpassas i enlighet med artikel 1.3.

AVSNITT II Främjande av utvecklingen och strukturanpassningen i mindre utvecklade regioner

Artikel 3

1. I samband med att den bidrar till att uppnå det mål nr 1 som avses i artikel 1 i förordning (EEG) nr 2052/88 får fonden finansiera åtgärder för att utveckla och stärka jordbrukets och skogsbrukets strukturer, för att bevara landskapet och för landsbygdens utveckling.

2. Fondens stöd till regioner som omfattas av mål nr 1 skall framför allt bestå av åtgärder som är avsedda att lösa problemet med föråldrade jordbruksstrukturer.

Artikel 4

Fondens stöd till de åtgärder som avses i artikel 5 i denna förordning skall till största delen utgöras av åtgärdsprogram, däribland ett samordnat tillvägagångssätt och globala bidrag.

Artikel 5

Ekonomiskt stöd från fonden får utgå för följande:

- Uppmuntran till pensionering från jordbruket i syfte att omstrukturera jordbruket och uppmuntra unga jordbrukares etablering.

- Omställning, differentiering, omorientering och anpassning av produktionskapaciteten.

- Om finansieringen av nedanstående inte anges i rådets förordning (EEG) nr 4254/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller Europeiska regionala utvecklingsfonden(8) för

- sådana förbättringar av landsbygdens infrastruktur som är nödvändiga för att utveckla jordbruket och skogsbruket,

- åtgärder för att uppnå diversifiering, särskilt sådana som innebär att jordbrukare kan ägna sig åt flera verksamheter eller få alternativa inkomster.

- Ägoomfördelning och därmed förknippat arbete.

- Individuell eller kollektiv förbättring av mark eller betesmark.

- Bevattning, inklusive ombyggnad och förbättring av bevattningsnät, uppbyggnad av kollektiva bevattningsanläggningar utifrån befintliga vattennät, uppbyggnad av små bevattningssystem som inte försörjs från kollektiva nät, samt ombyggnad och förbättring av dräneringssystem.

- Främjande av turist- och hantverksinvesteringar, däribland förbättring av inkvarteringsmöjligheterna på jordbruksföretag.

- Skydd av miljön och bevarande av landskapet.

- Återställande av jordbrukets produktionskapacitet efter naturkatastrofer.

- Utveckling och exploatering av skogsområden i enlighet med villkor och kriterier som skall fastställas av rådet på förslag av kommissionen och som bland annat omfattar

- skogsplantering samt förbättring och återupprättande av skogsområden, och

- besläktat arbete och följdåtgärder som är nödvändiga för att exploatera skogsområden,

och som syftar till att öka skogens bidrag till bevarandet och skyddet av miljön och till att bereda jordbrukarna alternativa verksamhets- och inkomstmöjligheter.

- Utveckling av rådgivande tjänster inom jordbruket och skogsbruket samt förbättring av möjligheterna till yrkesutbildning inom jordbruk och skogsbruk.

AVSNITT III Främjande av utvecklingen av gemenskapens landsbygdsområden i de regioner som omfattas av mål 5b

Artikel 6

Fondens stöd till sådana åtgärder som avses i artikel 7 skall till största delen utgöras av ågärdsprogram, däribland ett samordnat tillvägagångssätt och globala bidrag samt omfatta en eller flera av de verksamheter som avses i artikel 5.

Artikel 7

Utan att det påverkar de förhållanden som avses i artikel 11.3 i förordning (EEG) nr 2052/88 och artikel 5 i förordning (EEG) nr 4253/88 skall planer för utveckling av landsbygden omfatta en kartläggning av strukturproblemen inom jordbruket på en relevant geografisk nivå.

AVSNITT IV Allmänna bestämmelser och övergångsbestämmelser

Artikel 8

I fråga om de åtgärder som föreskrivs i artikel 5.2 e i förordning (EEG) nr 2052/88 får fonden, upp till högst 1 % av den årliga budgeten, ge stöd till följande:

- Genomförande av pilotprojekt för att främja utvecklingen av landsbygdsområden, däribland för att utveckla och exploatera skogsområden.

- Understödjande av teknisk rådgivning och förberedande undersökningar som är nödvändiga för verksamheterna.

- Undersökningar för att bedöma effektiviteten av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning.

- Genomförande av demonstrationsprojekt för att visa jordbrukarna de faktiska möjligheterna med de system, metoder och tekniker för produktion som är förenliga med målen för förändringen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

- Sådana åtgärder som är nödvändiga för att på gemenskapsnivå sprida information om resultaten av arbetet med och erfarenheten av att förbättra jordbrukets strukturer.

Artikel 9

När så är lämpligt och med tillämpning av de förfaranden som gäller för den aktuella politiken skall medlemsstaterna tillhandahålla kommissionen upplysningar om efterlevnaden av artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 2052/88.

Artikel 10

1. I syfte att uppnå målen i förordning (EEG) nr 2052/88 och i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 4253/88 skall rådet senast den 31 december 1989, på förslag av kommissionen i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 43 i fördraget, fatta beslut om formerna och villkoren för fondens bidrag till de årgärder för att förbättra villkoren för bearbetning och saluföring av jordbruks-, skogsbruks- och fiskeriprodukter som avses i artikel 2.2.

2. Samma dag som det rådsbeslut som avses i punkt 1 träder i kraft skall rådets förordning (EEG) nr 355/77(9) upphöra att gälla.

Projekt som rör fiskerisektorn fär dock inlämnas i kraft av den förordningen fram till den 31 december 1990.

3. Trots bestämmelserna i punkt 2 skall artikel 6-15 samt 17-23 i förordning (EEG) nr 355/77 fortsätta att gälla för projekt som var inlämnade när det rådsbeslut som avses i punkt 1 trädde i kraft eller före den 31 december 1990 i fråga om fiskerisektorn.

4. De verksamhetsinriktade program som avses i artikel 4 och 6 får, när denna förordning har trätt i kraft, omfatta åtgärder för att förbättra saluföringen och bearbetningen av jordbruks-, skogsbruks- och fiskeriprodukter om de inte bryter mot gällande bestämmelser på området.

Artikel 11

Om inte annat följer av tillämpningen av artikel 15 i förordning (EEG) nr 2052/88, artikel 33 i förordning (EEG) nr 4253/88 och artikel 10.3 i den här förordningen skall, med undantag för artikel 1.1, 1.2 och 1.3, förordning (EEG) nr 729/70 inte längre gälla i fråga om utvecklingssektionen inom EUGFJ.

Artikel 12

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 1988.

På rådets vägnar

Th. PANGALOS

Ordförande

(1) EGT nr C 256, 3.10.1988, s. 19.

(2) EGT nr C 326, 19.12.1988.

(3) EGT nr C 337, 31.12.1988.

(4) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 9.

(5) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.

(6) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 1.

(7) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1.

(8) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 15.

(9) EGT nr L 51, 23.2.1977, s. 1.