Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 1865/90 av den 2 juli 1990 om den dröjsmålsränta som skall betalas vid försenad återbetalning av stöd från strukturfondernaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 170 , 03/07/1990 s. 0035 - 0035

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 33 s. 0031

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 33 s. 0031KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1865/90 av den 2 juli 1990 om den dröjsmålsränta som skall betalas vid försenad återbetalning av stöd från strukturfonderna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om fastställande av genomförandebestämmelser för förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller samordning av de olika strukturfondernas verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbanken och de andra finansieringsorganens verksamheter(1), särskilt artikel 24.3 i denna,

efter samråd med Kommittén för regionernas utveckling och omvandling och den kommitté som avses i artikel 124 i fördraget, och

med beaktande av följande:

I artikel 24.3 i förordning (EEG) nr 4253/88 föreskrivs att orättmätigt utbetalda belopp skall återbetalas till kommissionen och att dröjsmålsränta får tas ut på belopp som inte har återbetalats. I samma artikel föreskrivs också att kommissionen skall utfärda bestämmelser för hur sådan dröjsmålsränta skall tas ut.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för jordbruksstruktur och landsbygdsutveckling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Varje återbetalning som görs till kommissionen i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EEG) nr 4253/88 skall verkställas inom den tidsgräns som fastställs enligt indrivningsordern i enlighet med artikel 28 i finansförordningen av den 21 december 1977, tillämplig på Europeiska gemenskapens allmänna budget. Denna tidsgräns löper ut vid utgången av den andra månaden som följer efter den månad då indrivningsordern utfärdades.

2. Varje försening av verkställandet av återbetalningen skall resultera i att dröjsmålsränta debiteras. Räntesatsen skall vara en och en halv procentenhet högre än den ränta som tillämpas av Europeiska fonden för monetärt samarbete för transaktioner i ecu den månad i vilken förfallodagen inträffar och som offentliggörs varje månad i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, serie C.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juli 1990.

På kommissionens vägnar

Henning CHRISTOPHERSEN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1.