Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 1866/90 av den 2 juli 1990 om förfarandet vid användningen av ecu i strukturfondernas budgetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 170 , 03/07/1990 s. 0036 - 0037

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 33 s. 0032

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 33 s. 0032KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1866/90 av den 2 juli 1990 om förfarandet vid användningen av ecu i strukturfondernas budget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om fastställande av genomförandebestämmelser för förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller samordning av de olika strukturfondernas verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbanken och de andra finansieringsorganens verksamheter(1), särskilt artikel 22 i denna, och

Efter samråd med Kommittén för regionutveckling och -omställning och med den kommitté som avses i artikel 124 i fördraget:

med beaktande av följande:

Med avseende på strukturfonderna föreskrivs i artikel 22 i förordning (EEG) nr 4253/88 att kommissionens beslut, åtaganden och betalningar skall anges och utföras i ecu i enlighet med regler som skall fastställas. Den bestämmelsen har inte påverkat den agromonetära ordning som föreskrivs av rådet. Denna förordning som sådan påverkar således inte medlemsstaternas tillämpning av den jordbruksomräkningskurs som fastställs i bilagorna till rådets förordning (EEG) nr 1678/85(2), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1179/90(3), på de belopp som har fastställts i ecu av rådet inom ramen för jordbruksstrukturpolitiken.

Med tanke på övergångskaraktären hos artikel 10.3 i rådets förordning (EEG) nr 4256/88(4) bör det nya förfarandet vad gäller stöd från utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket för förbättring av villkoren för saluföring och bearbetning av jordbruks- och skogsbruksprodukter liksom fiskeprodukter endast tillämpas på ansökningar som ges in efter ikraftträdandet av rådets förordningar (EEG) nr 866/90(5) och (EEG) nr 867/90(6), enligt artikel 10.1 i förordning (EEG) nr 4256/88, avseende jordbruks- och skogsbruksprodukter och efter den 31 december 1990 avseende fiskeprodukter.

Kommittén för jordbruksstruktur och landsbygdsutveckling har inte avgivit något yttrande inom den tidsgräns som dess ordförande bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1 Planer

De planer som avses i artiklarna 5, 6 och 7 i förordning (EEG) nr 4253/88 skall lämnas av medlemsstaterna i ecu eller i nationell valuta.

Artikel 2 Gemenskapens ramprogram för stöd

Finansieringsplaner för gemenskapens ramprogram för stöd skall utarbetas i fasta priser i ecu.

Artikel 3 Ansökningar om stöd

De finansieringsplaner som åtföljer de ansökningar om stöd som avses i artiklarna 14-18 i förordning (EEG) nr 4253/88 skall lämnas till kommissionen i ecu eller i nationell valuta.

I det senare fallet skall referenskursen vara den kurs som gäller den månad då ansökan mottas, enligt artikel 91 i kommissionens förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 610/86 av den 11 december 1986 om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i finansförordningen av den 21 december 1977(7).

Artikel 4 Kommissionens beslut om stöd

De stödbelopp och finansieringsplaner som godkänns av kommissionen skall uttryckas i fasta priser i ecu.

Artikel 5 Utbetalningar

1. Den utgiftsredovisning som bifogas en begäran om utbetalning skall lämnas i ecu eller i nationell valuta.

2. Medlemsstater som ger in sin utgiftsredovisning i ecu skall räkna om utgiftsbeloppen till ecu genom att tillämpa den kurs som gäller för den månad under vilken utgiften bokfördes hos de organ som ansvarar för programmens finansiella förvaltning. I detta syfte skall kommissionen varje månad informera medlemsstaterna om den tillämpliga kursen.

3. Utgiftsredovisningar i nationell valuta skall räknas om till ecu till den kurs som gällde för den månad då kommissionen mottog dessa redovisningar.

4. Medlemsstaterna skall i de ansökningar om stöd som avses i artikel 3 ange vilket av de två förfaranden som beskrivs i punkt 2 och 3 i denna artikel som de avser att använda vid sin utgiftsredovisning.

5. Stöd som beviljats av kommissionen skall betalas ut i ecu till den myndighet som av medlemsstaten utses att ta emot betalningen.

Artikel 6 Övergångsbestämmelser

I fråga om bidrag från utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket för förbättring av villkoren för saluföring och bearbetning av jordbruks- och skogsbruksprodukter skall denna förordning tillämpas på ansökningar som inlämnas från och med ikraftträdandedagen för förordning (EEG) nr 866/90 vad gäller jordbruksprodukter, för förordning (EEG) nr 867/90 vad gäller skogsbruksprodukter och från och med den 31 december 1990 vad gäller fiskeprodukter.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juli 1990.

På kommissionens vägnar

Henning CHRISTOPHERSEN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1.

(2) EGT nr L 164, 24.6.1985, s. 11.

(3) EGT nr L 119, 11.5.1990, s. 1.

(4) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 25.

(5) EGT nr L 91, 6.4.1990, s. 1.

(6) EGT nr L 91, 6.4.1990, s. 7.

(7) EGT nr L 360, 19.12.1986, s. 1.