Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 1911/91 av den 26 juni 1991 om tillämpningen av gemenskapsrättens bestämmelser på KanarieöarnaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 171 , 29/06/1991 s. 0001 - 0004

Finsk specialutgåva Område 14 Volym 1 s. 0004

Svensk specialutgåva Område 14 Volym 1 s. 0004RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1911/91 av den 26 juni 1991 om tillämpningen av gemenskapsrättens bestämmelser på Kanarieöarna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsakten för Spanien och Portugal, särskilt artikel 25.4 första stycket i denna,

med beaktande av det ändrade förslaget från kommissionen (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Med stöd av artikel 25 i anslutningsakten är fördragen och de rättsakter som utfärdas av Europeiska gemenskapernas institutioner tillämpliga på Kanarieöarna, om inte annat följer av de undantag som föreskrivs i nämnda artikel, i artikel 155 och i protokoll 2 till anslutningsakten.

Denna ordning utesluter Kanarieöarna särskilt från gemenskapens tullområde och från tillämpningen av den gemensamma handelspolitiken, den gemensamma jordbrukspolitiken och den gemensamma fiskepolitiken. Erfarenheten visar emellertid att utvecklingen av Kanarieöarna skulle vara bättre betjänt av en fullständig integration i den gemensamma politiken och i processen att genomföra den inre marknaden. Bestämmelserna i anslutningsakten bör därför ändras och Kanarieöarna integreras i gemenskapens tullområde.

Enligt artikel 25.4 första stycket i anslutningsakten kan rådet på Spaniens begäran på förslag från kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet enhälligt besluta att innefatta Kanarieöarna i gemenskapens tullområde och bestämma lämpliga åtgärder inriktade på att utsträcka gemenskapsrättens gällande bestämmelser till Kanarieöarna. Spanien begärde detta den 7 mars 1990 enligt den nämnda artikeln.

Integrationen av Kanarieöarna i all gemenskapspolitik kräver en gradvis process under en lämplig övergångsperiod, utan att detta påverkar tillämpningen av de särskilda åtgärder som är avsedda att ta hänsyn till de speciella restriktioner som är ett resultat av Kanarieöarnas avsides belägenhet, deras ökaraktär samt deras traditionella ekonomiska och skattemässiga ställning. Med beaktande av dessa åtgärder bör på grundval av den här förordningen ett särskilt program antas som tar hänsyn till Kanarieöarnas avsides belägenhet och ökaraktär.

Tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken på Kanarieöarna kommer, med undantag av den kompletterande handelsmekanismen vad avser varuförsörjningen av Kanarieöarna, att göra fri rörlighet av varor möjlig på de villkor som tillämpas på det spanska fastlandet (slut på övergångsperioden: 31 december 1995). Inom denna ram kommer fri rörlighet av varor mellan Kanarieöarna och resten av Spanien att säkerställas. Fullständig tillämpning av den gemensamma jordbrukspolitiken förutsätter att en särskild försörjningsordning träder i kraft. Tillämpningen av denna politik måste dessutom åtföljas av särskilda åtgärder i fråga om jordbruksproduktionen på Kanarieöarna. Det är därför nödvändigt att - med undantag för de bestämmelser som reglerar tillträdet för jordbruksprodukter med ursprung på Kanarieöarna till andra delar av gemenskapen - bibehålla bestämmelserna i anslutningsakten beträffande tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken på Kanarieöarna till dess en särskild försörjningsordning träder i kraft. Bestämmelserna om tillträde av jordbruksprodukter med ursprung på Kanarieöarna till andra delar av gemenskapen undantas. Bestämmelserna i protokoll 2 om bananer måste fortsätta att gälla.

Den gemensamma fiskepolitiken skall tillämpas på Kanarieöarna redan när denna förordning träder i kraft på samma villkor som för spanska fastlandet (slut på övergångsperioden: 31 december 1995), om inte annat följer av de särskilda åtgärder som bestäms inom ramen för gällande lagstiftning.

Kanarieöarnas östatus avspeglas traditionellt i särskilda ekonomiska och skattemässiga undantagsregleringar som är avsedda att kompensera för de nackdelar som följer av ögruppens geografiska isolering.

I detta sammanhang är stärkandet av Kanarieöarnas integration i gemenskapen inte oförenlig med bibehållandet av indirekt beskattning specifik för dessa öar, särskilt den fortsatta uteslutningen av Kanarieöarna från det territoriella tillämpningsområdet för det gemensamma momssystemet enligt artikel 26 i anslutning till kapitel V punkt 2 i bilaga 1 till anslutningsakten med ändring av artikel 3.2 i det sjätte direktivet 77/388/EEG (4) och den fortsatta uteslutningen av Kanarieöarna från det territoriella tillämpningsområdet för direktiven beträffande förädlad tobak enligt artikel 26 i anslutning till kapitel V punkt 3 och 4 i bilaga 1 i anslutningsakten.

Gemenskapen noterar med tillfredsställelse målen för den reform som Spanien har inlett i fråga om de skattemässiga aspekterna på Kanarieöarnas ekonomiska och fiskala system. Denna reform föreskriver en gradvis introducering av en modern indirekt beskattning som ett instrument för ekonomisk och social utveckling och finansieringen av lokala budgetar, som skapar förutsättningar för total integration i gemenskapen vid slutet av en övergångsperiod som inte överstiger tio år.

Fram till den 31 december 2000 i två femårssteg enligt en dynamisk process i anslutning till det gradvisa inträdet av Kanarieöarna i tullunionen är det önskvärt att bevilja ett antal totala eller partiella undantag för lokala produkter från tillämpningen av den nya s.k. "arbitrio sur la production et sur les importations (APIM)" (skatt på produktion och import) förutsatt att dessa undantag bidrar till att lokal verksamhet främjas. Tillämpningen av denna avgift bör dock uppskjutas för produkter som omfattas av den gemensamma jordbrukspolitiken till dess den politiken skall tillämpas; därvid måste vid import från icke-medlemsländer de bestämmelser som gäller för Kanarieöarna vad avser handel med sådana länder bibehållas till samma tidpunkt.

Slopandet av denna avgift bör ske jämsides med det gradvisa antagandet av Gemensamma tulltaxan från det att denna förordning träder i kraft och följa samma övergångsperiod, för att säkerställa den fullständiga integrationen av Kanarieöarna i tullunionen senast den 31 december 2000.

I fråga om produkter som omfattas av den gemensamma jordbrukspolitiken är emellertid tillämpningen av Gemensamma tulltaxan och andra importavgifter beroende av att de särskilda åtgärderna för att förse Kanarieöarna med väsentliga jordbruksprodukter träder i kraft. I alla händelser kan den gradvisa tillämpningen av Gemensamma tulltaxan på Kanarieöarna åtföljas när så är lämpligt av särskilda tulltaxeåtgärder och undantag från den gemensamma handelspolitiken för vissa känsliga produkter. Sådana åtgärder kan också vidtas vad gäller den ordning som tillämpas på frizoner.

Avgiften "arbitrio insular - tarifa especial" vilken är tillämplig på produkter som tillhandahålls från andra delar av gemenskapen på villkor som föreskrivs i artikel 6.3 i protokoll 2 skall inte tillämpas efter den 31 december 1992, utom i särskilda fall som bestäms av rådet fram till den 31 december 2000. Påförandet av denna avgift på produkter importerade till Kanarieöarna från icke-medlemsstater bör gradvis upphöra från den 1 januari 1996 så att den är helt borta den 31 december 2000, dock utan att detta inverkar på skyldigheter enligt gällande överenskommelser.

Det bör vara möjligt att tillämpa skyddsåtgärder längst fram till den 31 december 1999.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bestämmelser i fördragen och i av Europeiska gemenskapernas institutioner utfärdade rättsakter beträffande vilka anslutningsakten föreskriver undantag, skall tillämpas på Kanarieöarna på de villkor som fastställs i denna förordning.

Artikel 2

1. När den särskilda ordningen enligt punkt 2 träder i kraft, skall den gemensamma jordbrukspolitiken tillämpas på Kanarieöarna på de villkor som föreskrivs för det spanska fastlandet. Dock skall

- de kompletterande mekanismer för handelsutbyte som föreskrivs i anslutningsakten inte tillämpas på införandet till Kanarieöarna av produkterna ifråga,

- från och med ikraftträdandet av denna förordning de regler som gäller för det spanska fastlandet även tillämpas vid export av produkter med ursprung på Kanarieöarna till andra delar av gemenskapen.

2. Tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken skall ske i förbindelse med en särskild försörjningsordning.

3. Vid tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken skall hänsyn tas till särdragen i Kanarieöarnas produktion.

Artikel 3

Den gemensamma fiskepolitiken skall gälla för Kanarieöarna på de villkor som föreskrivs för det spanska fastlandet, från det att denna förordning träder i kraft. Tillämpningen av den gemensamma fiskepolitiken skall åtföljas av särskilda åtgärder utformade så att de tar hänsyn till särdragen i Kanarieöarnas produktion när det är nödvändigt.

Artikel 4

1. Enligt artikel 26 i anslutning till kapitel V punkt 2 i bilaga 1 till anslutningsakten som ändrar artikel 3.2 i sjätte direktivet 77/388/EEG skall Kanarieöarnas territorium förbli utanför tillämpningsområdet för det gemensamma momssystemet.

2. Enligt artikel 26 i anslutning till kapitel V punkt 3 och 4 i bilaga 1 till anslutningsakten får Spanien avstå från att tillämpa bestämmelserna i direktiven 72/464/EEG (5) och 79/32/EEG (6) på Kanarieöarna.

Artikel 5

1. För en övergångsperiod som skall upphöra senast den 31 december 2000 får de spanska myndigheterna ta ut en avgift (arbitrio) på produktion och import (APIM) på alla produkter som kan importeras till eller tillverkas på Kanarieöarna. Vad avser produkter som omfattas av den gemensamma jordbrukspolitiken får denna möjlighet dock inte genomföras förrän den särskilda försörjningsordning som anges i artikel 2.2 träder i kraft.

2. Fram till den 31 december 1995 skall avgiftssatserna bestämmas enligt punkt 3. Från och med den 1 januari 1996 skall dessa satser minskas med 20 % varje år så att avgiften upphör vid slutet av den period som anges i punkt 1.

3. Avgiftssatserna får variera mellan 0,1 och 5% beroende på produktkategori; dessa satser får emellertid ökas till 15 % vad gäller förädlad tobak (TN kod 2402 10 00 och 2402 20 00). De får under inga förhållanden ökas med mer än 15 % av den ursprungliga satsen. Denna variation i avgiftssatserna får i inget fall vara sådan att den gör att produkter med gemenskapsursprung diskrimineras.

4. Under den övergångsperiod som anges i stycke 1 och med hänsyn till den speciella situationen för Kanarieöarna och utsikten till fullständig integration i tullunionen får undantag från avgiften helt eller delvis beviljas, beroende på ekonomiska behov, för lokala produkter fram till den 31 december 1995. Sådana undantag måste utgöra en del av strategin för Kanarieöarnas ekonomiska och sociala utveckling, ta hänsyn till ramarna för gemenskapsstödet samt bidra till att främja lokal näringsverksamhet; undantagen får dock inte vara sådana att de ändrar handelsvillkoren i en utsträckning som strider mot det gemensamma intresset.

5. De undantag som de behöriga myndigheterna beslutar om enligt punkt 4 skall meddelas kommissionen som skall underrätta medlemsstaterna om detta och som inom två månader skall avgöra om undantagen är förenliga med de mål som anges i sistnämnda punkt. Om kommissionen inte har yttrat sig inom denna period skall undantagen betraktas som godkända.

6. Under år 1995 skall kommissionen efter att ha hört de spanska myndigheterna undersöka effekten av de åtgärder som vidtagits för ekonomin på Kanarieöarna och utsikterna för deras integration i gemenskapens tullområde. På grundval av denna undersökning kan de spanska myndigheterna få tillstånd att i enlighet med kriterierna i punkt 4 och förfarandet i punkt 5 bibehålla de gällande undantagen helt eller delvis fram till den 31 december 2000.

Artikel 6

1. För en övergångsperiod, som inte sträcker sig längre än fram till den 31 december 2000 skall Gemensamma tulltaxan (GTT) gradvis införas i enlighet med följande tidtabell:

- Till och med den 31 december 1992 skall de tillämpliga tullsatserna vara lika med 30% av GTT-satserna; från den 1 januari 1993 skall dessa satser vara lika med 35 % av GTT-satserna och skall stiga till 40 % av GTT-satserna från och med den 1 januari 1994 och till 50% därav från och med den 1 januari 1995.

- Från och med den 1 januari 1996 och därefter skall dessa satser ökas med 10 % per år så att GTT gäller fullt ut för Kanarieöarna vid slutet av denna övergångsperiod.

2. Tillämpningen av GTT och andra importavgifter inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken skall dock uppskjutas till dess att den särskilda försörjningsordning som anges i artikel 2.2 träder i kraft.

3. GTT skall tillämpas på Kanarieöarna utan att detta påverkar giltigheten av särskilda tullåtgärder eller, i förekommande fall, giltigheten av undantag från den gemensamma handelspolitiken i fråga om vissa känsliga produkter. Tullåtgärder kan även vidtas i fråga om den ordning som gäller för frizonerna.

4. Avgiften "arbitrio insular - tarifa especial" för Kanarieöarna skall tillämpas på produkter som tillhandahålls från andra delar av gemenskapen på de villkor som anges i artikel 6.3 i protokoll 2 till anslutningsakten, dock utan att kunna förlängas efter den 31 december 1992.

Från fall till fall får rådet emellertid på Spaniens begäran och enligt förfarandet som anges i artikel 6.3 i protokoll 2 bevilja tillstånd att tillämpa denna avgift på vissa känsliga produkter fram till den 31 december 2000. Utan att det påverkar tillämpningen av skyldigheter enligt gällande överenskommelser skall för importerade produkter med ursprung i icke-medlemsstater denna avgift gradvis upphöra att påföras från den 1 januari 1996 för att vara fullständigt borttagen den 31 december 2000.

5. Om det visar sig att tillämpningen av punkt 1 leder till en omläggning av handeln kan kommissionen besluta att skillnaden i importavgifter skall påföras på varor som omsätts fritt på Kanarieöarna när dessa varor införs till andra delar av gemenskapens tullområde.

Artikel 7

Den gemensamma handelspolitiken skall gälla för Kanarieöarna på de villkor som föreskrivs för Spanien i anslutningsakten utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda åtgärder som anges i artiklarna 2.2, 6.3 och 10.3 i denna förordning.

Artikel 8

Kommissionen skall vidta lämpliga åtgärder för att hindra spekulation och omläggning av handeln till följd av ändringen av handelsordningen för Kanarieöarna.

Artikel 9

Rådet skall på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén anta ett särskilt program anpassat till Kanarieöarnas avsides belägenhet och ökaraktär. Detta program skall innefatta de särskilda åtgärder som anges i artikel 2.2 och 2.3, artikel 3 och artikel 6.3. Detta handlingsprogram för flera sektorer omfattar lagstiftningsåtgärder och finansiella åtaganden som skall förekomma vid tillämpningen av gemenskapspolitiken för att hänsyn skall tas till Kanarieöarnas särskilda förhållanden; programmet skall genomföras före den 31 december 1992 genom att rådet eller i förekommande fall kommissionen enligt fördragets bestämmelser antar de rättsakter som behövs.

Artikel 10

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

2. Bestämmelserna i denna förordning om tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken skall tillämpas från det att den särskilda försörjningsordning som föreskrivs i artikel 2.2 träder i kraft. Denna ordning skall träda i kraft senast den 1 januari 1992. Bestämmelserna i protokoll 2 till anslutningsakten om tillträde för produkter med ursprung från Kanarieöarna till gemenskapen i övrigt skall dock upphöra att gälla när denna förordning träder i kraft om inte annat följer av punkt 3.

3. Bestämmelserna i protokoll 2 till anslutningsakten om bananer skall fortsätta att gälla.

Artikel 11

De skyddsåtgärder som föreskrivs i artikel 379 i anslutningsakten skall, på de villkor som föreskrivs i den artikeln, tillämpas på de sektorer som kan påverkas av den nya ordningen för Kanarieöarnas integration i gemenskapen, dock fram till den 31 december 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 26 juni 1991.

På rådets vägnar

R. STEICHEN

Ordförande

(1) EGT nr C 67, 15.3.1991, s. 8.

(2) EGT nr C 158, 17.6.1991.

(3) Yttrande avgett den 30 maj 1991.

(4) EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1.

(5) EGT nr L 303, 31.12.1972, s. 1.

(6) EGT nr L 10, 16.1.1979, s. 8.