Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

93/589/EEG: Kommissionens beslut av den 28 oktober 1993 om fastställande av en vägledande fördelning mellan medlemsstaterna från strukturfondernas anslagsåtaganden samt anslagsåtaganden från fonden för fiskets utveckling enligt mål 1 så som detta definieras i rådets förordning (EEG) nr 2052/88Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 280 , 13/11/1993 s. 0030 - 0032

Finsk specialutgåva Område 14 Volym 1 s. 0048

Svensk specialutgåva Område 14 Volym 1 s. 0048KOMMISSIONENS BESLUT av den 28 oktober 1993 om fastställande av en vägledande fördelning mellan medlemsstaterna från strukturfondernas anslagsåtaganden samt anslagsåtaganden från fonden för fiskets utveckling enligt mål 1 så som detta definieras i rådets förordning (EEG) nr 2052/88 (93/589/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordning av deras verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamheter (1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2081/93 (2), särskilt artikel 12.4 i denna, och

med beaktande av följande:

I artikel 12.2 i förordning (EEG) nr 2052/88 föreskrivs att en väsentlig andel av budgetresurserna skall koncentreras till de regioner som utvecklas långsamt och som omfattas av mål 1 och att de resurser som finns tillgängliga för åtaganden i fråga om dessa regioner skall uppgå till 96 346 miljoner ecu vid 1992 års prisnivå under perioden 1994-1999.

Förordning (EEG) nr 792/93 om ett finansieringsorgan för sammanhållning (3) antogs av rådet den 30 mars 1993.

I förordning (EEG) nr 792/93 föreskrivs att gemenskapen skall ge finansiella bidrag till projekt i fyra medlemsstater, nämligen Grekland, Spanien, Irland och Portugal.

I artikel 12.3 i förordning (EEG) nr 2052/88 föreskrivs att för de fyra medlemsstater som omfattas av finansieringsorganet för sammanhållning skall ökningen av strukturfondernas anslagsåtaganden tillåta en fördubbling av åtagandena i fasta priser enligt mål 1 och finansieringsorganet för sammanhållning mellan 1992 och 1999.

Europeiska rådet fastslog vid sitt möte i Edinburgh den 11 och 12 december 1992 att beloppet genom denna fördubbling skulle uppgå till ca 85 miljarder ecu under perioden 1993-1999 för dessa fyra medlemsstater.

Följaktligen uppgår anslagsåtagandena från strukturfonderna och fonden för fiskets utveckling till de nämnda fyra medlemsstaterna under perioden 1994-1999 till ca 61 505 miljoner ecu, år 1993 samt stödet från finansieringsorganet för sammanhållning oräknat.

Enligt artikel 12.4 första stycket i förordning (EEG) nr 2081/93 skall kommissionen med ett genomblickbart förfarande göra vägledande fördelningar mellan medlemsstaterna för vart och ett av målen 1-4 samt 5 b av strukturfondernas anslagsåtaganden, liksom tidigare med full hänsyn till objektiva kriterier som nationell välfärd, regional välfärd, regionernas befolkning, strukturproblemens relativa allvar, däribland arbetslöshetsnivån och, för vissa mål, landsbygdens utvecklingsbehov. Dessa kriterier skall på lämpligt sätt vägas in vid fördelningen av resurserna.

Enligt artikel 12.5 i förordning (EEG) nr 2052/88 skall 9 % av strukturfondernas anslagsåtaganden under perioden 1994-1999 användas för interventionsåtgärder som vidtas på initiativ av kommissionen i enlighet med artikel 5.5 i samma förordning.

Enligt artikel 11 i rådets förordning (EEG) nr 4253/88 (4), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2082/93 (5), får en begränsad andel av de anslag som är tillgängliga för gemenskapsinitiativ enligt mål 1, 2 och 5 b omfatta andra områden än dem som avses i artiklarna 8, 9 och 11a i förordning (EEG) nr 2052/88.

Sådana anslag får inte medföra någon minskning av de belopp som enligt artikel 12.2 i förordning (EEG) nr 2052/88 tilldelas de regioner som omfattas av mål 1.

Det är därför lämpligt att avsätta mindre än 9 % av resurserna enligt mål 1 till gemenskapsinitiativ.

Den vägledande fördelningen av resurser per medlemsstat i gemenskapens ramprogram för stöd enligt mål 1 bör därför - uttryckt i 1994 års priser - sammanlagt uppgå till 93,81 miljarder ecu, varav 59,88 miljarder ecu till de fyra medlemsstater som omfattas av finansieringsorganet för sammanhållning och 33,93 miljarder ecu till de övriga regioner som omfattas av mål 1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den vägledande fördelningen mellan medlemsstaterna enligt artikel 12.4 första stycket i förordning (EEG) nr 2052/88 vad avser de resurser som skall ägnas åt gemenskapens ramprogram för stöd enligt mål 1 så som detta definieras i samma förordning skall vara den som fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Bryssel den 28 oktober 1993.

På kommissionens vägnar

Bruce MILLAN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 9.

(2) EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 5.

(3) EGT nr L 79, 1.4.1993, s. 74.

(4) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1.

(5) EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 20.

BILAGA

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>