Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 2082/93 av den 20 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 4253/88 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2052/88 om samordningen av de olika strukturfondernas verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamheterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 193 , 31/07/1993 s. 0020 - 0033

Finsk specialutgåva Område 14 Volym 1 s. 0030

Svensk specialutgåva Område 14 Volym 1 s. 0030RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2082/93 av den 20 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 4253/88 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2052/88 om samordningen av de olika strukturfondernas verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamheter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 130 och 153 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

i samarbete med Europaparlamentet (2),

med beaktande av yttrandet från Ekonomiska och sociala kommittén (3), och

med beaktande av följande.

I förordning (EEG) nr 2081/93 (4) ändras rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och samordningen av deras verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamheter (5). Förordning (EEG) nr 4253/88 bör därför ändras (6).

I artikel 3 a i förordning (EEG) nr 2052/88 fastställs att bestämmelserna i den förordningen som reglerar strukturfonderna och de bestämmelser som är nödvändiga för samordningen av de olika strukturfondernas verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamheter också gäller för fonden för fiskets utveckling.

Den samordning som fastställs i förordning (EEG) nr 4253/88 bör därför utsträckas till att omfatta även fonden för fiskets utveckling samt fonden för sammanhållning. Samordningen genom gemenskapens budgetresurser kan även gälla de åtgärder som följer på reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, ramarna för forskning och teknisk utveckling, de transeuropeiska nätverken och den ekonomiska omstruktureringen av länderna i centrala och östra Europa. Gemenskapens ekonomiska och sociala effektivitet är beroende av samordning, särskilt med ramprogrammen för forskning och teknisk utveckling samt utbildningsprogram.

Medlemsstaterna bör lämna in sina utvecklingsplaner snarast möjligt för att inte försena genomförandet av strukturstödet från och med den 1 januari 1994.

I syfte att förenkla och skynda på genomförandet av programmen bör kommissionen besluta om ramarna för gemenskapsstöd och de former av stöd som beviljas huvudsakligen i form av ett begränsat antal åtgärdsprogram samtidigt som den beslutar om utvecklingsplanerna. Av samma skäl bör planen och ansökan om stöd presenteras i ett samlat programdokument, och ramarna för gemenskapsstöd bör beslutas och stöd beviljas i ett och samma beslut av kommissionen.

Beroende på subsidiaritetsprincipen och utan att det påverkar kommissionens befogenheter, särskilt inte beträffande ansvaret för förvaltningen av gemenskapens finansiella resurser, bör genomförandet av de olika stödformer som ingår i gemenskapsstödet främst vara medlemsstaternas ansvar på lämplig geografisk nivå enligt förhållandena i varje medlemsstat.

Additionalitetsprincipen bör definieras och kriterier för och närmare bestämmelser om kontroll av denna bör läggas fast.

De åtgärder av väsentlig betydelse för gemenskapen som har vidtagits på initiativ av kommissionen spelar en viktig roll för förverkligandet av de allmänna mål för gemenskapens strukturåtgärder som avses i artikel 1 i förordning (EEG) nr 2052/88. Sådana initiativ bör främst främja ett gränsöverskridande, transnationellt och mellanregionalt samarbete och stödja de ytterst belägna regionerna i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

I syfte att öka flexibiliteten hos gemenskapens strukturstöd bör det föreskrivas att stöd som beviljas på initiativ av kommissionen när det gäller målen 1, 2 och 5 b i undantagsfall får omfatta andra regioner än dem som är berättigade enligt dessa mål. Frågan om ett gränsöverskridande samarbete med gemenskapens prioriterade regioner får också tas upp av Phare-programmet, med hänsyn till kompletterande stöd enligt gemenskapens strukturfonder.

I syfte att minimera förseningar i penningflödet bör en tidsgräns föreskrivas för kommissionen att betala ut finansiellt stöd till medlemsstaterna och för medlemsstaterna att betala ut stödet till stödmottagarna så att stödmottagarna har resurserna tillgängliga i god tid för att kunna genomföra åtgärderna.

De övervakande kommittéernas roll och befogenheter bör fastställas.

Större genomblickbarhet bör råda vid genomförandet av strukturstödet. I det syftet bör rådets direktiv 90/313/EEG av den 7 juni 1990 om rätt att ta del av miljöinformation (7) noga följas. Det är lämpligt att projekt som får gemenskapsstöd specificeras när de offentliggörs som ett tillkännagivande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning om offentlig upphandling.

Inom ramen för partnerskapet vilar ansvaret för utvärdering på såväl medlemsstaterna som kommissionen. För att dessutom öka effektiviteten och gemenskapsstödets ekonomiska avkastning bör förhandsbedömningarna, övervakningen och utvärderingarna av åtgärderna göras ännu utförligare.

Det är lämpligt att fastställa övergångsbestämmelser samt bestämmelser som föreskriver att stöd till medlemsstaterna inte avbryts i avvaktan på att planer och åtgärdsprogram utarbetas i enlighet med den nya ordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1-33 i förordning (EEG) nr 4253/88 skall ersättas med följande:

"AVDELNING I

SAMORDNING

Artikel 1

Allmänna bestämmelser

Enligt förordning (EEG) nr 2052/88 skall kommissionen - i enlighet med principen om partnerskap - garantera samordningen av de olika strukturfondernas verksamheter med verksamheterna hos fonden för fiskets utveckling liksom sina verksamheter inbördes och med Europeiska investeringsbankens och övriga befintliga finansieringsorgans verksamheter.

Artikel 2

Samordning mellan fonderna och fonden för fiskets utveckling

En samordning mellan de olika fondernas verksamheter och finansieringsorganets för utveckling av fiskerisektorn verksamheter skall genomföras särskilt genom

- ramarna för gemenskapsstöd,

- fleråriga budgetprognoser,

- genomförandet av samordnade insatser i förekommande fall,

- förhandsbedömning, övervakning och utvärdering av de verksamheter enligt fonderna som genomförs i samband med ett enstaka mål och av de verksamheter som genomförs i samband med flera mål inom samma geografiska område.

Artikel 3

Samordning mellan fonderna, Europeiska investeringsbanken och övriga befintliga finansieringsorgan

1. Vid förverkligandet av de mål som avses i artikel 1 i förordning (EEG) nr 2052/88 skall kommissionen inom ramen för partnerskapet garantera en samordning och överensstämmelse mellan stöden från fonderna och stöd från

- Europeiska kol- och stålunionen i form av återanpassningsstöd, lån, räntesubventioner eller garantier,

- Europeiska investeringsbanken, det nya gemenskapsorganet och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) i form av lån och garantier,

- resurser i gemenskapens budget som anslås särskilt:

- till andra åtgärder med inriktning på strukturförändringar,

- till fonden för sammanhållning.

En sådan samordning skall genomföras i enlighet med Europeiska investeringsbankens egna befogenheter och ansvar och i enlighet med målen för de övriga berörda finansieringsorganen.

2. Kommissionen skall knyta Europeiska investeringsbanken till utnyttjandet av fonderna och de övriga befintliga finansieringsorganen i syfte att delfinansiera de investeringar som är berättigade till finansiering från Europeiska investeringsbanken, i enlighet med dess stadgar.

Artikel 4

( )

AVDELNING II

PLANER

Artikel 5

Räckvidd och innehåll

1. Om inte annat följer av de riktlinjer som fastställs i denna artikel skall de planer som lämnas in i samband med målen 1-4 samt 5 b göras upp på den geografiska nivå som bedöms mest lämplig. De skall utarbetas av den behöriga nationella eller regionala myndighet eller annat organ som utses av medlemsstaten och ges in till kommissionen av medlemsstaten.

De planer som ges in i samband med mål 1 skall som allmän regel täcka en region på NUTS 2-nivå (Nomenklaturen för statistiska geografiska enheter). Vid genomförandet av artikel 8.4 andra stycket i förordning (EEG) nr 2052/88 får dock medlemsstaterna ge in en plan för flera av sina regioner som omfattas av den förteckning som avses i punkt 2 i den artikeln, under förutsättning att sådana planer innehåller de upplysningar som avses i artikel 8.4 första stycket.

De planer som ges in i samband med målen 2 och 5 b skall normalt omfatta en eller flera regioner på NUTS 3-nivå.

Medlemsstaterna får ge in planer som omfattar ett geografiskt område som är större än de stödberättigade regionerna eller områdena, under förutsättning att de gör åtskillnad mellan åtgärderna i de stödberättigade regionerna eller områdena och åtgärderna på annat håll.

2. För de regioner som omfattas av mål 1 skall de regionala utvecklingsplanerna omfatta åtgärder för omvandling av områden med industriell tillbakagång och utveckling av landsbygden, av jordbruksstrukturer och fiskeristrukturer samt åtgärder för sysselsättning och yrkesutbildning enligt mål 1 och, i förekommande fall, åtgärder enligt mål 3 och 4.

Regionala och sociala omvandlingsplaner enligt mål 2 och landsbygdsutvecklingsplaner enligt mål 5 b skall även omfatta andra åtgärder för sysselsättning och yrkesutbildning än dem som omfattas av planer enligt mål 3 och 4.

De planer som ges in enligt mål 3 och 4 skall göra åtskillnad mellan utgifter för de regioner som omfattas av mål 1 och, om möjligt, av mål 2 och 5 b och utgifter för andra regioner.

I planerna skall medlemsstaterna visa vilka uppgifter som hänför sig till de olika fonderna samt storleken på det stöd som begärs. För att påskynda granskningen av ansökningarna och genomförandet av verksamheterna får de i planerna inkludera ansökningar om stöd för åtgärdsprogram och andra stödformer.

Medlemsstaterna får lämna den information som krävs för varje plan enligt artiklarna 8-10 och 11a i förordning (EEG) nr 2052/88 i ett enda programdokument, liksom den information som krävs enligt artikel 14.2.

3. När planerna görs upp skall medlemsstaterna se till att de planer som gäller samma geografiska område är samordnade inbördes.

4. Medlemsstaterna skall se till att planerna tar hänsyn till gemenskapens politik.

Artikel 6

Varaktighet och tidsplan

Varje plan skall som allmän regel omfatta en period av tre eller sex år. Den första programperioden skall börja den 1 januari 1994. I allmänhet kan planerna revideras årligen samt i händelse av mera betydande förändringar i den socioekonomiska situationen och på arbetsmarknaden.

Såvida inte annat överenskoms med den berörda medlemsstaten skall planer enligt målen 1, 3 och 4 ges in senast tre månader efter det att denna förordning träder i kraft. Planer enligt målen 2 och 5 b skall ges in senast tre månader efter upprättandet av förteckningen över de områden som är stödberättigade enligt de berörda målen.

Artikel 7

Förberedelse

1. Kommissionen kan på begäran ge medlemsstaten allt tekniskt bistånd som är nödvändigt för förberedelsen av planerna.

2. Planerna skall innehålla information som gör det möjligt att utvärdera sambandet mellan strukturverksamhet och medlemsstatens ekonomiska och sociala politik samt, i förekommande fall, regionalpolitik.

AVDELNING III

RAMARNA FÖR GEMENSKAPSSTÖDET

Artikel 8

Förberedelse, räckvidd och innehåll

1. Ramarna för gemenskapsstödet i fråga om målen 1-4 samt 5 b skall göras upp på grundval av planerna i samråd med den berörda medlemsstaten inom ramen för partnerskapet och fastställas genom beslut av kommissionen i enlighet med det förfarande som föreskrivs i avdelning VIII. Europeiska investeringsbanken skall också delta i förberedelsen av ramarna för gemenskapsstödet.

2. Ramarna för gemenskapsstöd skall omfatta en period av tre eller sex år.

3. Varje ram för gemenskapsstöd skall omfatta

- en förteckning över de prioriteterade åtgärder som skall genomföras gemensamt av gemenskapen och medlemsstaten enligt de mål som avses i artikel 1 i förordning (EEG) nr 2052/88, de specifika målen, om möjligt uttryckta kvantitativt, en uppskattning av deras effekt - även på sysselsättningen - samt information om deras överensstämmelse med den berörda medlemsstatens ekonomiska och sociala politik och, i förekommande fall, regionalpolitik,

- ett utkast till det stöd som inte beslutats samtidigt med ramarna för gemenskapsstödet samt, beträffande åtgärdsprogram, deras specifika mål och huvudtypen av de åtgärder som omfattas,

- en vägledande översiktlig finansieringsplan som specificerar de finansiella bidrag som förutses för de olika stödformerna och deras varaktighet, även sådana från fonderna, Europeiska investeringsbanken och de andra befintliga finansieringsorgan som avses i artikel 3.1, när de bidrar direkt till den berörda finansieringsplanen,

- förfaranden för övervakning och utvärdering,

- förfaranden för att kontrollera att additionalitetsprincipen efterlevs och för en första utvärdering av denna, lämplig information om de relevanta penningflödenas genomblickbarhet, särskilt från den berörda medlemsstaten till de mottagande regionerna,

- beträffande målen 1, 2 och 5 b förfaranden för att knyta de miljömyndigheter som utses av medlems-staterna till genomförandet av ramarna för gemenskapsstöd,

- i förekommande fall information om de medel som finns tillgängliga för undersökningar eller nödvändigt tekniskt bistånd vid förberedelsen, genomförandet eller anpassningen av de aktuella åtgärderna.

Artikel 9

Additionalitet

1. I syfte att uppnå verklig ekonomisk effekt får de bidrag som tilldelas varje medlemsstat för vart och ett av de mål som avses i artikel 1 i förordning (EEG) nr 2052/88 från strukturfonderna och fonden för fiskets utveckling inte ersätta offentliga utgifter för strukturåtgärder eller motsvarande utgifter som täcks av medlemsstaten i någon del av de geografiska områden som är stödberättigade enligt ett mål.

2. Kommissionen och den berörda medlemsstaten skall i detta syfte vid fastställandet och genomförandet av ramarna för gemenskapsstödet se till att medlemsstaten i de berörda områdena bibehåller sina offentliga utgifter för strukturåtgärder eller motsvarande utgifter på minst samma nivå som under föregående programperiod, dock med hänsyn till de makroekonomiska omständigheter under vilka finansieringen äger rum liksom till vissa särskilda ekonomiska omständigheter, nämligen privatiseringar, ovanligt höga offentliga utgifter för strukturåtgärder under föregående programperiod och konjunkturens utveckling i den nationella ekonomin.

Kommissionen och medlemsstaterna skall även enas om förfarandena för att kontrollera att additionalitetsprincipen efterlevs när de fastställer ramarna för gemenskapsstödet.

3. För att möjliggöra kontroll av att additionalitetsprincipen efterlevs skall medlemsstaten lämna all relevant finansiell information till kommissionen samtidigt som planerna lämnas in, liksom regelbundet under genomförandet av ramarna för gemenskapsstödet.

Artikel 10

Godkännande och genomförande

1. Såvida inte kommissionen kommer överens om något annat med en medlemsstat skall kommissionen godkänna ramarna för gemenskapsstöd senast sex månader efter det att kommissionen har tagit emot den relevanta planen eller planerna.

När kommissionen godkänner ramarna för gemenskapsstödet skall den också, i enlighet med artikel 14.3, godkänna de ansökningar om stöd som lämnas in samtidigt med planerna, om de innehåller den information som krävs enligt artikel 14.2.

Om medlemsstaten ger in ett samlat programdokument som innehåller all den information som avses i artikel 5.2 sista stycket skall kommissionen fatta ett enda beslut om detta som omfattar de punkter som avses i artikel 8.3 och om det stöd från fonderna som avses i artikel 14.3 sista stycket.

2. Kommissionens beslut om ramarna för gemenskapsstöd skall skickas till medlemsstaten som en avsiktsförklaring. Beslutet skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. På begäran av Europaparlamentet skall kommissionen som information överlämna sitt beslut och den ram för gemenskapsstöd som den godkänner.

Kommissionen och medlemsstaterna skall se till att de åtgärder som omfattar minst två tredjedelar av stödet från fonderna under det första året av ramarna för gemenskapsstöd godkänns av kommissionen inom två månader efter det att den har fattat beslut om ramarna för gemenskapsstöd.

Artikel 11

Gemenskapsinitiativ

1. I enlighet med artikel 5.5 i förordning (EEG) nr 2052/88 får kommissionen - på eget initiativ och i enlighet med det förfarande som avses i avdelning VIII och sedan den informerat Europaparlamentet - besluta att föreslå medlemsstaterna att de lämnar in ansökningar om stöd för åtgärder av väsentlig betydelse för gemenskapen. Varje stöd som godkänns i enlighet med denna bestämmelse skall tas i beaktande när de relevanta ramarna för gemenskapsstöd fastställs eller revideras.

För verksamheter av intresse för flera medlemsstater och i enlighet med föregående stycke får två eller flera medlemsstater, på eget initiativ eller på anmodan av kommissionen, ge in en enda ansökan om stöd. Som svar på denna ansökan får kommissionen i samarbete med de berörda medlemsstaterna fatta ett beslut om beviljande av stöd till samtliga de berörda medlemsstaterna.

2. Beträffande en begränsad andel av de tillgängliga anslagen får de typer av åtgärder som godkänns enligt punkt 1 i samband med prioritetsmålen 1, 2 och 5 b omfatta andra områden än områdena enligt artiklarna 8, 9 och 11a i förordning (EEG) nr 2052/88.

Artikel 12

Stödformer

Stöd som omfattas av ramarna för gemenskapsstöd skall främst beviljas i form av ett begränsat antal åtgärdsprogram.

Artikel 13

Samordnade program

1. På initiativ av medlemsstaten eller av kommissionen enligt artikel 11 och i samråd med den berörda medlemsstaten skall stödet ges i samordnad form, om

a) programmet omfattar finansiering från mer än en fond eller minst en fond och ett annat finansieringsorgan än ett låneorgan,

b) de åtgärder som skall finansieras av olika fonder eller finansieringsorgan förstärker varandra och väsentliga fördelar kan uppnås genom ett nära samarbete mellan alla berörda parter,

c) lämpliga administrativa förutsättningar finns på nationell, regional eller lokal nivå för att främja ett integrerat genomförande av stödet.

2. När ramarna för gemenskapsstöd fastställs eller revideras skall hänsyn tas till huruvida det är önskvärt att genomföra åtgärderna genom ett samordnat program.

3. Vid genomförandet av samordnade program skall kommissionen se till att gemenskapsstödet ges på det effektivaste sättet med hänsyn till den särskilda samordning som krävs.

AVDELNING IV

STÖD FRÅN FONDERNA

Artikel 14

Behandling av stödansökningar

1. Ansökningar om stöd från strukturfonderna och fonden för utveckling av fiskesektorn - med undantag av de åtgärder för tekniskt bistånd som avses i artikel 5.2 e i förordning (EEG) nr 2052/88 och som vidtas på initiativ av kommissionen - skall förberedas av medlemsstaten eller av den behöriga nationella, regionala eller lokala myndighet eller annat organ som utses av medlemsstaten och ges in till kommissionen av medlemsstaten eller av det organ den utser. Varje ansökan skall huvudsakligen gälla de stödformer som avses i artikel 5 i den förordningen.

2. Ansökningarna skall innehålla den information som kommissionen behöver för att utvärdera dem när detta inte redan finns med i planerna, liksom en beskrivning av den tänkta åtgärden, dess räckvidd, inklusive geografisk omfattning, och särskilda mål. Ansökningarna skall också innehålla resultaten av uppskattningar av de ekonomiska och sociala förbättringarna på medellång sikt av de föreslagna åtgärderna i förhållande till de resurser som skall utnyttjas, de organ som ansvarar för genomförandet, de föreslagna stödmottagarna och den tidsplan och finansieringsplan som föreslås samt all annan information som är nödvändig för att konstatera huruvida den aktuella åtgärden är förenlig med gemenskapens lagar och politik.

3. Kommissionen skall granska ansökningarna särskilt i syfte att

- uppskatta överensstämmelsen mellan de föreslagna verksamheterna och åtgärderna med gemenskapens relevanta lagstiftning och, i förekommande fall, med relevant ram för gemenskapsstöd,

- uppskatta hur den föreslagna verksamheten bidrar till förverkligandet av det specifika målet och, beträffande åtgärdsprogram, överensstämmelsen med de grundläggande åtgärderna,

- kontrollera att de administrativa och finansiella mekanismerna är de rätta för att garantera ett effektivt genomförande,

- fastställa de exakta förfarandena för att ge stöd från den berörda fonden eller de berörda fonderna på grundval, i förekommande fall, av den information som redan lämnats inom varje relevant ram för gemenskapsstöd.

Kommissionen skall i allmänhet fatta beslut om stöd från fonderna och från fonden för fiskets utveckling inom sex månader efter det att den har tagit emot ansökan, under förutsättning att villkoren i den här artikeln uppfylls. I fråga om stöd från samtliga fonder och andra befintliga finansieringsorgan skall kommissionen fatta ett enda beslut, även beträffande stöd som fastställs i form av ett samordnat program.

4. Parternas olika förpliktelser inom ramen för en överenskommelse inom partnerskapet skall avspeglas i kommissionens beslut att bevilja stöd.

Artikel 15

Rätt till stöd

1. Om inte annat följer av artikel 33 skall sådana utgifter som omfattas av målen 1-4 samt 5 b vara berättigade till stöd från strukturfonderna endast om åtgärderna i fråga faller inom relevant ram för gemenskapsstöd.

2. Om inte annat följer av artikel 33 får utgifter inte betraktas som berättigade till stöd från fonderna om de inträffat före den dag då ansökan om stöd når kommissionen.

Artikel 16

Särskilda bestämmelser

1. I fråga om globalt stöd skall de förmedlare/operativa organ som den berörda medlemsstaten utser i samråd med kommissionen lämna lämpliga solvensgarantier och ha administrativ förmåga att hantera kommissionens planerade åtgärder. Förmedlarna skall också utses med hänsyn till den speciella situationen i medlemsstaten eller i de berörda områdena. Utan att det påverkar artikel 23 skall förvaltningen av globalt stöd kontrolleras av de behöriga myndigheter som utses av medlemsstaten.

2. Fonderna får ge finansiellt stöd till utgifter i samband med större projekt, dvs. sådana där den totala kostnad som beaktas vid fastställandet av storleken på gemenskapsstödet allmänt sett överstiger 25 miljoner ecu för investeringar i infrastruktur eller 15 miljoner ecu för investeringar i produktion.

3. Utöver liknande stöd i samband med de olika fondernas verksamheter får kommissionen finansiera undersökningar och tekniskt bistånd med upp till 0,3 % av fondens totala anslag vid en gemensam eller samordnad användning av strukturfonderna, Europeiska investeringsbanken och andra finansieringsorgan vad gäller

- förberedelsen för fastställandet av en plan,

- att utvärdera effekten och effektiviteten av det stöd som ges inom relevant ram för gemenskapsstöd,

- samordnade åtgärdssprogram.

AVDELNING V

DIFFERENTIERING AV GEMENSKAPSSTÖD

Artikel 17

Finansiella bidrag från fonderna

1. Enligt artikel 13.5 i förordning (EEG) nr 2052/88 skall de finansiella bidragen från fonderna till finansieringen av de åtgärder som omfattas av målen 1-4 och 5 b fastställas av kommissionen inom ramen för partnerskapet på grundval av artikel 13.1 i förordning (EEG) nr 2052/88 inom de gränser som föreskrivs i artikel 13.3 i den förordningen och i enlighet med de förfaranden som fastställs i den artikeln.

2. De finansiella bidragen från fonderna skall beräknas i förhållande antingen till den totala stödberättigade kostnaden av, eller den totala offentliga eller motsvarande stödberättigade utgiften (på nationell, regional eller lokal nivå och på gemenskapsnivå) för varje åtgärd (åtgärdsprogram, stödordning, globalt stöd, projekt, tekniskt bistånd, undersökning).

3. När den berörda åtgärden omfattar finansieringen av vinstgivande investeringar skall kommissionen inom ramen för partnerskapet fastställa bidragen från fonderna för dessa investeringar, i enlighet med bestämmelserna i artikel 13.3 i förordning (EEG) nr 2052/88 och på grundval av de kriterier som avses i artikel 13.3.1 i samma förordning, i synnerhet med hänsyn till storleken på den självfinansierande bruttomarginal som normalt kan förväntas för den berörda typen av investering med hänsyn till de makroekonomiska förhållanden vid vilka investeringarna skall genomföras, och utan någon ökning av de nationella budgetutgifterna som resultat av ett bidrag från fonden.

Under inga omständigheter får bidragen från fonderna till investeringar i verksamheter i samband med utvecklingssatsningen i de berörda regionerna överstiga 50 % av den totala kostnaden i de regioner som omfattas av mål 1 och 30 % av den totala kostnaden i övriga regioner.

4. Fondbidrag till individuella åtgärder som utgör en del av ett åtgärdssprogram får differentieras i enlighet med de överenskommelser som sluts inom ramen för partnerskapet.

Artikel 18

Kombination av bidrag och lån

Den kombination av bidrag och lån som avses i artikel 5.4 i förordning (EEG) nr 2052/88 skall fastställas i samråd med Europeiska investeringsbanken när ramarna för gemenskapsstöd fastställs. Den skall ta hänsyn till den föreslagna finansieringsplanens balans, de bidrag från fonderna som fastställs i enlighet med artikel 17 och de utvecklingsmål som skall uppnås.

AVDELNING VI

FINANSIELLA BESTÄMMELSER

Artikel 19

Allmänna bestämmelser

1. Finansiellt stöd från strukturfonderna skall omfattas av de relevanta bestämmelser som tillämpas på fonderna enligt finansförordningen.

2. De finansiella stöd som beviljas för särskilda åtgärder som genomförs inom ramarna för gemenskapsstöd skall följa den finansieringsplan som föreskrivs inom detta ramprogram.

3. I syfte att undvika administrativa förseningar vid slutet av året skall medlemsstaterna se till att ansökningar om utbetalning så långt möjligt fördelas jämnt över hela året.

Artikel 20

Åtaganden

1. Budgetåtaganden skall göras på grundval av kommissionens beslut om godkännande av berörda åtgärder. De skall gälla under en period som beror på åtgärdernas art och på de särskilda villkor som gäller för deras genomförande.

2. Åtaganden för åtgärder som skall genomföras under en period om två eller flera år skall som allmän regel och om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 3 verkställas som årliga delbetalningar. Åtagandena i samband med den första årliga utbetalningen skall göras när beslutet som godkänner åtgärden fattas av kommissionen.

Åtaganden i samband med följande utbetalningar skall grundas på den finansieringsplan för den berörda ursprungliga eller reviderade åtgärden och de framsteg som görs vid genomförandet av den.

3. För åtgärder som skall genomföras under en period som är mindre än två år eller, med förbehåll för tillgängliga medel, när det beviljade gemenskapsstödet är mindre än 40 miljoner ecu, skall ett åtagande för det totala beloppet av gemenskapsstödet göras när kommissionen beslutar att godkänna åtgärden.

Artikel 21

Betalningar

1. Betalningar av finansiellt stöd skall göras i enlighet med motsvarande budgetåtaganden till den nationella, regionala eller lokala myndigheten eller till det organ som utsetts för detta ändamål i den ansökan som lämnats in av den berörda medlemsstaten, i allmänhet inom två månader efter att en godtagbar ansökan mottagits. Betalningarna kan ta formen av antingen förskott eller slutregleringar av uppkomna utgifter. För åtgärder som skall genomföras under en period om två eller flera år skall betalningen gälla årsbeloppet enligt det åtagande som avses i artikel 20.2.

2. Ett förskott kan utgöra upp till 50 % av åtagandet, beroende på den berörda åtgärdens natur.

3. Ett andra förskott av en storlek som gör att de båda förskotten tillsammans inte överstiger 80 % av åtagandet skall göras efter det att det ansvariga organet har bekräftat att minst hälften av det första förskottet har förbrukats och att åtgärden framskrider i tillfredsställande takt och i enlighet med de föreskrivna målen.

Betalningarna skall göras till de slutliga stödmottagarna utan innehållande av belopp och utan dröjsmål som kan reducera det stödbelopp som de har rätt till.

4. Betalningar av restbelopp enligt varje åtagande skall betingas av

- ingivande till kommissionen från den behöriga myndighet eller det behöriga organ som avses i punkt 1 av en begäran om utbetalning inom sex månader efter utgången av det aktuella året eller det faktiska avslutandet av den berörda verksamheten,

- inlämnande till kommissionen av de rapporter som avses i artikel 25.4,

- att medlemsstaten till kommissionen översänder ett intyg som bekräftar den information som finns i begäran om betalning och i rapporterna.

5. Medlemsstaterna skall utse de myndigheter som har befogenhet att utfärda de intyg som avses i punkt 3 och 4 och skall se till att stödmottagarna får förskotten och betalningarna snarast möjligt, i allmänhet inom tre månader efter det att medlemsstaten fått anslagen och under förutsättning att stödmottagarnas ansökningar uppfyller de villkor som är nödvändiga för att en utbetalning skall göras.

6. Beträffande undersökningar och förnyelseprogram som kommissionen vidtar på eget initiativ skall kommissionen fastställa de lämpliga förfarandena för utbetalning.

Artikel 22

Användning av ecu

Kommissionens beslut, åtaganden och betalningar skall uttryckas och utföras i ecu i enlighet med det förfarande som skall fastställas av kommissionen enligt det förfarande som avses i avdelning VIII.

Denna artikel skall tillämpas så snart det kommissionsbeslut som avses i första stycket har fattats.

Artikel 23

Finansiell kontroll

1. För att garantera fullbordandet av de verksamheter som genomförs av offentliga eller privata entreprenörer skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra verksamheterna, nämligen

- att regelbundet kontrollera att de verksamheter som finansieras av gemenskapen har genomförts korrekt,

- att förhindra överträdelser och vidta sanktioner mot sådana,

- att återkräva medel som förlorats till följd av överträdelse eller försummelse. Utom i fall när medlemsstaten, förmedlaren eller entreprenören lägger fram bevis för att de var oskyldiga till överträdelsen eller försummelsen skall medlemsstaterna vara skyldiga att återbetala felaktigt utbetalade belopp. Beträffande globala lån får förmedlaren, med medlemsstatens och kommissionens samtycke, teckna en bankgaranti eller annan försäkring för att täcka sin risk.

Medlemsstaterna skall informera kommissionen om de åtgärder som de vidtar i detta syfte och särskilt anmäla till kommissionen en beskrivning av de administrations- och kontrollsystem som inrättas för att se till att verksamheterna genomförs effektivt. De skall regelbundet informera kommissionen om hur de administrativa och rättsliga förfarandena framskrider.

Medlemsstaterna skall upprätta lämpliga nationella kontrollrapporter för de åtgärder som omfattas av programmet eller om andra berörda verksamheter och hålla dem tillgängliga för kommissionen.

Så snart denna förordning träder i kraft skall kommissionen fastställa genomförandebestämmelser för denna punkt i enlighet med det förfarande som avses i avdelning VIII och informera Europaparlamentet om detta.

2. Utan att det påverkar de kontroller som utförs av medlemsstaterna i enlighet med nationell lagstiftning och administrativa bestämmelser och utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 206 i fördraget eller någon inspektion som utförs enligt artikel 209c i fördraget får kommissionens tjänstemän eller andra företrädare utföra kontroller på platsen, inklusive stickprovskontroller, beträffande verksamheter som finansieras av strukturfonderna och av deras förvaltnings- och kontrollsystem.

Innan kommissionen genomför kontroller på platsen skall den underrätta den berörda medlemsstaten i syfte att få all nödvändig hjälp. Om kommissionen utför kontroller på platsen utan att varsla om det skall dessa följa de överenskommelser som sluts i enlighet med bestämmelserna i finansförordningen inom ramen för partnerskapet. Medlemsstatens tjänstemän eller andra företrädare får delta i sådana kontroller.

Kommissionen får begära att den berörda medlemsstaten utför en kontroll på platsen för att kontrollera att ansökan om utbetalning är formellt riktig. Kommissionens tjänstemän eller andra företrädare får delta i sådana kontroller på platsen och skall delta om den berörda medlemsstaten begär det.

Kommissionen skall se till att varje kontroll som den utför genomförs på ett samordnat sätt för att undvika upprepade kontroller av en verksamhet under samma period. Den berörda medlemsstaten och kommissionen skall omedelbart utbyta all relevant information om resultaten av de utförda kontrollerna.

3. Under en period om tre år efter den sista betalningen till en verksamhet skall det ansvariga organet eller myndigheten för kommissionen hålla tillgänglig all dokumentation om utgifter och kontroller av verksamheten.

Artikel 24

Reduktion, suspension och upphävande av stöd

1. Om en verksamhet eller åtgärd inte förefaller berättigad till vare sig en del av eller hela det tilldelade stödet skall kommissionen genomföra en lämplig granskning av fallet inom ramen för partnerskapet och särskilt begära att medlemsstaten eller de myndigheter som den utser att genomföra åtgärden framlägger sina kommentarer inom en fastställd tidsgräns.

2. Efter granskningen får kommissionen reducera eller suspendera stödet till den berörda verksamheten eller åtgärden om granskningen visar någon överträdelse eller väsentlig förändring som påverkar villkoren för att genomföra verksamheten eller åtgärden och för vilken man inte ansökt om kommissionens godkännande.

3. Varje belopp som erhållits felaktigt och återtas skall återbetalas till kommissionen. Dröjsmålsränta skall tas ut på belopp som inte återbetalas i enlighet med bestämmelserna i finansförordningen och i enlighet med de förfaranden som fastställs av kommissionen enligt det förfarande som avses i avdelning VIII.

AVDELNING VII

ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

Artikel 25

Övervakning

1. Inom ramen för partnerskapet skall kommissionen och medlemsstaterna se till att användningen av stöd från fonderna övervakas effektivt, med betoning på ramarna för gemenskapsstöd och särskilda åtgärder (program osv.). En sådan övervakning skall genomföras genom ett gemensamt fastställt rapporteringsförfarande, kontroller och upprättandet av övervakningskommittéer.

2. Övervakningen skall genomföras med hjälp av de fysiska och finansiella indikatorer som anges i det kommissionsbeslut som godkänner den berörda verksamheten. Indikatorerna skall gälla verksamhetens särskilda karaktär, dess mål, den form av stöd som beviljats och den socioekonomiska och strukturella situationen i den medlemsstat i vilken stödet skall användas. Indikatorerna skall ordnas så att de för den berörda verksamheten visar

- det stadium som nåtts i verksamheten och de mål som är avsedda att uppnås inom en given tidsfrist,

- de framsteg som uppnåtts på ledningssidan och eventuella problem i samband därmed.

3. Övervakningskommittéer skall upprättas inom ramen för partnerskapet genom en överenskommelse mellan den berörda medlemsstaten och kommissionen.

Kommissionen, och i förekommande fall Europeiska investeringsbanken, skall utse företrädare till dessa kommittéer.

4. För varje flerårig verksamhet skall den myndighet som utses för ändamålet av medlemsstaten avge lägesrapporter till kommissionen inom sex månader efter utgången av varje fullgjort genomförandeår. En slutrapport skall ges in till kommissionen inom sex månader efter verksamhetens fullbordande.

För varje verksamhet som skall genomföras under en period om mindre än två år skall den myndighet som utses av medlemsstaten avge en rapport till kommissionen inom sex månader efter det att verksamheten fullgjordes.

5. Övervakningskommittén skall om nödvändigt - utan att ändra det totala beloppet för gemenskapsstödet och inom målens harmoniserade gränser - anpassa det förfarande för beviljandet av stöd som ursprungligen godkändes liksom, i förhållande till tillgängliga resurser och budgetregler, den förutbestämda finansieringsplanen inklusive eventuella överföringar mellan gemenskapens finansiella källor och följdjusteringar av stödbeloppen. De harmoniserade gränser för målen som avses ovan skall fastställas av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i avdelning VIII och som omfattas av ramarna för gemenskapsstöd.

Dessa ändringar skall genast anmälas till kommissionen och den berörda medlemsstaten. De skall träda i kraft så snart kommissionen och den berörda medlemsstaten bekräftat dem. En sådan bekräftelse skall ges inom 20 arbetsdagar från dagen då anmälan togs emot, vilket skriftligen skall bekräftas av kommissionen.

Andra ändringar som krävs skall beslutas av kommissionen i samarbete med den berörda medlemsstaten sedan övervakningskommittén avgivit sitt yttrande.

6. För att fonderna skall fungera effektivare skall kommissionen se till att särskild uppmärksamhet ägnas åt att förvaltningen av fonderna blir mer öppen för insyn.

I detta syfte och i samband med tillämpningen av gemenskapens bestämmelser om offentlig upphandling skall tillkännagivanden som offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning ange de projekt för vilka gemenskapsstöd har sökts eller beviljats.

7. Om det i den här förordningen eller de förordningar som avses i artikel 3.4 och artikel 3a i förordning (EEG) nr 2052/88 föreskrivs att kommissionen skall fastställa genomförandebestämmelser skall dessa i sin helhet anmälas till den berörda medlemsstaten och offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 26

Förhandsbedömning och utvärdering

1. Såväl medlemsstaterna som kommissionen skall ansvara för de förhandsbedömningar och de utvärderingar som skall genomföras inom ramen för partnerskapet. De behöriga myndigheterna i medlemsstaten skall bidra på ett sätt som gör att utvärderingen kan utföras effektivast möjligt. Utvärderingen skall alltså dra fördel av de uppgifter som övervakningsförfarandet kan tillhandahålla i syfte att öka den socioekonomiska effekten av verksamheterna, i förekommande fall i nära samarbete med övervakningskommittéerna.

Stöd kommer att beviljas när en förhandsbedömning visar medelfristiga ekonomiska och sociala förbättringar som är rimliga i förhållande till de resurser som används.

2. I syfte att garantera gemenskapsstödets effektivitet skall åtgärder som vidtas för strukturändamål vara föremål för förhandsbedömning, övervakning och, efter genomförandet, utvärdering. Effektiviteten skall mätas i tre nivåer enligt följande:

- Den totala effekten på de mål som föreskrivs i artikel 130a i fördraget, särskilt stärkandet av den ekonomiska och sociala sammanhållningen inom gemenskapen.

- Effekten av de åtgärder som föreslagits i planerna och genomförandet enligt varje ramprogram för gemenskapsstöd.

- Effekten av individuella åtgärder (program osv.).

Förhandsbedömningen och utvärderingen skall, alltefter omständigheterna, utföras genom en jämförelse av målen med de erhållna resultaten, i förekommande fall, och med hänsyn till makroekonomiska och sektorsvisa mål och indikatorer som grundas på regional eller nationell statistik, samt information från beskrivande och analytiska undersökningar och kvalitativa analyser.

Förhandsbedömningen och utvärderingen skall ta hänsyn till de förväntade eller uppnådda socioekonomiska förbättringarna i förhållande till använda resurser, till överensstämmelsen med gemenskapens politik och bestämmelser i enlighet med artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 2052/88 och de villkor under vilka åtgärderna genomförs.

3. När kommissionen fastställer ramarna för gemenskapsstöd och granskar individuella ansökningar om stöd skall den ta hänsyn till de förhandsbedömningar och utvärderingar som har utförts i enlighet med den här artikeln.

4. De principer och förfaranden som gäller förhandsbedömningar och utvärderingar skall föreskrivas i ramarna för gemenskapsstöd.

5. Resultaten av förhandsbedömningarna och utvärderingarna skall lämnas in till Europaparlamentet och till Ekonomiska och sociala kommittén inom ramen för den årliga rapport och den treårsrapport som föreskrivs i artikel 16 i förordning (EEG) nr 2052/88.

AVDELNING VIII

KOMMITTÉER

Artikel 27

Rådgivande kommitté för utveckling och omvandling av regioner

I enlighet med artikel 17 i förordning (EEG) nr 2052/88 inrättas härmed under kommissionen en Rådgivande kommitté för utveckling och omvandling av regioner som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande. Europeiska investeringsbanken skall utse en kommittéledamot utan rösträtt. Europaparlamentet skall regelbundet få information om resultatet av kommitténs sammanträden.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är, i förekommande fall genom omröstning.

Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till protokollet.

Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som kommittén avgivit. Den skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

Kommittén skall avge yttranden om kommissionens förslag till beslut om ramarna för gemenskapsstöd som föreskrivs i artiklarna 8.5 och 9.9 i förordning (EEG) nr 2052/88, om de regelbundna rapporter som fastställs i artikel 8 i rådets förordning (EEG) nr 4254/88 (8) och om utarbetande och revision av den förteckning över de områden som är stödberättigade enligt mål 2. De ärenden som avses i artikel 10 i förordning (EEG) nr 4254/88 får också hänskjutas till kommittén av kommissionen.

De kommittéer som avses i artiklarna 28 och 29 skall underrättas om kommitténs yttranden.

Kommittén skall själv fastställa sina stadgar.

Artikel 28

Kommitté enligt artikel 124 i fördraget

I enlighet med artikel 17 i förordning (EEG) nr 2052/88 skall den kommitté som inrättas i enlighet med artikel 124 i fördraget vara sammansatt av två företrädare för regeringen, två företrädare för arbetstagarorganisationerna och två företrädare för arbetsgivarorganisationerna från varje medlemsstat. Den ledamot av kommissionen som är ordförande i kommittén får delegera ordförandeposten till en hög tjänsteman vid kommissionen.

Varje medlemsstat skall utse en ersättare för varje kategori av företrädare som anges ovan. När en eller båda företrädarna är frånvarande skall ersättaren automatiskt ha rätt att delta i förhandlingarna.

Medlemmarna och ersättarna skall utses av rådet på förslag av kommissionen för en period om tre år. De får väljas om. Rådet skall med avseende på kommitténs sammansättning bemöda sig om en rättvis representation för de olika grupperna. För de ärenden på dagordningen som rör Europeiska investeringsbanken skall denna utse en företrädare utan rösträtt.

Kommittén skall avge yttranden om kommissionens utkast till beslut om ramarna för gemenskapsstöd enligt målen 3 och 4 och beträffande stöd från Europeiska sociala fonden, om ramarna för gemenskapsstöd enligt målen 1, 2 och 5 b.

Kommittén skall fatta sina beslut med absolut majoritet. Kommissionen skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

De kommittéer som avses i artiklarna 27 och 29 skall informeras om kommitténs yttranden.

Kommittén skall själv fastställa sina stadgar.

Artikel 29

Förvaltningskommittén för jordbruksstruktur och landsbygdsutveckling och Ständiga förvaltningskommittén för fiskeristruktur

1. I enlighet med artikel 17 i förordning (EEG) nr 2052/88 inrättas härmed under kommissionen en förvaltningskommitté för jordbruksstrukturer och landsbygdsutveckling som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande. Europeiska investeringsbanken skall utse en kommittéledamot utan rösträtt.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställigheten av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från dagen då rådet underrättades.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående stycke.

Kommittén skall avge yttranden om kommissionens förslag till beslut när dessa gäller

- gemensamma åtgärder enligt mål 5 a,

- upprättandet av den förteckning över områden som är stödberättigade enligt mål 5 b liksom ramarna för gemenskapsstöd enligt det målet.

Kommittén skall också rådfrågas beträffande verksamheter som rör strukturfrågor inom jordbruket och landsbygdsutveckling och som omfattas av kommissionens beslutsutkast till ramprogram för gemenskapsstöd för de områden som omfattas av mål 1.

Den kommitté som föreskrivs i denna punkt skall ersätta Ständiga förvaltningskommittén för jordbruksstrukturer som inrättades genom artikel 1 i rådets beslut av den 4 december 1962 (9) i fråga om alla dess funktioner enligt det beslutet eller enligt artikel 6 i rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (10).

Den kommitté som avses i artiklarna 27 och 28 och i punkt 2 i den här artikeln skall informeras om kommitténs yttranden.

Kommittén skall själv fastställa sina stadgar.

2. Bestämmelserna avseende verksamheten hos Ständiga förvaltningskommittén för fiskeristruktur skall fastställas i enlighet med föreskrifterna i artikel 3a första stycket i förordning (EEG) nr 2052/88.

Artikel 29a

Förvaltningskommittén för gemenskapsinitiativ

I enlighet med artikel 17 i förordning (EEG) nr 2052/88 inrättas härmed under kommissionen en Förvaltningskommitté för gemenskapsinitiativ som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande. Europeiska investeringsbanken skall utse en kommittéledamot utan rösträtt.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställigheten av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från dagen då rådet underrättades.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som fastställs i föregående stycke.

Kommittén skall avge yttranden över kommissionens förslag till de medlemsstater som avses i artikel 11.1.

De kommittéer som avses i artiklarna 27 och 29 skall informeras om kommitténs yttranden.

Kommittén skall själv fastställa sina stadgar.

Artikel 30

Övriga bestämmelser

1. Kommissionen skall regelbundet till de kommittéer som avses i artiklarna 27, 28 och 29 lämna de rapporter som avses i artikel 16 i förordning (EEG) nr 2052/88. Den kan rådfråga kommittéerna i alla ärenden som gäller andra stödverksamheter enligt fonderna än dem som avses i denna avdelning.

Dessutom skall alla de särskilda fall som föreskrivs i förordning (EEG) nr 2052/88 och i alla de tillämpningsförordningar som avses i artikel 130e i fördraget hänskjutas till kommittéerna.

Kommissionen skall informera de berörda kommittéerna om beviljandet av stöd till större projekt som avser investeringar i företag när den totala kostnad på vilken gemenskapsstödet grundar sig överstiger 50 miljoner ecu.

2. Beslut 75/185/EEG (11) och beslut 83/517/EEG (12) skall upphöra att gälla och beträffande utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket skall artikel 11-15 i förordning (EEG) nr 729/70 inte längre gälla för kommittén för Europeiska utvecklings- och garantifonden.

AVDELNING IX

RAPPORTER OCH OFFENTLIGHET

Artikel 31

Rapporter

1. De årliga rapporter som avses i artikel 16 första stycket i förordning (EEG) nr 2052/88 skall bland annat innehålla redogörelser för följande:

- Varje fonds verksamheter, användningen av deras budgetresurser och koncentrationen av stödet enligt artikel 12 i förordning (EEG) nr 2052/88, utnyttjandet av andra finansieringsorgan för vilka kommissionen ansvarar och där resurserna har koncentrerats. Dessa redogörelser skall omfatta en årlig särredovisning för varje medlemsstat av anslagsåtagandena och de anslag som har betalats ut från varje fond och från fonden för fiskets utveckling, inklusive gemenskapsinitiativ och tekniskt bistånd.

- Samordningen av stöd från fonderna inbördes och med det stöd som beviljas av Europeiska investeringsbanken och de andra finansieringsorganen.

- Resultaten av den övervakning och utvärdering som avses i artiklarna 25 och 26 med uppgift om förändringar av åtgärder, en utvärdering av överensstämmelsen mellan fondstödet och gemenskapens politik, inklusive den politik som gäller miljöskydd, konkurrens och offentlig upphandling.

- En förteckning över större projekt som avser investeringar i företag som beviljats stöd enligt artikel 16.2, vilka bör utvärderas exakt.

- Resultaten av utförda kontroller med uppgift om antalet och den finansiella volymen av upptäckta överträdelser och de slutsatser som bör dras av dessa kontroller.

- Resultaten av en analys av effekten av gemenskapens stöd och politik i förhållande till de mål som avses i artikel 1 i förordning (EEG) nr 2052/88, särskilt deras effekt på regionernas socioekonomiska utveckling.

- Information om de yttranden som kommittéerna avgivit i enlighet med avdelning VIII.

- En analys av uppföljningen av rekommendationer och kommentarer från Europaparlamentet i dess yttrande över föregående års rapport.

2. Kommissionen skall varje år rådfråga arbetsmarknadens parter organiserade på europeisk nivå om gemenskapens strukturpolitik.

3. Den treårsrapport som avses i artikel 16 tredje stycket i förordning nr 2052/88 skall särskilt redogöra för

- de framsteg som görs för att uppnå ekonomisk och social sammanhållning,

- strukturfondernas, finansieringsorganets för utveckling av fiskerisektorn, Europeiska investeringsbankens och de andra finansieringsorganens roll, liksom effekten av övrig gemenskapspolitik vid fullbordandet av denna process,

- varje förslag som kan behöva antas för att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen.

Artikel 32

Information och offentlighet

1. Medlemsstaterna skall se till att de planer som avses i artikel 5.1 offentliggörs på lämpligt sätt.

2. Det organ som ansvarar för genomförandet av en åtgärd som vidtas med finansiellt stöd från gemenskapen skall se till att åtgärden offentliggörs på lämpligt sätt i syfte att

- uppmärksamma eventuella stödmottagare och handelsorganisationer på de möjligheter som erbjuds genom åtgärden,

- göra allmänheten medveten om den roll som gemenskapen har vid genomförandet av åtgärden.

Medlemsstaterna skall rådfråga och informera kommissionen om de initiativ som tas i dessa avseenden.

När denna förordning träder i kraft skall kommissionen fastställa förfarandena för information och offentlighet om stöd från fonderna och fonden för fiskets utveckling, informera Europaparlamentet om detta och offentliggöra förfarandena i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

AVDELNING X

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 33

Övergångsbestämmelser

1. När kommissionen upprättar ramprogram för gemenskapsstöd skall den ta hänsyn till varje åtgärd som redan godkänts av rådet eller av kommissionen innan denna förordning träder i kraft och som har finansiella återverkningar under den period som omfattas av dessa ramprogram. De åtgärderna behöver inte vara förenliga med artikel 15.2.

2. Trots vad som sägs i artikel 15.2 skall en ansökan om täckning av utgifter som tas emot av kommissionen mellan den 1 januari och den 30 april 1994 och som uppfyller alla villkoren enligt artikel 14.2 betraktas som berättigad till stöd från fonderna från och med den 1 januari 1994."

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juli 1993.

På rådets vägnar

W. CLAES

Ordförande

(1) EGT nr C 118, 28.4.1993, s. 33.

(2) Yttrandet avgivet den 22 juni 1993 och beslut av den 14 juli 1993.

(3) EGT nr C 201, 26.7.1993, s. 52.

(4) EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 5.

(5) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 9.

(6) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1.

(7) EGT nr L 158, 23.6.1990, s. 56.

(8) EGT nr C 118, 28.4.1993, s. 33.

(9) (10) EGT nr C 201, 26.7.1993, s. 52.

(11) EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 5.

(12) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 9.

(13) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1.

(14) EGT nr L 158, 23.6.1990, s. 56.

(15) EGT nr C 118, 28.4.1993, s. 33.

(16) (17) EGT nr C 201, 26.7.1993, s. 52.

(18) EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 5.

(19) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 9.

(20) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1.

(21) EGT nr L 158, 23.6.1990, s. 56.

(22) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 15.

(23) EGT nr C 118, 28.4.1993, s. 33.

(24) (25) EGT nr C 201, 26.7.1993, s. 52.

(26) EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 5.

(27) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 9.

(28) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1.

(29) EGT nr L 158, 23.6.1990, s. 56.

(30) EGT nr L 136, 17.12.1962, s. 2892/62.

(31) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2048/88 (EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 1).

(32) EGT nr L 73, 21.3.1975, s. 47.

(33) EGT nr L 289, 22.10.1983, s. 42.