Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 2083/93 av den 20 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 4254/88 om genomförandebestämmelser till förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller Europeiska regionala utvecklingsfondenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 193 , 31/07/1993 s. 0034 - 0038

Finsk specialutgåva Område 14 Volym 1 s. 0043

Svensk specialutgåva Område 14 Volym 1 s. 0043RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2083/93 av den 20 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 4254/88 om genomförandebestämmelser till förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 130e i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

i samarbete med Europaparlamentet (2),

med beaktande av yttrandet från Ekonomiska och sociala kommittén (3), och

med beaktande av följande:

Förordning (EEG) nr 2081/93 (4) ändrar förordning (EEG) nr 2052/88 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordning av deras verksamheter dels inbördes och dels med Europeiska investeringsbanken och andra befintliga finansieringsorgan (5). Förordning (EEG) nr 2082/93 (6) ändrar förordning (EEG) nr 4253/88 om genomförandebestämmelser för förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller samordning av de olika strukturfondernas verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbanken och övriga befintliga finansieringsorgan (7). Förordning (EEG) nr 4254/88 (8) bör därför också ändras.

Enligt artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 2052/88 utsträcks befogenheten för Europeiska regionala utvecklingsfonden att även omfatta, i de regioner som omfattas av mål 1, investeringar i utbildning och hälsovård. En specificering bör ske av det stöd som beviljas av Europeiska regionala utvecklingsfonden som en del av dess roll i den regionala utvecklingen för att upprätta och utveckla transeuropeiska nätverk av infrastrukturer för transport, telekommunikation och energi liksom för att skapa en bättre miljö, särskilt i mål 1-regionerna, och för att öka regionernas kapacitet för forskning och teknologisk utveckling så att de kan dra större nytta av gemenskapens fleråriga ramar. Enligt artikel 7 i rådets förordning (EEG) nr 792/93 av den 30 mars 1993 om upprättande av ett finansieringsorgan för sammanhållning (9) får ingen utgift finansieras av både det finansieringsorganet och av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Principerna och målen med en hållbar utveckling fastställs i gemenskapens handlingsprogram för miljö och hållbar utveckling enligt rådets resolution av den 1 februari 1993 (10).

Det regionala deltagandet bör stärkas genom att involvera ekonomiska och sociala parter i enlighet med artikel 4 i förordning (EEG) nr 2052/88.

I syfte att öka regionalpolitikens effektivitet bör flexibiliteten öka vid genomförandet av gemenskapens regionala stödåtgärder, särskilt genom att utöka antalet och typen av åtgärder som får genomföras inom ramen för gemenskapens initiativ.

I artikel 12 i förordning (EEG) nr 2052/88 fastställs hur strukturfondens anslag skall fördelas mellan medlemsstaterna och mellan målen 1-4 samt 5 b. Följaktligen bör artikel 3.2 sista stycket och artikel 13 i rådets förordning (EEG) nr 4254/88 utgå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1-13 i förordning (EEG) nr 4254/88 skall ersättas med följande:

"AVDELNING I

STÖDETS RÄCKVIDD OCH FORMER

Artikel 1

Räckvidd

Inom ramen för de uppgifter som anförtros Europeiska regionala utvecklingsfonden genom artikel 130c i fördraget skall fonden i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 2052/88 delta i finansieringen av följande:

a) Investeringar i företag som tillåter att varaktiga arbetstillfällen skapas eller bibehålls.

b) Investeringar i infrastruktur enligt följande:

- I de regioner som omfattas av mål 1 skall investeringar göras som bidrar till att öka regionernas ekonomiska utvecklingspotential, till strukturanpassning inklusive, i förekommande fall, investeringar som bidrar till att upprätta och utveckla transeuropeiska nätverk av infrastrukturer för transport, telekommunikation och energi.

- I de regioner eller områden som omfattas av mål 2 skall investeringar göras i förnyelse och omvandling av områden som drabbats av industriell tillbakagång, inklusive stadskärnor, och sådana områden vars modernisering eller omvandling utgör en förutsättning för att skapa eller utveckla ekonomisk aktivitet.

- I de områden omfattas av mål 5 b skall investeringar göras som är direkt kopplade till den ekonomiska aktivitet som skapar arbetstillfällen inom andra områden än jordbruk, inklusive infrastruktur för kommunikation och annan infrastruktur som den ekonomiska aktiviteten är beroende av.

c) Utvecklingen av de inneboende möjligheterna i regionerna genom åtgärder som uppmuntrar och stödjer lokala utvecklingsinitiativ samt små och medelstora företags aktiviteter, särskilt genom

- stöd till utbud av tjänster åt företagen, särskilt inom områdena företagsledning, marknads-undersökningar och tjänster som efterfrågas gemensamt av flera företag,

- finansiering av teknologiöverföring, särskilt genom att samla och sprida information och genom att finansiera genomförandet av innovationer i företagen,

- att förbättra företagens tillgång till kapitalmarknaden, särskilt genom att ge garantier och köpa aktier i företagen,

- att ge direkt stöd till investeringar där inga allmänna stödprogram finns,

- att tillhandahålla småskalig infrastruktur.

d) Investeringar i utbildning och hälsovård som bidrar till strukturell anpassning i de regioner som omfattas av mål 1.

e) Åtgärder som bidrar till regional utveckling i fråga om forskning och teknologisk utveckling, dock skilda från de åtgärder som hänger samman med arbetsmarknadens funktion och utvecklingen av de mänskliga resurserna.

f) Investeringar i produktion och i infrastruktur som syftar till skydd av miljön, i enlighet med principerna om en hållbar utveckling i de fall där sådana investeringar hänger samman med den regionala utvecklingen.

g) Åtgärder i samband med den regionala utvecklingen på gemenskapsnivå, särskilt beträffande medlemsstaternas gränsregioner, i enlighet med artikel 3.1 sista stycket i förordning (EEG) nr 2052/88.

h) De åtgärder för förberedelse, förhandsuppskattning, övervakning samt utvärdering som avses i artikel 7.

Artikel 2

Regionala planer

1. Utöver de allmänna bestämmelser som fastställs i avdelning II i förordning (EEG) nr 4253/88 skall följande särskilda bestämmelser gälla för de regionala planer som avses i artiklarna 8.4 och 9.8 i förordning (EEG) nr 2052/88.

2. De planer som gäller de regioner som omfattas av mål 1 skall i allmänhet omfatta en region på NUTS 2-nivå. Enligt artikel 8.4 andra stycket i förordning (EEG) nr 2052/88 får dock medlemsstaterna lämna en plan för mer än en av deras regioner som anges i den förteckning som avses i artikel 8.4 andra stycket, under förutsättning att planen innehåller de uppgifter som anges i artikel 8.4 första stycket.

När medlemsstaterna överlämnar planerna skall de ange vilka nationella, regionala, lokala eller andra myndigheter eller organ som skall ansvara för genomförandet av åtgärderna.

I allmänhet skall dessa planer gälla för en period om sex år och får uppdateras årligen. De uppgifter som gäller femte och sjätte åren får vara preliminära.

3. De planer som gäller de regioner som omfattas av mål 2 skall normalt omfatta ett eller flera områden på NUTS 3-nivå.

När medlemsstaterna överlämnar planerna skall de ange vilka nationella, regionala, lokala eller andra myndigheter eller organ som skall ansvara för genomförandet av åtgärderna.

I allmänhet skall planerna gälla för en period om tre år och får uppdateras årligen.

4. De planer som gäller de regioner som omfattas av mål 5 b skall utarbetas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 7 i rådets förordning (EEG) nr 4256/88 av den 19 december 1988 om genomförandebestämmelser till förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGJF) (11).

5. När medlemsstaterna lämnar ansökningar till Europeiska regionala utvecklingsfonden skall de se till att en tillräckligt stor andel tilldelas investeringar i industri, hantverk och service, särskilt genom delfinansiering av stödprogram.

Artikel 3

Regionala åtgärdsprogram

1. För de regioner som omfattas av mål 1 skall regionala åtgärdsprogram eller andra stödformer som avses i artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 2052/88 i princip omfatta en region på NUTS 2-nivå, eller i särskilda fall, en eller flera regioner på NUTS 3-nivå eller mer än en region på NUTS 2-nivå. För de regioner och områden som omfattas av mål 2 och 5 b och för gränsregionerna skall de i allmänhet omfatta en eller flera områden på NUTS 3-nivå.

2. Program får genomföras på initiativ av medlemsstaterna eller av kommissionen i samråd med den berörda medlemsstaten i enlighet med artikel 5.5 sista stycket i förordning (EEG) nr 2052/88 och artikel 11 i förordning (EEG) nr 4253/88.

När program genomförs på initiativ av en medlemsstat skall de utarbetas av de myndigheter som utses av medlemsstaten i samråd med kommissionen.

När program genomförs på initiativ av kommissionen skall kommissionen - efter att ha hört den kommitté som avses i artikel 29a i förordning (EEG) nr 4253/88 och sedan den underrättat Europaparlamentet - fastställa riktlinjerna och inbjuda medlemsstaten eller medlemsstaterna i fråga att inkomma med en begäran om stöd. Kommissionen skall låta offentliggöra riktlinjerna i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Kommissionens initiativ skall, inom ramen för de uppgifter som anförtros Europeiska regionala utvecklingsfonden genom artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 2052/88, utformas så att det

- hjälper till att lösa allvarliga problem som hänger direkt samman med genomförandet av gemenskapens övriga politik och som påverkar den socioekonomiska situationen i en eller flera regioner, eller

- främjar tillämpningen av gemenskapens politik på regional nivå, eller

- hjälper till att lösa problem som är gemensamma för vissa kategorier av regioner.

Artikel 4

Delfinansiering av stödprogram

1. Beviljandet av gemenskapsstöd till regionala stödprogram skall utgöra en av huvudformerna av stimulans till investeringar i företag.

2. I syfte att fastställa gemenskapens finansiella deltagande skall kommissionen med hjälp av de myndigheter som medlemsstaten utser granska det aktuella stödprogrammet. Den skall särskilt ta hänsyn till följande:

- Att stödnivåerna utformas efter den socioekonomiska situationen i de berörda regionerna och de därav följande lokala nackdelarna för företagen.

- Att villkoren för och typerna av stöd, inklusive stödnivåer, varieras så att de svarar mot behoven.

- Att prioritet ges till små och medelstora företag och att de tjänster som bjuds ut till dem, exempelvis företagsledning och marknadsundersökningar, stimuleras.

- Stödprogrammets ekonomiska återverkningar på regionen.

- Andra regionala stödprograms egenskaper och effekter för samma region.

Artikel 5

Projekt

Utöver den information som avses i artikel 16 i förordning (EEG) nr 4253/88 skall de ansökningar om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till de projekt som avses i artikel 5.2 d i förordning (EEG) nr 2052/88 som lämnas individuellt eller inom ramen för ett åtgärdsprogram innehålla nedan angiven information. När det gäller projekt som utgör en del av ett åtgärdsprogram får dock informationen överlämnas till kommissionen senare.

Informationen skall omfatta följande:

a) Beträffande investeringar i infrastruktur:

- En analys av projektets kostnader och socioekonomiska fördelar, med angivande av den förväntade utnyttjandegraden.

- Den förväntade effekten på utvecklingen eller omvandlingen av den berörda regionen.

- En uppskattning av vilka följder gemenskapens medverkan kommer att ha för förverkligandet av projektet.

b) Beträffande investeringar i företag:

- Angivande av hur marknaden ter sig för den berörda sektorn.

- Effekterna på sysselsättningen.

- En analys av projektets förväntade lönsamhet.

Artikel 6

Globalt stöd

1. I enlighet med artikel 5.2 c i förordning (EEG) nr 2052/88 får kommissionen anförtro åt lämpliga förmedlare/operativa organ - inklusive regionala utvecklingsorgan som utses av medlemsstaten i samråd med kommissionen - att förvalta globalt stöd som främst skall användas till att stödja lokala utvecklingsinitiativ. Dessa förmedlare - som måste uppvisa en solvensgaranti och ha den nödvändiga administrativa förmåga som avses i artikel 16.1 i förordning (EEG) nr 4253/88 - måste vistas i eller vara företrädda i de berörda regionerna och måste verka i allmänhetens intresse och skall på lämpligt sätt engagera de grupper och intressen som är direkt berörda av de planerade åtgärderna.

2. De närmare reglerna och riktlinjerna för användningen av globalt stöd skall fastställas genom en överenskommelse som sluts mellan kommissionen och förmedlaren i samråd med den berörda medlemsstaten.

Dessa förfaranden skall särskilt ange

- de åtgärder som skall genomföras,

- kriterierna för val av stödmottagare,

- villkor och nivåer för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden,

- förfarandet för att övervaka användningen av det globala stödet.

3. I enlighet med artikel 5.5 sista stycket i förordning (EEG) nr 2052/88 får globalt stöd beviljas på initiativ av medlemsstaten eller kommissionen i samråd med den berörda medlemsstaten. Kommissionens initiativ skall genomföras i enlighet med de villkor som avses i artikel 3.2 sista stycket i denna förordning.

Artikel 7

Åtgärder för förberedelse, förhandsuppskattning, övervakning samt utvärdering

1. Europeiska regionala utvecklingsfonden får - upp till ett tak på 0,5 % av dess årliga tilldelning - finansiera de åtgärder för förberedelse, övervakning, förhandsuppskattning och utvärdering som är nödvändiga för genomförandet av denna förordning och som genomförs av kommissionen eller av inkallade experter. De skall omfatta undersökningar, bl.a. undersökningar av allmän natur rörande gemenskapens regionala handlingsprogram, och teknisk assistans eller informationsåtgärder, särskilt åtgärder för information till lokala och regionala utvecklingsorgan.

2. De åtgärder som genomförs på kommissionens initiativ får i undantagsfall finansieras till 100 %. De åtgärder som genomförs på uppdrag av kommissionen skall finansieras till 100 %. För andra åtgärder skall de nivåer som föreskrivs i artikel 17 i förordning (EEG) nr 4253/88 tillämpas.

AVDELNING II

RIKTLINJER OCH PARTNERSKAP

Artikel 8

Regelbundna rapporter och riktlinjer

1. En periodisk rapport om den socioekonomiska situationen och utvecklingen i gemenskapens regioner som också indikerar de makroekonomiska effekterna av gemenskapens regionala handlingsprogram skall utarbetas av kommissionen vart tredje år i enlighet med det förfarande som föreskrivs i avdelning VIII i förordning (EEG) nr 4253/88. Medlemsstaterna skall förse kommissionen med relevant information som gör det möjligt att göra en analys av alla gemenskapens regioner på basis av statistik som är så jämförbar och så aktuell som möjligt. Rapporten måste också göra det möjligt att utvärdera den regionala betydelsen av gemenskapens övriga politik.

2. Rapporten skall utgöra en grund för att upprätta riktlinjer för gemenskapens regionalpolitik. Dessa skall tillämpas av kommissionen under de olika stadierna av planering, särskilt vid upprättande och revision av ramprogrammen för gemenskapsstöd och för insatserna från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Riktlinjerna skall överlämnas till rådet och Europaparlamentet och offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 9

Regionalt partnerskap

Gemenskapens regionala handlingsprogram skall genomföras i nära samarbete mellan kommissionen, den berörda medlemsstaten och de behöriga myndigheter och organ, inklusive - inom ramen för varje medlemsstats nationella regler och praxis - ekonomiska och sociala parter som medlemsstaterna utser i enlighet med artikel 4.1 i förordning (EEG) nr 2052/88 för att genomföra åtgärderna på regional nivå.

AVDELNING III

REGIONAL UTVECKLING PÅ GEMENSKAPSNIVÅ

Artikel 10

Definition av stöd

1. I enlighet med artikel 3.1 sista stycket i förordning (EEG) nr 2052/88 får Europeiska regionala utvecklingsfonden även - upp till ett tak av 1 % av dess årliga budget - bidra till finansiering på gemenskapsnivå av följande:

a) Undersökningar på kommissionens initiativ för att identifiera

- konsekvenserna för den fysiska planeringen av de åtgärder som planeras av de nationella myndigheterna, särskilt större infrastrukturer, när deras effekt sträcker sig över nationsgränserna,

- åtgärder som är ägnade att på ett lämpligt sätt avhjälpa de specifika problemen i gränsregionerna inom och utom gemenskapen,

- de nödvändiga inslagen för att upprätta en översiktlig plan för hur gemenskapens territorium skall användas.

b) Pilotprojekt med syfte att

- utgöra incitament för att åstadkomma infrastrukturer, investeringar i företag och andra särskilda åtgärder av klart intresse för gemenskapen, särskilt i gränsregionerna inom och utom gemenskapen,

- uppmuntra erfarenhetsutbytet och utvecklingssamarbetet mellan olika regioner i gemenskapen samt innovativa åtgärder.

2. På kommissionens initiativ skall ärenden som gäller den regionala utvecklingen på gemenskapsnivå, samordningen av nationell regionalpolitik eller andra problem som hänger samman med genomförandet av gemenskapens regionala handlingsprogram hänskjutas till den kommitté som avses i artikel 27 i förordning (EEG) nr 4253/88. Kommittén får dra gemensamma slutsatser på vilka kommissionen, i förekommande fall, kan basera rekommendationer till medlemsstaterna.

AVDELNING IV

ALLMÄNNA OCH AVSLUTANDE BESTÄMMELSER

Artikel 11

Övervakning av förenlighet

I förekommande fall och genom ett förfarande som är anpassat till varje enskilt program skall medlemsstaterna förse kommissionen med den information som gäller uppfyllandet av föreskrifterna i artikel 7 första stycket i förordning (EEG) nr 2052/88.

Artikel 12

Övergångsbestämmelser

Den andel av de belopp som anslås för beviljandet av stöd till projekt som beslutats av kommissionen för Europeiska regionala utvecklingsfonden före den 1 januari 1989 och för vilka man inte ansökt om slutbetalning hos kommissionen senast den 31 mars 1995 skall automatiskt frigöras av kommissionen senast den 30 september 1995, utan att det påverkar de projekt som har suspenderats av juridiska skäl."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentligtgjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juli 1993.

På rådets vägnar

W. CLAES

Ordförande

(1) EGT nr C 131, 11.5.1993, s. 6.

(2) Yttrande avgivet den 22 juni 1993 och beslut av den 14 juli 1993.

(3) EGT nr L 201, 26.7.1993, s. 52.

(4) EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 5.

(5) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 9.

(6) EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 20.

(7) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1.

(8) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 15.

(9) EGT nr L 79, 1.4.1993, s. 74.

(10) EGT nr C 138, 17.5.1993, s. 1.

(11) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 25.

(12) EGT nr C 131, 11.5.1993, s. 6.

(13) (14) EGT nr L 201, 26.7.1993, s. 52.

(15) EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 5.

(16) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 9.

(17) EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 20.

(18) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1.

(19) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 15.

(20) EGT nr L 79, 1.4.1993, s. 74.

(21) EGT nr C 138, 17.5.1993, s. 1.