Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 2084/93 av den 20 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 4255/88 om genomförandebestämmelser till förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller Europeiska socialfondenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 193 , 31/07/1993 s. 0039 - 0043

Finsk specialutgåva Område 5 Volym 6 s. 0100

Svensk specialutgåva Område 5 Volym 6 s. 0100RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2084/93 av den 20 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 4255/88 om genomförandebestämmelser till förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller Europeiska socialfonden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 126 och 127 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Genom förordning (EEG) nr 2081/93(4) ändrades förordning (EEG) nr 2052/88 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordning av deras verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamheter(5). Genom förordning (EEG) nr 2082/93(6) ändrades förordning (EEG) nr 4253/88 om fastställande av genomförandebestämmelser för förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller samordning av de olika strukturfondernas verksamheter, dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och de andra finansieringsorganens verksamheter(7). Förordning (EEG) nr 4255/88(8) bör därför också ändras.

Räckvidden för Europeiska socialfonden (nedan kallad "fonden") bör utvidgas, särskilt till följd av att mål 3 och 4 har omdefinierats och att ett nytt mål 4 har definierats. Personer som drabbats av utestängning från arbetsmarknaden bör uttryckligen omfattas och urvalskriterierna för de kategorier som redan är berättigade till stöd bör göras mer flexibla.

På grund av den allvarliga situationen på arbetsmarknaden kommer gemenskapens åtgärder inom ramen för mål 3 och 4 huvudsakligen att inriktas på mål 3, nämligen att "bekämpa långvarig arbetslöshet och underlätta integrationen i arbetslivet" av unga människor och av personer som drabbats av utestängning från arbetsmarknaden. Hänsyn kommer att tas till detta vid fördelningen av de ekonomiska medlen mellan mål 3 och 4.

Med hänsyn till de begränsade disponibla medlen kommer bekämpning av långvarig arbetslöshet och åtgärder för att underlätta integrationen i arbetslivet av unga människor att även fortsättningsvis vara prioriterade områden under mål 3.

De stödberättigade åtgärderna bör omdefinieras för att öka effektiviteten vid genomförandet av politiska målsättningar inom ramen för alla mål i samband med fondens verksamhet, och denna verksamhet bör utvidgas till att särskilt omfatta anställningsstöd, t.ex. i form av stöd till geografisk rörlighet, rekrytering och skapande av egen verksamhet.

De åtgärder som fonden vidtar inom ramen för de olika målen bör hänga samman på så sätt att arbetsmarknadens funktion förbättras och det mänskliga kapitalet utvecklas. Medlemsstaterna och kommissionen bör säkerställa att principen om lika möjligheter för män och kvinnor respekteras vid genomförandet av de åtgärder som finansieras av fonden inom ramen för samtliga mål.

Det bör säkerställas att mål 4 stärker sysselsättning och yrkeskvalifikationer genom förebyggande åtgärder, rådgivning, skapande av nätverk och utbildning i hela gemenskapen. Detta mål måste därför ha en horisontell tillämpning, omfatta ekonomin som helhet utan att prioritera vissa industrier eller sektorer, inriktas på arbetstagare av båda könen som har sysselsättning, särskilt sådana som hotas av arbetslöshet, och inte på företag, samt syfta till att förbättra deras kvalifikationer och sysselsättningsmöjligheter, vara målinriktade vad gäller verksamhetstypen, ta hänsyn till konkurrensbestämmelserna och komplettera men inte ersätta företagens egna insatser.

Det bör säkerställas att åtgärder inom ramen för mål 4 inriktas på de bakomliggande orsakerna till problem som har samband med industriell anpassning, även inom tjänstesektorn, och inte på kortvariga, marknadsrelaterade symtom. Sådana åtgärder bör tillmötesgå de allmänna behov hos arbetstagare av båda könen som uppstår till följd av konstaterade eller förväntade industriella förändringar och förändringar i produktionssystemen, och de bör inte utformas på så sätt att de gynnar ett enskilt företag eller en viss näring. Särskild uppmärksamhet bör ägnas små och medelstora företag, och särskild vikt bör läggas vid att förbättra tillgången till utbildning.

Med hänsyn till den strategiska betydelse som vidareutbildning av arbetstagare av båda könen har i detta avseende, bör mål 4 koncentreras på utbildningsåtgärder i samband med införande, användning och utveckling av nya eller förbättrade produktionsmetoder, särskilt ny organisationsteknik och ny teknik, samt på förändringar på marknaden och i samhället, särskilt med hänsyn till miljöskydd. Utbildningsåtgärderna bör dessutom vara knutna till den anpassning som krävs av arbetstagare i små och medelstora företag till följd av förändringarna i produktionssystemen och behovet av att bevisa att produkter och processer håller hög kvalitet och är miljövänliga.

Det bör fastställas vilka utgifter som inom ramen för partnerskapet är berättigade till stöd från fonden.

Det bör säkerställas att stödet från fonden inom ramen för varje mål koncentreras på de viktigaste behoven och de mest effektiva åtgärderna.

Det är nödvändigt att komplettera och specificera planernas innehåll och stödformerna, särskilt till följd av att mål 3 och 4 har omdefinierats.

Det är, i enlighet med artikel 13.5 i förordning (EEG) nr 2052/88, nödvändigt att företagen står för en lämplig del av kostnaden för åtgärder som syftar till att främja utbildning av arbetstagare av båda könen.

Fonden beviljar också stöd till teknisk assistans och till pilot- och demonstrationsprojekt i enlighet med artikel 5.2 e i förordning (EEG) nr 2052/88.

Fonden bör, i enlighet med artikel 14.2 i förordning (EEG) nr 2052/88, kunna finansiera åtgärder inom ramen för mer än ett mål, särskilt sådana som syftar till att utveckla strukturer för sysselsättning, utbildning och andra liknande strukturer, inbegripet utbildning av lärare och utbildare av båda könen och av andra personalkategorier inom dessa strukturer.

Övergångsbestämmelserna bör fastställas.

Alla hänvisningar till riktlinjerna för stöd från fonden bör utgå, eftersom deras funktion hädanefter säkerställs genom att politiska målsättningar definieras samt genom kravet att fondens verksamhet skall koncentreras på de viktigaste behoven och de mest effektiva åtgärderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1-9 i förordning (EEG) nr 4255/88 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

Räckvidd

Inom ramen för den uppgift som fonden ges genom artikel 123 i fördraget och i enlighet med artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 2052/88 skall fonden bevilja stöd enligt följande:

1. Inom ramen för mål 3, i hela gemenskapen, till åtgärder som i första hand syftar till följande:

a) Att underlätta integration i yrkeslivet av långtidsarbetslösa, särskilt genom

i) yrkesutbildning, förberedande utbildning, inbegripet förbättring av grundläggande färdigheter, vägledning och rådgivning,

ii) tidsbegränsat anställningsstöd,

iii) utveckling av ändamålsenliga strukturer för utbildning, sysselsättning och stöd, inbegripet utbildning av nödvändig personal och tillhandahållande av barnomsorg.

b) Att underlätta integrationen i yrkeslivet av unga arbetssökande genom de åtgärder som beskrivs i a, inbegripet möjligheten till en inledande yrkesutbildning på minst två år som leder fram till yrkesmässig kompetens, och möjligheten till yrkesutbildning som motsvarar den obligatoriska skolgången, under förutsättning att de unga då denna utbildning fullgjorts är tillräckligt gamla för att komma in på arbetsmarknaden.

Dessutom skall stöd beviljas till åtgärder som syftar till att

c) underlätta integrationen av personer som drabbats av utestängning från arbetsmarknaden, genom de åtgärder som beskrivs i a,

d) främja lika möjligheter för män och kvinnor på arbetsmarknaden, särskilt inom arbetsområden där kvinnor är underrepresenterade, och särskilt för kvinnor som inte har yrkesmässiga kvalifikationer eller som återvänder till arbetsmarknaden efter en tids frånvaro, genom de åtgärder som beskrivs i a och andra kompletterande åtgärder.

2. Inom ramen för mål 4, i hela gemenskapen och i enlighet med de konkurrensbestämmelser som avses i artikel 7 i förordning (EEG) nr 2052/88, till åtgärder som syftar till att underlätta anpassningen av arbetstagare av båda könen, särskilt de som hotas av arbetslöshet, till industriella förändringar och förändringar i produktionssystemen, framför allt genom

- föregripande av arbetsmarknadsutvecklingen och kraven på yrkesmässiga kvalifikationer,

- yrkesutbildning och omskolning, vägledning och rådgivning,

- stöd till förbättring och utveckling av ändamålsenliga utbildningssystem.

I samband med dessa åtgärder bör särskild hänsyn tas till små och medelstora företags särskilda behov.

3. Inom ramen för mål 1, 2 och 5 b, i de regioner som omfattas, till åtgärder som syftar till

a) att stödja sysselsättningens tillväxt och stabilitet, särskilt genom vidareutbildning, vägledning och rådgivning för arbetstagare av båda könen, framför allt i små och medelstora företag och för arbetstagare som hotas av arbetslöshet eller har förlorat sitt arbete, samt genom stöd till utveckling av ändamålsenliga utbildningssystem, inbegripet system för utbildning av utbildare, och genom förbättrad arbetsförmedling,

b) stärka arbetskraftens potential inom forskning, vetenskap och teknik, särskilt genom högre utbildning och utbildning av ledare och tekniker av båda könen vid forskningsinstitutioner.

4. Inom ramen för mål 1, i de regioner som omfattas, till åtgärder som syftar till

a) att stärka och förbättra utbildningssystemen, särskilt genom utbildning av lärare och utbildare av båda könen och av administrativ personal, genom att uppmuntra kontakter mellan utbildningscentrer eller institutioner för högre utbildning och företag, och genom att finansiera utbildning inom de nationella systemen för gymnasieutbildning eller motsvarande och för högre utbildning, som har en tydlig koppling till arbetsmarknaden, ny teknik eller den ekonomiska utvecklingen,

b) att bidra till utvecklingen genom att utbilda offentliganställda, om det är nödvändigt för genomförandet av en politik som främjar utveckling och strukturanpassning.

Medlemsstaterna och kommissionen skall säkerställa att de åtgärder som vidtas inom ramen för de olika målen hänger samman på så sätt att arbetsmarknadens funktion förbättras och det mänskliga kapitalet utvecklas, med hänsyn tagen till målen för utveckling, omställning och strukturanpassning i de berörda medlemsstaterna eller regionerna.

Medlemsstaterna och kommissionen skall säkerställa att principen om lika möjligheter för män och kvinnor respekteras när åtgärder vidtas inom ramen för de olika målen.

Dessutom kan fonden i hela gemenskapen stödja åtgärder enligt artikel 5.2 e i förordning (EEG) nr 2052/88.

Artikel 2

Stödberättigade utgifter

1. Stöd från fonden kan beviljas för utgifter som täcker

- ersättning och därmed sammanhängande kostnader samt kostnader för uppehälle och resor för personer som deltar i de åtgärder som avses i artikel 1,

- kostnader för förberedelse, genomförande, förvaltning och utvärdering av de åtgärder som avses i artikel 1, efter avdrag för inkomster,

- kostnader för anställningsstöd som beviljas enligt befintliga bestämmelser i medlemsstaterna.

Dessa kostnaders och inkomsters art kommer att definieras och beslutas inom ramen för partnerskapet på programstadiet.

Utan att det påverkar den kontroll som utförs av kommissionen skall medlemsstaterna säkerställa att kostnaden för enskilda åtgärder hålls inom de gränser som anses rimliga för varje typ av åtgärd.

Kommissionen skall säkerställa att fondens utgifter för utbildningsåtgärder av samma typ inte utvecklar sig på olika sätt. I detta syfte skall kommissionen, efter det att den kommitté som avses i artikel 28 i förordning (EEG) nr 4253/88 har avgivit sitt yttrande, för varje medlemsstat i samarbete med denna fastställa de vägledande genomsnittliga utgiftsbeloppen för varje typ av utbildning.

2. Stöd från fonden kan också beviljas för utgifter som täcker kostnader för åtgärder enligt artikel 5.2 e i förordning (EEG) nr 2052/88, inbegripet åtgärder enligt artikel 6 i den här förordningen.

Artikel 3

Koncentration av stödet

Medlemsstaterna och kommissionen skall inom partnerskapet på planerings- och programstadiet säkerställa att det gemenskapsstöd som beviljas inom ramen för varje mål koncentreras till de viktigaste behoven och till de åtgärder som är mest effektiva i förhållande till de syften som anges i artikel 1 i denna förordning, så att stödet bidrar till att uppnå målen och fullgöra fondens uppgifter enligt artikel 1 och artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 2052/88.

Artikel 4

Planer

1. De planer som avses i artiklarna 8, 9, 10 och 11a i förordning (EEG) nr 2052/88 skall, särskilt i den del som avser fonden och med stöd av siffror om det är lämpligt, med beaktande av de utvärderingsresultat som föreligger beskriva

- obalanser mellan efterfrågan på och utbudet av sysselsättning, inbegripet kvinnlig sysselsättning,

- lediga platsers art och kännetecken,

- sysselsättningsmöjligheterna på arbetsmarknaden,

- den typ av åtgärder som skall genomföras samt de kategorier och det antal personer dessa berör, med beaktande av behovet av koncentration enligt artikel 3 i denna förordning,

- i vilken utsträckning de aktuella åtgärderna kan förväntas bidra till att främja lika möjligheter för män och kvinnor på arbetsmarknaden.

Av dessa planer skall det framgå på vilket sätt det inom ramen för varje medlemsstats nationella bestämmelser och praxis har tagits hänsyn till införlivandet av de ekonomiska och sociala parterna i partnerskapet enligt artikel 4 i förordning (EEG) nr 2052/88.

2. I de planer som avses i artikel 10.1 i förordning (EEG) nr 2052/88 skall, utöver de uppgifter som anges i punkt 1 i denna artikel, anges på vilket sätt medlemsstaterna om det är lämpligt skall försäkra sig om att organ som tillhandahåller tjänster på de aktuella områdena deltar i förberedelserna och förvaltningen av åtgärder till fördel för de personer som avses i artikel 1.1 i den här förordningen.

3. I de planer som avses i artikel 10.2 i förordning (EEG) nr 2052/88 skall, utöver de uppgifter som anges i punkt 1 i denna artikel, anges

- obalanser mellan de kvalifikationer som bjuds ut och de som efterfrågas på arbetsmarknaden, med särskilt beaktande av de arbetstagare av båda könen som berörs av industriella förändringar och förändringar i produktionssystemen,

- på vilket sätt medlemsstaterna inom ramen för sina respektive institutionella bestämmelser och praxis skall försäkra sig om att de ekonomiska och sociala parterna samt organen för yrkesutbildning deltar på lämplig nivå när åtgärder förbereds, särskilt vad gäller åtgärder som syftar till att föregripa effekterna av industriella förändringar och förändringar i produktionssystemen,

- åtgärdernas samband med övrig gemenskapspolitik som rör industriella förändringar och förändringar i produktionssystemen, särskilt kopplingen till yrkesutbildningspolitiken.

Artikel 5

Stödformer

1. Ansökningar om stöd från fonden skall huvudsakligen lämnas i form av

a) åtgärdsprogram,

b) program för globalt stöd,

c) teknisk assistans och pilot- och demonstrationsprojekt enligt artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 2052/88.

2. Medlemsstaterna skall lämna de upplysningar som behövs för att göra det möjligt att bedöma, övervaka, utvärdera, förvalta och kontrollera åtgärderna, där så är lämpligt med åtskillnad mellan män och kvinnor. Dessa upplysningar rör närmare bestämt dem som anges i artikel 14.2 i förordning (EEG) nr 4253/88 och omfattar upplysningar som är specifika för fonden, t.ex. geografisk koncentration, målgrupper, antalet berörda personer och åtgärdernas varaktighet.

3. I enlighet med artikel 13.5 i förordning (EEG) nr 2052/88 skall företag vars arbetstagare har möjlighet att delta i utbildningsåtgärder finansiera en lämplig del av kostnaden för sådana åtgärder.

4. Ansökningarna om stöd skall åtföljas av ett formulär, utarbetat på datoriserad väg inom ramen för partnerskapet, där åtgärderna inom varje stödform anges på så sätt att stödet kan följas från det budgetmässiga åtagandet till den slutliga utbetalningen.

Artikel 6

Tekniskt bistånd, pilot- och demonstrationsprojekt

1. Utanför gemenskapens ramar för stöd kan fonden, upp till en gräns på 0,5 % av sitt årliga anslag, finansiera de åtgärder för förberedelse, bedömning, övervakning och utvärdering i medlemsstaterna eller på gemenskapsnivå som är nödvändiga för genomförandet av de åtgärder som avses i artikel 1 i denna förordning och som vidtas på kommissionens initiativ eller för kommissionens räkning. Dessa åtgärder skall omfatta

a) åtgärder av förnyande karaktär som har till syfte att pröva nya förhållningssätt till innehåll, metoder och organisation i samband med yrkesutbildning, bl.a. införande av gemenskapsdimensionen i yrkesutbildningen och, mer allmänt, sysselsättningsfrämjande åtgärder, inbegripet främjande av lika möjligheter för män och kvinnor på arbetsmarknaden och integration i yrkeslivet av personer som drabbats av utestängning från arbetsmarknaden, i syfte att skapa en grundval för senare stöd från fonden i flera medlemsstater,

b) undersökningar, tekniskt bistånd och utbyte av erfarenheter som har multiplikatoreffekt, förberedelse, bedömning, övervakning och grundlig utvärdering samt kontroll av åtgärder som finansieras av fonden,

c) åtgärder som inom ramen för en dialog mellan arbetsmarknadens parter riktar sig till personal vid företag i två eller flera medlemsstater och som rör överföring av specialkunskaper om modernisering av produktionsapparaten,

d) information till de olika berörda parterna, till de slutliga mottagarna av stöd från fonden och till allmänheten.

2. I enlighet med artikel 3.2 sista stycket i förordning (EEG) nr 2052/88 kan fonden dessutom, med upp till 1 % av sitt årliga anslag, utanför gemenskapens ramar för stöd, bidra till finansieringen av följande åtgärder som rör arbetsmarknaden på gemenskapsnivå eller som bidrar till att genomföra gemenskapens yrkesutbildningspolitik:

a) Undersökningar som utförs på kommissionens initiativ.

b) Pilotprojekt, inbegripet utbyte av erfarenheter och överföring av kunskap.

Dessa undersökningar och pilotprojekt kan särskilt gälla utformning och utveckling av system för sökande av arbete, av arbetsförmedlingsmekanismer, av metoder för långsiktig förvaltning av arbetskraften och för prognoser över kvalifikationsbehoven, för främjande av lika möjligheter för män och kvinnor på arbetsmarknaden och för integration i arbetslivet av personer som drabbats av utestängning från arbetsmarknaden, förbättring eller förnyelse av utbildningsstrukturer, skapande eller utveckling av ett nationellt system för godkännande och erkännande av kvalifikationer, eller kan komplettera särskilda gemenskapsprogram.

3. Åtgärder som genomförs på kommissionens initiativ kan i undantagsfall finansieras av fonden till 100 %, medan åtgärder som genomförs för kommissionens räkning skall vara finansierade till 100 %.

Artikel 7

Kombination och överlappning

I enlighet med artikel 14.2 i förordning (EEG) nr 2052/88 kan fonden finansiera åtgärder inom ramen för fler än ett av de mål som fastställs i artikel 1 i den förordningen, särskilt sådana som rör utveckling av strukturer för sysselsättning, utbildning och andra liknande strukturer, inbegripet utbildning av lärare och utbildare av båda könen och av andra personalkategorier inom dessa strukturer samt åtgärder i form av teknisk assistans.

Artikel 8

Övergångsbestämmelser

Delar av belopp som anslagits för stöd till projekt som kommissionen för fondens del har beslutat om före den 1 januari 1989 och för vilka kommissionen den 31 mars 1995 inte har mottagit någon begäran om slutlig utbetalning, skall automatiskt frisläppas av kommissionen senast den 30 september 1995; detta gäller dock inte projekt som skjutits upp av rättsliga orsaker."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juli 1993.

På rådets vägnar

W. CLAES

Ordförande

(1) EGT nr C 131, 11.5.1993, s. 10.

(2) Yttrandet avgivet den 14 juli 1993.

(3) EGT nr C 201, 26.7.1993, s. 52.

(4) EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 5.

(5) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 9.

(6) EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 20.

(7) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1.

(8) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 21.