Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 2085/93 av den 20 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 4256/88 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 2052/88 vad avser utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 193 , 31/07/1993 s. 0044 - 0047

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 51 s. 0102

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 51 s. 0102RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2085/93 av den 20 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 4256/88 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 2052/88 vad avser utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Rådet har antagit förordning (EEG) nr 2081/93(4) om ändring av förordning (EEG) nr 2052/88 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordningen av deras verksamhet såväl inbördes som med verksamheten inom Europeiska investeringsbanken och övriga befintliga finansiella instrument(5).

Rådet har antagit förordning (EEG) nr 2082/93(6) om ändring av förordning (EEG) nr 4253/88 om till-ämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 2052/88 vad avser samordningen av de olika strukturfondernas verksamhet såväl inbördes som med verksamheten inom Europeiska investeringsbanken och övriga befintliga finansiella instrument(7).

Till följd av ändringarna i de nämnda förordningarna och för att ta hänsyn till den erfarenhet som vunnits bör det företas ändringar i rådets förordning (EEG) nr 4256/88 av den 19 december 1988 om genomförandebestämmelser för förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)(8).

De åtgärder som blir nödvändiga till följd av bestämmelser om miljövänligt jordbruk, beskogning och förtids-pensionering vilka antagits i samband med förändringen av den gemensamma jordbrukspolitiken skall numera finansieras av garantisektionen vid EUGFJ.

Förteckningen över åtgärder som berättigar till stöd enligt mål 1 och mål 5 b bör ändras på grundval av den erfarenhet som vunnits och med beaktande av att det är nödvändigt att även basera landsbygdens utveckling på annan verksamhet än jordbruk och på att jordbrukare av bägge könen får utöva flera olika typer av verksamhet. Det är även nödvändigt att vända utvecklingen mot ekonomisk och social tillbakagång på landsbygden och avfolkning av denna, framför allt genom att stärka de åtgärder som är avsedda att främja avsättningen av lokala produkter och miljövänliga odlings-, trädgårdsodlings- och djurhållningsmetoder, förebygga naturkatastrofer, renovera byar samt skydda och bevara landsbygdskulturen.

I samband med sitt bidrag för att nå mål 1 och mål 5 b bör fonden kunna finansiera åtgärder som syftar till en uthållig och miljövänlig utveckling av landsbygden, bland annat genom att utveckla och stärka jord- och skogsbruksstrukturer vilka bygger på tekniker och metoder som präglas av respekt för miljön. Fonden bör även kunna finansiera främjandet av turist- och hantverksinvesteringar, bland annat förbättrandet av inkvarteringsmöjligheterna i jordbruks-företag och på landsbygden.

Artikel 8 i förordning (EEG) nr 4256/88 bör utvidgas för att på ett effektivare sätt omfatta åtgärder avsedda att utveckla landsbygden och för att stärka de åtgärder som avser information och kunskapsspridning.

Åtgärder för fiskerisektorn behandlas i en särskild förordning och omfattas inte längre av den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 - 11 i förordning (EEG) nr 4256/88 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

1. Utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (nedan kallad fonden) får i enlighet med de kriterier och mål som anges i denna förordning finansiera åtgärder som är nödvändiga för att utföra sådana uppgifter som avses i artikel 3.3 i förordning (EEG) 2052/88 och syftar till att uppnå målen 1, 5 a och 5 b som de anges i artikel 1 i den förordningen, med undantag för åtgärder inom mål 5 a som avser strukturen inom fiskerinäringen.

2. De villkor och kriterier som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 4253/88 skall gälla för åtgärder som finansieras i enlighet med den här förordningen om inte annat anges i den förordningen eller i bestämmelser som antagits i enlighet med artikel 2.1 däri.

AVDELNING I

Påskyndande av anpassningen av jordbrukets strukturer som ett led i förändringen av den gemensamma jordbrukspolitiken

(Mål 5 a)

Artikel 2

1. För att påskynda anpassningen av jordbrukets struktur och särskilt inom ramen för förändringen av den gemensamma jordbrukspolitiken, får fonden finansiera sådana gemensamma åtgärder som rådet har beslutat om i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 43.2 tredje stycket i fördraget.

2. De gemensamma åtgärder som avses i punkt 1 får omfatta följande:

- Kompletterande marknadspolitiska åtgärder som inte kan finansieras av garantisektionen vid EUGFJ och som är avsedda att medverka till återupprättandet av balansen mellan produktionen och kapacitet på marknaden.

- Åtgärder till stöd för jordbruksinkomsterna och för att upprätthålla en livskraftig jordbruksekonomi i bergsområden eller mindre gynnade områden genom jordbruksstöd i form av t.ex. kompensation för varaktiga, naturliga nackdelar.

- Åtgärder för att främja etableringen av unga jordbrukare av båda könen.

- Åtgärder för att förbättra företagsstrukturens effektivitet, särskilt investeringar som syftar till att minska produktionskostnaderna, förbättra kvaliteten, förbättra levnads- och arbetsförhållandena för jordbrukare av båda könen och för deras makar om dessa har sin huvudsyssla på gården, främja en differentiering av deras produktion och verksamhet, bl.a. produktion av jordbruksprodukter som inte är livsmedel, förbättra djurhälsan, hygienen i djurhållningen och djurskydd samt bevara och förbättra naturmiljön.

- Åtgärder för att förbättra saluföringen inklusive direktförsäljning på gården, och bearbetningen av jord- och skogsbruksprodukter samt för att främja bildandet av producentsammanslutningar.

- Åtgärder för att främja rådgivning till jordbrukare av båda könen och bildande av sammanslutningar i avsikt att förbättra produktionsvillkoren.

3. De gemensamma åtgärder som för närvarande genomförs inom det område som omfattas av denna avdelning skall fortsätta att gälla tills de anpassas i enlighet med artikel 11a.

AVDELNING II

Främjande av landbygdsutvecklingen och strukturanpassningen i mindre utvecklade regioner

(Mål 1)

Artikel 3

1. I samband med att den bidrar till att uppnå mål nr 1 enligt artikel 1 i förordning (EEG) nr 2052/88 får fonden finansiera åtgärder som syftar till en bestående och miljövänlig utveckling av landsbygden, bl.a. utveckling och förstärkning av jordbrukets och skogsbrukets struktur och till att bevara, förbättra och återställa naturområden.

2. Fondens stöd till regioner som omfattas av mål nr 1 skall särskilt omfatta åtgärder som är avsedda att lösa problemet med föråldrade jordbruksstrukturer.

Artikel 4

Fondens stöd till de åtgärder som avses i artikel 5 skall huvudsakligen utgöras av handlingsprogram, bl. a. genom ett samordnat tillvägagångssätt samt globala bidrag.

Artikel 5

Bortsett från de åtgärder som föreskrivs i artikel 2 får ekonomiskt stöd från fonden utgå för följande:

a) Omställning, diversifiering, omläggning och anpassning av produktionskapaciteten, bl.a. produktion av jordbruksprodukter som inte är livsmedel.

b) Marknadsföring, kvalitetsmärkning och investeringar som främjar lokala och regionala kvalitetsprodukter från jord- och skogsbruket.

c) Såvida inte finansieringen garanteras av Europeiska fonden för regional utveckling inom ramen för gemenskapens stöd och om det sker i enlighet med fondens uppgifter enligt artikel 3.3 i förordning (EEG) nr 2052/88 för

- utveckling och förbättring av den infrastruktur på landsbygden som har samband med utvecklingen av skogs- och jordbruket,

- åtgärder för att uppnå diversifiering, särskilt sådana som innebär att jordbrukare av båda könen kan få ytterligare sysselsättningsmöjligheter eller inkomst-alternativ,

- renovering och utveckling av byar samt skydd och bevarande av landsbygdens byggnads- och landskapsvärden.

d) Skiftesomfördelning och därmed förknippat arbete som är förenliga med villkor som är förenliga med bevarandet av landskapet och naturmiljön inom jord- och skogsbruksföretag och i enlighet med lagstiftningen i medlemsstaten.

e) Individuell eller gemensam förbättring av mark eller betesmark.

f) Bevattning, inklusive renovering och förbättring av bevattningsnät och små dammar, bl.a. med sikte på ett mer rationellt tillvaratagande av vattenresurserna. Uppbyggnad av gemensamma bevattningsanläggningar utifrån befintliga vattennät, uppbyggnad av små bevattningssystem som inte försörjs från gemensamma nät samt renovering och förbättring av dräneringssystem.

g) Främjande av turist- och hantverksinvesteringar, särskilt förbättring av inkvarteringsmöjligheterna i jordbruks-företag.

h) Återställande av jord- och skogsbrukets produktionskapacitet efter naturkatastrofer samt införande av ändamålsenliga skyddsmedel, framför allt i de områden i gemenskapens ytterområden där risken för naturkatastrofer är särskilt stor.

i) Om de inte kan finansieras inom ramen för de kompletterande åtgärder inom reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken för

- utveckling och bättre utnyttjande av skog i enlighet med de villkor som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 1610/89 av den 29 maj 1989 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 4256/88 vad avser programmet för utveckling och ett bättre utnyttjande av skogarna i gemenskapens landsbygdsområden(),

- skydd av miljön samt bevarande och återställande av landskapet.

j) Utveckling av rådgivningen inom jordbruket och skogsbruket samt förbättring av yrkesutbildningen inom jordbruk och skogsbruk.

k) Åtgärder avseende finansieringsteknik för jord- och skogsbruksföretag och för företag som bearbetar och saluför jord- och skogsbrukets produkter.

l) Åtgärder avseende forskning och teknisk utveckling inom jord- och skogsbruk.

(1) EGT nr L 165, 15.6.1988, s. 3.

AVDELNING III

Främjande av landsbygdsutvecklingen i områden enligt mål 5 b

Artikel 6

Fondens stöd till sådana åtgärder som avses i artikel 7 skall till största delen utgöras av handlingsprogram, bl.a. genom ett samordnat tillvägagångssätt och allmänna bidrag, samt omfatta en eller flera av de åtgärder som avses i artikel 5.

Artikel 7

Utan att det påverkar de förhållanden som avses i artikel 11 a.5 i förordning (EEG) nr 2052/88 och artikel 5 i förordning (EEG) nr 4253/88 skall planer för utveckling av landsbygden omfatta en kartläggning av strukturproblemen inom jordbruket på en relevant geografisk nivå. Planerna skall normalt löpa på sex år och de får uppdateras varje år.

AVDELNING IV

Allmänna bestämmelser och övergångsbestämmelser

Artikel 8

För genomförandet av de åtgärder som anges i artikel 3.3 andra stycket och som en del av det stöd som avses i artikel 5.2 e i förordning (EEG) nr 2052/88 får fonden med totalt högst 1 % av den årliga budgeten ge stöd till följande:

- Åtgärder avseende förberedelser, förhandsbedömningar, övervakning, utvärdering i efterhand samt information, inklusive åtgärder avseende tekniskt stöd och generella undersökningar.

- Pilotprojekt avsedda att förändra jord- och skogsbrukets struktur samt främja landsbygdsutvecklingen.

- Demonstrationsprojekt, t.ex. projekt för att utveckla och tillvarata skog och projekt för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, som visar de faktiska möjligheterna med system, metoder och tekniker för produktion och drift som är förenliga med målen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

- Sådana åtgärder som är nödvändiga för att på gemenskapsnivå sprida information om resultaten av arbetet med och erfarenheten av att förbättra jordbrukets struktur.

Åtgärder som vidtas på initiativ av kommissionen får i undantagsfall finansieras till 100 %. De som vidtas på kommissionens uppdrag skall finansieras till 100 %. För andra åtgärder skall de satser gälla som anges i artikel 13 i förordning (EEG) nr 2052/88.

Artikel 9

När så är lämpligt skall medlemsstaterna med tillämpning av de förfaranden som gäller för den aktuella politiken tillställa kommissionen upplysningar om efterlevnaden av artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 2052/88.

Artikel 10

Andelar av de belopp som avsatts för stöd till projekt vilka kommissionen före den 1 januari 1989 har beslutat om i enlighet med förordningarna (EEG) nr 17/64(1), (EEG) nr 355/77(2), (EEG) nr 1760/78(3), (EEG) nr 269/79(4), (EEG) nr 1938/81(5), (EEG) nr 1941/81(6), (EEG) nr 1943/81(7), (EEG) nr 2088/85(8) och (EEG) nr 3974/86(9), för vilka begäran om slutbetalning inte har gjorts den 31 mars 1995 skall automatiskt frigöras av kommissionen senast den 30 september 1995, dock med förbehåll för projekt som av rättsliga orsaker inte får komma i fråga.

(1) EGT nr 34, 27.2.1964, s. 1586/64.

(2) EGT nr L 51, 23.2.1977, s. 1.

(3) EGT nr L 204, 28.7.1978, s. 78.

(4) EGT nr L 38, 14.2.1979, s. 1.

(5) EGT nr L 197, 20.7.1981, s. 1.

(6) EGT nr L 197, 20.7.1981, s. 13.

(7) EGT nr L 197, 20.7.1981, s. 23.

(8) EGT nr L 197, 27.2.1985, s. 1.

(9) EGT nr L 370, 20.12.1986, s. 9.

Artikel 11

Om inte annat följer av tillämpningen av artikel 15 i förordning (EEG) nr 2052/88 och artikel 33 i förordning (EEG) nr 4253/88 skall förordning (EEG) nr 729/70 inte längre gälla i fråga om fonden, med undantag för artikel 1.1, 1.2 och 1.3.

Artikel 11a

Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 33 i förordning (EEG) nr 4253/88 skall rådet, i syfte att uppnå de mål som avses i förordning (EEG) nr 2052/88 och med beaktande av de regler som fastställs i förordning (EEG) nr 2052/88 och (EEG) nr 4253/88 samt i den här förordningen, på förslag av kommissionen, enligt förfarandet i artikel 43 i fördraget och senast den 31 december 1993, besluta om ändring av de gemensamma åtgärder som finansieras i kraft av artikel 2 i den här förordningen."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juli 1993.

På rådets vägnar

W. CLAES

Ordförande

(1) EGT nr C 131, 11.5.1993, s. 6.

(2) Yttrande avgivet den 14 juli 1993.

(3) EGT nr C 201, 26.7.1993, s. 52.

(4) EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 5.

(5) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 9.

(6) EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 20.

(7) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1.

(8) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 25.