Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

94/169/EG: Kommissionens beslut av den 20 januari 1994 om upprättandet av en första förteckning över de områden med industriell tillbakagång som omfattas av mål 2 enligt rådets förordning (EEG) nr 2052/88



Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 081 , 24/03/1994 s. 0001 - 0045

Finsk specialutgåva Område 14 Volym 1 s. 0050

Svensk specialutgåva Område 14 Volym 1 s. 0050



KOMMISSIONENS BESLUT av den 20 januari 1994 om upprättandet av en första förteckning över de områden med industriell tillbakagång som omfattas av mål 2 enligt rådets förordning (EEG) nr 2052/88 (94/169/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordningen av deras verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och övriga befintliga finansieringsorgans verksamhet (1), ändrad genom förordning (EEG) nr 2081/93 (2), särskilt artikel 9.3 i denna, och

med beaktande av följande:

I förordning (EEG) nr 2052/88 föreskrivs, särskilt i artikel 12.1, om en andra programperiod åren 1994 P1999.

I artikel 9.3 i ovan nämnda förordning konstateras att kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 17 och på grundval av de kriterier som föreskrivs i artikel 9.2, skall upprätta en första förteckning för tre år över de områden med industriell tillbakagång som omfattas av mål 2, med hänsyn till nationella prioriteringar och situationer och i nära samarbete med den berörda medlemsstaten.

I artikel 9.1 i samma förordning konstateras att de områden med industriell tillbakagång som berörs av mål 2 skall inbegripa regioner, gränsregioner eller delar av regioner (inklusive sysselsättningsområden och tätorter).

I artikel 9.2 anges de kriterier som skall användas för att definiera de områden med industriell tillbakagång som berörs av mål 2.

I artikel 9.4 anges att kommissionen och medlemsstaterna vid upprättandet av förteckningen skall söka säkerställa att stödet verkligen koncentreras till de områden som är allvarligast drabbade och på lämpligaste geografiska nivå, med hänsyn till den speciella situationen i de berörda områdena.

I artikel 9.5 konstateras att Västberlin skall vara stödberättigat enligt mål 2 under den första treårsperiod som avses i punkt 6 i samma artikel.

I förordningens artikel 17 anges förfarandet med avseende på de kommittéer som skall bistå kommissionen vid tillämpningen av den förordningen.

Genom artikel 27 i rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller samordningen av de olika strukturfondernas verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbanken och övriga befintliga finansieringsorgans verksamhet (3), ändrad genom förordning (EEG) nr 2082/93 (4), inrättas en rådgivande kommitté för regionernas utveckling och omvandling och i samma artikel konstateras att nämnda kommitté skall avge yttrande om utarbetandet av förteckningen över de områden som är stödberättigade enligt mål 2.

Kommittén har avgivit ett positivt yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En första förteckning över de områden med industriell tillbakagång som omfattas av mål 2 för perioden 1994 P1996, upprättad i enlighet med artikel 9.3 i förordning (EEG) nr 2052/88, fastställs i bilagan.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 januari 1994.

På kommissionens vägnar

Bruce MILLAN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 9.

(2) EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 5.

(3) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1.

(4) EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 20.

BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER DE OMRÅDEN SOM ÄR STÖDBERÄTTIGADE ENLIGT MÅL 2 (1994 P1996)

>

Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>