Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 402/94 av den 23 februari 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1866/90 om förfarandet vid användningen av ecu i strukturfondernas budgetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 054 , 25/02/1994 s. 0009 - 0010

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 56 s. 0072

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 56 s. 0072KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 402/94 av den 23 februari 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1866/90 om förfarandet vid användningen av ecu i strukturfondernas budget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller samordningen av de olika strukturfondernas verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och övriga befintliga finan-sieringsorgans verksamhet(1), ändrad genom förordning (EEG) nr 2082/93(2), särskilt artikel 22 i denna,

efter samråd med Kommittén för regionernas utveckling och omvandling och den kommitté som avses i artikel 124 i fördraget, och

med beaktande av följande:

Kommissionens förordning (EEG) nr 1866/90(3) bör ändras för att göra tillämpningen av den indexeringsmetod som används i samband med strukturfonderna tillräckligt smidig. Därför bör varken planerna för finansieringen av gemenskapens ramar för stöd och av det samlade programplaneringsdokumentet eller de beslutade stödbeloppen och tillhörande finansieringsplaner fortsättningsvis indexregleras.

I stället bör det gemenskapsstöd som finns tillgängligt under hela perioden beräknas på ett sätt som är förenligt med den gradvisa ökningen av de åtagandeanslag som anges i bilaga 2 till rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbanken och övriga befintliga finansieringsorgans verksamhet(4), ändrad genom förordning (EEG) nr 2081/93(5). Detta stöd som fastställs i besluten om godkännande av gemenskapens ramar för stöd, i det samlade programplaneringsdokumentet och i beslut till medlemsstaterna om gemenskapsinitiativ, måste därför indexregleras.

Det nya systemet bör tillämpas omgående.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för jordbruks-struktur och landsbygdsutveckling och Ständiga förvaltningskommittén för fiskeristruktur.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1866/90 ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

Gemenskapens ramar för stöd, det samlade program-planeringsdokumentet och förslag till gemenskaps-initiativ

Finansieringsplanerna för gemenskapens ramar för stöd och det samlade programplaneringsdokumentet skall upprättas i ecu och inte indexregleras, om inte annat följer av andra stycket.

I kommissionsbeslut om godkännande av gemenskapens ramar för stöd, det samlade programplaneringsdokumentet och beslut om förslag till medlemsstaterna om gemen-skapsinitiativ skall beloppet på det beslutade gemenskaps-stödet för hela perioden liksom den årliga redovisningen av stödet fastläggas i ecu vid den prisnivå som gäller under det år då beslutet fattas samt indexregleras."

2. Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

Kommissionens beslut om beviljande av stöd

Det beviljade stödbeloppet och den finansieringsplan som godkänns av kommissionen skall uttryckas i ecu och inte indexregleras."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 februari 1994.

På kommissionens vägnar

Bruce MILLAN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1.

(2) EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 20.

(3) EGT nr L 170, 3.7.1990, s. 36.

(4) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 9.

(5) EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 5.