Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

95/37/EG: Kommissionens beslut av den 17 februari 1995 om fastställande av förteckningen över de landsbygdsområden som omfattas av mål 5 b enligt rådets förordning (EEG) nr 2052/88, för perioden 1995 till 1999 i Österrike och Finland (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 049 , 04/03/1995 s. 0065 - 0084KOMMISSIONENS BESLUT av den 17 februari 1995 om fastställande av förteckningen över de landsbygdsområden som omfattas av mål 5 b enligt rådets förordning (EEG) nr 2052/88, för perioden 1995 till 1999 i Österrike och Finland (Text av betydelse för EES) (95/37/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och övriga befintliga finansieringsorgans verksamhet (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 3193/94 (2), särskilt artikel 11 a.3 i denna, och

med beaktande av följande:

I enlighet med artikel 11 a.3 i förordning (EEG) nr 2052/88 har de nya medlemsstaterna ifråga till kommissionen lämnat förslag till den förteckning över områden som de anser bör omfattas av mål 5 b och har försett kommissionen med alla upplysningar som behövs för detta ändamål.

De områden som kan få gemenskapsstöd enligt mål 5 b måste uppfylla de kriterier som fastställs i artikel 11 a i förordning (EEG) nr 2052/88.

Kommissionen, Republiken Österrike och Republiken Finland måste säkerställa att stödet faktiskt koncentreras till de områden där problemen med landsbygdens utveckling är allvarligast.

De områden som förtecknas i bilagan till detta beslut uppfyller urvalskriterierna i artikel 11 a i förordning (EEG) nr 2052/88. De har identifierats som de områden där problemen med landsbygdens utveckling är allvarligast.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Kommittén för jordbruksstruktur och landsbygdsutveckling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För perioden 1995 till 1999 skall de landsbygdsområden i Österrike och Finland som är berättigade till stöd enligt mål 5 b i förordning (EEG) nr 2052/88 vara de som förtecknas i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 februari 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 9.

(2) EGT nr L 337, 24.12.1994, s. 11.

ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA

LISTA DE ZONAS ELEGIBLES PARA EL OBJETIVO N° 5 b)

FORTEGNELSE OVER STØTTEBERETTIGEDE OMRÅDER I HENHOLD TIL MÅL Nr. 5 b)

VERZEICHNIS DER ZUR FÖRDERUNG NACH ZIEL 5b ABGEGRENZTEN GEBIETE

ÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÔÙÍ ÅÐÉËÅÎÉÌÙÍ ÐÅÑÉÏ×ÙÍ ÔÏÕ ÓÔÏ×ÏÕ áñéè. 5â)

LIST OF AREAS ELIGIBLE UNDER OBJECTIVE 5 b

LISTE DES ZONES ÉLIGIBLES AU TITRE DE L'OBJECTIF N° 5 b)

ELENCO DELLE AREE SELEZIONATE PER L'OBIETTIVO 5 b)

LIJST VAN DE UITGEBREIDE GEBIEDEN ONDER DOELSTELLING 5 b)

LISTA DE ÁREAS ELEGÍVEIS AO ABRIGO DO OBJECTIVO Nº 5 b)

LUETTELO 5 b TAVOITTEEN MUKAISISTA ALUEISTA

FÖRTECKNING ÖVER STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDEN ENLIGT MÅL 5 b

CÓDIGOS EMPLEADOS / TEGNFORKLARING / ZEICHENERKLÄRUNG / ÅÐÉÃÑÁÖÇ / LEGEND / LÉGENDE / LEGENDA / VERKLARING VAN DE AFKORTINGEN / LEGENDA / KOODI / TEXT

>Plats för tabell>

(A) - únicamente los municipios (cantons, comarcas, wards, districts, parishes, frazioni)

- kun kommunerne (cantons, comarcas, wards, districts, parishes, frazioni)

- nur die Gemeinden (cantons, comarcas, wards, districts, parishes, frazioni)

- ìüíïí ïé äÞìïé/êïéíüôçôåò (cantons, comarcas, wards, districts, parishes, frazioni)

- only the communes (cantons, comarcas, wards, districts, parishes, frazioni)

- seules les communes (cantons, comarcas, wards, districts, parishes, frazioni)

- limitatamente ai comuni (cantons, comarcas, wards, districts, parishes, frazioni)

- enkel de gemeenten (cantons, comarcas, wards, districts, parishes, frazioni)

- apenas os municípios (cantons, comarcas, wards, districts, parishes, frazioni)

- vain seuraavat kunnat (cantons, comarcas, wards, districts, parishes, frazioni)

- endast kommunerna (cantons, comarcas, wards, districts, parishes, frazioni)

* - excluyendo la zona urbana

- undtagen byområderne

- ohne die Wohngebiete

- åîáéñïõìÝíùí ôùí áóôéêþí ðåñéï÷þí

- excluding the urban area

- sauf la zone urbaine

- ad esclusione della zona urbana

- behalve de stedelijke zone

- excluindo a zona urbana

- vain kunnat ilman taajama-aluetta

- utom tätorter

A (ÖSTERREICH)

>Plats för tabell>

FIN (SUOMI-FINLAND) Maakunta

>Plats för tabell>