Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

98/586/EG: Kommissionens beslut av den 29 september 1998 om antagande av det multiregionala samlade programplaneringsdokumentet för omvandling av försvarsverksamhet i de områden som omfattas av mål 2 i Frankrike [delgivet med nr K(1998) 2787] (Endast den franska texten är giltig.)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 282 , 20/10/1998 s. 0070 - 0072KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 september 1998 om antagande av det multiregionala samlade programplaneringsdokumentet för omvandling av försvarsverksamhet i de områden som omfattas av mål 2 i Frankrike [delgivet med nr K(1998) 2787] (Endast den franska texten är giltig.) (98/586/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller samordningen av de olika strukturfondernas verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamheter (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 3193/94 (2), särskilt artikel 10.1 sista stycket i denna,

efter samråd med Rådgivande kommittén för utveckling och omvandling av regioner, och

av följande skäl:

Förfarandet för programplaneringen för de strukturella åtgärderna enligt mål 2 anges i artikel 9.6-9.10 i rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet samt om samordning av deras verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamhet (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 3193/94. I artikel 4.3 i förordning (EEG) nr 2052/88 föreskrivs att kommissionen kan bidra till finansiering av tekniskt stöd.

I artikel 10.1 sista stycket i förordning (EEG) nr 4253/88 föreskrivs att kommissionen utfärdar ett enda beslut på grundval av ett samlat programplaneringsdokument inlämnat av medlemsstaten som omfattar dels de punkter som avses i artikel 8.3 och dels det stöd från fonderna som avses i artikel 14.3 sista stycket.

Den franska regeringen lämnade den 18 april 1997 till kommissionen det multiregionala samlade programplaneringsdokumentet för omvandling av försvarsverksamhet i de områden som omfattas av mål 2 i Frankrike. Utgifter som uppkommit på grundval av detta programplaneringsdokument är stödberättigande från och med den dagen.

I artikel 2 andra stycket i kommissionens förordning (EEG) nr 1866/90 av den 2 juli 1990 om förfarandet vid användningen av ecu i strukturfondernas budget (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2745/94 (5), föreskrivs att i kommissionens beslut om godkännande av ett samlat programplaneringsdokument skall beloppet av det beslutade gemenskapsstödet för hela perioden liksom den årliga fördelningen av stödet fastställas i ecu uttryckt i de priser som gäller under det år då beslutet fattas, samt att beloppet skall indexregleras. Denna årliga fördelning måste vara förenlig med den gradvisa ökning av åtagandebemyndiganden som anges i bilaga II till förordning (EEG) nr 2052/88. Indexregleringen baseras på en enhetlig årlig procentsats som motsvarar de procentsatser som årligen tillämpas på gemenskapens budgetanslag på grundval av mekanismen för teknisk justering av budgetramarna.

I artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 4254/88 av den 19 december 1988 om genomförandebestämmelser till förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller Europeiska regionala utvecklingsfonden (6), ändrad genom förordning (EEG) nr 2083/93 (7), anges de åtgärder vilka ERUF kan delta i finansieringen av.

Det samlade programplaneringsdokumentet har upprättats i samförstånd med den berörda medlemsstaten inom ramen för det partnerskap som avses i artikel 4 i förordning (EEG) nr 2052/88.

En viss åtgärd som föreskrivs enligt detta samlade programplaneringsdokument inbegriper medfinansiering från en stödordning som ännu inte har godkänts av kommissionen och det finansiella åtagandet bör följaktligen reduceras med det belopp som motsvarar denna åtgärd till dess att denna stödordning har godkänts av kommissionen.

I artikel 9.3 i förordning (EEG) nr 4253/88 föreskrivs att medlemsstaterna skall lämna all relevant finansiell information till kommissionen för att möjliggöra kontroll av att additionalitetsprincipen efterlevs. Analysen, inom ramen för partnerskapet, av den information som har lämnats av de franska myndigheterna har ännu inte möjliggjort denna kontroll. Betalningarna bör därför ställas in, efter det första förskott som avses i artikel 21.2 i denna förordning till dess att kommissionen har kontrollerat att additionalitetsprincipen är uppfylld.

I budgetförordningen av den 21 december 1977 om Europeiska gemenskapernas allmänna budget (8), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2444/97 (9), fastställs i artikel 1 att de avtalade juridiska förpliktelserna för verksamheter vars genomförande sträcker sig över mer än ett budgetår skall innehålla en sista dag för genomförande som måste anges för stödmottagaren, enligt ett lämpligt förfarande, när stödet beviljas.

I artikel 20.3 i förordning (EEG) nr 4253/88 öppnas, med reservation för disponibla medel, möjlighet för ett engångsåtagande när det beviljade gemenskapsstödet inte överskrider 40 miljoner ecu för hela programperioden.

Det bör nämnas att detta beslut styrs av de bestämmelser om stödberättigande utgifter som anges i bilagan till kommissionens beslut 97/317/EG av den 23 april 1997 om ändring av besluten om godkännande av ramar för gemenskapsstöd, samlade programplaneringsdokument och gemenskapsinitiativ gällande i Frankrike (10).Alla övriga villkor för stöd från ERUF är uppfyllda.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed godkänns det multiregionala samlade programplaneringsdokumentet för omvandling av försvarsverksamhet i de områden som omfattas av mål 2 i Frankrike för perioden 1 januari 1998 till 31 december 1999.

Artikel 2

Det samlade programplaneringsdokumentet innehåller följande uppgifter som föreskrivs i artikel 9.9 andra stycket i förordning (EEG) nr 4253/88:

a) De huvudsakliga insatsområdena för gemensamma åtgärder, specifika kvantifierade mål för dessa, en uppskattning av åtgärdernas förväntade effekter och deras förenlighet med den ekonomiska, sociala och regionala politiken i Frankrike.

De huvudsakliga insatsområdena är följande:

1) Utveckling av partnerskap med större industriella grupper knutna till försvarssektorn.

2) Förstärkning av den finansiella strukturen hos små och medelstora företag.

3) Beledsagande av större investeringsprojekt.

4) Omvandling av industriell och militär ödemark.

5) Tekniskt stöd.

b) Stöd från strukturfonder enligt artikel 4.

c) Närmare bestämmelser för genomförande av det samlade programplaneringsdokumentet med följande innehåll:

- Övervaknings- och utvärderingsformer.

- Bestämmelser om det finansiella genomförandet.

- Föreskrifter om överensstämmelse med gemenskapspolitiken.

d) Former för kontroll av additionalitet.

e) Bestämmelser som fastställts för samverkan med miljömyndigheter vid genomförandet av det samlade programplaneringsdokumentet.

f) Medel som ställs till förfogande för tekniskt stöd som behövs för förberedande, genomförande eller anpassning av berörda åtgärder.

Artikel 3

Vad gäller indexeringen är den årliga fördelningen av den högsta totala allokering som fastställts för stöd från strukturfonderna följande:

>Plats för tabell>

Artikel 4

Det beviljade stödet från ERUF vad gäller det samlade programplaneringsdokumentet uppgår till ett högsta belopp på 38,360 miljoner ecu.

Formerna för beviljande av finansiellt stöd, inbegripet det finansiella bidraget från fonderna avseende olika insatsområden och åtgärder, är angivna i finansieringsplanen och i de närmare bestämmelserna om genomförande som utgör en integrerad del av det samlade programplaneringsdokumentet.

Det behov av nationell finansiering som förutses, vilket är omkring 35,40 miljoner ecu för den offentliga sektorn och 62,57 miljoner ecu för den privata sektorn, kan delvis täckas genom gemenskapslån, framför allt från EKSG och EIB.

Artikel 5

1. De finansiella åtagandena vid antagandet av det samlade programplaneringsdokumentet avser det totala gemenskapsstödet.

I enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 7 omfattar detta åtagande inte det belopp som hänför sig till den stödordning som ännu inte har godkänts av kommissionen. Det åtagande som hänför sig till denna kommer att göras efter godkännandet av den berörda stödordningen.

Åtagandet uppgår till 31,360 miljoner ecu.

2. De betalningar som följer efter det första förskott som avses i artikel 21.2 i förordning (EEG) nr 4253/88 skall vara beroende av att kommissionen bekräftar att additionalitetsprincipen är uppfylld, på grundval av relevant information från medlemsstaten.

Artikel 6

Formerna för beviljande av stöd kan senare ändras, med hänsyn till tillgängliga resurser och budgetregler, utifrån ändringar som beslutats i enlighet med förfarandena i artikel 25.5 i förordning (EEG) nr 4253/88.

Artikel 7

Detta beslut skall inte påverka kommissionens ståndpunkt vad gäller den stödordning som ingår i åtgärden 2.1 "Underlättande av tillgång till eget kapital". I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 92 och 93 i fördraget måste stödordningar godkännas av kommissionen, och följaktligen skall de åtaganden som följer av deras genomförande reduceras med det belopp som motsvarar denna stödordning till dess att denna stödordning godkänns av kommissionen.

Artikel 8

Gemenskapsstödet skall gälla utgifter för verksamheter inom ramen för det samlade programplaneringsdokumentet vilka i medlemsstaten omfattas av juridiskt bindande åtaganden och för vilka erforderliga finansiella medel särskilt tilldelats senast den 31 december 1999.

Utgifter för dessa åtgärder kan senast beaktas den 31 december 2001.

Artikel 9

Det samlade programplaneringsdokumentet skall genomföras enligt gemenskapens lagstiftning, särskilt artiklarna 6, 30, 48, 52 och 59 i fördraget samt enligt gemenskapens direktiv om samordning av förfarandena för upphandling.

Artikel 10

Detta beslut styrs av de bestämmelser som anges i bilagan till beslut 97/317/EG.

Artikel 11

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 29 september 1998.

På kommissionens vägnar

Monika WULF-MATHIES

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 374, 31.12.1988, s. 1.

(2) EGT L 337, 24.12.1994, s. 11.

(3) EGT L 185, 15.7.1988, s. 9.

(4) EGT L 170, 3.7.1990, s. 36.

(5) EGT L 290, 11.11.1994, s. 4.

(6) EGT L 374, 31.12.1988, s. 15.

(7) EGT L 193, 31.7.1993, s. 34.

(8) EGT L 356, 31.12.1977, s. 1.

(9) EGT L 340, 11.12.1997, s. 1.

(10) EGT L 146, 5.6.1997, s. 1.