Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 2674/1999 av den 13 december 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 1911/91 om tillämpningen av gemenskapsrättens bestämmelser på KanarieöarnaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 326 , 18/12/1999 s. 0003 - 0005RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2674/1999

av den 13 december 1999

om ändring av förordning (EEG) nr 1911/91 om tillämpningen av gemenskapsrättens bestämmelser på Kanarieöarna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsakten för Spanien och Portugal, särskilt artikel 25.4 första stycket i denna,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

av följande skäl:

1. Med stöd av artikel 25 i 1985 års anslutningsakt är fördragen och de rättsakter som utfärdas av gemenskapernas institutioner tillämpliga på Kanarieöarna, om inte annat följer av de undantag som föreskrivs i nämnda artikel och i protokoll 2 till anslutningsakten.

2. På grund av Kanarieöarnas geografiska läge har öarna särskilda svårigheter genom deras avsides belägenhet, deras ökaraktär och deras vulkanterräng som är föga gynnsam för utvecklingen av jordbruket och industrin samt på grund av avsaknaden av naturtillgångar. Rådet har vidtagit ett antal åtgärder för att förstärka Kanarieöarnas integration i gemenskapen och särskilt i tullunionen.

3. I detta sammanhang var den historiska indirekta beskattning som särskilt skulle kompensera Kanarieöarnas ökaraktär och avsides belägenhet i behov av en modem och progressiv reform som var i överensstämmelse med gemenskapsrätten. Som en av flera åtgärder, blev det därför genom rådets förordning (EEG) nr 1911/91(3) tillåtet att fram till och med den 31 december 2000 ta ut den s.k. arbitrio-avgiften på produktion och import (APIM).

4. Denna tillfälliga avgift skall göra det möjligt att anpassa den lokala produktionen till den inre marknadens krav genom en ordning med undantag. Därför beviljas ett antal undantag helt eller delvis, beroende på de ekonomiska behoven, till förmån för lokala produkter, förutsatt att dessa undantag bidrar till att lokal verksamhet på Kanarieöarna främjas och inte ändrar handelsvillkoren på ett sätt som strider mot det gemensamma intresset.

5. I enlighet med artikel 5.6 i förordning (EEG) nr 1911/91 har kommissionen undersökt vilka effekter de vidtagna åtgärderna har haft för ekonomin på Kanarieöarna och utsikterna för deras integration i gemenskapens tullområde. Efter denna undersökning drogs slutsatsen att avskaffandet av APIM-avgiften har en allmän positiv effekt på priser och en negativ effekt på produktion och sysselsättning.

6. Den negativa effekten på produktion och sysselsättning varierar dock mycket beroende på sektor. Även om den gångna perioden har tillåtit att de flesta sektorerna har anpassat sig, så gäller inte detta för vissa produkter i känsliga sektorer. I detta hänseende har kommissionen, på de spanska myndigheternas begäran, undersökt de känsligaste sektorerna, och sett på varje enskild känslig produkt med hänsyn till att denna känslighet skulle kunna leda till att den berörda sektorn nästan försvinner.

7. Efter samråd med de spanska myndigheterna synes det nu vara nödvändigt att uppskjuta avskaffandet av denna avgift till den 30 juni 2000 för vissa känsliga produkter för att underlätta dessa produkters anpassning till marknaden innan avgiften försvinner. Denna anpassning är tidsbegränsad och äventyrar inte målsättningen att införa den gemensamma tulltaxan och avskaffa APIM-avgiften utan mildrar endast effekterna av de ekonomiska anpassningar som är nödvändiga för att avgiften skall kunna avskaffas.

8. Förordning (EEG) nr 1911/91 bör därför ändras.

9. APIM-avgiften kommer att avskaffas den 31 december 2000. Före detta datum kommer emellertid kommissionen att i samarbete med de spanska myndigheterna undersöka effekterna av att avskaffandet av denna avgift skjuts upp inom de berörda ekonomiska sektorerna och särskilt för de produkter som avses i denna förordning. Kommissionen kommer med utgångspunkt i resultaten från denna undersökning att, i förekommande fall, lägga fram ett förslag för rådet om de åtgärder som skall vidtas på grundval av fördraget för att inte äventyra existensen av viss lokal produktion som är särskilt känslig, men ändå säkerställa att den befintliga avgiften på sikt kan avskaffas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1911/91 ändras på följande sätt:

1. I artikel 5.2 skall följande stycke läggas till: "Utan hinder av bestämmelserna i första stycket skall nedsättningen av avgiften upphöra tills vidare från och med den 1 januari 1999 till den 30 juni 2000 i fråga om produkter från de sektorer som räknas upp i bilagan."

2. Den bilaga vars text återges i bilagan tili denna förordning skall läggas till.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 1999.

På rådets vägnar

S. HASSI

Ordförande

(1) Yttrande av den 19 november 1999 (ännu ej offenliggjort i EGT).

(2) EGT C 329, 17.11.1999, s. 27.

(3) EGT L 171, 29.6.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 284/92 (EGT L 31, 7.2.1992, s. 6).

BILAGA

"BILAGA

Förteckning över produkter som avses i artikel 5.2 andra stycket enligt klassificeringen i Gemensamma tulltaxan

Diverse livsmedel:

0403 10, 0407 00 90, 0701 90, 0702, 0703, 0803, 0901 21, 0901 90 90, 1101, 1601, 1602, 1704 90 71, 1806 (utom 1806 20 95), 1901 90 99, 1902, 1904 10 10, 1905 10 00, 1905 20, 1905 30, 1905 40, 1905 90, 2002 10 90, 2002 90 91, 2007 91 10, 2007 99 39, 2008 99 61, 2008 99 68, 2101, 2103, 2105, 2106 90 98, 2309.

Tobak:

2402 10 00, 2402 20.

Kemi:

2804 30 00, 2804 40 00, 2851 00 30, 3208, 3209, 3213, 3401, 3402 (utom 3402 11 00, 3402 12 00 och 3402 13 00), 3809 91 00.

Papper:

4808, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4818 40, 4819, 4821, 4823 59 10, 4909, 4910, 4911, 5601 22 10, 5601 22 99.

Textilier:

6112 31, 6112 41, 6213, 6302, 6303.

Metallurgisk industri I:

7308, 7309 00 (utom 7309 00 90), 7317, 7325, 7604, 7608, 7610, 9406 00 31.

Andra tillverkade produkter:

3923 10 00, 3923 21 00, 3923 30 10, 3924 10 00, 4012 10, 4418, 4601, 4602, 6802, 7010, 8544 59 10, 9401, 9403, 9404."