Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EG) nr 214/2000 av den 24 januari 2000 om finansiellt bidrag från gemenskapen till Internationella fonden för IrlandEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 024 , 29/01/2000 s. 0007 - 0008RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 214/2000

av den 24 januari 2000

om finansiellt bidrag från gemenskapen till Internationella fonden för Irland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

av följande skäl:

1. De program som Internationella fonden för Irland (nedan kallad fonden) genomför uppmuntrar samarbete över gränsen och mellan befolkningsgrupperna och främjar därvid dialog och försoning mellan nationalister och unionister.

2. Fonden är ett exempel på ett framgångsrikt engelsk-irländskt samarbete för att främja försoning mellan de båda befolkningsgrupperna och deras ekonomiska och sociala utveckling.

3. Mellan åren 1989 och 1995 har ett årligt bidrag på 15 miljoner ecu betalats ut ur Europeiska gemenskapernas allmänna budget till stöd för de av fondens projekt som innebär en verklig extrainsats i de berörda områdena.

4. Den 31 oktober 1994 antog rådet förordning (EG) nr 2687/94 om finansiellt bidrag från gemenskapen till Internationella fonden för Irland(2) för räkenskapsåren 1995, 1996 och 1997.

5. Enligt förordning (EG) nr 2687/94 har det belopp som fastställts vid budgetförfarandet för vart och ett av åren 1995, 1996 och 1997 varit 20 miljoner ecu.

6. I enlighet med rådets förordning (EG) nr 2614/97 av den 15 december 1997 om finansiellt bidrag från gemenskapen till Internationella fonden för Irland(3) har det belopp som fastställts vid budgetförfarandet för vart och ett av räkenskapsåren 1998 och 1999 varit 17 miljoner ecu.

7. De utvärderingsrapporter som utarbetats i enlighet med artiklarna 5 och 7 i förordning (EG) nr 2614/97 har bekräftat att gemenskapens bidrag verkligen har använts i enlighet med fondens mål och de kriterier som anges i artiklarna 2 och 3 i den förordningen.

8. Förordning (EG) nr 2614/97 löper ut den 31 december 1999.

9. Fredsprocessen i Nordirland kräver fortsatt stöd från gemenskapen även därefter.

10. Europeiska rådet i Berlin den 24 och 25 mars 1999 beslutade att stödet till fonden bör fortsätta att betalas ut under ytterligare tre år (2000-2002) med ett belopp om 15 miljoner euro angivet i löpande penningvärde för vart och ett av åren 2000, 2001 och 2002.

11. Vid samma sammanträde beslutade Europeiska rådet att Peace-programmet för Nordirland och Irlands gränsgrevskap kommer att fortsätta i ytterligare fem år (2000-2004) med ett belopp på 500 miljoner euro.

12. Fonden bör använda gemenskapens bidrag i enlighet med det avtal varigenom den inrättades och i första hand till projekt som överensstämmer med de insatser som finansieras genom Peace-programmet för perioden 2000-2004.

13. Sådant stöd bör utformas som finansiella bidrag under ytterligare tre år.

14. Det är nödvändigt att säkerställa att fondens verksamhet och verksamhet som finansieras genom gemenskapens strukturpolitik samordnas effektivt.

15. Stöd från fonden kan endast bli verkningsfullt om det kommer till stånd som tillägsinsats och inte som en ersättning för andra offentliga eller privata utgifter.

16. En utvärderingsrapport med granskning av fondens resultat och bedömning av om fortsatt bidrag bör ges bör utarbetas före den 1 april 2001.

17. Detta stöd kommer att medverka till att stärka solidariteten mellan medlemsstaterna och mellan deras medborgare.

18. Fördraget innehåller, för antagandet av denna förordning, inga andra befogenheter än dem i artikel 308.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Om inte annat föreskrivs i budgetförfarandet och inom ramen för de 45 miljoner som skall betalas ut under perioden 2000-2002 skall ett årligt bidrag på 15 miljoner euro göras till fonden för vart och ett av åren 2000, 2001 och 2002, i enlighet med punkt 34 andra stycket i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet(4).

Artikel 2

Fonden skall i enlighet med det avtal varigenom den inrättades i första hand använda bidraget för projekt över gränsen eller mellan befolkningsgrupperna och i synnerhet för projekt som överensstämmer med målen i Peace-programmet och andra strukturfondsprogram.

Bidragen skall användas på ett sådant sätt att de leder till en verklig extrainsats i de berörda områdena och bör därför inte ersätta andra privata eller offentliga utgifter.

Kommissionen skall företrädas av en observatör vid fondens styrelsemöten.

Artikel 3

Kommissionen skall svara för samordningen mellan fondens verksamhet och verksamhet som finansieras genom gemenskapens strukturpolitik. Kommissionen skall underrätta behöriga tillsynskommittéer om fondens verksamhet.

Artikel 4

Kommissionen skall, tillsammans med fondens styrelse, införa lämpliga förfaranden för reklam och information i syfte att sprida kundskap om gemenskapens deltagande i projekt som finansieras av fonden.

Artikel 5

Kommissionen skall förvalta bidragen.

Kommissionen skall senast den 1 april 2001 överlämna en rapport till budgetmyndigheten med en bedömning av om fortsatt bidrag bör ges efter 2002. Rapporten skall bland annat innehålla

- en översikt över fondens verksamhet,

- en förteckning över de projekt som mottagit stöd,

- en utvärdering av stödets art och dess verkan, särskilt med beaktande av fondens mål och de kriterier som anges i artikel 2 första och andra styckena och i artikel 3,

- en bilaga som innehåller utfallet av de kontroller och översyner som utförts av kommissionens företrädare eller dess ombud, särskilt vad gäller samordningen mellan fondens verksamhet och den som genomförs inom ramen för gemenskapens strukturpolitik.

Artikel 6

Det årliga bidraget skall betalas i två delutbetalningar enligt förljande:

- Ett förskott på 80 % skall betalas när fondens styrelseordförande har undertecknat kommissionens förbindelse om stöd och åtagit sig att använda bidraget i enlighet med artikel 2 och när kommissionen har mottagit och godkänt fondens årliga verksamhetsrapport och de reviderade räkenskaperna avseende föregående räkenskapsår.

- Kvarvarande 20 % skall betalas när kommissionen har mottagit och godkänt fondens årliga verksamhetsrapport och reviderade räkenskaper för det räkenskapsår då gemenskapens bidrag betalades.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Den skall förbli i kraft till och med den 31 december 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2000.

På rådets vägnar

J. GAMA

Ordförande

(1) Europaparlamentets yttrande av den 17 december 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(2) EGT L 286, 5.11.1994, s. 5.

(3) EGT L 353, 24.12.1997, s. 5.

(4) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.