Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 1447/2001 av den 28 juni 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfondernaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 198 , 21/07/2001 s. 0001 - 0002Rådets förordning (EG) nr 1447/2001

av den 28 juni 2001

om ändring av förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 161 och 299.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets samtycke(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 29.3 a i rådets förordning (EG) nr 1260/1999(4) får bidraget från strukturfonderna uppgå till högst 85 % av den totala stödberättigade kostnaden endast för områden som räknas som yttersta randområden och är belägna i en medlemsstat som omfattas av sammanhållningsfonden, samt för de längst bort belägna grekiska öarna som är missgynnade på grund av avståndet.

(2) Enligt artikel 299.2 i fördraget är alla de yttersta randområdena underkastade samma ogynnsamma betingelser, särskilt genom sin avlägsna belägenhet och ökaraktär, som kan hämma deras utveckling.

(3) På grund av dessa omständigheter måste artikel 29.3 a i förordning (EG) nr 1260/1999 ändras så att bidraget från strukturfonderna får uppgå till högst 85 % av den totala stödberättigade kostnaden för alla yttersta randområden, oavsett om de är belägna i en medlemsstat som omfattas av sammanhållningsfonden eller ej, förutsatt att kostnaderna inte består av investeringar i infrastruktur som genererar avsevärda nettointäkter eller investeringar i företag.

(4) Enligt artikel 29.4 b i förordning (EG) nr 1260/1999 får bidraget inte överstiga 35 % av den totala stödberättigade kostnaden i regioner som omfattas av mål 1 när det gäller investeringar i företag.

(5) Alla yttersta randområden är stödberättigade under strukturfondernas mål 1 för perioden 1 januari 2000-31 december 2006, i enlighet med kommissionens beslut av den 1 juli 1999 om upprättande av en förteckning över regioner som omfattas av mål 1 för perioden i fråga.

(6) Med tanke på de svårigheter små och medelstora företag i de yttersta randområdena ställs inför är en höjning av det högsta tillåtna bidraget från strukturfonderna för investeringar i dessa företag nödvändig och kan bidra väsentligt till utvecklingen i dessa områden.

(7) Därför bör artikel 29.4 b i förordning (EG) nr 1260/1999 ändras så att bidrag från strukturfonderna till investeringar i små och medelstora företag belägna i de yttersta randområdena får uppgå till högst 50 % av den totala stödberättigade kostnaden.

(8) Varje plan, ram för gemenskapsstöd, operativt program eller samlat programdokument skall i enlighet med artikel 14 i förordning (EG) nr 1260/1999 omfatta en period på sju år, och programperioden skall inledas den 1 januari 2000. Av konsekvensskäl och för att undvika diskriminering av stödmottagare som omfattas av samma program bör de undantag som föreskrivs i denna förordning i undantagsfall kunna tillämpas för hela denna programperiod.

(9) I artikel 13 i rådets förordning (EEG) nr 2019/93 om införandet av särskilda bestämmelser för de mindre Egeiska öarna rörande vissa jordbruksprodukter(5) föreskrivs undantag som gäller strukturåtgärder för dessa öar. Denna artikel upphävs genom rådets förordning (EG) nr 1257/99 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar(6). De mindre Egeiska öarnas säregna situation och geografiska karaktär utgör ett hinder för anpassning och utveckling av deras landsbygdsområden som kan kompenseras genom en höjning av interventionssatsen från strukturfonderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1260/1999 ändras på följande sätt:

1. Artikel 29.3 a skall ändras på följande sätt: "a) Högst 75 % av den totala stödberättigade kostnaden och som regel minst 50 % av de stödberättigade offentliga utgifterna för de åtgärder som utförs i de regioner som omfattas av mål 1. När dessa regioner är belägna i en medlemsstat som omfattas av sammanhållningsfonden, får gemenskapens bidrag i vederbörligen motiverade undantagsfall höjas till högst 80 % av den totala stödberättigade kostnaden och till högst 85 % av den totala stödberättigade kostnaden för de längst bort belägna grekiska öarna, som är missgynnade på grund av avståndet. För alla yttersta randområden får gemenskapens bidrag i vederbörligen motiverade undantagsfall höjas till högst 85 % av den totala stödberättigade kostnaden."

2. I artikel 29.4 andra stycket b skall följande led läggas till: "ii) högst 50 % av den totala stödberättigade kostnaden när det gäller investeringar i små och medelstora företag i de yttersta randområdena samt genom undantag även på de mindre Egeiska öarna när det gäller investeringar i enlighet med förordning (EG) nr 1257/99."

Leden ii och iii skall betecknas iii och iv.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning skall tillämpas från och med den 1 januari 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 28 juni 2001.

På rådets vägnar

B. Rosengren

Ordförande

(1) EGT C 96 E, 27.2.2001, s. 272.

(2) Yttrandet avgivet den 14 juni 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT C 139, 11.5.2001, s. 29.

(4) EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.

(5) EGT L 184, 27.7.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2417/95 (EGT L 248, 14.10.1995, s. 39).

(6) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.