Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EG) nr 1105/2003 av den 26 maj 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfondernaEuropeiska unionens officiella tidning nr L 158 , 27/06/2003 s. 0003 - 0003Rådets förordning (EG) nr 1105/2003

av den 26 maj 2003

om ändring av förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 161 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets samtycke(2),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

efter att ha hört Regionkommittén, och

av följande skäl:

(1) I artikel 47.2 och 47.3 i förordning (EG) nr 1260/1999(4) föreskrivs kommittéförfarande I respektive kommittéförfarande II a och II b enligt rådets beslut 87/373/EEG av den 13 juli 1987 om närmare villkor för utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(5).

(2) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(6) har ersatt beslut 87/373/EEG.

(3) Enligt rådets och kommissionens uttalande(7) till rådets beslut 1999/468/EG bör bestämmelserna om de kommittéer som biträder kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter enligt beslut 87/373/EEG anpassas till artiklarna 3, 4 och 7 i beslut 1999/468/EG.

(4) Nödvändiga åtgärder bör vidtas för att förordning (EG) nr 1260/1999 skall överensstämma med beslut 1999/468/EG.

(5) Förordning (EG) nr 1260/1999 bör följaktligen ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 47.2 och 47.3 i förordning (EG) nr 1260/1999 skall ersättas med följande:

"2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

3. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3a. Kommittéerna skall själva anta sina arbetsordningar."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 maj 2003.

På rådets vägnar

G. Drys

Ordförande

(1) EUT C 75 E, 26.3.2003, s. 383.

(2) Yttrande avgivet den 11 mars 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3) EGT C 241, 7.10.2002, s. 128.

(4) EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.

(5) EGT L 197, 18.7.1987, s. 33.

(6) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7) EGT C 203, 17.7.1999, s. 1.