Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 29/3


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 173/2005

av den 24 januari 2005

om ändring av förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna för en förlängning av Peace-programmet och beviljande av nya åtagandebemyndiganden

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 161,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets samtycke (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 7.4 i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (3) upprättas ett program (Peace) under mål 1 för en period på fyra år (2000–2004) till stöd för fredsprocessen i Nordirland och gränsområden i Irland.

(2)

Vid sitt möte i Bryssel den 17 och 18 juni 2004 uppmanade Europeiska rådet kommissionen att undersöka möjligheten att anpassa insatserna enligt Peace-programmet och Internationella fonden för Irland till insatserna enligt de av de övriga strukturfondsprogrammen som upphör 2006, inbegripet budgetkonsekvenserna.

(3)

Peace-programmet har hittills bidragit på ett nytt och avgörande sätt till den nödvändiga konsolideringen av fredsprocessen i Nordirland. För denna konsolidering krävs fortsatt finansiellt stöd från gemenskapen till de berörda regionerna och en förlängning av Peace-programmet med ytterligare två år.

(4)

Förordning (EG) nr 1260/1999 bör därför ändras så att genomförandet av Peace-programmet förlängs med två år och sammanfaller med programperioden för strukturfonderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1260/1999 ändras på följande sätt:

1.

Artikel 7.4 första stycket skall ersättas med följande:

”4.   Ett Peace-program för åren 2000–2006 skall upprättas under mål 1 till stöd för fredsprocessen i Nordirland och gränsområden i Irland.”

2.

Bilaga I skall ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2005.

På rådets vägnar

F. BODEN

Ordförande


(1)  Samtycket avgivet den 11 januari 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrandet avgivet den 16 december 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1105/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 3).


BILAGA

”BILAGA I

STRUKTURFONDERNA

Fördelning per år av åtagandebemyndiganden för 2000–2006

(vilken artikel 7.1 hänvisar till)

(miljoner euro – 1999 års prisnivå)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

29 430

28 840

28 250

27 670

27 080

27 120

26 660”