Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

15.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2035/2005

av den 12 december 2005

om ändring av förordning (EG) nr 1681/94 om oriktigheter och återvinning av belopp som felaktigt har utbetalats i samband med finansieringen av strukturpolitiken och om organisationen av ett informationssystem på detta område

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (1), särskilt artikel 53.2,

efter samråd med den kommitté som avses i artikel 147 i fördraget, kommittén för jordbruksstruktur och landsbygdsutveckling och ständiga kommittén för fiskets och vattenbrukets struktur, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2052/88 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamhet (2) upphävdes med stöd av artikel 54 i rådets förordning (EG) nr 1260/1999.

(2)

I artikel 54 i förordning (EG) nr 1260/1999 föreskrivs att hänvisningar till den upphävda förordningen (EEG) nr 4253/88 skall betraktas som hänvisningar till förordning (EG) nr 1260/1999. Därför skall kommissionens förordning (EG) nr 1681/94 (3) vara tillämplig på de åtgärder som antas på grundval av förordning (EG) nr 1260/1999.

(3)

Förordning (EG) nr 1681/94 bör uppdateras så att informationssystemet för oriktigheter kan förbättras.

(4)

Av rättssäkerhetsskäl bör det uttryckligen föreskrivas att bestämmelserna i förordning (EG) nr 1681/94 även skall vara tillämpliga på alla typer av finansiellt stöd som beviljas enligt förordning (EG) nr 1260/1999 på det sätt som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1783/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska regionala utvecklingsfonden (4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1784/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska socialfonden (5), rådets förordning (EG) nr 1263/1999 av den 21 juni 1999 om Fonden för fiskets utveckling (6) samt rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar (7).

(5)

Det bör klargöras i vilken utsträckning en medlemsstat som deltar i sådant gränsregionalt, transnationellt och interregionalt samarbete som avses i artikel 20.1 a i förordning (EG) nr 1260/1999, under benämningen Interreg-program, eller i andra program av transnationell natur, är skyldig att anmäla oriktigheter.

(6)

Det bör klargöras att definitionen av begreppet oriktighet, så som det förekommer i förordning (EG) nr 1681/94, är densamma som i artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (8).

(7)

Det har visat sig nödvändigt att precisera begreppet misstankar om bedrägeri, med beaktande av den definition av bedrägeri som anges i konventionen av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (9).

(8)

Det bör preciseras att definitionen av ”det första administrativa eller rättsliga konstaterandet” är hämtad från artikel 35 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (10).

(9)

Även begreppen ”konkurs” och ”ekonomisk aktör” bör definieras.

(10)

För att förstärka informationssystemets mervärde bör skyldigheten att meddela fall av misstänkt bedrägeri klargöras så att en riskanalys kan inledas, och så att kvalitén på den information som därvid överlämnas skall kunna garanteras.

(11)

Det bör tydligt anges att förordning (EG) nr 1681/94 kommer att fortsätta tillämpas på de fall av oriktigheter som gäller mindre belopp än 10 000 euro och som redan har anmälts.

(12)

För de stödtyper som regleras genom förordning (EG) nr 1260/1999 är det nödvändigt att klargöra hur de belopp som inte återvinns skall bokföras och att precisera den information som behövs för att handlägga sådana ärenden.

(13)

I syfte att minska de bördor som läggs på medlemsstaterna genom deras meddelandeskyldighet och av effektivitetsskäl, bör minimigränsen höjas för de fall av oriktigheter som medlemsstaterna är skyldiga att meddela och undantagen från meddelandeskyldigheten anges.

(14)

Förordning (EG) nr 1681/94 bör tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 i kommissionens förordning (EG) nr 438/2001 av den 2 mars 2001 om genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr 1260/1999 beträffande förvaltnings- och kontrollsystemen för stöd som beviljas inom ramen för strukturfonderna (11).

(15)

Det är viktigt att beakta de skyldigheter som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (12) och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (13).

(16)

Omräkningskurser bör fastställas för de medlemsstater som inte deltar i euroområdet.

(17)

Förordning (EG) nr 1681/94 bör ändras i enlighet med detta.

(18)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för utveckling och omställning av regioner.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1681/94 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 skall ersättas med följande:

”Artikel 1

1.   Utan att det påverkar de skyldigheter som följer direkt av artikel 23 i förordning (EEG) nr 4253/88 och av artikel 38 i förordning (EG) nr 1260/1999, skall den här förordningen vara tillämplig på samtliga de stödåtgärder som föreskrivs i förordning (EEG) nr 4254/88, förordning (EEG) nr 4255/88, förordning (EEG) nr 4256/88, förordning (EEG) nr 2080/93, förordning (EG) nr 1783/1999, förordning (EG) nr 1784/1999 samt förordning (EG) nr 1263/1999. Den här förordningen skall även vara tillämplig på de stödåtgärder som finansieras enligt artikel 35.2 första strecksatsen i förordning (EG) nr 1257/1999 (utvecklingssektionen).

2.   Oriktigheter som gäller de Interreg-program som avses i artikel 20.1 a i förordning (EG) nr 1260/1999, eller andra program av transnationell natur, skall meddelas av den medlemsstat där utgifterna har uppstått. Medlemsstaten skall samtidigt informera förvaltnings- och betalningsmyndigheterna för programmet, samt den person eller avdelning som utsetts att utfärda den deklaration om att en stödform avslutats som avses i artikel 15 i förordning (EG) nr 438/2001.”

2.

Följande artikel skall införas som artikel 1a:

”Artikel 1a

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.   oriktighet: varje överträdelse av en bestämmelse i gemenskapsrätten som är följden av en handling eller en underlåtenhet av en ekonomisk aktör och som har lett eller skulle ha kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt för gemenskapernas allmänna budget genom att gemenskapsbudgeten belastas med en otillbörlig utgift.

2.   ekonomisk aktör: alla fysiska och juridiska personer eller andra organ som deltar i genomförandet av en stödinsats med medel från strukturfonderna med undantag för medlemsstaterna när de utövar sina befogenheter i egenskap av statsmakter.

3.   det första administrativa eller rättsliga konstaterandet: den första skriftliga bedömningen, där en behörig myndighet, vare sig det är en administrativ eller en rättslig myndighet, på grundval av konkreta fakta sluter sig till att det föreligger en oriktighet, utan att detta påverkar möjligheten att denna slutsats senare revideras eller dras tillbaka under det administrativa eller rättsliga förfarandets gång.

4.   misstanke om bedrägeri: oriktigheter som ger upphov till ett administrativt och/eller rättsligt förfarande på nationell nivå i syfte att fastställa att det föreligger en uppsåtlig handling, särskilt bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 a i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.

5.   konkurs: insolvensförfaranden i den mening som avses i artikel 2 a i rådets förordning (EG) nr 1346/2000 (14).

3.

Artikel 2 skall utgå.

4.

Artikel 3.1 skall ersättas med följande:

”1.   Efter varje kvartal skall medlemsstaterna inom en tidsfrist på två månader meddela kommissionen de fall av oriktigheter som har givit upphov till ett första administrativt och/eller rättsligt konstaterande. För detta ändamål skall de alltid lämna detaljerad information om följande:

a)

Den eller de strukturfonder eller det finansiella instrument som avses samt syftet med och typen av stödform och åtgärd som berörs, Arinco-nummer eller CCI-nummer (gemensam identifieringskod).

b)

Vilken bestämmelse som har överträtts.

c)

Datum för och källan till den första information som har lett till misstankar om att det förekommer en oriktighet.

d)

Vilka metoder som har använts för att begå oriktigheten.

e)

I förekommande fall uppgift om huruvida denna metod leder till misstankar om bedrägeri.

f)

På vilket sätt oriktigheten har upptäckts.

g)

I förekommande fall vilka medlemsstater och tredjeländer som berörs.

h)

Vid vilken tidpunkt eller under vilken tidsperiod som oriktigheten har begåtts.

i)

De nationella myndigheter eller organ som har fastställt oriktigheten och de myndigheter som har ansvar för den administrativa och/eller rättsliga uppföljningen av ärendet.

j)

Datum för det första administrativa eller rättsliga konstaterandet av oriktigheten.

k)

De fysiska och/eller juridiska personer som är inblandade, eller andra organ som deltar, med undantag av de fall där dessa uppgifter på grund av oriktigheternas karaktär inte skulle främja kampen mot oriktigheterna.

l)

Det totala beloppet på den budget som har anslagits för åtgärden och samfinansieringens fördelning mellan gemenskapsmedel, nationella, privata eller andra medel.

m)

Det belopp som berörs av oriktigheten och hur detta belopp fördelar sig mellan gemenskapsmedel, nationella, privata eller andra medel; om inga utbetalningar av offentliga medel har gjorts till de personer och/eller andra organ som avses i punkt k, uppgift om de belopp som skulle ha betalats ut felaktigt om oriktigheten inte hade konstaterats.

n)

Uppgift om huruvida betalningarna har ställts in och om möjligheterna till återvinning.

o)

Typen av otillbörlig utgift.

Genom undantag från första stycket skall följande fall inte rapporteras:

Det fall där den enda oriktigheten består i att en åtgärd som samfinansieras med medel från gemenskapsbudgeten helt eller delvis inte har kunnat genomföras på grund av att den slutliga stödmottagaren eller den enskilda mottagaren har gått i konkurs. De oriktigheter som föregår en konkurs och alla misstankar om bedrägerier skall emellertid alltid rapporteras.

Fall som rapporterats till den förvaltande myndigheten av den slutliga stödmottagaren eller enskilda mottagaren utan tvång eller innan den behöriga myndigheten uppmärksammat omständigheterna, antingen före eller efter beviljandet av det offentliga bidraget.

De fall där den förvaltande myndigheten fastställer att det har begåtts ett fel i fråga om det finansierade projektets rätt till bidrag och korrigerar felet före utbetalningen av det offentliga bidraget.”

5.

Artikel 5 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall andra stycket ersättas med följande:

”Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om administrativa avgöranden eller domstolsavgöranden eller de centrala delarna i sådana beslut rörande avslutandet av sådana avgöranden, och särskilt ange om de omständigheter som konstaterats ger upphov till misstankar om bedrägerier.”

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Om en stödmottagande medlemsstat anser att ett belopp inte kan eller inte kan förväntas kunna återvinnas skall den i en särskild rapport informera kommissionen om det belopp som inte återvunnits och skälen till varför beloppet enligt medlemsstatens mening bör bäras av gemenskapen eller av medlemsstaten.

Denna information skall vara tillräckligt detaljerad för att ge kommissionen möjlighet att snarast möjligt, efter samråd med myndigheterna i de berörda medlemsstaterna, bedöma vem som skall bära

de finansiella konsekvenserna i enlighet med artikel 23.1 tredje strecksatsen i förordning (EEG) nr 4253/88, och

de belopp som berörs av de stödformer som regleras genom förordning (EG) nr 1260/1999.

Informationen skall åtminstone innehålla följande inslag:

a)

En kopia av avtalet om beviljandet av stödet.

b)

Uppgift om datum för den senaste utbetalningen till den slutliga stödmottagaren och/eller enskilda mottagaren.

c)

En kopia av beslutet om återvinning.

d)

I förekommande fall, en handling som styrker den slutliga stödmottagarens eller enskilde mottagarens insolvens.

e)

En översikt över vilka åtgärder som medlemsstaten har vidtagit för att återvinna de berörda beloppen och vilka datum dessa åtgärder har vidtagits.”

6.

Följande artikel skall införas som artikel 6a:

”Artikel 6a

De upplysningar som krävs enligt artiklarna 3 och 4 och artikel 5.1 skall så långt möjligt överföras på elektronisk väg, genom en säker förbindelse och med hjälp av den modul som kommissionen har ställt till förfogande för detta ändamål.”

7.

Följande artikel skall införas som artikel 8a:

”Artikel 8a

Kommissionen får använda alla allmänna eller operationella upplysningar som medlemsstaterna tillhandahåller enligt denna förordning för att genomföra riskanalyser med hjälp av lämpliga IT-hjälpmedel och för att på grundval av den information som tillhandahållits utarbeta rapporter och varningssystem för att bättre kunna hantera de risker som har upptäckts.”

8.

I artikel 9 skall andra meningen ersättas med följande:

”De kommittéer som avses i artiklarna 48, 49, 50 och 51 i förordning (EG) nr 1260/1999 skall också underrättas.”

9.

I artikel 10 skall punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Kommissionen och medlemsstaterna skall, när de behandlar personuppgifter i enlighet med den här förordningen, se till att bestämmelserna om skyddet av dessa uppgifter på gemenskapsnivå och nationell nivå respekteras, särskilt de som anges i direktiv 95/46/EG och i förekommande fall i förordning (EG) nr 45/2001.”

10.

Artikel 12 skall ersättas med följande:

”Artikel 12

1.   Om oriktigheterna avser belopp som belastar gemenskapsbudgeten med mindre än 10 000 euro, skall medlemsstaterna endast lämna in de upplysningar som anges i artiklarna 3 och 5 om kommissionen uttryckligen har begärt detta.

2.   De medlemsstater som inte har antagit euron som sin nationella valuta den dag en oriktighet konstateras skall räkna om beloppet på de berörda utgifterna från sin nationella valuta till euro. Detta belopp kommer att omräknas i euro med hjälp av kommissionens växelkurs för euron för den månad under vilken utgiften bokfördes eller skulle ha bokförts i räkenskaperna för betalningsmyndigheten för det berörda operativa programmet. Denna omräkningskurs skall offentliggöras av kommissionen varje månad.”

Artikel 2

Artikel 5 i förordning (EG) nr 1681/94 i dess lydelse innan denna förordning träder i kraft skall fortsätta att tillämpas på de fall som gäller mindre belopp än 10 000 euro och som anmäls före den 28 februari 2006.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 december 2005.

På kommissionens vägnar

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 173/2005 (EUT L 29, 2.2.2005, s. 3).

(2)  EGT L 374, 31.12.1988, s. 1.

(3)  EGT L 178, 12.7.1994, s. 43.

(4)  EGT L 213, 13.8.1999, s. 1.

(5)  EGT L 213, 13.8.1999, s. 5.

(6)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 54.

(7)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 80. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2223/2004 (EUT L 379, 24.12.2004, s. 1).

(8)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

(9)  EGT C 316, 27.11.1995, s. 49.

(10)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

(11)  EGT L 63, 3.3.2001, s. 21. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2355/2002 (EGT L 351, 28.12.2002, s. 42).

(12)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(13)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(14)  EGT L 160, 30.6.2000, s. 1.”