Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

28.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 345/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2168/2005

av den 23 december 2005

om ändring av förordning (EG) nr 1831/94 om oriktigheter och återvinning av belopp som felaktigt har utbetalats i samband med finansiering från sammanhållningsfonden och om organisationen av ett informationssystem på detta område

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1164/94 av den 16 maj 1994 om inrättandet av en sammanhållningsfond (1), särskilt artikel 12.4, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 1831/94 (2) är tillämplig på alla de stödberättigade åtgärder som anges i artikel 3 i förordning (EG) nr 1164/94.

(2)

Förordning (EG) nr 1831/94 bör uppdateras så att informationssystemet för oegentligheter kan förbättras.

(3)

Det bör klargöras att definition av begreppet oegentlighet, så som det förekommer i förordning (EG) nr 1831/94, är detsamma som i definitionen i artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (3).

(4)

Det har visat sig nödvändigt att precisera begreppet misstankar om bedrägeri, med beaktande av den definition av bedrägeri som anges i konventionen av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (4).

(5)

Definitionen av begreppet ”det första administrativa eller rättsliga konstaterandet” bör jämkas med definitionen i kommissionens förordning (EG) nr 1681/94 av den 11 juli 1994 om oriktigheter och återvinning av belopp som felaktigt har utbetalats i samband med finansieringen av strukturpolitiken och om organisationen av ett informationssystem på detta område (5).

(6)

Även begreppen ”konkurs” och ”ekonomisk aktör” behöver definieras.

(7)

För att förstärka informationssystemets mervärde är det viktigt att klargöra skyldigheten att meddela fall av misstänkt bedrägeri så att en riskanalys kan inledas, och säkerställa kvalitén på den information som därvid överlämnas.

(8)

Det bör tydligt anges att förordning (EG) nr 1831/94 kommer att fortsätta tillämpas på de redan anmälda fall av oegentligheter som gäller mindre belopp än 10 000 euro.

(9)

De upplysningar som krävs för att handlägga sådana fall där belopp inte kan eller inte förväntas kunna återvinnas behöver specificeras.

(10)

I syfte att minska de bördor som läggs på medlemsstaterna genom deras meddelandeskyldighet och öka effektiviteten, bör minimigränsen höjas för vilka fall av oegentligheter som medlemsstaterna är skyldiga att meddela och undantagen från meddelandeskyldigheten definieras.

(11)

Förordning (EG) nr 1831/94 bör tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1386/2002 av den 29 juli 2002 om genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr 1164/94 beträffande förvaltnings- och kontrollsystemen och förfarandet för finansiella korrigeringar rörande stöd från sammanhållningsfonden (6).

(12)

Det är viktigt att beakta de skyldigheter som härrör från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (7) och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (8).

(13)

Omräkningskurser bör fastställas för de medlemsstater som inte ingår i euroområdet.

(14)

Förordning (EG) nr 1831/94 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1831/94 skall ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel skall införas som artikel 1a:

”Artikel 1a

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

oegentlighet: Varje överträdelse av en bestämmelse i gemenskapsrätten som är följden av en handling eller en underlåtenhet av en ekonomisk aktör och som har lett eller skulle ha kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt för gemenskapernas allmänna budget genom att gemenskapsbudgeten belastas med en otillbörlig utgift.

2.

ekonomisk aktör: Alla fysiska och juridiska personer eller andra organ som deltar i genomförandet av en stödinsats med medel från fonden, med undantag för medlemsstaterna när de utövar sina befogenheter i egenskap av statsmakter.

3.

det första administrativa eller rättsliga konstaterandet: Den första skriftliga bedömningen, där en behörig myndighet, vare sig det är en administrativ eller en rättslig myndighet, på grundval av konkreta fakta sluter sig till att det föreligger en oegentlighet, utan att detta påverkar möjligheten att denna slutsats senare revideras eller dras tillbaka under det administrativa eller rättsliga förfarandets gång.

4.

misstanke om bedrägeri: Oegentligheter som ger upphov till ett administrativt eller rättsligt förfarande på nationell nivå i syfte att fastställa en uppsåtlig handling, särskilt oegentligheter som är att betrakta som bedrägerier i den mening som avses i artikel 1.1 a i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.

5.

konkurs: Insolvensförfaranden i den mening som avses i artikel 2 a i rådets förordning (EG) nr 1346/2000 (9)”.

2.

Artikel 2 skall utgå.

3.

Artikel 3.1 skall ersättas med följande:

”1.   Efter varje kvartal skall de stödmottagande medlemsstaterna inom en tidsfrist på två månader underrätta kommissionen om alla fall av oegentligheter som har givit upphov till ett första administrativt eller rättsligt konstaterande. För detta ändamål skall de alltid lämna detaljerad information om följande:

a)

Vilket projekt eller vilken åtgärd som berörs, med uppgift om projektnummer eller CCI-nummer (gemensam identifieringskod).

b)

Vilken bestämmelse som har överträtts.

c)

Datum för och källan till den första information som har lett till misstankar om att det förekommer en oegentlighet.

d)

Vilka metoder som har används för att begå oegentligheten.

e)

I förekommande fall uppgift om huruvida denna metod leder till misstankar om bedrägeri.

f)

På vilket sätt oegentligheten har upptäckts.

g)

I förekommande fall vilka medlemsstater och tredjeländer som berörs.

h)

Vid vilken tidpunkt eller under vilken tidsperiod som oegentligheten har begåtts.

i)

Vilka nationella myndigheter eller organ som har fastställt oegentligheten och vilka myndigheter som har ansvar för den administrativa eller rättsliga uppföljningen av ärendet.

j)

Datum för det första administrativa eller rättsliga konstaterandet av oegentligheten.

k)

Vilka fysiska och juridiska personer som är inblandade eller andra organ som deltar, med undantag av de fall där dessa uppgifter på grund av de ifrågavarande oegentligheternas karaktär inte skulle vara till gagn för kampen mot oegentligheterna.

l)

Det totala beloppet på den budget som har anslagits för projektet eller åtgärden i fråga och samfinansieringens fördelning mellan gemenskapsmedel, nationella och privata medel.

m)

Vilket belopp som berörs av oegentligheten och hur detta belopp fördelar sig mellan gemenskapsmedel, nationella och privata medel; om inga utbetalningar av offentliga medel har gjorts till de personer eller andra organ som avses i punkt k, uppgift om vilka belopp som skulle ha betalats ut felaktigt om oegentligheten inte hade konstaterats.

n)

Uppgift om huruvida betalningarna har ställts in och om möjligheterna till återvinning.

o)

Typen av otillbörlig utgift.

Med avvikelse från vad som sägs i första stycket behöver följande fall inte rapporteras:

De fall där den enda oegentligheten består i att en åtgärd som samfinansieras med medel från gemenskapsbudgeten inte har kunnat genomföras eller delvis inte har kunnat genomföras på grund av att implementeringsorganet eller den slutliga stödmottagaren har gått i konkurs. De oegentligheter som föregår en konkurs och alla misstankar om bedrägerier skall emellertid alltid rapporteras.

Fall som implementeringsorganet eller den slutliga stödmottagaren, antingen före eller efter beviljandet av det offentliga bidraget, har rapporterat till den förvaltande myndigheten, om rapporteringen har skett på eget initiativ eller innan den behöriga myndigheten har uppmärksammat omständigheterna.

Fall där den förvaltande myndigheten fastställer att det har begåtts ett fel i fråga om det finansierade projektets rätt till bidrag och korrigerar felet före utbetalningen av det offentliga bidraget.”

4.

Artikel 5 skall ändras på följande sätt:

a)

I artikel 1 skall andra stycket ersättas med följande:

”De stödmottagande medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om administrativa avgöranden eller domstolsavgöranden eller de centrala delarna i sådana beslut rörande avslutandet av sådana avgöranden, och särskilt ange om de omständigheter som konstaterats ger upphov till misstankar om bedrägerier.”

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Om en stödmottagande medlemsstat anser att ett belopp inte kan eller inte förväntas kunna återvinnas i sin helhet skall den i en särskild rapport informera kommissionen om det belopp som inte återvunnits och skälen till varför beloppet enligt medlemsstatens mening bör bäras av gemenskapen eller av medlemsstaten.

Denna information skall vara tillräckligt detaljerad för att ge kommissionen möjlighet att snarast möjligt, efter samråd med myndigheterna i de berörda medlemsstaterna, bedöma vem som skall bära de finansiella konsekvenserna i enlighet med artikel 12.1 tredje strecksatsen i förordning (EG) nr 1164/94.

Informationen skall minst innehålla följande inslag:

a)

Uppgift om datum för den senaste utbetalningen till implementeringsorganet eller den slutliga stödmottagaren.

b)

En kopia av betalningskravet.

c)

I förekommande fall, en handling som styrker implementeringsorganets eller den slutliga stödmottagarens insolvens.

d)

En översikt över vilka åtgärder som medlemsstaten har vidtagit för att återvinna de berörda beloppen och vilka datum dessa åtgärder har vidtagits.”

5.

Följande artikel skall införas som artikel 6a:

”Artikel 6a

De upplysningar som krävs enligt artiklarna 3 och 4 samt artikel 5.1 skall i möjligaste mån överföras på elektronisk väg, genom en säker förbindelse och med hjälp av den modul som kommissionen har ställt till förfogande för detta ändamål.”

6.

Följande artikel skall införas som artikel 8a:

”Artikel 8a

Kommissionen får använda alla allmänna eller praktiska upplysningar som medlemsstaterna tillhandahåller enligt denna förordning för att genomföra riskanalyser med hjälp av lämpliga IT-hjälpmedel och för att på grundval av den information som tillhandahållits utarbeta rapporter och varningssystem för att bättre kunna hantera de identifierade riskerna.”

7.

Artikel 10.3 skall ersättas med följande:

”3.   Kommissionen och medlemsstaterna skall, när de behandlar personuppgifter i enlighet med den här förordningen, sörja för att bestämmelserna om skyddet av dessa uppgifter på gemenskapsnivå och nationell nivå respekteras, särskilt de som anges i direktiv 95/46/EG och i förekommande fall i förordning (EG) nr 45/2001.”

8.

Artikel 12 skall ersättas med följande:

”Artikel 12

1.   Om oegentligheterna avser belopp som belastar gemenskapsbudgeten med mindre än 10 000 euro, skall medlemsstaterna endast lämna in de upplysningar som anges i artiklarna 3 och 5 om kommissionen uttryckligen har begärt detta.

2.   De stödmottagande medlemsstater som inte har antagit euron som sin nationella valuta den dag en oegentlighet konstateras skall räkna om beloppet på de berörda utgifterna från sin nationella valuta till euro. Som omräkningskurs skall användas kommissionens växelkurs för euron för den månad under vilken utgiften bokfördes eller skulle ha bokförts i räkenskaperna för betalningsmyndigheten för det berörda operativa programmet. Denna omräkningskurs publiceras varje månad på kommissionens webbplats.”

Artikel 2

Artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/94 kommer att fortsätta tillämpas i den form som gällde innan denna förordning trädde i kraft på de fall som gäller mindre belopp än 10 000 euro och som anmäls före den 28 februari 2006.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2005.

På kommissionens vägnar

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EGT L 130, 25.5.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EUT L 191, 27.7.2004, s. 9.

(3)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

(4)  EGT C 316, 27.11.1995, s. 49.

(5)  EGT L 178, 12.7.1994, s. 43. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2035/2005 (EUT L 328, 15.12.2005, s. 8).

(6)  EGT L 201, 31.7.2002, s. 5.

(7)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(9)  EGT L 160, 30.6.2000, s. 1. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.