Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

23.10.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 279/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1233/2007

av den 22 oktober 2007

om ändring av förordning (EG) nr 885/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (1), särskilt artikel 42, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 1290/2005 ska Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) genom delad förvaltning endast finansiera utgifter som betalas i enlighet med gemenskapsrätten. Belopp som medlemsstaterna felaktigt betalar ut och som inte beror på oegentligheter i den mening som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (2), utan på fel som har begåtts av de nationella förvaltningarna, har inte betalats ut i enlighet med gemenskapsrätten och bör därför uteslutas från finansiering genom gemenskapsbudgeten. Av det skälet bör sådana felaktigt utbetalda belopp uteslutas ur utbetalningsställenas årsräkenskaper om de inte har återvunnits av medlemsstaterna i slutet av det räkenskapsår då de upptäcktes. Följaktligen bör sådana utbetalningar inte heller ingå i de tabeller som fastställs i bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 (3).

(2)

Enligt artikel 32.3 i förordning (EG) nr 1290/2005 ska medlemsstaterna när de lämnar in årsräkenskaperna överlämna en sammanfattande redovisning till kommissionen av de förfaranden för återkrav som har inletts. I redovisningen ska medlemsstaterna särskilt ange de belopp som inte har drivits in inom fastställda tidsfrister samt de belopp för vilka man har beslutat att inte fullfölja indrivningen. För att underlätta kommissionens avslutande av utbetalningsställenas räkenskaper, bör räkenskaperna innehålla det totala belopp som ska bäras av gemenskapsbudgeten och det totala belopp som ska bäras av medlemsstatens budget i enlighet med, för EGFJ, artikel 32.5 första stycket och, för EJFLU, artikel 33.8 första stycket i förordning (EG) nr 1290/2005, liksom det totala belopp som ska bäras av gemenskapens budget i enlighet med, för EGFJ, artikel 32.6, och, för EJFLU, artikel 33.7 i förordning (EG) nr 1290/2005.

(3)

För redovisningsändamål bör medlemsstaterna åläggas att i samband med årsräkenskaperna överlämna uppgifter till kommissionen om sådana belopp som ska återkrävas som inte beror på fel som har begåtts av de nationella förvaltningarna eller på oegentligheter som har begåtts av stödmottagarna, t.ex. belopp som ska återkrävas till följd av de minskningar eller uteslutningar som tillämpas när tvärvillkoren inte är uppfyllda. Därför bör det läggas till en mall för den tabell som ska innehålla de nödvändiga uppgifterna.

(4)

Vissa hänvisningar beträffande informationssystemens säkerhet bör uppdateras till följd av de förändringar som har skett i det avseendet.

(5)

Mot bakgrund av de erfarenheter som har gjorts i samband med tillämpningen av bilaga III bör den bilagan förenklas.

(6)

Förordning (EG) nr 885/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för jordbruksfonderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 885/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Årsräkenskapernas innehåll

De årsräkenskaper som avses i artikel 8.1 c iii i förordning (EG) nr 1290/2005 skall innehålla följande:

a)

Avsättningen av inkomster enligt artikel 34 i förordning (EG) nr 1290/2005.

b)

Utgifterna för EGFJ, efter avdrag av alla felaktigt utbetalda belopp som inte har drivits in vid räkenskapsårets slut, utom de belopp som anges i led h, med eventuella dithörande räntor, summerade per post och delpost i gemenskapens budget.

c)

Utgifterna för EJFLU, per program och åtgärd. Vid programmets slut skall alla felaktigt utbetalda belopp som inte har drivits in, utom de belopp som anges i led h, med eventuella dithörande räntor, dras av från utgifterna för räkenskapsåret i fråga.

d)

Uppgifter om utgifter och avsättning av inkomster, eller bekräftelse på att uppgifter om varje transaktion finns registrerade i en datafil som står till kommissionens förfogande.

e)

En tabell över avvikelser per post och delpost eller, i EJFLU:s fall, per program och åtgärd, mellan de utgifter och den avsättning av inkomster som deklarerats i årsräkenskaperna och de som deklarerats för samma period i de handlingar som avses i artikel 4.1 c i kommissionens förordning (EG) nr 883/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 i fråga om utbetalningsställenas bokföring, sammanställning av utgifter och intäkter samt villkoren för återförande av utgifter inom EGFJ och EJFLU (4), när det gäller EGFJ, och i artikel 16.2 i den förordningen, när det gäller EJFLU; varje sådan avvikelse skall förklaras.

f)

En separat angivelse av de belopp som skall bäras av den berörda medlemsstaten respektive gemenskapen i enlighet med artikel 32.5 första stycket och artikel 32.6 i förordning (EG) nr 1290/2005.

g)

En separat angivelse av de belopp som skall bäras av den berörda medlemsstaten respektive gemenskapen i enlighet med artikel 33.8 första stycket och artikel 33.7 i förordning (EG) nr 1290/2005.

h)

En tabell över de felaktigt utbetalda belopp som skall återkrävas vid räkenskapsårets slut till följd av oegentligheter i den mening som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 (5), med eventuella dithörande påföljder och räntor, enligt mallen i bilaga III till den här förordningen.

i)

Ett utdrag ur fordringsliggaren över de belopp som skall återkrävas och krediteras antingen EGFJ eller EJFLU, utom de belopp som anges i leden b, c och h, med eventuella dithörande påföljder och räntor, enligt mallen i bilaga IIIa.

j)

En sammanfattning av interventionsåtgärder samt en redogörelse för befintliga lagers omfattning och lokalisering vid räkenskapsårets slut.

k)

En bekräftelse på att detaljuppgifter om varje förändring av interventionslager finns registrerad hos utbetalningsstället.

2.

Bilaga I ska ändras enligt bilaga I till denna förordning.

3.

Bilaga III ska ersättas med bilaga II till denna förordning.

4.

Bilaga III till denna förordning skall föras in som bilaga IIIa.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.1, 1.3 och 1.4 ska tillämpas från och med den 16 oktober 2007 med avseende på räkenskapsåret 2008 och följande år.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 oktober 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 378/2007 (EUT L 95, 5.4.2007, s. 1).

(2)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

(3)  EUT L 171, 23.6.2006, s. 90.

(4)  EGT L 171, 23.6.1996, s. 1.

(5)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.”


BILAGA I

Punkt 3 B i bilaga I till förordning (EG) nr 885/2006 ska ändras på följande sätt:

a)

Första meningen ska ersättas med följande:

”Säkerheten hos informationssystem skall baseras på de kriterier som fastställts i någon av följande internationellt godkända standarder, i en version som är tillämplig under det berörda räkenskapsåret:”

b)

Led i ska ersättas med följande:

”i)

International Standards Organisation 27002: Code of practice for Information Security management (ISO),”


BILAGA II

”BILAGA III

Mall för den tabell som avses i artikel 6 h

Medlemsstaterna skall för varje utbetalningsställe tillhandahålla de uppgifter som avses i artikel 6 h genom att använda följande tabell:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

(l + m + n + o)

u

Utbetalningsställe

Fond

(hänvisning till förordning 1290/2005, artikel 3 eller 4)

Räkenskapsår n

Valutaenhet

Ärendets identifikationsnummer

Eventuell ECR-identifikation (1)

Har ärendet förts in i fordringsliggaren?

Mottagarens identifikation

Har programmet avslutats?

(endast för EJFLU)

Räkenskapsår för första konstaterandet av oegentligheter

Omfattas av rättsligt förfarande

Ursprungligt belopp som skall återkrävas

Totalt korrigerat belopp

(hela återkravsperioden)

Totalt indrivet belopp

(hela återkravsperioden)

Belopp som förklarats oindrivbara

Räkenskapsår då beloppet förklarades oindrivbart

Skäl för oindrivbarhet

Korrigerat belopp

(för räkenskapsår n)

Indrivet belopp

(för räkenskapsår n)

Belopp som håller på att drivas in

Belopp som skall krediteras gemenskapsbudgeten

3/4

j/n

j/n

3/4

j/n

j/n

3/4

j/n

j/n

3/4

j/n

j/n

Totalt


(1)  Detta avser den unika identifikationsbeteckningen för ärenden som anmäls enligt rådets förordning (EG) nr 1848/2006 (EUT L 355, 15.12.2006, s. 56).”


BILAGA III

”BILAGA IIIa

Mall som avses i artikel 6 i

Andra utestående belopp i fordringsliggaren som skall krediteras EGFJ och EJFLU

Medlemsstaterna skall för varje utbetalningsställe tillhandahålla de uppgifter som avses i artikel 6 i. De skall använda följande tabell:

a

b

c

d

e

f

g

h

Utbetalningsställe

Fond

Valutaenhet

Saldo

15 oktober n-1

Nya ärenden

(år n)

Totala återkrav

(år n)

Totala korrigeringar inklusive oindrivbara belopp

(år n)

Belopp som skall drivas in

15 oktober n”