Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

29.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 311/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1396/2007

av den 28 november 2007

om rättelse av kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (1), särskilt artikel 51.4, artikel 74.4 och artikel 91, och

av följande skäl:

(1)

På grund av ett administrativt fel vid antagandet av kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 (2) fastställdes den procentsats av stödet som får betalas ut efter det att de administrativa kontrollerna har avslutats till 70 % i stället för de 75 % som ursprungligen avsågs.

(2)

Förordning (EG) nr 1975/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

Den åtgärd som föreskrivs i denna förordning är förenlig med yttrandet från kommittén för landsbygdsutveckling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I första meningen i artikel 9.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 1975/2006 ska ”70 %” ersättas med ”75 %”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas på gemenskapens stöd för den programperiod som börjar den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 november 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2012/2006 (EUT L 384, 29.12.2006, s. 8).

(2)  EUT L 368, 23.12.2006, s. 74.