Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

7.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1437/2007

av den 26 november 2007

om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37.2 tredje stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

När interventioner genomförs utan att ett belopp per enhet fastställs inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaderna, bör det fastställas tillämpningsföreskrifter, särskilt när det gäller metoden att fastställa vilka belopp som ska finansieras, finansieringen av utgifter som uppstår till följd av att medel öronmärks för att köpa in produkter och finansieringen av utgifter som uppstår vid lagring samt, i tillämpliga fall, bearbetning.

(2)

Med tanke på arten av de åtgärder och program som omfattas av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (2), bör det föreskrivas att Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) i exceptionella och välmotiverade fall får finansiera administrativa kostnader och personalkostnader i samband med att dessa åtgärder och program genomförs.

(3)

I förordning (EG) nr 1290/2005 (3) fastställs det förfarande som kommissionen ska följa när den fattar beslut om en minskning eller ett tillfälligt inställande av månadsbetalningarna liksom det förfarande som ska följas när beslut fattas om en minskning eller ett inställande av mellanliggande betalningar.

(4)

Enligt förordning (EG) nr 1290/2005 ska kommissionen fatta beslut om vilka belopp som ska undantas från gemenskapsfinansiering om den konstaterar att sådana utgifter inte har betalats enligt gemenskapsreglerna. I det förfarande som leder till att belopp undantas från gemenskapsfinansiering lämnar kommissionen rekommendationer till den berörda medlemsstaten om hur gemenskapslagstiftningen ska tillämpas för att råda bot på situationen. Om medlemsstaten inte följer dessa rekommendationer fattar kommissionen beslut om att utgifterna ska undantas. Därutöver kan det i vissa fall konstateras att dessa rekommendationer inte kommer att eller inte kan genomföras inom en snar framtid.

(5)

Under dessa omständigheter ger möjligheten att tillfälligt ställa in eller minska månadsbetalningar eller mellanliggande betalningar enligt de nuvarande bestämmelserna i förordning (EG) nr 1290/2005 inte tillräckligt skydd för gemenskapens ekonomiska intressen. I det här avseendet bör det införas ett nytt förfarande som gör det möjligt för kommissionen att i specifika situationer ställa in eller minska utbetalningarna på ett mer verkningsfullt sätt.

(6)

Ett tillfälligt inställande eller en minskning i förväg av utbetalningarna inom jordbruksområdet kan få allvarliga ekonomiska följder för den aktuella medlemsstaten. Vidare har medlemsstaten endast begränsade möjligheter att försvara sin ståndpunkt gentemot kommissionen jämfört med förhållandet vid förfarandet för beslut om kontroll av överensstämmelse. Av dessa skäl bör det nya förfarandet för tillfälligt inställande eller minskning av utbetalningarna användas endast om en eller flera av nyckelkomponenterna i det aktuella nationella kontrollsystemet inte existerar eller inte fungerar på grund av brister som är bestående eller allvarliga.

(7)

Det bör klargöras under vilka förhållanden en utgiftsdeklaration för en mellanliggande utbetalning från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) är ogiltig.

(8)

Enligt rådets förordning (EEG) nr 4045/89 av den 21 december 1989 om medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (4), krävs det av medlemsstaterna att de under tiden den 1 juli år n + 1 till och med den 30 juni år n + 2 ska genomföra efterhandskontroller av vissa utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken under år n. Rapporten till kommissionen om kontrollerna under den perioden behöver inte lämnas in förrän vid utgången av år n + 2.

(9)

Den tidsbegränsning för kontrollen av överensstämmelse som fastställs i förordning (EG) nr 1290/2005 gör det i praktiken omöjligt för kommissionen att fatta beslut om undantag från gemenskapsfinansiering om en medlemsstat inte fullgör sina kontrollskyldigheter enligt förordning (EEG) nr 4045/89. För att hantera detta problem bör tidsbegränsningen inte gälla vid underlåtenhet att fullgöra kontrollskyldigheterna enligt förordning (EEG) nr 4045/89, under förutsättning att kommissionen vidtar åtgärder med anledning av medlemsstatens rapport senast 12 månader efter det att rapporten har kommit in.

(10)

Eftersom medlemsstaterna inte behöver underrätta kommissionen om hur de har beslutat eller avser att använda det innehållna beloppet eller att ändra finansieringsplanen för det berörda landsbygdsutvecklingsprogrammet, bör den tillämpliga bestämmelsen i förordning (EG) nr 1290/2005 utgå.

(11)

För att anpassa övergångsreglerna för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket till de nya bestämmelser som gäller för nästa programplaneringsperiod för strukturfonderna, bör förordning (EG) nr 1290/2005 ändras i linje med rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (5).

(12)

Det behövs ett klargörande i fråga om den rättsliga grunden vid antagande av tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1290/2005. Kommissionen bör bl.a. kunna anta tillämpningsföreskrifter när det gäller offentliggörande av information om stödmottagare inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, när det gäller interventioner där inget belopp per enhet har fastställts i en gemensam organisation av marknaden samt när det gäller anslag som förs över för att finansiera direktstöd till jordbrukare enligt den gemensamma jordbrukspolitiken.

(13)

Vid revideringen av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (6) infördes bestämmelserna om att mottagarna av medel ur budgeten årligen i efterhand ska offentliggöras med syftet att genomföra Europeiska öppenhetsinitiativet. Detta offentliggörande ska ske via sektorsspecifika förordningar. Både EGFJ och EJFLU ingår i Europeiska gemenskapernas allmänna budget och finansierar utgifter i delad förvaltning mellan medlemsstaterna och gemenskapen. Det bör därför fastställas regler för offentliggörande av uppgifter om mottagare av stöd från dessa fonder. Medlemsstaterna bör i det syftet se till att det varje år i efterhand offentliggörs uppgifter om stödmottagare och om de belopp som varje stödmottagare fått från var och en av dessa fonder.

(14)

Genom att denna information görs tillgänglig för allmänheten ökar insynen i hur gemenskapens medel används i den gemensamma jordbrukspolitiken, och därigenom förbättras även den sunda ekonomiska förvaltningen av fonderna, särskilt genom att den offentliga kontrollen av medelsanvändningen stärks. Med hänsyn till de eftersträvade målens stora betydelse är det motiverat, med hänsyn till proportionalitetsprincipen och kraven på skydd av personuppgifter, att föreskriva offentliggörande av relevant information, eftersom detta inte går utöver vad som är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle och för att förebygga oegentligheter. Med hänsyn till Europeiska datatillsynsmannens yttrande av den 10 april 2007 (7) är det lämpligt att föreskriva att stödmottagarna från fonder ska informeras om att dessa uppgifter får offentliggöras och att de får behandlas av utrednings- och revisionsorgan.

(15)

Förordning (EG) nr 1290/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1290/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3 ska följande punkt läggas till:

”3.   I de fall där det inom ramen för en gemensam organisation av marknaden inte fastställs något belopp per enhet vid en intervention ska EGFJ finansiera den aktuella åtgärden på grundval av schablonbelopp som är enhetliga inom hela gemenskapen, särskilt när det gäller medel som härrör från medlemsstaterna och som används för uppköp av produkter, materiella transaktioner i samband med lagring och, i förekommande fall, bearbetning av interventionsprodukter.

Kostnaderna ska beräknas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 41.3.”

2.

I artikel 13 ska följande stycke läggas till:

”I exceptionella och välmotiverade fall ska det första stycket inte gälla åtgärder och program som omfattas av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (8).

3.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 17a

Minskningar och tillfälligt inställande av månadsbetalningar i särskilda fall

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17 får kommissionen i enlighet med punkterna 2 och 3 i den här artikeln besluta om att minska eller tillfälligt ställa in de månadsbetalningar som avses i artikel 14 för en period som ska fastställas i beslutet och som inte får överskrida 12 månader men som kan förlängas för ytterligare perioder som inte överskrider 12 månader om villkoren i punkt 2 i den här artikeln även fortsättningsvis är uppfyllda.

2.   Månadsbetalningarna får minskas eller tillfälligt ställas in om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)

En eller flera av nyckelkomponenterna i det aktuella nationella kontrollsystemet existerar inte eller fungerar inte på grund av brister som är bestående eller allvarliga.

b)

De brister som nämns i led a är av fortlöpande natur och har lett till minst två beslut enligt artikel 31 genom vilka finansiering av utgifter från den berörda medlemsstaten undantagits från gemenskapsfinansieringen.

c)

Kommissionen har konstaterat att den berörda medlemsstaten inte har genomfört kommissionens rekommendationer för att råda bot på situationen och inte kommer att göra det inom den närmaste framtiden.

3.   Innan kommissionen fattar det beslut som avses i punkt 1 ska den underrätta den berörda medlemsstaten om sin avsikt att göra detta och uppmana medlemsstaten att vidta åtgärder inom en tidsfrist som kommissionen ska fastställa med hänsyn till problemets allvar, men som i allmänhet inte får vara kortare än 30 dagar.

Den procentsats som ska gälla vid minskningen eller det tillfälliga inställandet av månadsbetalningarna ska vara samma procentsats som kommissionen har beslutat om i det senaste beslut som avses i punkt 2 b. Den ska tillämpas på de relevanta utgifter som betalats av det utbetalningsställe där de brister som nämns i punkt 2 a förekommer.

4.   Minskningen eller det tillfälliga inställandet ska inte fortsätta om villkoren i punkt 2 inte längre är uppfyllda. Kontrollen av överensstämmelse enligt artikel 31 ska inte påverkas.”

4.

Artikel 26.4 ska ersättas med följande:

”4.   Om ett av kraven enligt punkt 3 inte är uppfyllt ska kommissionen snarast underrätta det godkända utbetalande organet och samordningsorganet, när ett sådant har utsetts. Om ett av de krav som fastställs i punkt 3 a eller 3 c inte uppfylls ska utgiftsdeklarationen vara ogiltig.”

5.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 27a

Minskningar och tillfälligt inställande av mellanliggande betalningar i specifika fall

Artikel 17a ska även gälla för tillfälligt inställande och minskningar av de mellanliggande betalningar som avses i artikel 26.”

6.

I artikel 31.5 ska följande läggas till:

”c)

av underlåtenhet från medlemsstaternas sida att fullgöra sina skyldigheter enligt rådets förordning (EEG) nr 4045/89 av den 21 december 1989 om medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (9), under förutsättning att kommissionen skriftligen underrättar medlemsstaten om resultatet av sina kontroller inom 12 månader från det att medlemsstatens rapport om kontroll av de berörda utgifterna har kommit in.

7.

I artikel 33.4 ska andra stycket utgå.

8.

Artikel 40.1 ska ersättas med följande:

”1.   Med avvikelse från artiklarna 31.2, 32.4 och 37.1 i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (10) ska delbelopp som anslagits till stöd som medfinansieras av garantisektionen vid EUGFJ och som kommissionen har godkänt mellan den 1 januari 2000 och den 31 december 2006, för vilka attesterade utgiftsdeklarationer om utgifter som faktiskt har betalats, slutrapporten om genomförandet och den deklaration som avses i artikel 38.1 f i den förordningen inte har sänts till kommissionen inom 15 månader efter slutdatumet för utgiftens stödberättigande enligt beslutet om beviljande av bidrag från fonderna, automatiskt återtas av kommissionen senast sex månader efter den tidsfristen, varvid felaktigt utbetalade belopp ska återbetalas.

9.

Artikel 42 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

Villkoren för godkännande av utbetalande organ, för det särskilda godkännandet av samordningsorganen, för deras respektive funktioner, för nödvändig information och för hur denna ska överföras eller ställas till kommissionens förfogande.”

b)

Följande punkter ska införas:

”8a.

Tillämpningsföreskrifter för finansiering och redovisning av interventioner i form av offentlig lagring och om andra utgifter som finansieras av EGFJ och EJFLU.

8b.

Tillämpningsföreskrifter för offentliggörande av uppgifter om stödmottagare enligt artikel 44a, och praktiska aspekter rörande skyddet av enskilda i samband med att deras personuppgifter behandlas i enlighet med de principer som fastställs i gemenskapslagstiftningen om uppgiftsskydd. Dessa bestämmelser ska särskilt säkerställa att de som tar emot medel ska informeras om att dessa uppgifter får offentliggöras och att de får behandlas av utrednings- och revisionsorgan för att skydda gemenskapens ekonomiska intressen, inklusive om den tidpunkt då denna information ska äga rum.

8c.

Villkor och tillämpningsföreskrifter för anslag som förts över i enlighet med artikel 149.3 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 för att finansiera de utgifter som avses i artikel 3.1 c i den här förordningen.”

10.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 44a

Offentliggörande av stödmottagare

I enlighet med artikel 53b.2 d i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 ska medlemsstaterna sörja för att det årligen i efterhand ska offentliggöras uppgifter om stödmottagare från EGFJ och EJFLU och om de belopp som varje stödmottagare fått från var och en av dessa fonder.

Offentliggörandet ska minst innehålla

a)

för EGFJ, beloppet uppdelat på direktstöd i den mening som avses i artikel 2 d i förordning (EG) nr 1782/2003 och på andra utgifter.

b)

för EJFLU, den totala offentliga finansieringen för varje stödmottagare.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.3 och 1.5 ska tillämpas från och med den 1 juli 2008.

Artikel 1.6 ska tillämpas i fråga om de rapporter från medlemsstaterna som kommissionen erhållit efter den 1 januari 2008 med undantag av alla utgifter som verkställts av medlemsstaterna före budgetåret 2006.

Artikel 1.10 ska för EGFJ gälla för utgifter som uppstår från och med den 16 oktober 2007 och för EJFLU för utgifter som uppstår från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2007.

På rådets vägnar

J. SILVA

Ordförande


(1)  Yttrande av den 11 oktober 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/965/EG (EUT L 397, 30.12.2006, s. 22).

(3)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 378/2007 (EUT L 95, 5.4.2007, s. 1).

(4)  EGT L 388, 30.12.1989, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2154/2002 (EGT L 328, 5.12.2002, s. 4).

(5)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 25. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1989/2006 (EUT L 411, 30.12.2006, s. 6).

(6)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).

(7)  EUT C 134, 16.6.2007, s. 1.

(8)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/965/EG (EUT L 397, 30.12.2006, s. 22).”

(9)  EGT L 388, 30.12.1989, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2154/2002 (EGT L 328, 5.12.2002, s. 4).”

(10)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1198/2006, (EUT L 223, 15.8.2006, s. 1).”