Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

20.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 336/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1445/2007

av den 11 december 2007

om fastställande av gemensamma regler för rapporteringen av grunduppgifter om köpkraftspariteter och för beräkningen och spridningen av dessa

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

För att direkt kunna jämföra volymen på medlemsstaternas bruttonationalprodukt (BNP) är det mycket viktigt att gemenskapen har köpkraftspariteter som eliminerar prisnivåskillnaderna mellan medlemsstaterna.

(2)

Gemenskapens köpkraftspariteter måste utarbetas enligt en harmoniserad metod, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (3), i vilken ramar för upprättandet av nationalräkenskaper i medlemsstaterna fastställs.

(3)

Medlemsstaterna uppmanas att ta fram uppgifter om regionala köpkraftspariteter.

(4)

I rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (4) fastställs att regioner som är berättigade till stöd från strukturfonderna enligt konvergensmålet ska utgöras av regioner som motsvarar nivå 2 i nomenklaturen för statistiska territoriella enheter i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) (5). BNP per capita för sådana regioner, mätt i köpkraftspariteter och beräknad på grundval av gemenskapsuppgifter för perioden 2000–2002, är lägre än 75 % av BNP-genomsnittet för EU-25 under samma referensperiod. I avsaknad av regionala köpkraftspariteter bör nationella köpkraftspariteter användas vid upprättandet av förteckningen över de regioner som kan vara berättigade till stöd ur strukturfonderna. Nationella köpkraftspariteter kan också användas för att avgöra storleken på de anslag som bör beviljas varje region.

(5)

I förordning (EG) nr 1083/2006 fastställs att de medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden ska utgöras av medlemsstater vilkas bruttonationalinkomst (BNI) per capita, mätt i köpkraftspariteter och beräknad på grundval av uppgifter för gemenskapen för perioden 2001–2003, är lägre än 90 procent av BNI-genomsnittet för EU-25 och som har upprättat ett program i syfte att uppfylla villkoren avseende ekonomisk konvergens enligt artikel 104 i fördraget.

(6)

I artikel 1 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, som återfinns i förordning (EEG, Euratom, EKSG nr 259/68 (6) (nedan kallade ”tjänsteföreskrifterna”) fastställs att med avseende på den översyn som föreskrivs i artikel 65.1 i tjänsteföreskrifterna ska kommissionen (Eurostat) varje år före utgången av oktober utarbeta en rapport om förändringarna av levnadskostnaderna i Bryssel, den ekonomiska pariteten mellan Bryssel och vissa orter i medlemsstaterna samt utvecklingen av köpkraften för lönerna för tjänstemän i nationella centralförvaltningar.

(7)

Kommissionen (Eurostat) samlar redan årligen in grunduppgifter om köpkraftspariteter från medlemsstaterna på frivillig basis. Detta har kommit att bli en etablerad praxis i medlemsstaterna. Det krävs emellertid ett regelverk för att kunna säkerställa hållbar utveckling, framtagning och spridning av köpkraftspariteter.

(8)

Preliminära resultat bör, i enlighet med nuvarande praxis, tillhandahållas även i framtiden så att uppgifterna ska kunna hållas så aktuella som möjligt.

(9)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (7).

(10)

Kommissionen bör särskilt ges behörighet att anpassa definitionerna och justera basgrupperna i bilaga II och definiera kvalitetskriterier. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar eller komplettera denna förordning med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(11)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att fastställa gemensamma regler för rapportering av grunduppgifter om köpkraftspariteter och beräkning och spridning av dessa, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(12)

Kommittén för det statistiska programmet, som inrättats genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom (8), har tillfrågats i enlighet med artikel 3 i det beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Syftet med denna förordning är att fastställa gemensamma regler för rapportering av grunduppgifter om köpkraftspariteter samt för beräkning och spridning av dem.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   De grunduppgifter som ska lämnas ska vara de som krävs för att beräkna och kvalitetssäkra köpkraftspariteterna.

Dessa grunduppgifter ska omfatta priser, fördelning av BNP-utgiftsandelar och andra uppgifter som anges i bilaga I.

Uppgifterna ska samlas in med den lägsta frekvens som fastställs i bilaga I. Mer frekvent insamling bör endast ske i motiverade undantagsfall.

2.   Köpkraftspariteterna ska beräknas utifrån nationella årsmedelpriser för varor och tjänster baserat på grunduppgifter avseende medlemsstaternas ekonomiska territorium enligt det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (nedan kallat ”ENS 95”).

3.   Köpkraftspariteterna ska beräknas i enlighet med de basgrupper som anges i bilaga II, i enlighet med de relaterade BNP-klassificeringar som definieras i förordning (EG) nr 2223/96.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)

köpkraftspariteter: spatiala deflatorer och valutaomräknare som eliminerar effekterna av skillnader i prisnivåer mellan medlemsstater, och således gör det möjligt att göra volymjämförelser av BNP-komponenter och jämförelser av prisnivåer.

b)

köpkraftsstandard: den artificiella gemensamma referensvalutaenhet som används i Europeiska unionen för att uttrycka volymen av ekonomiska aggregat för spatiala jämförelser på ett sådant sätt att skillnaderna mellan ländernas prisnivåer elimineras.

c)

priser: de inköpspriser som betalas av slutanvändarna.

d)

utgiftsandelar: utgiftskomponenternas andel av BNP i löpande priser.

e)

basgrupp: den lägsta aggregeringsnivå för poster i BNP-fördelningen för vilken paritetstal beräknas.

f)

poster: varor eller tjänster som noggrant definierats för att användas vid prisundersökningar.

g)

faktiska och imputerade hyror: i den betydelse de har enligt kommissionens förordning (EG) nr 1722/2005 (9).

h)

löner och kollektiva avgifter: i den betydelse de har enligt rådets förordning (EG) nr 2223/96.

i)

tidsjusteringsfaktorer: faktorer som används för att omvandla de medelpriser som erhölls vid tidpunkten för undersökningen till årsmedelpriser.

j)

spatiala justeringsfaktorer: faktorer som används för att omvandla de medelpriser som erhölls från en eller flera platser inom medlemsstaternas ekonomiska territorium till nationella medelpriser.

k)

representativa poster: poster som är eller anses vara bland de viktigaste posterna som köps på den nationella marknaden, relativt de totala utgifterna inom en basgrupp.

l)

representativitetsindikatorer: markörer eller andra indikatorer som kännetecknar de poster som medlemsstaterna valt ut som representativa.

m)

likarepresentativitet: en egenskap som krävs av förteckningen över poster i en basgrupp varvid varje medlemsstat kan prismäta det antal representativa produkter som motsvarar produkternas heterogenitet och prisnivåer ingående i basgruppen samt utgifterna inom basgruppen.

n)

transitiv: en egenskap varvid en direkt jämförelse mellan två medlemsstater, vilka som helst, ger samma resultat som en indirekt jämförelse via vilken annan medlemsstat som helst.

o)

fel: användning av felaktiga grunduppgifter eller felaktig tillämpning av beräkningsmetoden.

p)

referensår: ett kalenderår som specifika årliga resultat refererar till.

q)

given jämförelsenorm: köpkraftspariteterna som beräknats mellan medlemsstaterna i en viss grupp medlemsstater bibehålls när resultaten därefter beräknas för en större grupp medlemsstater.

Artikel 4

Uppgifter och ansvarsområden

1.   Kommissionen (Eurostat) ska ansvara för att

a)

samordna rapporteringen av grunduppgifter,

b)

beräkna och offentliggöra köpkraftspariteterna,

c)

kvalitetssäkra köpkraftspariteterna i enlighet med artikel 7,

d)

utveckla och tillhandahålla metoder efter samråd med medlemsstaterna,

e)

säkerställa att medlemsstaterna får möjlighet att kommentera köpkraftsparitetsresultaten innan de offentliggörs och att vederbörlig hänsyn tas till dessa kommentarer, och

f)

ta fram och sprida den metodhandbok som avses i punkt 1.1 i bilaga I.

2.   Medlemsstaterna ska vid rapporteringen av grunduppgifter följa det förfarande som anges i bilaga I.

När granskningen av uppgifterna enligt punkt 5.2 i bilaga I avslutats ska medlemsstaterna inom en månad skriftligen godkänna de undersökningsresultat för vilka de ansvarar.

Medlemsstaterna ska godkänna uppgiftsinsamlingsmetoden och kontrollera uppgifternas rimlighet, inbegripet enskilda grunduppgifter som lämnas av kommissionen (Eurostat).

Artikel 5

Överföring av grunduppgifter

1.   Medlemsstaterna ska överföra de grunduppgifter som anges i bilaga I till kommissionen (Eurostat) i enlighet med gällande gemenskapsbestämmelser om överföring av uppgifter.

2.   Grunduppgifterna i bilaga I ska överföras i det tekniska format och inom de tidsfrister som anges i bilagan i fråga.

3.   Om kommissionen (Eurostat) förser medlemsstaterna med enskilda grunduppgifter, ska kommissionen överföra en metodredovisning som gör det möjligt för medlemsstaterna att kontrollera uppgifternas rimlighet.

Artikel 6

Statistiska enheter

1.   De grunduppgifter som anges i bilaga I ska erhållas från statistiska enheter enligt rådets förordning (EEG) nr 696/93 (10) eller från andra källor som tillhandahåller uppgifter som uppfyller de kvalitetskrav som anges i punkt 5.1 i bilaga I. Medlemsstaterna ska när de överför uppgifterna, informera kommissionen om typen av statistisk enhet eller källan.

2.   De statistiska enheter som medlemsstaterna ålägger att lämna uppgifter eller medverka vid uppgiftsinsamlingen ska tillåta kontroll av de priser som faktiskt tagits ut och ge sanna och kompletta uppgifter vid den tidpunkt då det begärs.

Artikel 7

Kvalitetskriterier och kvalitetskontroll

1.   Kommissionen (Eurostat) och medlemsstaterna ska upprätta ett system för kvalitetskontroll som grundar sig på rapporter och utvärderingar i enlighet med punkt 5.3 i bilaga I.

2.   Medlemsstaterna ska på kommissionens (Eurostat) begäran överföra alla uppgifter som krävs för att utvärdera kvaliteten i de grunduppgifter som anges i bilaga I.

Medlemsstaterna ska också förse kommissionen (Eurostat) med detaljerade uppgifter om och orsakerna till eventuella ändringar i de metoder som använts och eventuella avsteg från den metodhandbok som anges i bilaga I.

3.   Medlemsstaterna ska förse kommissionen (Eurostat) med kvalitetsrapporter om de undersökningar som de ansvarar för i enlighet med punkt 5 i bilaga I.

4.   Gemensamma kriterier som kvalitetskontrollen grundar sig på och kvalitetsrapporternas struktur i enlighet med punkt 5.3 i bilaga I ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

Artikel 8

Tidsintervall

Kommissionen (Eurostat) ska beräkna köpkraftspariteter för varje kalenderår.

Artikel 9

Spridning

1.   Kommissionen (Eurostat) ska offentliggöra de slutliga årliga resultaten senast 36 månader efter referensårets slut.

Offentliggörandet ska baseras på uppgifter som finns tillgängliga för kommissionen (Eurostat) senast tre månader före det datum då de ska offentliggöras.

Ingenting i denna punkt ska påverka kommissionens (Eurostat) rätt att offentliggöra preliminära resultat tidigare än 36 månader efter referensårets slut, och kommissionen (Eurostat) ska göra dessa tillgängliga för allmänheten, inbegripet på sin webbplats.

2.   De resultat som offentliggörs av kommissionen (Eurostat) på aggregerad nivå för varje medlemsstat ska minst omfatta

a)

köpkraftspariteter på BNP-nivå,

b)

köpkraftspariteter för hushållens privata konsumtionsutgifter och faktiska individuella konsumtion,

c)

prisnivåindex i förhållande till gemenskapsgenomsnittet och

d)

BNP, hushållens privata konsumtionsutgifter och faktiska individuella konsumtion och respektive uppgifter per capita i köpkraftsstandard.

3.   Om resultaten beräknas för en större grupp länder ska köpkraftspariteterna för medlemsstaterna likväl bibehållas i enlighet med principen om given jämförelsenorm.

4.   Offentliggjorda slutliga köpkraftspariteter ska i allmänhet inte revideras.

Vid fel som faller under punkt 10 i bilaga I ska emellertid korrigerade resultat offentliggöras i enlighet med det förfarande som fastställs i denna.

Allmänna revisioner ska undantagsvis genomföras om BNP-volymindex för någon medlemsstat ändras med mer än en procentenhet, beroende på ändringar i de begrepp som ligger till grund för ENS 95 och som påverkar köpkraftsparitetsresultaten.

Artikel 10

Korrigeringskoefficienter

Medlemsstaterna ska inte åläggas att utföra undersökningar enbart för att utarbeta de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas på löner och pensioner till tjänstemän och övriga anställda vid gemenskapen i enlighet med tjänsteföreskrifterna.

Artikel 11

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av Kommittén för det statistiska programmet.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 12

Genomförandeåtgärder

1.   De åtgärder som krävs för att genomföra bestämmelserna i denna förordning, inbegripet åtgärder för att beakta ekonomiska och tekniska förändringar, ska antas i enlighet med punkterna 2 och 3, under förutsättning att det inte innebär oproportionerligt ökade kostnader för medlemsstaterna.

2.   Följande åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av denna förordning ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 11.2:

a)

Fastställande av minimistandarder för att uppfylla de nödvändiga kraven när det gäller uppgifternas jämförbarhet och representativitet i enlighet med punkterna 5.1 och 5.2 i bilaga I.

b)

Fastställande av exakta krav när det gäller den metod som ska användas i enlighet med bilaga I.

c)

Upprättande och justering av detaljerade beskrivningar av innehållet i basgrupperna, under förutsättning att dessa förblir kompatibla med ENS 95 eller ett eventuellt framtida system.

3.   Följande åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, inklusive genom att komplettera dem, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3:

a)

Anpassning av definitioner.

b)

Justering av förteckningen över basgrupper (i enlighet med bilaga II).

c)

Fastställande av kvalitetskriterier och kvalitetsrapporternas struktur i enlighet med artikel 7.4.

Artikel 13

Finansiering

1.   Medlemsstaterna ska från kommissionen erhålla ett ekonomiskt bidrag på högst 70 procent av de kostnader som är stödberättigade enligt kommissionens bidragsbestämmelser.

2.   Detta ekonomiska bidrag ska fastställas som en del av Europeiska unionens årliga budgetförfarande. Budgetmyndigheten ska besluta om hur stora anslag som ska göras tillgängliga varje år.

Artikel 14

Översyn och rapportering

Bestämmelserna i denna förordning ska ses över fem år efter det att den har trätt i kraft. Förordningen ska vid behov revideras mot bakgrund av en kommissionsrapport och ett förslag som framläggs för Europaparlamentet och rådet.

Artikel 15

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg n 11 december 2007.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

M. LOBO ANTUNES

Ordförande


(1)  EUT C 318, 23.12.2006, s. 45.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 26 april 2007 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 13 november 2007.

(3)  EGT L 310, 30.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1267/2003 (EUT L 180, 18.7.2003, s. 1).

(4)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 25. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1989/2006 (EUT L 411, 30.12.2006, s. 6).

(5)  EUT L 154, 21.6.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 105/2007 (EUT L 39, 10.2.2007, s. 1).

(6)  EGT L 56, 4.3.1968, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1895/2006 (EUT L 397, 30.12.2006, s. 6).

(7)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(8)  EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

(9)  Kommissionens förordning (EG) nr 1722/2005 av den 20 oktober 2005 om principerna för skattning av boendetjänster i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (EUT L 276, 21.10.2005, s. 5).

(10)  Rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen (EGT L 76, 30.3.1993, s. 1). Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA I

METOD

1.   METODHANDBOK OCH ARBETSPROGRAM

1.1   Efter samråd med medlemsstaterna ska kommissionen (Eurostat) utarbeta en metodhandbok som beskriver de metoder som används på de olika stadierna i arbetet med att sammanställa köpkraftspariteterna, inbegripet de metoder som används för att göra en skattning av de grunduppgifter och pariteter som saknas. Metodhandboken kommer att revideras varje gång en betydande metodändring görs. Nya metoder kan införas för att förbättra uppgifternas kvalitet, minska kostnader eller lätta uppgiftslämnarnas arbetsbörda.

1.2   Senast den 30 november varje år ska kommissionen (Eurostat) efter samråd med medlemsstaterna utarbeta ett årligt arbetsprogram för följande kalenderår som ska innehålla tidsplanen för utarbetande och överföring av de grunduppgifter som krävs för året i fråga.

1.3   I det årliga arbetsprogrammet fastställs det format som medlemsstaterna ska använda då de överför uppgifterna samt alla andra åtgärder som krävs för att beräkna och offentliggöra köpkraftspariteterna.

1.4   De grunduppgifter som överförs i enlighet med punkt 1.2 kan komma att revideras, men resultaten för referensåret ska beräknas utifrån tillgängliga uppgifter enligt den tidsplan som beskrivs i artikel 9. Om uppgifterna inte är kompletta eller tillgängliga vid detta datum ska kommissionen (Eurostat) göra en skattning av de grunduppgifter som saknas.

1.5   Om en medlemsstat underlåter att lämna in fullständiga grunduppgifter ska den ange varför uppgifterna är ofullständiga och uppge när fullständiga uppgifter kan tillhandahållas eller, i förekommande fall, varför fullständiga uppgifter inte kan tillhandahållas.

2.   GRUNDUPPGIFTER

2.1   Grunduppgiftsposter

För tillämpningen av denna förordning ska grunduppgifterna enligt artiklarna 2 och 4 och lägsta frekvensen för inlämning av nya uppgifter vara som följer:

Grunduppgifter

Den lägsta frekvensen

BNP-utgiftsandelar (1)

Årlig

Faktiska och imputerade hyror (2)

Årlig

Löner och kollektiva avgifter

Årlig

Tidsjusteringsfaktorer

Årlig

Priser på konsumtionsvaror och tjänster och relaterade representativitetsindikatorer

3 år (3)

Priser på maskiner och utrustning

3 år

Priser på byggnads- och anläggningsprojekt

3 år

Spatiala justeringsfaktorer

6 år

2.2   Förfarande för insamling av grunduppgifter

Kommissionen (Eurostat) ska ta vederbörlig hänsyn till medlemsstaternas synpunkter och därefter fastställa vilka källor och vilka uppgiftslämnare som ska användas för var och en av ovanstående grunduppgifter. Om kommissionen (Eurostat) inhämtar grunduppgifter från en annan uppgiftslämnare än en medlemsstat, ska medlemsstaten befrias från de krav som fastställs i punkterna 5.1.4–5.1.13.

3.   NATIONELLA MEDELPRISER

3.1   Trots bestämmelserna i artikel 2.2 kan uppgiftsinsamlingen begränsas till ett eller flera geografiska områden inom det ekonomiska territoriet. Sådana uppgifter kan användas för att beräkna köpkraftspariteter under förutsättning att de åtföljs av lämpliga spatiala justeringsfaktorer. Sådana spatiala justeringsfaktorer ska användas för att anpassa undersökningsuppgifter från dessa områden till dem som är representativa för det nationella genomsnittet.

3.2   Spatiala justeringsfaktorer ska tillhandahållas på basgruppsnivå. De får inte vara mer än sex år gamla under undersökningens referensperiod.

4.   ÅRSMEDELPRISER

Trots bestämmelserna i artikel 2.2 får uppgiftsinsamlingen begränsas till en bestämd tidsperiod. Uppgifterna som samlas in kan användas för att beräkna köpkraftspariteter under förutsättning att de åtföljs av lämpliga tidsjusteringsfaktorer. Sådana tidsjusteringsfaktorer ska användas för att anpassa undersökningsuppgifter från denna period till dem som är representativa för det årliga genomsnittet.

5.   KVALITET

5.1   minimistandarder för grunduppgifter

5.1.1   Förteckningen över de poster som ska prismätas ska utformas så att den omfattar de poster vars specifikationer garanterar att de är jämförbara länderna emellan.

5.1.2   Förteckningen över de poster som ska prismätas ska utformas så att varje medlemsstat för varje basgrupp kan ange åtminstone en representativ post, som kan prismätas i minst en annan medlemsstat.

5.1.3   Förteckningen över poster ska vara utformad på ett sådant sätt att den ger högsta möjliga grad av likarepresentativitet, så att varje land ska prismäta minst en representativ post inom varje basgrupp och denna måste prismätas av minst ett annat land.

5.1.4   Varje medlemsstat ska prismäta poster enligt specifikationerna i förteckningen över poster.

5.1.5   Varje medlemsstat ska inom varje basgrupp prismäta ett tillräckligt antal poster som finns på landets marknad, även om de inte kan anses som representativa för basgruppen i fråga.

5.1.6   Varje medlemsstat ska inom varje basgrupp prismäta minst en representativ post. De representativa posterna ska anges med en representativitetsindikator.

5.1.7   Varje medlemsstat ska samla in ett tillräckligt antal prisnoteringar för varje prismätt post så att ett tillförlitligt medelpris kan beräknas för varje post med hänsyn till marknadsstrukturen.

5.1.8   Urvalet av försäljningsställen ska utformas så att det korrekt speglar konsumtionsmönstret för posten i fråga i medlemsstaten.

5.1.9   Urvalet av försäljningsställen inom ett bestämt område ska utformas så att det korrekt speglar invånarnas konsumtionsmönster och posternas tillgänglighet.

5.1.10   Varje medlemsstat ska förse kommissionen (Eurostat) med uppgifter om löner och kollektiva avgifter inom vissa yrken inom den offentliga sektorn (S 13) enligt ENS 95.

5.1.11   Varje medlemsstat ska förse kommissionen (Eurostat) med tidsjusteringsfaktorer som gör det möjligt att beräkna köpkraftspariteter som korrekt speglar årsmedelprisnivån, utifrån priser som samlats in under en bestämd period.

5.1.12   Varje medlemsstat ska förse kommissionen (Eurostat) med spatiala justeringsfaktorer som gör det möjligt att beräkna köpkraftspariteter som korrekt speglar den nationella medelprisnivån utifrån priser som samlats in inom ett visst geografiskt område.

5.1.13   Varje medlemsstat ska förse kommissionen (Eurostat) med viktningstal för varje basgrupp som anges i bilaga II, som speglar utgiftsmönstret i medlemsstaten under referensåret.

5.2   minimistandarder för granskning av prisundersökningsresultat

5.2.1   Innan de överför uppgifterna till kommissionen (Eurostat) ska varje medlemsstat kontrollera uppgifternas rimlighet på grundval av

maximi- och minimipriser,

medelpris och variationskoefficient,

antal prismätta poster per basgrupp,

antal prismätta representativa poster per basgrupp,

antal observerade priser per post.

5.2.2   Kommissionen (Eurostat) ska förse medlemsstaterna med ett elektroniskt verktyg med de algoritmer som krävs för de ändamål som avses i punkt 5.2.1.

5.2.3   Innan den färdigställer undersökningsresultaten ska kommissionen (Eurostat) utföra granskningskontroller i samarbete med medlemsstaterna, bl.a. utifrån följande indikatorer:

För varje basgrupp

antal prismätta poster för varje land,

antal poster som varje land försett med en representativitetsindikator,

prisnivåindex,

resultaten från tidigare undersökningar av samma basgrupp,

prisnivåindex i köpkraftspariteter för varje land.

För varje post

antal observerade priser för varje land,

variationskoefficienterna för

i)

medelpriser i nationella valutor,

ii)

prisnivåindex i köpkraftspariteter,

iii)

prisnivåindex i köpkraftspariteter för varje land.

5.2.4   Innan den färdigställer köpkraftsparitetsresultaten på aggregerad nivå ska kommissionen (Eurostat) utföra granskningskontroller baserade på bl.a. följande indikatorer:

För den totala BNP och dess huvudaggregat

överensstämmelse mellan å ena sidan BNP-utgiftsandelar och befolkningsskattningar och å andra sidan offentliggjorda uppgifter,

jämförelser av volymindex per capita för aktuella och tidigare beräkningar,

jämförelser av prisnivåindex för aktuella och tidigare beräkningar.

För varje basgrupp

jämförelser av BNP:s viktningstruktur för aktuella och tidigare beräkningar,

om nödvändigt, skattning av uppgifter som saknas.

5.3   Rapportering och utvärdering

5.3.1   Varje medlemsstat ska tillhandahålla dokument som ger en fullständig beskrivning av hur denna förordning tillämpats. Dessa dokument ska finnas tillgängliga för kommissionen (Eurostat) och övriga medlemsstater.

5.3.2   Kommissionen (Eurostat) ska minst vart sjätte år utvärdera varje medlemsstats köpkraftsparitetsberäkningar. I utvärderingarna, som planeras varje år och som ingår i det årliga arbetsprogrammet, ska efterlevnaden av denna förordning granskas. På grundval av denna utvärdering ska kommissionen (Eurostat) utarbeta en rapport och göra denna tillgänglig för allmänheten, inbegripet på sin webbplats.

5.3.3   I enlighet med artikel 7.3 ska den ansvariga medlemsstaten strax efter varje konsumentprisundersökning leverera en rapport till kommissionen (Eurostat) med uppgifter om hur undersökningen genomfördes. Kommissionen (Eurostat) ska förse varje medlemsstat med en sammanfattning av dessa rapporter.

6.   GENOMFÖRANDET AV KONSUMENTPRISUNDERSÖKNINGAR

6.1   Medlemsstaterna ska utföra prisundersökningarna i enlighet med arbetsprogrammet.

6.2   För varje undersökning ska kommissionen (Eurostat) förbereda en förteckning över de poster som ska undersökas, på grundval av förslag som varje medlemsstat ska lämna för varje basgrupp.

6.3   Tillsammans med förteckningen ska kommissionen (Eurostat) bifoga en översättning av alla specifikationer i varje undersökningsförteckning till alla Europeiska unionens officiella språk.

7.   BERÄKNINGSMETODER

7.1   Beräkning av bilaterala paritetstal på basgruppsnivå

a)

Beräkningen av multilaterala EKS-paritetstal (Èltetò-Köves-Szulc) (nedan kallade ”EKS”) på basgruppsnivå ska baseras på en matris av bilaterala paritetstal för varje par av deltagande länder.

b)

Beräkningen av bilaterala paritetstal ska göras på grundval av de undersökta posternas observerade priser och representativitetsindikatorer.

c)

Medelpriset för varje undersökt post ska beräknas som det enkla aritmetiska medelvärdet av de priser som observerats för posten i fråga.

d)

Det nationella årsmedelpriset ska vid behov skattas på grundval av undersökningens medelpris med hjälp av lämpliga spatiala justeringsfaktorer och tidsjusteringsfaktorer.

e)

Därefter ska, om möjligt, relationen mellan de justerade medelpriserna beräknas tillsammans med deras invers för varje post och för varje par deltagande länder.

f)

Därefter ska, om möjligt, för varje par deltagande länder köpkraftspariteter beräknas för basgruppen. För varje par deltagande länder ska köpkraftspariteter beräknas som det viktade geometriska medelvärdet av

det geometriska medelvärdet av prisrelationerna för de poster som angivits som representativa för båda länderna,

det geometriska medelvärdet av prisrelationerna för de poster som angivits som representativa för det första landet men inte för det andra landet,

det geometriska medelvärdet av prisrelationerna för de poster som angivits som representativa för det andra landet men inte för det första landet,

med hjälp av viktningar som återger den relativa representativiteten hos alla de poster som prismätts av båda länderna.

7.2   Skattning av bilaterala paritetstal som saknas

Om det för en basgrupp inte är möjligt att beräkna bilaterala köpkraftspariteter ska de saknade bilaterala köpkraftspariteterna om möjligt skattas med hjälp av standardförfarandet för beräkning av det geometriska medeltalet av de indirekta paritetstal som erhållits från tredjeländer. Om matrisen av bilaterala köpkraftspariteter för en basgrupp fortfarande saknar några värden efter detta skattningsförfarande kommer det inte att gå att beräkna multilaterala EKS-paritetstal för de länder där bilaterala köpkraftspariteter saknas. Sådana saknade EKS-paritetstal ska då skattas av kommissionen (Eurostat) med hjälp av referensköpkraftspariteter från liknande basgrupper eller någon annan lämplig skattningsmetod.

7.3   Beräkning av bilaterala paritetstal på aggregerad nivå

a)

Bilaterala paritetstal på en särskild aggregeringsnivå i nationalräkenskaperna ska beräknas med hjälp av EKS-paritetstal (se punkt 7.4) och BNP-utgiftsandelar för de underliggande basgrupperna.

b)

Ett paritetstal av Laspeyres-typ ska därefter beräknas för den utvalda aggregeringsnivån som det aritmetiska medelvärdet av paritetstalen för de underliggande basgrupperna, viktat med den relativa procentandelen (eller nominella värdet) för det andra landet i varje par deltagande länder.

c)

Ett paritetstal av Paasche-typ ska därefter beräknas för den utvalda aggregeringsnivån som det harmoniska medelvärdet av paritetstalen för de underliggande basgrupperna, viktat med den relativa procentandelen (eller nominella värdet) för det första landet i varje par deltagande länder.

d)

Ett paritetstal av Fisher-typ ska därefter beräknas för den utvalda aggregeringsnivån som det geometriska medelvärdet av de paritetstal av Laspeyres- och Paasche-typ som beräknats för varje par deltagande länder.

7.4   Beräkning av transitiva multilaterala köpkraftspariteter

Multilaterala transitiva paritetstal ska beräknas antingen på basgruppsnivå eller på vilken aggregerad nivå som helst med hjälp av EKS-modellen, som grundar sig på en komplett matris av paritetstal av Fisher-typ mellan varje par av deltagande länder,

där tEKSs anger EKS-paritetstalet mellan land s och land t,

tFs anger paritetstalet av Fisher-typ mellan land s och land t,

z anger antalet deltagande länder.

8.   ÖVERFÖRING

8.1   Kommissionen (Eurostat) ska förse medlemsstaterna med modeller för elektronisk överföring av de grunduppgifter som är nödvändiga för beräkningen av köpkraftspariteter.

8.2   Medlemsstaterna ska sända grunduppgifter till kommissionen (Eurostat) enligt dessa modeller.

9.   OFFENTLIGGÖRANDE

Utöver bestämmelserna i artikel 9.2 får kommissionen (Eurostat) offentliggöra mer detaljerade resultat efter samråd med medlemsstaterna.

10.   RÄTTELSER

10.1   Om en medlemsstat upptäcker ett fel ska den på eget initiativ omedelbart förse kommissionen (Eurostat) med korrekta grunduppgifter. Dessutom ska medlemsstaten informera kommissionen (Eurostat) om den misstänker att beräkningsmetoderna inte använts på rätt sätt.

10.2   När ett fel har upptäckts, antingen av en medlemsstat eller av kommissionen (Eurostat), ska kommissionen (Eurostat) inom en månad informera medlemsstaterna och göra nya beräkningar av köpkraftspariteterna.

10.3   Om de upptäckta felen medför en förändring på minst 0,5 procentenheter för BNP per capita i köpkraftsstandard för en medlemsstat, ska kommissionen (Eurostat) så snart som möjligt offentliggöra en rättelse, såvida ett sådant fel inte upptäcks senare än tre månader efter det att resultaten offentliggjorts.

10.4   Om fel uppstått, ska behörigt organ vidta åtgärder för att undvika att det händer igen.

10.5   Revideringar av BNP-utgiftsandelar eller befolkningsskattningar som görs 33 månader efter referensårets slut kräver inte att köpkraftsparitetsresultaten ändras.


(1)  Dessa andelar ska överensstämma med den lägsta nivån för tillgängliga aggregat från nationalräkenskaperna. Om den nödvändiga uppgiften inte finns tillgänglig, kan medlemsstaterna ange bästa möjliga skattningar av de saknade positionerna.

(2)  Mängdupplägget för bostadsbestånd som beskrivs i metodhandboken kan användas i stället för prisupplägget om de faktiska hyrorna saknas eller är statistiskt otillförlitliga i linje med förordning (EG) nr 1722/2005.

(3)  Den lägsta frekvensen avser överföring av uppgifter för en särskild produktgrupp, enligt det rullande undersökningsschemat.


BILAGA II

Basgrupper enligt artikel 3 e

BH Nr

Varuslag

HUSHÅLLENS INDIVIDUELLA KONSUMTIONSUTGIFTER

LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER

Livsmedel

Bröd och övriga spannmålsprodukter [COICOP 01.1.1]

1

Ris

2

Övrig spannmål, mjöl och andra spannmålsprodukter

3

Bröd

4

Andra bagerivaror

5

Pastaprodukter

Kött [COICOP 01.1.2]

6

Nötkött

7

Fläskkött

8

Kött av lamm, får och getter

9

Kött av fjäderfä

10

Annat kött och ätbara slaktbiprodukter

11

Delikatessprodukter och andra köttberedningar

Fisk och skaldjur [COICOP 01.1.3]

12

Färsk, kyld eller fryst fisk och färska, kylda eller frysta skaldjur

13

Konserverad eller beredd fisk och konserverade eller beredda skaldjur

Mjölk, ost och ägg [COICOP 01.1.4]

14

Färsk mjölk

15

Konserverad mjölk och andra mjölkprodukter

16

Ost

17

Ägg och äggprodukter

Oljor och fetter [COICOP 01.1.5]

18

Smör

19

Margarin

20

Andra ätliga oljor och fetter

Frukt [COICOP 01.1.6]

21

Färsk eller kyld frukt

22

Fryst, konserverad eller bearbetad frukt och fruktbaserade produkter

Grönsaker [COICOP 01.1.7]

23

Färska eller kylda grönsaker utom potatis

24

Färsk eller kyld potatis

25

Frusna, konserverade eller bearbetade grönsaker och grönsaksbaserade produkter

Socker, sylt, honung, choklad och konfektyr [COICOP 01.1.8]

26

Socker

27

Sylt, marmelader och honung

28

Konfektyr, choklad och andra beredningar innehållande kakao

29

Glass och sorbet

Livsmedel, ej tidigare nämnda [COICOP 01.1.9]

30

Livsmedel, ej tidigare nämnda

Alkoholfria drycker

Kaffe, te och choklad [COICOP 01.2.1]

31

Kaffe, te och choklad

Mineralvatten, läskedrycker, frukt- och grönsaksjuice [COICOP 01.2.2]

32

Mineralvatten

33

Läskedrycker och koncentrat

34

Frukt- och grönsaksjuice

ALKOHOLHALTIGA DRYCKER, TOBAK OCH NARKOTIKA

Alkoholhaltiga drycker

Spritdrycker [COICOP 02.1.1]

35

Spritdrycker

Vin [COICOP 02.1.2]

36

Vin

Öl [COICOP 02.1.3]

37

Öl

Tobak

Tobak [COICOP 02.2.0]

38

Tobak

Narkotika

Narkotika [COICOP 02.3.0]

39

Narkotika

KLÄDER OCH SKOR

Kläder

Material för klädesplagg [COICOP 03.1.1]

40

Material för klädesplagg

Klädesplagg [COICOP 03.1.2]

41

Kläder för herrar

42

Kläder för damer

43

Kläder för barn och spädbarn

Övriga klädesplagg och tillbehör till klädesplagg [COICOP 03.1.3]

44

Övriga klädesplagg och tillbehör till klädesplagg

Kemtvätt, reparation och uthyrning av kläder [COICOP 03.1.4]

45

Kemtvätt, reparation och uthyrning av kläder

Skodon

Skor och andra skodon [COICOP 03.2.1]

46

Skodon för män

47

Skodon för kvinnor

48

Skodon för barn och spädbarn

Lagning och uthyrning av skodon [COICOP 03.2.2]

49

Lagning och uthyrning av skodon

BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN

Faktiska betalda hyror för bostäder

Faktiska betalda hyror för bostäder [COICOP 04.1.1 och 04.1.2]

50

Faktiska betalda hyror för bostäder

Imputerade hyror för bostäder

Imputerade hyror för bostäder [COICOP 04.2.1 och 04.2.2]

51

Imputerade hyror för bostäder

Underhåll och reparation av bostaden

Material för underhåll och reparation av bostaden [COICOP 04.3.1]

52

Material för underhåll och reparation av bostaden

Tjänster för underhåll och reparation av bostaden [COICOP 04.3.2]

53

Tjänster för underhåll och reparation av bostaden

Vattenförsörjning och diverse andra tjänster förknippade med bostaden

Vattenförsörjning [COICOP 04.4.1]

54

Vattenförsörjning

Andra tjänster förknippade med bostaden [COICOP 04.4.2, 04.4.3 och 04.4.4]

55

Andra tjänster förknippade med bostaden

Elektricitet, gas och andra bränslen

Elektricitet [COICOP 04.5.1]

56

Elektricitet

Gas [COICOP 04.5.2]

57

Gas

Flytande bränslen [COICOP 04.5.3]

58

Flytande bränslen

Fasta bränslen [COICOP 04.5.4]

59

Fasta bränslen

Värmeenergi [COICOP 04.5.5]

60

Värmeenergi

INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN

Möbler och inventarier, mattor och andra golvbeläggningar

Möbler och inventarier [COICOP 05.1.1]

61

Köksmöbler

62

Sovrumsmöbler

63

Vardagsrums- och matsalsmöbler

64

Andra möbler och inventarier

Mattor och andra golvbeläggningar [COICOP 05.1.2]

65

Mattor och andra golvbeläggningar

Reparation av möbler, inventarier och golvbeläggningar [COICOP 05.1.3]

66

Reparation av möbler, inventarier och golvbeläggningar

Hushållstextilier

Hushållstextilier [COICOP 05.2.0]

67

Hushållstextilier

Hushållsutrustning

Större hushållsutrustning, både elektrisk och övrig [COICOP 05.3.1]

68

Större hushållsutrustning, både elektrisk och övrig

Mindre elektriska hushållsapparater [COICOP 05.3.2]

69

Mindre elektriska hushållsapparater

Reparation av hushållsapparater [COICOP 05.3.3]

70

Reparation av hushållsapparater

Glas, porslin och bestick samt övrigt husgeråd

Glas, porslin och bestick samt övrigt husgeråd [COICOP 05.4.0]

71

Glas, porslin och bestick samt övrigt husgeråd

Verktyg och redskap för hus och trädgård

Större verktyg och redskap [COICOP 05.5.1]

72

Större verktyg och redskap

Mindre verktyg och diverse tillbehör [COICOP 05.5.2]

73

Mindre verktyg och diverse tillbehör

Varor och tjänster för rutinmässigt hushållsunderhåll

Icke-varaktiga hushållsvaror [COICOP 05.6.1]

74

Icke-varaktiga hushållsvaror

Hushållstjänster och tjänster för skötsel av hemmet [COICOP 05.6.2]

75

Hushållstjänster

76

Tjänster för skötsel av hemmet

HÄLSOVÅRD

Medicinska produkter, apparatur och utrustning

Farmaceutiska produkter [COICOIP 06.1.1]

77

Farmaceutiska produkter

Andra medicinska produkter [COICOP 06.1.2]

78

Andra medicinska produkter

Medicinsk apparatur och utrustning [COICOP 06.1.3]

79

Medicinsk apparatur och utrustning

Öppen sjukvård

Läkarvård [COICOP 06.2.1]

80

Läkarvård

Tandvård [COICOP 06.2.2]

81

Tandvård

Paramedicinsk vård [COICOP 06.2.3]

82

Paramedicinsk vård

Sjukhusvård

Sjukhusvård [COICOP 06.3.0]

83

Sjukhusvård

TRANSPORT

Inköp av fordon

Bilar [COICOP 07.1.1]

84

Dieseldrivna bilar

85

Bensindrivna bilar med en cylindervolym som understiger 1 200 cm3

86

Bensindrivna bilar med en cylindervolym mellan 1 200 och 1 699 cm3

87

Bensindrivna bilar med en cylindervolym mellan 1 700 och 2 999 cm3

88

Bensindrivna bilar med en cylindervolym över 3 000 cm3

Motorcyklar [COICOP 07.1.2]

89

Motorcyklar

Cyklar [COICOP 07.1.3]

90

Cyklar

Fordon som dras av djur [COICOP 07.1.4]

91

Fordon som dras av djur

Drift av persontransportmedel

Reservdelar och tillbehör för persontransportmedel [COICOP 07.2.1]

92

Reservdelar och tillbehör för persontransportmedel

Bränslen och smörjmedel för persontransportmedel [COICOP 07.2.2]

93

Bränslen och smörjmedel för persontransportmedel

Underhåll och reparationer av persontransportmedel [COICOP 07.2.3]

94

Underhåll och reparationer av persontransportmedel

Andra tjänster förknippade med persontransportmedel [COICOP 07.2.4]

95

Andra tjänster förknippade med persontransportmedel

Transporttjänster

Passagerartransport med järnväg [COICOP 07.3.1]

96

Passagerartransport med järnväg

Passagerartransport på landsväg [COICOP 07.3.2]

97

Passagerartransport på landsväg

Passagerartransport med flyg [COICOP 07.3.3]

98

Passagerartransport med flyg

Passagerartransport på hav och inre vattenvägar [COICOP 07.3.4]

99

Passagerartransport på hav och inre vattenvägar

Kombinerad passagerartransport [COICOP 07.3.5]

100

Kombinerad passagerartransport

Övriga transporttjänster som anlitas mot betalning [COICOP 07.3.6]

101

Övriga transporttjänster som anlitas mot betalning

KOMMUNIKATIONER

Posttjänster

Posttjänster [COICOP 08.1.0]

102

Posttjänster

Telefon- och telefaxutrustning

Telefon- och telefaxutrustning [COICOP 08.2.0]

103

Telefon- och telefaxutrustning

Telefon- och telefaxtjänster

Telefon- och telefaxtjänster [COICOP 08.3.0]

104

Telefon- och telefaxtjänster

REKREATION OCH KULTUR

Audiovisuell och fotografisk utrustning samt informationsbehandlingsutrustning

Utrustning för mottagning, inspelning och återgivning av ljud och bild [COICOP 09.1.1]

105

Utrustning för mottagning, inspelning och återgivning av ljud och bild

Fotografisk och filmfotografisk utrustning samt optisk utrustning [COICOP 09.1.2]

106

Fotografisk och filmfotografisk utrustning samt optisk utrustning

Informationsbehandlingsutrustning [COICOP 09.1.3]

107

Informationsbehandlingsutrustning

Inspelningsmedier [COICOP 09.1.4]

108

Förhandsinspelade inspelningsmedier

109

Oinspelade inspelningsmedier

Reparation av audiovisuell och fotografisk utrustning samt av informationsbehandlingsutrustning [COICOP 09.1.5]

110

Reparation av audiovisuell och fotografisk utrustning samt informationsbehandlingsutrustning

Övriga större varaktiga konsumtionsvaror för rekreation och kultur

Större varaktiga konsumtionsvaror för utomhusrekreation [COICOP 09.2.1]

111

Större varaktiga konsumtionsvaror för utomhusrekreation

Musikinstrument och större varaktiga konsumtionsvaror för inomhusrekreation [COICOP 09.2.2]

112

Musikinstrument och större varaktiga konsumtionsvaror för inomhusrekreation

Underhåll och reparation av övriga större varaktiga konsumtionsvaror för rekreation och kultur [COICOP 09.2.3]

113

Underhåll och reparation av övriga större varaktiga konsumtionsvaror för rekreation och kultur

Övriga varor och utrustning för rekreation, trädgårdar och sällskapsdjur

Spel, leksaker och hobbyer [COICOP 09.3.1]

114

Spel, leksaker och hobbyer

Utrustning för idrott, camping och friluftsliv [COICOP 09.3.2]

115

Utrustning för idrott, camping och friluftsliv

Trädgårdar, växter och blommor [COICOP 09.3.3]

116

Trädgårdar, växter och blommor

Sällskapsdjur och sällskapsdjursprodukter [COICOP 09.3.4]

117

Sällskapsdjur och sällskapsdjursprodukter

Veterinärtjänster och andra tjänster som rör sällskapsdjur [COICOP 09.3.5]

118

Veterinärtjänster och andra tjänster som rör sällskapsdjur

Rekreationstjänster och kulturella tjänster

Tjänster för rekreation och idrott [COICOP 09.4.1]

119

Tjänster för rekreation och idrott

Kulturella tjänster [COICOP 09.4.2]

120

Fototjänster

121

Andra kulturella tjänster

Hasardspel [COICOP 09.4.3]

122

Hasardspel

Tidningar, böcker och skrivmaterial

Böcker [COICOP 09.5.1]

123

Böcker

Tidningar och tidskrifter [COICOP 09.5.2]

124

Tidningar och tidskrifter

Diverse trycksaker samt skriv- och ritmaterial [COICOP 09.5.3 och 09.5.4]

125

Diverse trycksaker samt skriv- och ritmaterial

Paketresor

Paketresor [COICOP 09.6.0]

126

Paketresor

UTBILDNING

Förskole-, låg- och mellanstadieutbildning

Förskole-, låg- och mellanstadieutbildning [COICOP 10.1.0]

127

Förskole-, låg- och mellanstadieutbildning

Högstadie- och gymnasieutbildning

Högstadie- och gymnasieutbildning [COICOP 10.2.0]

128

Högstadie- och gymnasieutbildning

Eftergymnasial utbildning utom högskoleutbildning

Eftergymnasial utbildning utom högskoleutbildning [COICOP 10.3.0]

129

Eftergymnasial utbildning utom högskoleutbildning

Högskoleutbildning

Högskoleutbildning [COICOP 10.4.0]

130

Högskoleutbildning

Ej nivåanknuten utbildning

Ej nivåanknuten utbildning [COICOP 10.5.0]

131

Ej nivåanknuten utbildning

RESTAURANGER OCH HOTELL

Catering

Restauranger, kaféer och liknande [COICOP 11.1.1]

132

Restaurangtjänster oavsett typ av restaurang

133

Pubar, barer, kaféer, tesalonger och liknande

Personalmatsalar [COICOP 11.1.2]

134

Personalmatsalar

Inkvarteringstjänster

Inkvarteringstjänster [COICOP 11.2.0]

135

Inkvarteringstjänster

DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER

Personlig vård

Frisersalonger och skönhetssalonger [COICOP 12.1.1]

136

Frisersalonger och skönhetssalonger

Elektriska apparater för personlig vård [COICOP 12.1.2]

137

Elektriska apparater för personlig vård

Andra apparater, artiklar och produkter för personlig vård [COICOP 12.1.3]

138

Andra apparater, artiklar och produkter för personlig vård

Prostitution

Prostitution [COICOP 12.2.0]

139

Prostitution

Personliga tillhörigheter, ej tidigare nämnda

Smycken och ur [COICOP 12.3.1]

140

Smycken och ur

Övriga personliga tillhörigheter [COICOP 12.3.2]

141

Övriga personliga tillhörigheter

Social trygghet

Social trygghet [COICOP 12.4.0]

142

Social trygghet

Försäkringar

Försäkringar [COICOP 12.5.1, 12.5.2, 12.5.3, 12.5.4 och 12.5.5]

143

Försäkringar

Finansiella tjänster, ej tidigare nämnda

FISIM [COICOP 12.6.1]

144

FISIM

Övriga finansiella tjänster, ej tidigare nämnda [COICOP 12.6.2]

145

Övriga finansiella tjänster, ej tidigare nämnda

Övriga tjänster, ej tidigare nämnda

Övriga tjänster, ej tidigare nämnda [COICOP 12.7.0]

146

Övriga tjänster, ej tidigare nämnda

FÖRDELNING AV UTGIFTER I UTLANDET OCH UTGIFTER FÖR PERSONER BOSATTA UTANFÖR DET EKONOMISKA TERRITORIET

Inhemska hushålls konsumtionsutgifter i utlandet

Inhemska hushålls konsumtionsutgifter i utlandet

147

Inhemska hushålls konsumtionsutgifter i utlandet

Utländska hushålls konsumtionsutgifter inom det ekonomiska territoriet

Utländska hushålls konsumtionsutgifter inom det ekonomiska territoriet

148

Utländska hushålls konsumtionsutgifter inom det ekonomiska territoriet

INDIVIDUELLA KONSUMTIONSUTGIFTER FÖR HUSHÅLLENS IDEELLA ORGANISATIONER

BOSTÄDER

Bostäder

Bostäder [COPNI 01.0.0]

149

Bostäder

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård [COPNI 02.1.1–02.6.0]

150

Hälso- och sjukvård

REKREATION OCH KULTUR

Rekreation och kultur

Rekreation och kultur [COPNI 03.1.0 och 03.2.0]

151

Rekreation och kultur

UTBILDNING

Utbildning

Utbildning [COPNI 04.1.0–04.7.0]

152

Utbildning

SOCIAL TRYGGHET

Social trygghet

Social trygghet [COPNI 05.1.0 och 05.2.0]

153

Social trygghet

ÖVRIGA TJÄNSTER

Övriga tjänster

Övriga tjänster [COPNI 06.0.0–09.2.0]

154

Övriga tjänster

DEN OFFENTLIGA SEKTORNS INDIVIDUELLA KONSUMTIONSUTGIFTER

BOSTÄDER

Bostäder

Bostäder

155

Bostäder

HÄLSOVÅRD

Vårdförmåner och ersättning

Medicinska produkter, apparatur och utrustning

156

Farmaceutiska produkter

157

Andra medicinska produkter

158

Medicinsk apparatur och utrustning

Hälsovårdstjänster

159

Öppen hälso- och sjukvård

160

Öppen tandvård

161

Öppen paramedicinsk vård

162

Sjukhustjänster

Produktion av hälsovårdstjänster

Löner och kollektiva avgifter

163

Läkare

164

Sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal

165

Icke-medicinsk personal

Insatsförbrukning

166

Farmaceutiska produkter

167

Andra medicinska varor

168

Medicinsk apparatur och utrustning

169

Insatsförbrukning, ej tidigare nämnd

Driftsöverskott brutto

170

Driftsöverskott brutto

Produktionsskatter netto

171

Produktionsskatter netto

Inkomster av försäljning

172

Inkomster av försäljning

REKREATION OCH KULTUR

Rekreation och kultur

Rekreation och kultur

173

Rekreation och kultur

UTBILDNING

Utbildningsförmåner och ersättning

Utbildningsförmåner och ersättning

174

Utbildningsförmåner och ersättning

Produktion av utbildningstjänster

Löner och kollektiva avgifter

175

Förskole-, låg- och mellanstadieutbildning

176

Högstadie- och gymnasieutbildning

177

Eftergymnasial utbildning utom högskoleutbildning

178

Högskoleutbildning

Insatsförbrukning

179

Insatsförbrukning

Driftsöverskott brutto

180

Driftsöverskott brutto

Produktionsskatter netto

181

Produktionsskatter netto

Inkomster av försäljning

182

Inkomster av försäljning

SOCIAL TRYGGHET

Social trygghet

Social trygghet

183

Social trygghet

DEN OFFENTLIGA SEKTORNS UTGIFTER FÖR KOLLEKTIV KONSUMTION

KOLLEKTIVA TJÄNSTER

Kollektiva tjänster

Löner och kollektiva avgifter

184

Löner och kollektiva avgifter (kollektiva tjänster med anknytning till försvaret)

185

Löner och kollektiva avgifter (kollektiva tjänster utom försvaret)

Insatsförbrukning

186

Insatsförbrukning (kollektiva tjänster med anknytning till försvaret)

187

Insatsförbrukning (kollektiva tjänster utom försvaret)

Driftsöverskott brutto

188

Driftsöverskott brutto

Produktionsskatter netto

189

Produktionsskatter netto

Inkomster av försäljning

190

Inkomster av försäljning

UTGIFTER FÖR FASTA BRUTTOINVESTERINGAR

MASKINER OCH UTRUSTNING

Metallprodukter och utrustning

Färdiga metallprodukter, utom maskiner och utrustning [CPA 28.11–28.75]

191

Färdiga metallprodukter, utom maskiner och utrustning

Maskiner för allmänt ändamål [CPA 29.11–29.24]

192

Motorer och turbiner, pumpar och kompressorer

193

Andra maskiner för allmänt ändamål

Maskiner för särskilda ändamål [CPA 29.31–29.72]

194

Jord- och skogsbruksmaskiner

195

Verktygsmaskiner

196

Metallurgi-, gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner

197

Maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror

198

Maskiner för tillverkning av textil-, beklädnads- och lädervaror

199

Övriga specialmaskiner

El- och optikprodukter [CPA 30.01–33.50]

200

Kontorsmaskiner

201

Datorer och annan informationsbehandlingsutrustning

202

Elektriska maskiner och artiklar

203

Radio-, TV- och kommunikationsutrustning

204

Precisionsinstrument, medicinska och optiska instrument samt ur

Övriga tillverkade varor, ej tidigare nämnda [CPA 36.11–36.63]

205

Övriga tillverkade varor, ej tidigare nämnda

Transportmedel

Vägtransportmedel [CPA 34.10–34.30 och 35.41–35.50]

206

Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar

207

Övrig vägtransport

Andra transportmedel [CPA 35.11–35.30]

208

Fartyg, båtar, ångfartyg, bogserbåtar, flytande plattformar, andra plattformar

209

Lokomotiv och rullande materiel

210

Flygplan, helikoptrar och annan aeronautisk utrustning

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

Bostadshus

En- och tvåbostadshus [CPA huvudgrupp 45]

211

En- och tvåbostadshus

Flerbostadshus [CPA huvudgrupp 45]

212

Flerbostadshus

Andra byggnader än bostadshus

Ekonomibyggnader [CPA huvudgrupp 45]

213

Ekonomibyggnader

Industri- och lagerbyggnader [CPA huvudgrupp 45]

214

Industri- och lagerbyggnader

Butiks- och kontorsbyggnader[CPA huvudgrupp 45]

215

Butiks- och kontorsbyggnader

Andra lokaler [CPA huvudgrupp 45]

216

Andra lokaler

Anläggningsarbeten

Transportinfrastrukturer [CPA huvudgrupp 45]

217

Transportinfrastrukturer

Rörsystem för transport av gas och vätska, kommunikations- och kraftledningar [CPA huvudgrupp 45]

218

Rörsystem för transport av gas och vätska, kommunikations- och kraftledningar

Andra anläggningsarbeten [CPA huvudgrupp 45]

219

Andra anläggningsarbeten

ANDRA PRODUKTER

Andra produkter

Produkter från jordbruk, skogsbruk, fiske och vattenbruk [CPA huvudgrupperna 01, 02 och 05]

220

Produkter från jordbruk, skogsbruk, fiske och vattenbruk

Programvara [CPA 72.20]

221

Programvara

Andra produkter, ej tidigare nämnda [CPA ej tidigare nämnda]

222

Andra produkter, ej tidigare nämnda

LAGERINVESTERINGAR SAMT ANSKAFFNING MINUS AVYTTRING AV VÄRDEFÖREMÅL

LAGERINVESTERINGAR

Lagerinvesteringar

Lagerinvesteringar

223

Lagerinvesteringar

ANSKAFFNING MINUS AVYTTRING AV VÄRDEFÖREMÅL

Anskaffning minus avyttring av värdeföremål

Anskaffning minus avyttring av värdeföremål

224

Anskaffning minus avyttring av värdeföremål

EXPORT- OCH IMPORTBALANS

EXPORT AV VAROR OCH TJÄNSTER

Export av varor

Export av varor till EU och EU-institutioner

225

Export av varor till EU-länder

226

Export av varor till EU-institutioner

Export av varor till tredje land och internationella organisationer

227

Export av varor till tredje land och internationella organisationer

Export av tjänster

Export av tjänster till EU och EU-institutioner

228

Export av tjänster till EU-länder

229

Export av tjänster till EU-institutioner

Export av tjänster till tredje land och internationella organisationer

230

Export av tjänster till tredje land och internationella organisationer

IMPORT AV VAROR OCH TJÄNSTER

Import av varor

Import av varor från EU och EU-institutioner

231

Import av varor från EU-länder

232

Import av varor från EU-institutioner

Import av varor från tredje land och internationella organisationer

233

Import av varor från tredje land och internationella organisationer

Import av tjänster

Import av tjänster från EU och EU-institutioner

234

Import av tjänster från EU-länder

235

Import av tjänster från EU-institutioner

Import av tjänster från tredje land och internationella organisationer

236

Import av tjänster från tredje land och internationella organisationer