Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

22.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 279/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1034/2008

av den 21 oktober 2008

om ändring av förordning (EG) nr 885/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (1), särskilt artikel 42, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 9.1 a iii i förordning (EG) nr 1290/2005 ska medlemsstaterna driva in belopp som förlorats till följd av oegentligheter eller försummelser. Enligt artiklarna 32.6 och 33.7 i samma förordning får medlemsstaterna dock besluta att inte fullfölja indrivningen om redan åsamkade och förväntade kostnader för indrivningen tillsammans överstiger den summa som ska drivas in. För att dessa bestämmelser ska tillämpas effektivt och korrekt är det lämpligt att fastställa en gräns under vilken medlemsstaterna inte behöver fullfölja indrivningen. Denna gräns bör fastställas till 100 euro, exklusive ränta, eftersom de indrivningsärenden som rör belopp under denna gräns utgör långt mindre än 0,1 % av det sammanlagda beloppet för de felaktiga utbetalningar som medlemsstaterna rapporterar till kommissionen i enlighet med artikel 6 h i kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 (2). Denna gräns bör inte hindra medlemsstaterna från att tillämpa de bestämmelser som avses ovan på ärenden som rör belopp som överstiger 100 euro, om detta är väl motiverat.

(2)

De minimis-regeln i denna förordning bör inte gälla minskningar och uteslutningar som medlemsstaterna ålägger stödmottagare på området tvärvillkor på grundval av artikel 6.1 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (3), eftersom det i artikel 6.3 i den förordningen fastställs en särskild ordning för fall då det inte görs någon minskning eller inte företas någon uteslutning från stöd som avser högst 100 euro.

(3)

Medlemsstaterna kan fullgöra sin skyldighet att driva in felaktigt utbetalda belopp på över 100 euro på olika sätt. Utan att det påverkar tillämpningen av eventuella andra verkställighetsåtgärder enligt nationell lagstiftning är det en effektiv och kostnadseffektiv metod att dra av eventuella utestående belopp från framtida utbetalningar till gäldenären, så snart skulden har fastställts i enlighet med nationell lagstiftning. Denna metod bör därför vara obligatorisk för medlemsstaterna att tillämpa.

(4)

Förordning (EG) nr 885/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för jordbruksfonderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I förordning (EG) nr 885/2006 ska följande kapitel 1a införas:

”KAPITEL 1a

INDRIVNING AV SKULDER

Artikel 5a

De minimis

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.3 första stycket i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 (4) ska villkoren i artiklarna 32.6 a och 33.7 i förordning (EG) nr 1290/2005 anses uppfyllda om det belopp som ska drivas in från stödmottagaren när det gäller en enskild utbetalning för en stödordning, exklusive ränta, inte överstiger 100 euro.

Artikel 5b

Metod för indrivning

Utan att det påverkar eventuella andra verkställighetsåtgärder enligt nationell lagstiftning ska medlemsstaterna räkna av en stödmottagares eventuella utestående skuld som har fastställts i enlighet med nationell lagstiftning från en eventuell framtida utbetalning som det utbetalningsställe som ansvarar för indrivningen av skulden ska göra till denna stödmottagare.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  EUT L 171, 23.6.2006, s. 90.

(3)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.

(4)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.”