Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

8.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 94/10


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 284/2009

av den 7 april 2009

om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 161.3,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets samtycke,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Den exceptionella kris som drabbat de internationella finansmarknaderna innebär stora utmaningar för gemenskapen, som kräver snabba åtgärder för att motverka de negativa effekterna på ekonomin som helhet, och framför allt för att stödja investeringar som kan stimulera tillväxten och sysselsättningen.

(2)

Den rättsliga ramen för programperioden 2007–2013 har antagits med syfte att ytterligare förenkla programplaneringen och förvaltningen av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden, och att effektivisera stödet från fonderna och öka subsidiariteten vid genomförandet.

(3)

Vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 1083/2006 (1) måste anpassas för att det ska bli lättare att ställa gemenskapsmedel till förfogande för att starta operativa program, liksom projekt som får stöd inom ramen för dessa program, för att påskynda genomförandet av investeringarna och deras effekter på ekonomin.

(4)

Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF) bör få större möjligheter att hjälpa medlemsstaterna att förbereda och genomföra operativa program.

(5)

Med hänsyn till den roll som fördraget tilldelar EIB och EIF som finansieringsinstitut borde det vara möjligt att tilldela dem kontrakt direkt när finansieringsteknisk verksamhet genomförs, t.ex. holdingfonder, genom deras försorg.

(6)

För att underlätta användningen av finansieringstekniska instrument, särskilt på området hållbar stadsutveckling, är det nödvändigt att föreskriva att bidrag in natura behandlas som bidragsberättigande utgifter för inrättande av eller bidrag till fonder.

(7)

I samband med statligt stöd enligt artikel 87 i fördraget är det också nödvändigt att mjuka upp villkoren för utbetalning av förskott för att stödja företag, särskilt små och medelstora företag.

(8)

För att påskynda genomförandet av större projekt är det nödvändigt att tillåta att utgifter för större projekt som ännu inte antagits av kommissionen ingår i utgiftsdeklarationer.

(9)

I syfte att öka medlemsstaternas disponibla medel måste bestämmelserna om förhandsfinansiering ändras, för att snabbt kunna starta operativa program under en kristid.

(10)

Om det görs en förskottsbetalning vid igångsättandet av ett operativt program bör detta möjliggöra ett regelbundet penningflöde och underlätta utbetalningar till mottagarna under programmets genomförande. Därför bör bestämmelser fastställas om förskottsbetalningar för strukturfonderna enligt följande: 7,5 % (för medlemsstater som ingick i Europeiska unionen före den 1 maj 2004) och 9 % (för medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller senare), så att genomförandet av de operativa programmen kan påskyndas.

(11)

Med tanke på principerna om likabehandling och om rättssäkerhet, bör de ändringar som berör artiklarna 56.2 och 78.1 tillämpas under hela programperioden 2007–2013. Därför måste dessa tillämpas retroaktivt från och med den 1 augusti 2006, det datum då förordning (EG) nr 1083/2006 trädde i kraft. Eftersom den exceptionella kris som har drabbat de internationella finansmarknaderna kräver snabba åtgärder för att motverka effekterna på ekonomin som helhet, bör andra ändringar träda i kraft dagen efter det att de offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(12)

Förordning (EG) nr 1083/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1083/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 44 ska andra stycket ändras på följande sätt:

a)

Led b ska ersättas med följande:

”b)

När avtalet inte är ett offentligt tjänstekontrakt i den mening som avses i lagstiftningen för offentlig upphandling, beviljande av stöd som för detta ändamål definieras som ett direkt ekonomiskt bidrag genom donation till ett finansinstitut utan krav på inbjudan att lämna förslag, om detta genomförs i enlighet med nationell lagstiftning som är förenlig med fördraget.”

b)

Följande led ska läggas till som led c:

”c)

Tilldelning av kontrakt direkt till EIB eller EIF.”

2.

I artikel 46.1 ska följande stycke läggas till

”EIB och EIF får, på begäran av medlemsstaterna, delta i de tekniska stödåtgärder som nämns i första stycket.”

3.

Artikel 56.2 ska ersättas med följande:

”2.   Med avvikelse från punkt 1 får bidrag in natura, avskrivningskostnader och allmänna omkostnader behandlas som utgifter som betalats av stödmottagare för genomförandet av insatserna på de villkor som anges i tredje stycket i den här punkten.

Med avvikelse från punkt 1 får bidrag in natura, när det gäller finansieringstekniska instrument enligt definitionerna i artikel 78.6 första stycket, behandlas som en utgift för inrättande av eller bidrag till fonder eller holdingfonder på de villkor som anges i tredje stycket i den här punkten.

De utgifter som nämns i första och andra stycket ska uppfylla följande villkor:

a)

Utgifterna ska vara stödberättigande enligt de regler för stödberättigande som fastställts i enlighet med punkt 4.

b)

Utgiftsbeloppet ska styrkas med underlag med bevisvärde likvärdigt med fakturor, utan att det påverkar bestämmelserna i de särskilda förordningarna.

c)

För bidrag in natura får samfinansieringen från fonderna inte överskrida de totala bidragsberättigande utgifterna exklusive värdet av sådana bidrag.”

4.

Artikel 78 ska ändras på följande sätt:

a)

I artikel 78.1 första stycket ska den sista meningen ersättas med följande:

”Utgifter som mottagarna har haft ska styrkas med kvitterade fakturor eller annat bokföringsunderlag med likvärdigt bevisvärde, om inget annat föreskrivs i de särskilda förordningarna för varje fond.”

b)

Artikel 78.2 led b ska utgå.

c)

Artikel 78.4 ska ersättas med följande:

”4.   När kommissionen inte beviljar ett ekonomiskt bidrag till ett större projekt i enlighet med artikel 41.3, ska den utgiftsdeklaration som görs efter det att kommissionen antagit sitt beslut korrigeras i enlighet därmed.”

5.

I artikel 82.1 andra stycket ska leden a, b och c ersättas med följande:

”a)

För de medlemsstater som ingick i Europeiska unionen före den 1 maj 2004: år 2007 2 % av bidraget från strukturfonderna till det operativa programmet, år 2008 3 % av bidraget från strukturfonderna till det operativa programmet och år 2009 2,5 % av bidraget från strukturfonderna till det operativa programmet.

b)

För de medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller senare: år 2007 2 % av bidraget från strukturfonderna till det operativa programmet, år 2008 3 % av bidraget från strukturfonderna till det operativa programmet och år 2009 4 % av bidraget från strukturfonderna till det operativa programmet.

c)

Om ett operativt program omfattas av målet europeiskt territoriellt samarbete och om åtminstone en av deltagarna är en medlemsstat som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller senare: år 2007 2 % av bidraget från Eruf till det operativa programmet, år 2008 3 % av bidraget från Eruf till det operativa programmet och år 2009 4 % av bidraget från Eruf till det operativa programmet.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkterna 3 och 4 a i artikel 1 ska dock tillämpas från och med den 1 augusti 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 7 april 2009.

På rådets vägnar

K. SCHWARZENBERG

Ordförande


(1)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.