Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

23.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 191/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 639/2009

av den 22 juli 2009

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 när det gäller särskilt stöd

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (1), särskilt artiklarna 68.7, 69.6 första stycket punkt a, 69.7 fjärde stycket, 71.6 andra stycket, 71.10 och 142 c och q, och

av följande skäl:

(1)

Kapitel 5 i avdelning III i förordning (EG) nr 73/2009 innehåller bestämmelser om särskilt stöd till jordbrukare. Tillämpningsföreskrifter för det kapitlet bör fastställas.

(2)

I enlighet med artikel 68.6 i förordning (EG) nr 73/2009 ska det särskilda stöd som beviljas i enlighet med den artikeln vara förenligt med andra gemenskapsstödåtgärder och andra åtgärder som finansieras genom statligt stöd. För en ordnad förvaltning av stödsystemen bör liknande åtgärder inte finansieras två gånger med stöd av både det särskilda stödet och andra gemenskapsstödåtgärder. På grund av det stora antalet valmöjligheter som finns för tillämpning av det särskilda stödet bör medlemsstaterna ha ansvaret för att säkerställa förenligheten i enlighet med det beslut de fattar för att tillämpa de särskilda stödåtgärderna inom den ram som fastställs genom förordning (EG) nr 73/2009 och i enlighet med de villkor som fastställs i den här förordningen.

(3)

I artiklarna 71.10 och 140 i förordning (EG) nr 73/2009 föreskrivs att medlemsstaterna i detalj ska informera kommissionen om vilka åtgärder de vidtar för att genomföra särskilt artiklarna 68–72 i den förordningen. Bestämmelser bör därför antas för att specificera tidpunkten för och innehållet i sådana meddelanden så att kommissionen kan övervaka deras genomförande.

(4)

Eftersom jordbrukare alltid bör uppfylla de lagstadgade kraven, bör det inte ges något särskilt stöd som kompensation för att de följs.

(5)

I enlighet med artikel 68.1 a i i förordning (EG) nr 73/2009 får särskilt stöd beviljas för särskilda typer av jordbruk som är viktiga när det gäller att skydda eller förbättra miljön. För att upprätthålla medlemsstaternas bestämmanderätt samtidigt som det säkerställs att åtgärderna förvaltas väl, bör ansvaret för att definiera de särskilda typerna av jordbruk ligga hos medlemsstaterna medan åtgärderna bör ge icke-försumbara och mätbara miljöfördelar.

(6)

I enlighet med artikel 68.1 a ii i förordning (EG) nr 73/2009 får särskilt stöd beviljas för att förbättra kvaliteten på jordbruksprodukter. För att bistå medlemsstaterna bör det fastställas en vägledande förteckning över villkor som ska uppfyllas.

(7)

I enlighet med artikel 68.1 a iii i förordning (EG) nr 73/2009 får särskilt stöd beviljas för att förbättra saluföringen av jordbruksprodukter om inte annat följer av artikel 68.2 c i den förordningen som kräver att stödet uppfyller de kriterier som fastställs i artiklarna 2–5 i rådets förordning (EG) nr 3/2008 av den 17 december 2007 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland (2). Bestämmelser bör antas för att specificera innehållet i de stödberättigande åtgärderna samt de tillämpliga bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 501/2008 av den 5 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3/2008 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland (3).

(8)

I enlighet med artikel 68.1 a iv i förordning (EG) nr 73/2009 får särskilt stöd beviljas för att tillämpa förbättrade djursskyddsnormer. För att uppnå förbättrade djurskyddsnormer bör bestämmelser antas för att ge medlemsstaterna ansvaret för att inrätta ett system som gör det möjligt att utvärdera planerna från de sökande som ämnar förbättra olika djurskyddsaspekter.

(9)

I enlighet med artikel 68.1 a v i förordning (EG) nr 73/2009 får särskilt stöd beviljas för särskild verksamhet inom jordbruket som medför tilläggsfördelar för ett miljövänligt jordbruk. I enlighet med artikel 68.2 a får stödet beviljas särskilt om det har godkänts av kommissionen. Bestämmelser bör därför antas för att specificera den detaljerade ram som medlemsstaterna ska följa vid fastställandet av kriterierna för stödberättigande. Bestämmelser bör också antas för fastställande av förfarandet för kommissionens meddelande, utvärdering och godkännande av åtgärden.

(10)

I enlighet med artikel 68 1 b i förordning (EG) nr 73/2009 får särskilt stöd beviljas för att klara av särskilda olägenheter som drabbar jordbrukarna i ekonomiskt eller miljömässigt känsliga områden eller, inom samma sektorer, inom ekonomiskt sårbara typer av jordbruk. För att upprätthålla medlemsstaternas spelutrymme samtidigt som det säkerställs att åtgärderna förvaltas väl, bör det antas bestämmelser för att ge medlemsstaterna ansvaret för att definiera de områden och/eller typer av jordbruk som är stödberättigande och fastställa den lämpliga nivån. För att undvika snedvridningar av marknaden bör betalningarna emellertid inte vara baserade på fluktuationer i marknadspriserna eller motsvara ett system med underskottsersättning varigenom nationellt jordbruksstöd betalas av medlemsstater till jordbrukare som är baserat på skillnaden mellan ett riktpris och ett nationellt marknadspris.

(11)

I enlighet med artikel 68.1 c i förordning (EG) nr 73/2009 får särskilt stöd beviljas i områden som omfattas av omstrukturerings- eller utvecklingsprogram för att säkerställa att jordbruksmark inte överges och/eller för att hantera särskilda olägenheter som drabbar jordbrukarna i sådana områden. Bestämmelser bör antas särskilt när det gäller fastställandet av referensbelopp per stödberättigade jordbrukare, tilldelningen av stödrättigheter och beräkningen av deras värdeökning samt vad gäller medlemsstaternas kontroll av programmen, och dessa bestämmelser bör för enhetlighetens skull följa de som fastställs för tilldelningen av beloppen från den nationella reserven.

(12)

I enlighet med artikel 68.1 d i förordning (EG) nr 73/2009 får särskilt stöd beviljas i form av bidrag till premier för skörde-, djur- och växtförsäkringar. En minimiram bör inrättas inom vilken medlemsstaterna ska fastställa regler i enlighet med sina nationella lagar för att definiera på vilket sätt de finansiella bidragen till skörde-, djur- och växtförsäkringspremier tilldelas för att säkerställa att bidragen upprätthålls på lämplig nivå samtidigt som jordbrukarnas intressen säkerställs.

(13)

I artikel 68.1 e i förordning (EG) nr 73/2009 tillhandahålls en mycket detaljerad beskrivning av det särskilda stöd som syftar till att ersätta jordbrukare för vissa ekonomiska förluster i samband med djur- eller växtsjukdomar och miljöolyckor genom gemensamma fonder. En minimiram bör inrättas i vilken medlemsstaterna ska fastställa regler i enlighet med sina nationella lagar för att definiera på vilket sätt de finansiella bidragen till gemensamma fonder organiseras för att säkerställa att bidragen upprätthålls på lämplig nivå samtidigt som jordbrukarnas intressen säkerställs.

(14)

De belopp som avses i artikel 69.6 a i förordning (EG) nr 73/2009 ska beräknas av kommissionen i enlighet med punkt 7 i den artikeln. Bestämmelser bör därför antas för att för varje medlemsstat fastställa de berörda beloppen samt de villkor som är tillämpliga för kommissionens ändring av de beloppen.

(15)

Eftersom vissa bestämmelser om särskilt stöd som föreskrivs i artikel 69.1 i förordning (EG) nr 73/2009 börjar gälla den 1 augusti 2009, bör motsvarande närmare bestämmelser bli tillämpliga så snart som möjligt sedan de blivit antagna.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning avses med

a)   särskilda stödåtgärder: åtgärder för att genomföra det särskilda stöd som föreskrivs i artikel 68.1 i förordning (EG) nr 73/2009,

b)   andra gemenskapsstödinstrument:

i)

åtgärder som föreskrivs i rådets förordningar (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (4), (EG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel (5), (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (6), (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (7), (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (8) och (EG) nr 3/2008, och

ii)

de åtgärder som finansieras av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket enligt artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (9) inbegripet veterinära åtgärder och växtskyddsåtgärder.

Artikel 2

Stödberättigande med avseende på särskilda stödåtgärder

1.   Medlemsstaterna ska fastställa kriterierna för stödberättigande med avseende på särskilda stödåtgärder i överensstämmelse med den ram som fastställs i förordning (EG) nr 73/2009 och de villkor som fastställs i denna förordning.

2.   Medlemsstaterna ska tillämpa denna förordning, och särskilt punkt 1, i enlighet med objektiva kriterier och på ett sådant sätt att likabehandling av jordbrukarna kan garanteras och snedvridning av marknaden och konkurrensen undviks.

Artikel 3

Överensstämmelse och kumulering av stöd

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa överensstämmelse mellan

a)

särskilda stödåtgärder och åtgärder som genomförs i enlighet med andra gemenskapsstödinstrument,

b)

olika särskilda stödåtgärder,

c)

särskilda stödåtgärder och åtgärder som finansieras genom statligt stöd.

Medlemsstaterna ska i synnerhet säkerställa att särskilda stödåtgärder inte hindrar att de åtgärder som genomförs i enlighet med andra gemenskapsstödinstrument, eller åtgärder som finansieras genom statligt stöd, fungerar på ett korrekt sätt.

2.   Om stöd enligt en särskild stödåtgärd också får beviljas enligt en åtgärd som genomförs enligt andra gemenskapsstödinstrument, eller enligt en annan särskild stödåtgärd, ska medlemsstaterna säkerställa att en jordbrukare kan erhålla stöd för en viss insats endast enligt en av dessa åtgärder.

Artikel 4

Villkor för stödåtgärder

1.   Särskilda stödåtgärder ska inte kompensera för fullgörandet av obligatoriska skyldigheter och i synnerhet av de föreskrivna verksamhetskraven och normer för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som fastställs i bilagorna II respektive III till förordning (EG) nr 73/2009 eller de andra krav som avses i artikel 39.3 första stycket i förordning (EG) nr 1698/2005.

2.   Särskilda stödåtgärder ska inte finansiera skatter.

3.   Medlemsstaterna ska se till att de särskilda stödåtgärder de tillämpar är verifierbara och kontrollerbara.

Artikel 5

Överföring av information till kommissionen

1.   Medlemsstaterna ska informera kommissionen om de särskilda stödåtgärder de avser tillämpa senast den 1 augusti året innan den åtgärden tillämpas för första gången.

Informationen ska tillhandahållas i enlighet med del A i bilaga I, utom för särskilda stödåtgärder för särskild verksamhet inom jordbruket som medför tilläggsfördelar för ett miljövänligt jordbruk, som ska tillhandahållas i enlighet med del B i bilaga I.

2.   Medlemsstaterna ska senast den 1 augusti 2009 informera kommissionen om alla beslut som tas i enlighet med artikel 136 i förordning (EG) nr 73/2009.

3.   Medlemsstaterna ska varje år informera kommissionen om stöd som beviljas jordbrukare per åtgärd och sektor, senast den 15 september året efter det år som betalningarna beviljades.

4.   Den årliga rapport som medlemsstaterna ska skicka till kommissionen och som handlar om genomförandet av artikel 71 i förordning (EG) nr 73/2009 ska skickas senast den 15 september varje år och ska innehålla den information som anges i bilaga II till denna förordning.

5.   Medlemsstaterna ska senast den 1 oktober 2012 skicka en rapport till kommissionen om de särskilda stödåtgärder som genomförs 2009, 2010 och 2011, om deras inverkan på målen och om eventuella problem.

KAPITEL II

SÄRSKILDA REGLER

Artikel 6

Särskilda typer av jordbruk som är viktiga när det gäller att skydda eller förbättra miljön

Medlemsstaterna ska definiera de särskilda typer av jordbruk som är viktiga när det gäller att skydda eller förbättra miljön för vilka ett årligt extra stöd ska tillhandahållas i enlighet med artikel 68.1 a i i förordning (EG) nr 73/2009. Dessa särskilda typer av jordbruk ska ge icke-försumbara och mätbara miljöfördelar.

Artikel 7

Att förbättra kvaliteten på jordbruksprodukter

Det årliga extra stöd för att förbättra kvaliteten på jordbruksprodukter som föreskrivs i artikel 68.1 a ii i förordning (EG) nr 73/2009 får särskilt göra det möjligt för jordbrukare att

a)

uppfylla de villkor som är nödvändiga för att delta i gemenskapens kvalitetssystem för livsmedel i enlighet med de rättsakter som anges i artikel 68.2 b i förordning (EG) nr 73/2009 och i kommissionens förordningar (EG) nr 1898/2006 av den 14 december 2006 om fastställande av närmare tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (10), (EG) nr 1216/2007 av den 18 oktober 2007 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 509/2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel (11), (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll (12) och (EG) nr 114/2009 av den 6 februari 2009 om övergångsbestämmelser för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 479/2008 beträffande hänvisningar till vin med skyddad ursprungsbeteckning och skyddad geografisk beteckning (13), eller

b)

delta i privata eller statliga certifieringsordningar för livsmedelskvalitet.

Om de särskilda stödåtgärderna beviljas med hänsyn till tillämpningen av led b i första stycket ska kraven i artikel 22.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (14) gälla i tillämpliga delar.

Artikel 8

Att förbättra saluföringen av jordbruksprodukter

1.   Det årliga extra stöd för jordbrukarna för att förbättra saluföringen av jordbruksprodukter som föreskrivs i artikel 68.1 a iii i förordning (EG) nr 73/2009 ska uppmuntra jordbrukare att förbättra saluföringen av sina jordbruksprodukter genom att säkerställa tillhandahållandet av bättre information om och/eller främjandet av produkternas kvalitet eller egenskaper eller deras produktionsmetoder.

2.   Artiklarna 4, 5 och 6 och bilagorna I och II till förordning (EG) nr 501/2008 ska gälla i tillämpliga delar.

Artikel 9

Att tillämpa förbättrade djursskyddsnormer

1.   Vid fastställande av villkoren för stödberättigande med avseende på det särskilda stödet för jordbrukare som tillämpar förbättrade djurskyddsnormer enligt artikel 68.1 a iv i förordning (EG) nr 73/2009 ska medlemsstatera i förekommande fall ta hänsyn till

a)

typ av jordbruk

b)

gårdens storlek vad gäller djurtäthet eller antal djur och arbetskraft, och

c)

tillämpligt system för jordbruksdrift.

2.   Med förbättrade djurskyddsnormer avses sådana som går utöver de minimikrav som fastställs i den tillämpliga gemenskapslagstiftningen och den nationella lagstiftningen, särskilt de rättsakter som avses i led C i bilaga II till förordning (EG) nr 73/2009. De normerna får inbegripa de strängare normer som avses i artikel 27.7 i förordning (EG) nr 1974/2006.

Artikel 10

Särskild verksamhet inom jordbruket som medför tilläggsfördelar för ett miljövänligt jordbruk

1.   Vid fastställande av villkoren för stödberättigande med avseende på det särskilda stödet för jordbrukare som utövar särskild verksamhet inom jordbruket som medför tilläggsfördelar för ett miljövänligt jordbruk enligt artikel 68.1 a v i förordning (EG) nr 73/2009 ska medlemsstatera i synnerhet ta hänsyn till

a)

miljömål i den region där åtgärden ska tillämpas, och

b)

eventuellt stöd som redan beviljats i enlighet med andra gemenskapsstödsinstrument eller andra särskilda stödåtgärder eller åtgärder som finansieras genom statligt stöd.

2.   Artikel 27.2–6, 8–9 och 27.13, artiklarna 48 och 53 i förordning (EG) nr 1974/2006 ska gälla i tillämpliga delar för särskilt stöd för jordbrukare som utövar särskild verksamhet inom jordbruket som medför tilläggsfördelar för ett miljövänligt jordbruk.

3.   Kommissionen ska utvärdera de föreslagna särskilda stödåtgärderna för jordbrukare som utövar särskild verksamhet inom jordbruk som medför tilläggsfördelar för ett miljövänligt jordbruk och som medlemsstaterna har anmält till den i enlighet med förordning (EG) nr 73/2009 och denna förordning.

Om kommissionen anser att de föreslagna åtgärderna uppfyller kraven ska den godkänna åtgärderna i enlighet med artikel 68.2 a ii i förordning (EG) nr 73/2009 inom fyra månader från och med mottagandet av den information som tillhandahålls i enlighet med artikel 5.1 i denna förordning.

Om kommissionen anser att de föreslagna åtgärderna inte uppfyller kraven ska den uppmana medlemsstaten att ändra de föreslagna åtgärderna i enlighet därmed och anmäla dem till kommissionen. Den ska godkänna åtgärderna om den anser att de har blivit ändrade på lämpligt sätt.

Artikel 11

Särskilda olägenheter som drabbar jordbrukarna inom mjölk-, nöt- och kalvkötts-, får- och getkötts- och rissektorerna

1.   Vid fastställande av stödvillkor för särskilt stöd för att klara av särskilda olägenheter som drabbar jordbrukarna inom mjölk-, nöt- och kalvkötts-, får- och getkötts- och rissektorerna i ekonomiskt eller miljömässigt känsliga områden, eller, i samma sektorer, inom ekonomiskt sårbara typer av jordbruk, i enlighet med artikel 68.1 b i förordning (EG) nr 73/2009, ska medlemsstaterna definiera de ekonomiskt eller miljömässigt känsliga områdena och/eller ekonomiskt sårbara typer av jordbruk som är stödberättigande, särskilt med hänsyn till de relevanta produktionsstrukturerna och produktionsvillkoren.

2.   Det särskilda stödet ska inte vara baserat på fluktuationer i marknadspriserna eller motsvara ett system med underskottsersättning.

Artikel 12

Områden som omfattas av omstrukturerings- eller utvecklingsprogram

1.   Stödberättigandevillkoren för de särskilda stödåtgärderna i områden som omfattas av omstrukturerings- eller utvecklingsprogram för att säkerställa att jordbruksmark inte överges och/eller för att hantera särskilda olägenheter som drabbar jordbrukarna i sådana områden i enlighet med artikel 68.1 c i förordning (EG) nr 73/2009 ska särskilt

a)

föreskriva hur enskilda referensbelopp för stödberättigande jordbrukare ska fastställas, och

b)

fastställa omstrukturerings- och/eller utvecklingsprogrammen och/eller villkoren för deras godkännande.

2.   Om en jordbrukare som inte äger några stödrättigheter ansöker om det stöd som avses i punkt 1 får jordbrukaren erhålla ett antal stödrättigheter som inte överstiger det antal hektar som jordbrukaren vid det tillfället förfogar över (genom ägande eller arrende).

Om en jordbrukare som äger stödrättigheter ansöker om det stöd som avses i punkt 1 får denne erhålla ett antal stödrättigheter som inte överstiger det antal hektar som jordbrukaren vid det tillfället förfogar över och för vilka jordbrukaren inte äger några stödrättigheter.

Enhetsvärdet för varje stödrättighet som jordbrukaren redan äger får ökas.

Värdet av varje stödrättighet som erhålls i enlighet med detta stycke, utom tredje stycket, ska beräknas genom att man dividerar det enskilda referensbeloppet som fastställs av medlemsstaten med det antal rättigheter som avses i föregående stycke.

3.   Höjning av de belopp per hektar som beviljas inom ramen för systemet med enhetlig arealersättning som avses i artikel 131.2 i förordning (EG) nr 73/2009 ska fastställas genom att man dividerar jordbrukarens referensbelopp med det antal stödberättigande hektar som jordbrukaren anmäler inom ramen för systemet för enhetlig arealersättning.

4.   Medlemsstaterna ska säkerställa att de särskilda olägenheter som drabbar jordbrukarna i områden som omfattas av omstrukturerings- eller utvecklingsprogram, för vilka det särskilda stödet beviljas, inte ersätts i enlighet med någon annan bestämmelse i sådana program för samma ändamål.

Artikel 13

Skörde-, djur- och växtförsäkring

1.   Medlemsstaterna ska fastställa villkor för att kontrakt ska berättiga till särskilt stöd i form av bidrag till premier för skörde-, djur- och växtförsäkringar i enlighet med artikel 68.1 d i förordning (EG) nr 73/2009.

2.   I kontrakten ska

a)

de särskilda risker som försäkringen täcker,

b)

de särskilda ekonomiska förluster som täcks och

c)

den premie som betalas, exklusive skatter, fastställas.

3.   Kontrakten ska inte omfatta mer än ett års produktion. Om kontraktets löptid omfattar delar av två kalenderår ska medlemsstaten säkerställa att ersättning inte beviljas två gånger för samma kontrakt.

4.   Medlemsstaterna ska anta regler som ska användas för att fastställa beräkningen av förstörelsen av den genomsnittliga årsproduktionen för en jordbrukare i enlighet med artikel 70.2 i förordning (EG) nr 73/2009.

5.   Jordbrukaren ska varje år informera medlemsstaten om numret på sitt försäkringsavtal och tillhandahålla en kopia av kontraktet och bevis på att premien är betald.

Artikel 14

Gemensamma fonder för djur- och växtsjukdomar och miljöolyckor

1.   De regler som definieras av medlemsstaterna i enlighet med artikel 71.9 i förordning (EG) nr 73/2009 för gemensamma fonder som berättigar till ekonomiskt stöd för djur- och växtsjukdomar och miljöolyckor enligt artikel 68.1 e i den förordningen ska särskilt omfatta

a)

villkoren för finansieringen av den gemensamma fonden,

b)

utbrott av djur- och växtsjukdomar och miljöolyckor som kan föranleda att ersättning betalas ut till jordbrukare, inklusive geografisk utsträckning, om så är lämpligt,

c)

kriterier för att utvärdera om en viss händelse ska föranleda utbetalning av ersättning till jordbrukare,

d)

metoderna för beräkning av de extrakostnader som utgör ekonomiska förluster enligt artikel 71.2 b i förordning (EG) nr 73/2009,

e)

beräkning av de administrativa kostnader som avses i artikel 71.6 i förordning (EG) nr 73/2009,

f)

eventuella begränsningar av de kostnader som kan komma ifråga för det ekonomiska bidrag som tillämpas enligt artikel 71.7 andra stycket i förordning (EG) nr 73/2009,

g)

ett förfarande för godkännandet av en viss gemensam fond enligt den nationella lagstiftningen,

h)

förfaranderegler, och

i)

de granskningar av överensstämmelse och räkenskapsavslutning som den gemensamma fonden ska bli föremål för efter det att den har godkänts.

2.   Om de medel som behövs för den ekonomiska ersättning som betalas ut av de gemensamma fonderna kommer från lån på marknadsvillkor ska deras kortaste och längsta löptider vara mellan ett och fem år.

3.   Medlemsstaterna ska se till att deras jordbrukare blir medvetna om

a)

alla godkända gemensamma fonder,

b)

villkoren för anslutning till en viss gemensam fond, och

c)

finansieringsbestämmelserna för de gemensamma fonderna.

Artikel 15

Finansiella bestämmelser för särskilda stödåtgärder

1.   De belopp som avses i artikel 69.6 a i förordning (EG) nr 73/2009 fastställs i bilaga III till den här förordningen.

2.   Vid tillämpningen av artikel 69.7 fjärde stycket i förordning (EG) nr 73/2009 får medlemsstaterna senast den 1 augusti under ett visst kalenderår från och med 2010 begära en revidering av de belopp som avses i stycke 1 i denna artikel om det belopp som uppstår genom den beräkning som fastställs i artikel 69.7 första stycket i förordning (EG) nr 73/2009 för det berörda budgetåret avviker med över 20 % från det belopp som fastställs i bilaga III.

Varje reviderat belopp som fastställs av kommissionen ska tillämpas från och med det kalenderår som följer på det år som begäran gjordes.

KAPITEL III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 16

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  EUT L 3, 5.1.2008, s. 1.

(3)  EUT L 147, 6.6.2008, s. 3.

(4)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

(5)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 1.

(6)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(7)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(8)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(9)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

(10)  EUT L 369, 23.12.2006, s. 1.

(11)  EUT L 275, 19.10.2007, s. 3.

(12)  EUT L 250, 18.9.2008, s. 1.

(13)  EUT L 38, 7.2.2009, s. 26.

(14)  EUT L 368, 23.12.2006, s. 15.


BILAGA I

Information som ska skickas till kommissionen enligt artikel 5.1

DEL A

För alla särskilda stödåtgärder, utom för åtgärder för särskild verksamhet inom jordbruket som medför tilläggsfördelar för ett miljövänligt jordbruk, ska informationen inkludera följande:

Beteckningen för varje åtgärd med hänvisning till den relevanta bestämmelsen i artikel 68.1 i förordning (EG) nr 73/2009.

En beskrivning av varje åtgärd, som inbegriper minst

a)

berörda sektorer,

b)

åtgärdens varaktighet,

c)

åtgärdens mål,

d)

tillämpliga villkor för stödberättigande,

e)

en vägledande stödnivå för åtgärden,

f)

det totala belopp som fastställs för åtgärden,

g)

den information som är nödvändig för fastställande av de berörda budgettaken, och

h)

uppgifter om varifrån medlen för åtgärden kommer,

eventuella befintliga åtgärder som tillämpas enligt andra gemenskapsstödsystem eller åtgärder som finansieras genom statligt stöd inom samma område eller sektor som den särskilda stödåtgärden och, om så är lämpligt, avgränsningen mellan dem,

om så är lämpligt, en beskrivning av

a)

de särskilda typer av jordbruk som är viktiga när det gäller att skydda eller förbättra miljön enligt artikel 68.1 a i i förordning (EG) nr 73/2009,

b)

de förbättrade djurskyddsnormer som avses i artikel 68.1 a iv i förordning (EG) nr 73/2009,

c)

de ekonomiskt eller miljömässigt känsliga områden eller ekonomiskt sårbara typer av jordbruk som avses i artikel 68.1 b i förordning (EG) nr 73/2009 samt den nuvarande produktionsnivå som avses i artikel 68.3 i den förordningen,

d)

de omstrukturerings- eller utvecklingsprogram som avses i artikel 68.1 c i förordning (EG) nr 73/2009.

DEL B

För särskilda stödåtgärder för särskild verksamhet inom jordbruket som medför tilläggsfördelar för ett miljövänligt jordbruk, ska informationen inkludera följande:

Åtgärdens beteckning.

Det geografiska område som omfattas av åtgärden.

En beskrivning av den föreslagna åtgärden och de förväntade miljökonsekvenserna med avseende på miljöbehov och -prioriteringar samt särskilda verifierbara mål.

Den logiska grunden för insatsen, tillämpningsområdet och åtgärderna, indikatorerna, de kvantifierade målen och, i förekommande fall, stödmottagarna.

Kriterier och administrativa regler för att säkerställa att insatserna inte också får stöd genom andra gemenskapsstödsystem.

Bevis enligt artikel 48.2 i förordning (EG) nr 1974/2006 som gör det möjligt för kommissionen att kontrollera konsekvens och rimlighet i beräkningarna.

En detaljerad beskrivning av det nationella genomförandet av minimikraven för användning av gödningsmedel och växtskyddsmedel och andra relevanta obligatoriska krav som avses i punkt 5.3.2.1 i del A i bilaga II till förordning (EG) nr 1974/2006.

En beskrivning av den metod samt de agronomiska antaganden och parametrar (bl.a. beskrivning av de baskrav som anges i artikel 39.3 i förordning (EG) nr 1698/2005 och som är relevanta för varje särskilt slag av åtagande) som används som referenspunkt för de beräkningar som motiverar: a) extrakostnader och b) inkomstbortfall till följd av det åtagande som gjorts; i förekommande fall ska denna metod beakta stöd som beviljats inom ramen för förordning (EG) nr 73/2009; i förekommande fall, den omvandlingsmetod som används för andra enheter i enlighet med artikel 27.9 i förordning (EG) nr 1974/2006.

Stödbelopp.

Om så är lämpligt, den information som avses i punkt 5.3.2.1.4 femte och sjätte strecksatserna i del A i bilaga II till förordning (EG) nr 1974/2006.


BILAGA II

Information som ska ingå i den årliga rapporten om gemensamma fonder i enlighet med artikel 5.4

En förteckning över godkända gemensamma fonder och antalet anslutna jordbrukare per fond.

I förekommande fall, de administrativa kostnaderna för inrättande av nya gemensamma fonder.

Uppgift om varifrån medlen kommer i enlighet med artikel 69.6 a eller c i förordning (EG) nr 73/2009 och i förekommande fall, beloppen för den linjära minskning som tillämpas samt de berörda betalningarna.

De typer av ekonomiska förluster som ersätts av varje godkänd fond och fördelade efter orsak i enlighet med artikel 71.1 i den förordningen.

Det antal jordbrukare som ersätts av varje godkänd fond och fördelade efter orsak i enlighet med artikel 71.1 i den förordningen.

Utgiften för varje godkänd fond per typ av ekonomisk förlust.

Procentsatsen och det belopp som betalas av varje fond för det ekonomiska stöd som avses i artikel 71.7 i den förordningen.

Erfarenheter som gjorts vid genomförandet av den särskilda stödåtgärden om gemensamma fonder.


BILAGA III

Belopp som avses i artikel 15.1 beräknade i enlighet med artikel 69.6 a i förordning (EG) nr 73/2009

(miljoner euro)

Belgien

8,6

Danmark

15,8

Tyskland

42,6

Irland

23,9

Grekland

74,3

Spanien

144,4

Frankrike

97,4

Italien

144,9

Luxemburg

0,8

Malta

0,1

Nederländerna

31,7

Österrike

11,9

Portugal

21,7

Finland

4,8

Slovenien

2,4

Sverige

13,9

Förenade kungariket

42,8