Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

19.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 338/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1250/2009

av den 30 november 2009

om ändring av förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 73/2009 (1) fastställs den mekanism för finansiell disciplin enligt vilken nivån på direktstödet anpassas när prognoserna tyder på att taket för ett visst budgetår kommer att överskridas för marknadsrelaterade utgifter och direktstöd som återfinns under rubrik 2 i bilaga I till det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (2), med en säkerhetsmarginal på 300 000 000 EUR.

(2)

Det ovannämnda taket omfattar utgifter för direktstöd före överföringar till landsbygdsutveckling och före modulering. Texten till förordning (EG) nr 73/2009 bör därför förtydligas så att det föreskrivs att de utgifter som ska jämföras med taket även innefattar eventuella överföringar till Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) som avses i artikel 136 i förordning (EG) nr 73/2009 samt eventuell överföring till EJFLU inom vinsektorn som härrör från tillämpningen av artikel 190a.2 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (3) (förordningen om en samlad marknadsordning).

(3)

Genom rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (4) bemyndigas kommissionen att bland annat anta en bestämmelse för att hantera situationer där tilldelningen av stödrättigheter till en jordbrukare skulle leda till en icke-planerad vinstökning för jordbrukaren. Sådana situationer kan även inträffa under förordning (EG) nr 73/2009 och bör därför åtgärdas.

(4)

Vissa medlemsstater har i enlighet med förordning (EG) nr 1782/2003 valt att genomföra systemet med samlat gårdsstöd och att partiellt genomföra systemet med samlat gårdsstöd inom får- och getköttssektorn och inom nöt- och kalvköttssektorn på regional nivå. Regionala hänsyn kan också vara relevanta vid beslut som fattas enligt förordning (EG) nr 73/2009 i syfte att fortsätta med, eller för att justera, det partiella genomförandet av systemet med samlat gårdsstöd inom dessa sektorer. Sådana beslut bör därför kunna fattas på regional nivå.

(5)

Enligt förordning (EG) nr 73/2009 ska stödrättigheter beviljas om en jordbrukare i en berörd sektor inte innehar några stödrättigheter. Denna bestämmelse medger dock inte en fullgod hantering av situationer där jordbrukaren ändå anmäler flera arrenderade stödrättigheter under det första år då det kopplade stödet integreras i systemet med samlat gårdsstöd. I det fallet skulle jordbrukaren inte kunna eller endast delvis kunna aktivera de nya tilldelade stödrättigheterna eftersom alla eller vissa av jordbrukarens stödberättigande hektar redan använts för att aktivera de arrenderade rättigheterna. Därför bör ett tillfälligt undantag föreskrivas som innebär att den berörda jordbrukaren tilldelas stödrättigheter för de anmälda hektar som motsvarar det antal hektar som överstiger de hektar som anmälts för att aktivera de arrenderade stödrättigheterna och/eller de stödrättigheter som berättigar till stöd utan anmälan av motsvarande hektar. Detta undantag bör begränsas till en situation där jordbrukaren ska fortsätta sin jordbruksverksamhet.

(6)

I enlighet med förordning (EG) nr 73/2009 måste medlemsstater som från och med 2010 önskar bevilja särskilda stödåtgärder enligt den förordningen senast den 1 augusti 2009 fatta beslut om att använda sitt nationella tak för att finansiera dessa åtgärder. I enlighet med meddelandet från kommissionen till rådet med titeln ”Situationen på mejerimarknaden 2009” samt med tanke på den rådande situationen på mejerimarknaden, är ett undantag från tidsfristen nödvändigt för att medlemsstaterna på vissa villkor från och med 2010 ska kunna bevilja särskilt stöd till jordbrukare inom mejerisektorn.

(7)

I förordning (EG) nr 73/2009 föreskrivs ett undantag från den övre stödgräns som fastställs i den förordningen i vissa fall där artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 användes för att tillhandahålla stöd för am- och dikor. Syftet med detta undantag är att föreskriva en tillräckligt lång övergångsperiod för att möjliggöra en smidig övergång till de nya bestämmelserna om särskilt stöd inom nöt- och kalvköttssektorn. Det bör därför förtydligas att detta undantag är begränsat till fall där artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 främst användes för att stödja nöt- och kalvköttssektorn.

(8)

Förordning (EG) nr 73/2009 upphäver förordning (EG) nr 1782/2003 från dagen för dess ikraftträdande och ska tillämpas från och med den 1 januari 2009. I förordning (EG) nr 73/2009 föreskrivs dock att förordning (EG) nr 1782/2003 ska fortsätta att tillämpas i vissa fall, inbegripet vid partiellt genomförande av systemet med samlat gårdsstöd inom får- och getköttssektorn. För att sörja för ett enhetligt förhållningssätt för denna sektor bör motsvarande bestämmelse i förordning (EG) nr 73/2009 i stället tillämpas under 2009. Det är därför lämpligt att fastställa en övergångsbestämmelse för de extra får- och getköttsbidragen för 2009.

(9)

Förordning (EG) nr 73/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 73/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 11.1 ska ersättas med följande:

”1.   För att kunna säkerställa att de belopp som ska finansiera den gemensamma jordbrukspolitikens marknadsrelaterade utgifter och direktstöd, som för närvarande återfinns under rubrik 2 i bilaga I till det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (5), inte överskrider de årliga tak som fastställs i beslut 2002/929/EG av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 18 november 2002 om slutsatserna från Europeiska rådet i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 (6), ska en anpassning av direktstöden fastställas när prognosen för finansieringen av de ovannämnda åtgärderna under rubrik 2, för ett visst budgetår, ökad med de belopp som anges i artikel 190a i förordning (EG) nr 1234/2007, de belopp som anges i artiklarna 134 och 135 och de belopp som avses i artikel 136 i den här förordningen och före tillämpning av moduleringen enligt artiklarna 7 och 10 i den här förordningen och artikel 1.1 i förordning (EG) nr 387/2007, tyder på att det tillämpliga årliga taket – med beaktande av en marginal på 300 000 000 EUR under det taket – kommer att överskridas.

2.

Följande punkt ska läggas till i artikel 41:

”6.   Om en medlemsstat tillämpar artiklarna 59 eller 63 får den, på grundval av objektiva kriterier och på ett sådant sätt att likabehandling av jordbrukare kan garanteras och störningar på marknaden och snedvridning av konkurrensen undvikas, föreskriva att om hela eller en del av ett jordbruksföretags arrende eller bidragsrättigheter säljs, beviljas eller löper ut så ska vissa eller alla stödrättigheter, eller en del av eller hela ökningen av värdet av de stödrättigheter som skulle tilldelas den berörda jordbrukaren, återgå till den nationella reserven, om tilldelningen eller ökningen skulle leda till en icke-planerad vinstökning för den berörda jordbrukaren. Kriterierna ska minst omfatta följande:

a)

Kortaste löptid för arrendet.

b)

Den period då försäljningen, beviljandet eller utlöpandet av arrendet kan anses leda till en icke-planerad vinstökning. Denna period ska inledas tidigast den första dagen under den aktuella referensperioden för frikoppling och ska löpa ut senast den dag då den berörda jordbrukaren fick kännedom om frikopplingen och de relevanta villkoren.

c)

Storleken på det mottagna stöd som ska återgå till den nationella reserven.”

3.

Artikel 51 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande stycke ska läggas till i punkt 1:

”Medlemsstater som har utnyttjat den möjlighet som avses i avdelning III kapitel 5 avsnitt 2 i förordning (EG) nr 1782/2003, i syfte att tillämpa systemet med samlat gårdsstöd på regional nivå, får tillämpa det första och det andra stycket på samma regionala nivå.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”3.   Varje medlemsstat som tillämpar den möjlighet som föreskrivs i punkt 1 femte stycket ska överlämna följande information till kommissionen senast den 1 december 2009:

a)

Uppdelningen per region när det gäller de beräknade beloppen för den eller de berörda åtgärderna för åren 2010–2012 i enlighet med objektiva kriterier.

b)

Statistik och övrigt underlag som har använts för att fastställa de belopp som avses i led a.

Medlemsstaterna ska besvara varje begäran från kommissionen om ytterligare klargöranden beträffande de uppgifter som har lämnats inom en månad.

Kommissionen ska använda de belopp som avses i led a i första stycket i denna punkt som grund för att fastställa de berörda medlemsstaternas tak för vart och ett av de direktstöd som avses i artiklarna 52 och 53 enligt punkt 2 i denna artikel.”

4.

Följande stycken ska läggas till i artikel 64.2:

”Om en jordbrukare i en berörd sektor inte innehar några stödrättigheter utan anmäler ett antal arrenderade stödrättigheter under det första år då det kopplade stödet integreras ska jordbrukaren, genom undantag från det tredje stycket, tilldelas ett antal stödrättigheter som motsvarar skillnaden mellan antalet stödberättigande hektar som jordbrukaren anmäler och antalet arrenderade stödrättigheter som jordbrukaren anmäler. Värdet av de tilldelade rättigheterna ska beräknas genom att det belopp som är resultatet av tillämpningen av punkt 1 divideras med det antal rättigheter som ska tilldelas. Värdet per tilldelad stödrättighet får dock inte överskrida 5 000 EUR.

För se säkra en fullständig tilldelning av det belopp som är resultatet av tillämpningen av punkt 1 efter tillämpningen av det fjärde stycket i denna punkt ska jordbrukaren i den berörda sektorn tilldelas stödrättigheter där värdet per rättighet högst får uppgå till 5 000 EUR. Genom undantag från artikel 35 ska dessa tilldelade stödrättigheter berättiga till ett årligt stöd inom ramen för systemet med samlat gårdsstöd, utan att motsvarande hektar behöver anmälas. Det antal stödrättigheter som aktiveras genom utnyttjande av undantaget får dock under ett visst år inte överskrida det antal stödrättigheter som jordbrukaren har aktiverat i enlighet med artikel 35. Detta undantag ska upphöra att gälla från det första året om och i den mån som jordbrukaren i den berörda sektorn anmäler tillräckligt många stödberättigande hektar för att aktivera stödrättigheterna eller delar av dem i enlighet med artikel 35. Dessa stödrättigheter ska aktiveras för de tillgängliga stödberättigande hektaren innan några stödrättigheter överförs till jordbrukaren efter tilldelningen av stödrättigheter i enlighet med första meningen i detta stycke.

Vid överföring av stödrättigheter som följer av det femte stycket i denna punkt, utom vid faktiskt eller förtida arv eller till följd av ändrad rättslig ställning, ska artikel 35 tillämpas när den övertagande parten aktiverar dessa stödrättigheter.”

5.

I artikel 67 ska den nuvarande texten betecknas som punkt 1 och följande punkt ska läggas till:

”2.   Medlemsstater som endast inom några delar av sitt territorium har utnyttjat den möjlighet som avses i avdelning III kapitel 5 avsnitt 1 i förordning (EG) nr 1782/2003, i syfte att tillämpa systemet med samlat gårdsstöd på regional nivå, får tillämpa denna artikel på samma regionala nivå.

Varje medlemsstat som tillämpar den möjlighet som föreskrivs i första stycket ska överlämna följande information till kommissionen senast den 1 december 2009:

a)

Uppdelningen per region när det gäller de beräknade beloppen för den eller de berörda åtgärderna för åren 2010–2012 i enlighet med objektiva kriterier.

b)

Statistik och övrigt underlag som har använts för att fastställa de belopp som avses i led a.

Medlemsstaterna ska besvara varje begäran från kommissionen om ytterligare klargöranden beträffande de uppgifter som har lämnats inom en månad.

Kommissionen ska använda de belopp som avses i led a i andra stycket i denna punkt som grund för att ändra de nationella tak som avses i artikel 40 för de berörda medlemsstaterna enligt denna artikel.”

6.

Artikel 69 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande stycke ska läggas till i punkt 1:

”Tidsfristen den 1 augusti 2009 som anges i föregående stycke ska ersättas med den 1 januari 2010 för medlemsstater som beslutar att från och med 2010 bevilja det stöd som anges i artikel 68.1 b i denna förordning till jordbrukare inom mejerisektorn, under förutsättning att stödet, genom undantag från artikel 69.6 i denna förordning, finansieras endast genom användning av medel från den nationella reserven.”

b)

I punkt 5 ska första stycket ersättas med följande:

”Genom undantag från punkt 4 ska under kalenderåren 2010–2013, om en medlemsstat beviljat stöd avseende dikor enligt artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 utan att ha tillämpat alternativet enligt artikel 68.2 a i i den förordningen och som i det avseendet använt mer än 50 % av de belopp som fastställs i enlighet med artikel 69 i den förordningen för nöt- och kalvköttssektorn, det i punkt 4 föreskrivna gränssvärdet vara 6 % av den medlemsstatens nationella tak enligt artikel 40 i den här förordningen. Där mer än 60 % av mjölkproduktionen sker norr om 62:a breddgraden ska detta gränsvärde dessutom vara 10 % av den medlemsstatens nationella tak enligt artikel 40 i den här förordningen.”

7.

Följande stycke ska läggas till i artikel 131.1:

”Tidsfristen den 1 augusti 2009 som anges i första stycket ska ersättas med den 1 januari 2010 för nya medlemsstater som använder sig av systemet för enhetlig arealersättning vilka beslutar att från och med 2010 bevilja det stöd som anges i artikel 68.1 b till jordbrukare inom mejerisektorn, under förutsättning att stödet finansieras i enlighet med punkt 3 a i den här artikeln.”

8.

Följande artikel ska införas i avdelning VII kapitel 2:

”Artikel 146a

Får- och getköttsbidrag under 2009

Under 2009 får medlemsstater som har beviljat stöd inom får- och getköttssektorn i enlighet med avdelning III kapitel 5 avsnitt 2 i förordning (EG) nr 1782/2003 hålla inne upp till 50 % av den del av de nationella tak som aves i artikel 41 i denna förordning och som motsvarar de får- och getköttsbidrag som finns förtecknade i bilaga VI till förordning (EG) nr 1782/2003.

I detta fall och inom det tak som fastställs i enlighet med artikel 64.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 ska de berörda medlemsstaterna bevilja jordbrukarna ett extra stöd under 2009.

Det extra stödet ska beviljas jordbrukare som föder upp får och getter enligt de villkor som avses i kapitel 11 avsnitt IV i förordning (EG) nr 1782/2003.”

9.

I artikel 146.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Artiklarna 20.2, 64.2, 66, 68, 68a, 68b, 69, 70.1 b och 70.2 och kapitlen 1 (durumvete), 5 (energigrödor), 7 (mjölkbidrag), 10 (arealstöd för jordbruksgrödor), 10b (stöd för olivodlingar), 10c (tobaksstöd) och 10d (arealstöd för humle) i avdelning IV i den förordningen ska dock fortsätta att tillämpas under 2009.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.8 och 1.9 ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 november 2009.

På rådets vägnar

S. O. LITTORIN

Ordförande


(1)  EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(3)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(4)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.

(5)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(6)  EGT L 323, 28.11.2002, s. 48.”