Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

14.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 9/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 25/2010

av den 13 januari 2010

om undantag från förordning (EG) nr 796/2004 när det gäller minskningen av stödbeloppen för jordbrukare i Grekland för 2009

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (1), särskilt artikel 142 c, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordningar (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 73/2009 och för tillämpningen av de tvärvillkor som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 479/2008 (2) ska försenad inlämning av stödansökningar eller av dokument, avtal eller deklarationer som ligger till grund för stödberättigande medföra minskningar av stödbeloppet.

(2)

Enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 796/2004 ska medlemsstaterna säkerställa att jordbruksskiftena identifieras på ett tillförlitligt sätt och kräva att samlade ansökningar åtföljs av de handlingar som gör det möjligt att lokalisera jordbruksskiftena så att kontrollsystemet kan genomföras. Enligt artikel 12.1 i samma förordning ska den samlade ansökan innehålla alla nödvändiga uppgifter för att fastställa stödberättigandet. Detta innebär särskilt att det måste gå att identifiera och lokalisera jordbruksföretagets samtliga jordbruksskiften.

(3)

För att åtgärda de brister i identifieringen av jordbruksskiften som regelbundet konstaterats i det förflutna och för att de grekiska böndernas stödansökan skulle vara giltig, krävdes för första gången 2009 att identifieringen av de jordbruksskiften som ansökan avsåg även skulle göras digitalt, utöver den alfanumeriska identifiering som krävts under tidigare år.

(4)

Exceptionella omständigheter har dock påverkat förvaltningen av de samlade ansökningarna för 2009 i Grekland. Det praktiska genomförandet av digital identifiering blev betydligt försenad på grund av oväntade problem knutna till de allvarliga tekniska svårigheter som uppstått.

(5)

Utöver de tekniska komplikationerna, hindrades digitaliseringsprocessen av den allmänna situationen när det gäller jordbruksskiftena i Grekland, som är väldigt utspridda och har invecklad struktur. Det krävdes sålunda särskilda färdigheter och ingående kunskaper av jordbrukarna för att digitaliseringen skulle kunna ske smidigt och genomföras på ett korrekt sätt.

(6)

I samband med detta visade det sig nödvändigt med omfattande information och rådgivning från behöriga offentliga och privata organ. Det blev nödvändigt med särskilda storskaliga och tidskrävande arrangemang för att ge de grekiska jordbrukarna lämplig utbildning.

(7)

Man ställdes inför en rad allvarliga och ihållande nätfel och dåligt fungerande uppkopplingar, särskilt i avlägsna områden.

(8)

Situationen påverkade allvarligt de grekiska jordbrukarnas möjligheter att inom den tidsfrist som anges i artikel 11.2 i förordning (EG) nr 796/2004 lämna in en samlad ansökan som, från 2009 och framåt, även ska omfatta en digital identifiering av jordbruksskiftena. Bara ett mycket litet antal jordbrukare har kunnat uppfylla kravet på en digital identifiering av jordbruksskiftena inom den satta tidsfristen. Ett stort antal jordbrukare har kompletterat sin ansökan med en digital identifiering i efterhand.

(9)

Mot bakgrund av denna situation är det lämpligt att för ansökningsåret 2009 inte tillämpa minskningar och uteslutningar enligt artikel 21.1 i förordning (EG) nr 796/2004 på grund av för sent inlämnad digital identifiering av jordbruksskiften, under förutsättning att jordbrukarens samlade ansökan kompletteras med sådan digital identifiering inom en tidsfrist som tar hänsyn både till det faktum att många grekiska jordbrukare under tiden har kunnat komplettera de utelämnade uppgifterna och till nödvändigheten av en snabb behandling av de ansökningar som inkommit för 2009 i syfte att undvika onödiga förseningar i utbetalningsförfarandet. Det förefaller lämpligt att fastställa den 31 januari 2010 som den dag då jordbrukarna senast måste ha kompletterat sin ansökan med en digital identifiering. För att ta hänsyn till de särskilda uppkopplings- och transportproblemen på de mindre Egeiska öarna i den mening som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 1405/2006 av den18 september 2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 (3), bör jordbrukare på dessa öar emellertid ges tillåtelse att komplettera med sådan identifiering senast den 15 februari 2010.

(10)

Eftersom det föreslagna undantaget är avsett att täcka ansökningar om stöd för år 2009 bör denna förordning tillämpas retroaktivt.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 21.1 i förordning (EG) nr 796/2004 avseende ansökningsåret 2009 i Grekland, ska inga minskningar eller uteslutningar tillämpas på grundval av för sent inlämnad digital identifiering av jordbruksskiften, förutsatt att jordbrukarens samlade ansökan kompletteras med sådan digital identifiering senast den 31 januari 2010. För jordbrukare på de mindre Egeiska öarna i den mening som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1405/2006 ska jordbrukarens samlade ansökan emellertid kompletteras med sådan digital identifiering senast den 15 februari 2010.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Den ska upphöra att gälla den 16 februari 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 januari 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  EUT L 141, 30.4.2004, s. 18.

(3)  EUT L 265, 26.9.2006, s. 1.