Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

9.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 36/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 108/2010

av den 8 februari 2010

om ändring av förordning (EG) nr 1974/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (1), särskilt artikel 91, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1698/2005 fastställs en enda rättslig ram för stöd för landsbygdsutveckling från EJFLU för hela gemenskapen. Kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 (2) kompletterar den ramen med detaljerade genomförandebestämmelser.

(2)

I artikel 38.2 i förordning (EG) nr 1698/2005 fastställs att för stöd som är kopplade till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (3), ska detaljerade bestämmelser, bl.a. maximalt stödbelopp, fastställas.

(3)

I enlighet med artikel 11.7 i direktiv 2000/60/EG är medlemsstaterna skyldiga att upprätta ett åtgärdsprogram för varje avrinningsdistrikt senast den 22 december 2009. I enlighet med artikel 11.2 i det direktivet ska dessa åtgärder inbegripa de ”grundläggande” åtgärder, inbegripet de åtgärder som krävs för att genomföra EU-lagstiftningen för skydd av vatten i enlighet med artikel 11.3 i det direktivet samt vid behov ”kompletterande” åtgärder i enlighet med artikel 11.4, som kan ingå i vilken som helst av åtgärderna som anges i del B i bilaga VI till det direktivet eller i andra typer av åtgärder som inte anges i den bilagan. Även om frivilliga åtgärder och vissa obligatoriska åtgärder redan kan stödjas i enlighet med artiklarna 31 och 39 i förordning (EG) nr 1698/2005, måste detaljerade bestämmelser för genomförandet av artikel 38.2 i den förordningen definieras för att omfatta andra obligatoriska åtgärder.

(4)

För att undvika överlappning mellan att å ena sidan uppfylla normstödet i enlighet med artikel 31 i förordning (EG) nr 1698/2005, som syftar till att kompensera stödmottagarnas tillfälliga olägenheter till följd av skyldigheten att anpassa till EU-normerna i vissa området och betalningen i enlighet med artikel 38 i den förordningen kopplad till direktiv 2000/60/EG å andra sidan, som syftar till att kompensera stödmottagarnas permanenta olägenheter till följd av skyldigheten att följa de särskilda kraven för att nå miljömålen i det direktivet, bör det därför göras skillnad på grundval av de berörda typerna av insatser.

(5)

I direktiv 2000/60/EG fastställs gemensamma principer och en ram för EU:s åtgärder på vattenpolitikens område. Hela EU:s vattenlagstiftning samordnas inom ramen för det direktivet som har upphävt och ersatt flera vattendirektiv och vars åtgärdsprogram innehåller åtgärder som tillhandahålls genom tidigare vattendirektiv som fortfarande är i kraft samt ytterligare åtgärder som behövs för att uppnå målen i direktiv 2000/60/EG. Mot den bakgrunden, eftersom en del av de krav som formellt följer av genomförandet av direktiv 2000/60/EG i praktiken härstammar från annan EU-lagstiftning för skydd av vatten, och redan har eller bör ha genomförts av medlemsstaterna, bör de kostnader och förlorade inkomster som eventuellt för närvarande uppkommer till följd av tillämpningen av de kraven inte anses berättiga till kompensationsstöd. I artikel 4.9 i direktiv 2000/60/EG föreskrivs att tillämpningen av de nya bestämmelserna i det direktivet säkerställer åtminstone samma skyddsnivå som den befintliga gemenskapslagstiftningen. Därför verkar det proportionerligt och lämpligt att undanta kompensation för kostnader och förlorad inkomst med hänvisning till de krav som avser genomförandet av direktiv 2000/60/EG till följd av annan EU-lagstiftning för skydd av vatten samt att endast bevilja stöd för krav som ger ett mer omfattande skydd än den EU-lagstiftning som existerade vid tidpunkten då direktivet antogs.

(6)

En del av den lagstiftning som avser genomförandet av direktiv 2000/60/EG ingår dessutom redan i tvärvillkoren. Stödmottagarna av stöd i enlighet med artikel 38 i förordning (EG) nr 1698/2005 är redan skyldiga att respektera de föreskrivna verksamhetskraven och den goda jordbrukshävd och de goda miljöförhållanden som föreskrivs i artikel 5 respektive 6 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 (4) om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, och i bilagorna II och III till den förordningen. Därför bör inget kompensationsstöd beviljas med hänvisning till de krav som avser genomförandet av direktiv 2000/60/EG som också är tvärvillkor.

(7)

Till följd av genomförandet av direktiv 2000/60/EG kan det införas olika kravnivåer för jordbrukare. Permanent ersättning bör endast medges om allvarliga olägenheter föreligger.

(8)

Det maximala stödbeloppet bör fastställas. Dessutom bör ett minimibelopp för permanent stöd fastställas för att visa att ersättning endast medges vid allvarliga olägenheter, och det bör införas villkor för överskridandet av maximibeloppet under särskilda omständigheter som motiveras i programmen för landsbygdsutveckling.

(9)

Förordning (EG) nr 1974/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från landsbygdsutvecklingskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1974/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Efter artikel 26 ska följande artikel läggas till som artikel 26a:

”Artikel 26a

1.   I samband med genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (5) ska de verksamhetstyper som berättigar till stöd enligt artikel 38 i förordning (EG) nr 1698/2005 inte berättiga till stöd enligt artikel 31 i den förordningen.

2.   Stöd enligt artikel 38.1 i förordning (EG) nr 1698/2005 som är kopplat till direktiv 2000/60/EG ska endast medges för kostnader som uppkommit och inkomster som förlorats till följd av olägenheter i samband med särskilda krav som

a)

införts genom direktiv 2000/60/EG, är förenliga med åtgärdsprogrammen för avrinningsdistriktens förvaltningsplaner för uppnående av direktivets miljömål och som går längre än de åtgärder som krävs för att genomföra annan EU-lagstiftning för skydd av vatten,

b)

går längre än de föreskrivna verksamhetskraven och den goda jordbrukshävd och de goda miljöförhållanden som föreskrivs i artiklarna 5 och 6 och bilagorna II och III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 (6),

c)

går utöver den skyddsnivå som garanterades enligt den EU-lagstiftning som gällde när direktiv 2000/60/EG antogs, i enlighet med artikel 4.9 i direktiv 2000/60/EG, och

d)

föreskriver stora förändringar i fråga om markanvändning, och/eller stora restriktioner i fråga om jordbruksmetoder som leder till en betydande inkomstförlust.

3.   I fråga om årliga stödbelopp ska följande villkor tillämpas:

a)

Stödbeloppet ska fastställas över en miniminivå på 50 euro per hektar brukad jordbruksmark.

b)

Det maximala stödbeloppet får inte överstiga 200 euro per hektar brukad jordbruksmark.

Genom undantag från led b i första stycket ska

a)

det ursprungliga maximibeloppet för en period på högst fem år inte överstiga 500 euro per hektar brukad jordbruksmark,

b)

maximibeloppen kunna höjas med beaktande av särskilda och motiverade omständigheter i landsbygdsutvecklingsprogrammen.

2.

Bilaga II ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 februari 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUT L 368, 23.12.2006, s. 15.

(3)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.

(4)  EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.

(5)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.

(6)  EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.”


BILAGA

Punkt 5.3.2.1.3 i bilaga II till förordning (EG) nr 1974/2006 ska ersättas med följande:

”5.3.2.1.3   Natura 2000-stöd och stöd som är kopplat till direktiv 2000/60/EG

Områden som har utsetts för genomförandet av direktiven 79/409/EEG, 92/43/EEG och 2000/60/EG samt skyldigheterna för jordbrukare enligt motsvarande nationella/regionala förvaltningsbestämmelser. Redogörelse för miljömålen för varje krav enligt direktiv 2000/60/EG (t.ex. att skydda vattendrag mot pesticidförorenad avrinning) och deras koppling till krav enligt direktiv 2000/60/EG (hänvisning till gällande punkt i artikel 11.3 eller 11.4).

För ersättning kopplad till direktiv 2000/60/EG

i)

uppgift om motsvarande särskilda krav som införs genom direktiv 2000/60/EG och är förenliga med åtgärdsprogrammen för avrinningsdistriktens förvaltningsplaner för uppnående av miljömålen i direktiv 2000/60/EG, och

ii)

tillräckliga belägg för att den tilltänkta ersättningen inte täcker kostnader som uppkommit eller inkomster som förlorats till följd av olägenheter i samband med annan EU-lagstiftning för skydd av vatten eller i samband med de föreskrivna verksamhetskraven och den goda jordbrukshävd och de goda miljöförhållanden som föreskrivs i artikel 5 respektive 6 i förordning (EG) nr 73/2009.

Beskrivning av den metod och de agronomiska antaganden som används som referenspunkt för de beräkningar som motiverar extrakostnader och inkomstbortfall till följd av de olägenheter i det berörda området som är relaterade till genomförandet av direktiven 79/409/EEG, 92/43/EEG och 2000/60/EG.

Stödbelopp.”