Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

24.6.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 158/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 539/2010

av den 16 juni 2010

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden med avseende på förenkling av vissa krav och med avseende på vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 177,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Den pågående finansiella och ekonomiska krisen innebär stora utmaningar för unionen. Det har redan gjorts en rad viktiga satsningar för att motverka de negativa effekterna av krisen, t.ex. lagstiftningsändringar, men det är först nu som finanskrisens effekter på den reala ekonomin, arbetsmarknaden och medborgarna börjar bli kännbara. I och med att trycket på de nationella ekonomiska resurserna ökar bör mer göras för att mildra trycket genom att maximera och optimera användningen av unionsmedlen.

(2)

För att underlätta förvaltningen av unionsmedlen, påskynda investeringar i medlemsstaterna och regionerna samt öka stödets effekter på ekonomin är det nödvändigt att reglerna för sammanhållningspolitiken förenklas ytterligare.

(3)

Eftersom definitionen av miljö skiljer sig åt mellan Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden och målen är det lämpligt att för enhetlighetens och konsekvensens skull tillämpa en enda tröskel för definitionen av ett större projekt. Med tanke på att miljöinvesteringar har så pass stor betydelse, även de som ligger under den tröskel som anges i denna förordning, bör medlemsstaterna se till att alla sådana investeringar övervakas och hålla kommissionen underrättad i årsrapporterna om genomförandet av de operativa programmen.

(4)

Det är också nödvändigt att tillåta att ett större projekt omfattas av fler än ett operativt program så att det går att genomföra ett sådant större projekt som omfattar olika regioner och olika mål. Detta är särskilt relevant för investeringar som har nationell betydelse eller investeringar av betydelse för unionen.

(5)

Det är nödvändigt att ställa finansieringstekniska instrument till förfogande i samband med åtgärderna för energieffektvitet och förnybar energi med tanke på hur högt dessa åtgärder prioriteras av unionen och på nationell nivå.

(6)

För att göra det lättare att anpassa de operativa programmen efter den pågående finansiella och ekonomiska krisen bör medlemsstaterna, i stället för en utvärdering, göra en analys som visar att ett operativt program bör ses över.

(7)

I enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning och tillämpliga nationella regler bör inkomster som genererats av verksamhet beaktas vid beräkningen av det offentliga stödet. Det är nödvändigt att förenkla övervakningen av inkomster och anpassa den till programplaneringsperioden.

(8)

Av rättssäkerhetsskäl är det nödvändigt att klargöra att utgifter blir stödberättigande från och med det datum en begäran om översyn av ett operativt program lämnas in till kommissionen endast om det rör sig om en ny kategori utgifter som lagts till vid själva översynen av det operativa programmet.

(9)

Tillämpningsområdet för bestämmelserna om insatsernas varaktighet bör klargöras. Framför allt är det lämpligt att begränsa tillämpningen av de bestämmelserna, såvitt de avser åtgärder som omfattas av stöd från Europeiska socialfonden, till åtgärder som omfattas av reglerna för statligt stöd med skyldighet att behålla en investering. Det är dessutom nödvändigt att från tillämpningen av dessa bestämmelser undanta insatser som efter att de avslutats är föremål för en betydande förändring genom att produktionsverksamheten upphör på grund av en konkurs där det inte rör sig om bedrägeri.

(10)

Den information som krävs för den årliga rapporteringen om det finansiella genomförandet av ett operativt program måste förtydligas och förenklas. Det är därför lämpligt att de ekonomiska upplysningar som ska lämnas i årsrapporten om genomförande av ett operativt program överensstämmer med upplysningarna i utgiftsdeklarationen, och att definitionen av finansiella indikatorer preciseras.

(11)

För att förenkla utbetalningen av förskott till mottagare av statligt stöd och begränsa de finansiella risker som är förknippade med sådana utbetalningar, bör formerna för godtagbara garantier omdefinieras.

(12)

Mot bakgrund av de exceptionella omständigheterna och de allvarliga och aldrig tidigare skådade verkningarna av den pågående ekonomiska och finansiella krisen på medlemsstaternas budgetar, är de medlemsstater som drabbats värst av krisen i behov av ytterligare en delbetalning av förhandsfinansieringen för 2010 för att säkerställa ett jämnt kassaflöde och underlätta utbetalningarna till stödmottagarna under genomförandet av programmen.

(13)

Kraven på utgiftsdeklarationer för de finansieringstekniska instrumenten bör förenklas. Särskilt förvaltningsavgifter, liksom förvaltningskostnader, bör anses vara stödberättigande utgifter.

(14)

Om medlemsstaterna själva upptäckt oegentligheter är det av konsekvensskäl lämpligt att låta medlemsstaterna återanvända de belopp som korrigerats för en insats som ingår i ett partiellt avslutande.

(15)

Det är lämpligt att förlänga tidsfristen för beräkningen av det automatiska återtagandet av det årliga budgetåtagande som hänför sig till det totala årliga anslaget för 2007, för att förbättra utnyttjandet av de medel som anslagits för vissa operativa program. En sådan flexibilitet är nödvändig, eftersom det dröjde längre än beräknat att starta programmen och eftersom de godkändes i ett sent skede.

(16)

Erfarenheterna visar att det är lämpligt att låta sänkningen av de belopp som omfattas av regeln om automatiskt återtagande med de belopp som berörs för ett större projekt gälla från den dag en projektansökan som uppfyller denna förordnings alla krav lämnas in till kommissionen.

(17)

För att medlemsstaterna ska kunna dra nytta av förenklingsåtgärderna under hela programperioden och för att säkerställa likabehandling, är det nödvändigt att vissa ändringar tillämpas retroaktivt.

(18)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden (3) ändrades genom förordning (EG) nr 397/2009 (4), i vilken det fastställdes bestämmelser för stödberättigande utgifter för energieffektivitet och förnybar energi i befintliga bostäder i alla medlemsstater. Det är därför lämpligt att tillämpa ändringarna om energieffektivitet och användningen av förnybar energi från den dag förordning (EG) nr 397/2009 trädde i kraft.

(19)

När en ansökan för ett större projekt som uppfyller denna förordnings alla krav har lämnats in bör de belopp som omfattas av ansökan skyddas från automatiskt återtagande. Sådant skydd bör gälla alla ansökningar för större projekt som lämnas in från programperiodens början och det bör gälla retroaktivt, särskilt med tanke på den pågående finanskrisen.

(20)

Eftersom den kris utan motstycke som drabbat de internationella finansmarknaderna kräver snabba åtgärder för att motverka effekterna på ekonomin som helhet, bör andra ändringar träda i kraft dagen efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(21)

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (5) bör därför ändras i enlighet med detta.

(22)

Som en följd av bland annat ändringar i beslutsprocessen efter Lissabonfördragets ikraftträdande har de ändringar som fastställs i denna förordning inte införts i tid för att förhindra tillämpningen av artikel 93.1 i förordning (EG) nr 1038/2006 ändrad genom förordning (EG) nr 284/2009 (6). Enligt artikel 11 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (7) (budgetförordningen), skulle de återtaganden som görs av kommissionen därför leda till annullering av anslag för budgetåret 2007, vilka bör fördelas över budgetåren 2008–2013 i enlighet med de bestämmelser som införs genom denna förordning. Det är därför lämpligt att genom en övergångsbestämmelse tillåta att relevanta medel vid behov återställs i syfte att genomföra de regler för återtagande som ändrats genom den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1083/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 39 ska ersättas med följande:

”Artikel 39

Innehåll

Som ett led i ett eller flera operativa program får Eruf och Sammanhållningsfonden finansiera utgifter som omfattar en rad arbeten, verksamheter eller tjänster som syftar till att fullgöra en odelbar ekonomisk eller teknisk uppgift med tydligt fastställda mål och vars totala kostnad överstiger 50 miljoner EUR (nedan kallat ett större projekt).”;

2.

Artikel 40 ska ändras på följande sätt:

a)

I första stycket ska inledningen ersättas med följande:

”Medlemsstaten eller förvaltningsmyndigheterna ska lämna följande uppgifter om större projekt till kommissionen:”

b)

Led d ska ersättas med följande:

”d)

En tidsplan för genomförandet av det större projektet och, om genomförandeperioden förväntas bli längre än programperioden, de olika faser för vilka medfinansiering från unionen begärs under programperioden 20072013.”

3.

Artikel 41.1 och 41.2 ska ersättas med följande:

”1.   Kommissionen ska bedöma det större projektet, vid behov i samråd med externa experter, däribland EIB, mot bakgrund av de faktorer som anges i artikel 40, dess förenlighet med prioriteringarna i det operativa programmet eller de operativa programmen i fråga, dess bidrag till förverkligandet av målen för prioriteringarna och dess överensstämmelse med övrig unionspolitik.

2.   Kommissionen ska anta ett beslut snarast möjligt, dock senast tre månader efter det att medlemsstaten eller förvaltningsmyndigheten har lämnat in ett större projekt, förutsatt att det inlämnas i enlighet med artikel 40. I beslutet ska fastställas det fysiska innehållet, det belopp på vilket medfinansieringssatsen för det prioriterade området i det operativa programmet eller de operativa programmen i fråga ska tillämpas samt årsplaneringen eller årsplaneringarna av ekonomiskt bidrag från Eruf eller Sammanhållningsfonden.”;

4.

Artikel 44 ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska ersättas med följande:

”Som ett led i ett operativt program får strukturfonderna finansiera utgifter i samband med en insats som omfattar bidrag för att stödja något av följande

a)

Finansieringstekniska instrument för företag, i första hand små och medelstora företag, bl.a. riskkapitalfonder, garantifonder och lånefonder.

b)

Fonder för stadsutveckling, dvs. fonder för investeringar i offentlig–privata partnerskap och andra projekt som ingår i en integrerad plan för en hållbar stadsutveckling.

c)

Fonder eller andra stimulansordningar som ger lån, garantier för återbetalningspliktiga investeringar, eller liknande instrument, för energieffektivitet och användning av förnybar energi i byggnader, även i befintliga bostäder.”

b)

I andra stycket ska inledningen ersättas med följande:

”När sådana insatser organiseras genom holdingfonder, dvs. fonder som har inrättats för att investera i flera riskkapitalfonder, garantifonder, lånefonder, fonder för stadsutveckling, fonder eller andra stimulansordningar som ger lån, garantier för återbetalningspliktiga investeringar, eller liknande instrument, för energieffektivitet och användning av förnybar energi i byggnader, även i befintliga bostäder, ska medlemsstaten eller förvaltningsmyndigheten genomföra dem på ett eller flera av följande sätt:”

5.

Artikel 48.3 ska ersättas med följande:

”3.   Under programperioden ska medlemsstaterna göra utvärderingar som är knutna till övervakningen av operativa program, särskilt om det vid övervakningen konstateras en väsentlig avvikelse från de ursprungligen fastställda målen. Om det har lämnats in förslag till en översyn av operativa program enligt artikel 33, ska skälen för översynen analyseras, liksom eventuella svårigheter med genomförandet och vilka effekter översynen förväntas få, bl.a. för strategin för det operativa programmet. Resultatet av sådana översyner eller analyser ska skickas till övervakningskommittén för det operativa programmet och till kommissionen.”

6.

Artikel 55.3 och 55.4 ska ersättas med följande:

”3.   Om det objektivt inte är möjligt att uppskatta inkomsterna i förväg, ska de nettoinkomster som genererats inom fem år efter det att en insats avslutats dras av från de inkomster som deklarerats till kommissionen.

4.   Om det fastställs att en insats har genererat nettoinkomster som inte har beaktats enligt punkterna 2 och 3 ska den attesterande myndigheten dra av dessa nettoinkomster senast när handlingarna för det operativa program som avses i artikel 89.1 a lämnas in. Ansökan om slutbetalning ska därefter korrigeras.”

7.

I artikel 56.3 ska andra stycket ersättas med följande:

”När en ny kategori utgifter, i enlighet med tabell 1 i del A av bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 (8), läggs till vid ändringen av ett operativt program enligt artikel 33 i den här förordningen ska de utgifter som omfattas av denna kategori vara stödberättigande från den dag då ansökan om ändring av det operativa programmet inlämnas till kommissionen.

8.

Artikel 57 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaten eller förvaltningsmyndigheten ska se till att en insats som omfattar investeringar i infrastruktur eller produktiva investeringar får behålla sitt stöd från fonderna endast om den, inom fem år efter det att den har slutförts, inte är föremål för någon betydande förändring som följer antingen av att ägandeförhållandena för en infrastruktur förändras eller av att en produktionsverksamhet upphör, och som påverkar dess karaktär eller villkoren för dess genomförande eller innebär att ett företag eller ett offentligt organ får en otillbörlig förmån.

Åtgärder som omfattas av stöd från ESF ska anses inte ha behållit stödet endast om de är skyldiga att upprätthålla investeringarna enligt tillämpliga bestämmelser om statligt stöd i den mening som avses i artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och om de är föremål för en betydande förändring på grund av att produktionsverksamheten upphör inom den tid som anges i de bestämmelserna.

Medlemsstaterna får förkorta tidsfristen i första stycket till tre år i de fall som investeringar upprätthålls av små och medelstora företag.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”5.   Punkterna 1–4 ska inte tillämpas på insatser som är föremål för en betydande förändring till följd av att produktionsverksamheten upphör på grund av en konkurs där det inte rör sig om bedrägeri.”;

9.

I artikel 67.2 ska led b ersättas med följande:

”b)

Kvantifiering av de finansiella indikatorer som avses i artikel 66.2 med uppgift om det sammanlagda ekonomiska genomförandet av det operativa programmet, med för varje prioriterat område utförliga uppgifter om

i)

stödmottagarnas sammanlagda attesterade stödberättigande utgifter och motsvarande offentligt stöd,

ii)

förhållandet mellan de sammanlagda attesterade stödberättigande utgifterna som stödmottagarna betalat och de samlade programmedlen, inklusive unionens bidrag och motsvarande nationella bidrag.

I förekommande fall ska det finansiella genomförandet i områden som får stöd under en övergångsperiod redovisas separat inom varje operativt program.”

10.

Artikel 78 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

Förskotten ska vara beroende av en garanti utfärdad av en bank eller något annat finansinstitut etablerat i en medlemsstat.”

ii)

Följande stycke ska läggas till:

”En stödmekanism som en offentlig myndighet eller medlemsstaten själv utfärdar som garanti ska anses likvärdig med en sådan garanti som avses i första stycket a.”

b)

Punkt 6 ska ändras på följande sätt:

i)

Led d ska ersättas med följande:

”d)

stödberättigande förvaltningskostnader eller förvaltningsavgifter, och”.

ii)

Följande led ska läggas till:

”e)

alla lån eller garantier för återbetalningspliktiga investeringar från fonder eller andra stimulansordningar som ger lån, garantier för återbetalningspliktiga investeringar, eller liknande instrument, för energieffektivitet och användning av förnybar energi i byggnader, även i befintliga bostäder.”,

c)

Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7.   Ränta som genereras av utbetalningar från operativa program till fonder som avses i artikel 44 ska användas för att finansiera något av följande:

a)

Projekt för stadsutveckling när det gäller fonder för stadsutveckling.

b)

Finansieringstekniska instrument för små och medelstora företag.

c)

När det gäller fonder eller andra stimulansordningar som ger lån, garantier för återbetalningspliktiga investeringar, eller liknande instrument, för energieffektivitet och användning av förnybar energi i byggnader, även i befintliga bostäder.

Resurser som återförs till insatsen från investeringar som görs av fonder som avses i artikel 44 eller som blivit över efter det att alla garantier har utfallit ska återanvändas av de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter till förmån för projekt för stadsutveckling, små och medelstora företag eller till energieffektivitet och användning av förnybar energi i byggnader, även i befintliga bostäder.”

11.

Artikel 82.1 ska ändras på följande sätt:

a)

I andra stycket ska följande led läggas till:

”f)

För de medlemsstater som erhöll lån 2009 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 332/2002 av den 18 februari 2002 om upprättande av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaternas betalningsbalans (9), eller för de medlemsstater vars BNP 2009 minskade med mer än 10 % realt sett i jämförelse med 2008: år 2010 2 % av bidraget från Sammanhållningsfonden och 4 % av bidraget från ESF till det operativa programmet.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”Vid tillämpning av de kriterier som avses i andra stycket f ska BNP-siffrorna grunda sig på den unionsstatistik som offentliggjordes i november 2009 (10).

12.

I artikel 88.3 ska följande stycke läggas till:

”Om medlemsstaterna konstaterar oegentligheter i insatser för vilka ett utlåtande om partiellt avslutande utfärdats, ska artikel 98.2 och 98.3 vara tillämplig. Den utgiftsdeklaration som avses i punkt 2 a i den här artikeln ska justeras i enlighet därmed.”;

13.

Artikel 93 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Kommissionen ska automatiskt återta den del av det belopp som beräknats i enlighet med det andra stycket för ett operativt program som inte har använts för betalning av förhandsfinansiering eller mellanliggande betalningar eller för vilken någon ansökan om betalning inte har sänts i överensstämmelse med artikel 86 senast den 31 december det andra året efter det år då budgetåtagandet för programmet gjordes, med det undantag som nämns i punkt 2.

När det gäller det automatiska återtagandet ska kommissionen fastställa beloppet genom att till varje budgetåtagande för åren 2008–2013 lägga till en sjättedel av det årliga budgetåtagande som hänför sig till det totala årliga anslaget för 2007.”

b)

Följande punkt ska införas:

”2a.   Genom avvikelse från punkt 1 första stycket och punkt 2 ska tidsfristerna för automatiskt återtagande inte tillämpas på det årliga budgetåtagande som hänför sig till det totala årliga anslaget för 2007.”

14.

Artikel 94 ska ersättas med följande:

”Artikel 94

Period för avbrytande av större projekt och stödordningar

1.   Om en medlemsstat lämnar in en ansökan för ett större projekt som uppfyller alla kraven i artikel 40 ska de belopp som eventuellt berörs av automatiskt återtagande minskas med de årliga belopp som berörs av sådana större projekt.

Om kommissionen beslutar att godkänna en stödordning ska de belopp som eventuellt berörs av automatiskt återtagande minskas med de årliga belopp som berörs av sådana stödordningar.

2.   För de årliga belopp som avses i punkt 1 ska den dag då de tidsfrister för det automatiska återtagandet enligt artikel 93 börjar beräknas vara dagen för det därpå följande beslut som krävs för att godkänna sådana större projekt eller stödordningar.”

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

Med hänsyn till de exceptionella omständigheterna för övergången till de regler för återtagande som införs genom denna förordning ska de anslag som annullerats på grund av kommissionens återtaganden för budgetåret 2007, vid genomförandet av artikel 93.1 och artikel 97 i förordning (EG) nr 1083/2006, ändrad genom förordning (EG) nr 284/2009, i enlighet med artikel 11 i budgetförordningen, återställas i den mån det är nödvändigt för genomförandet av bestämmelserna i artikel 93.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1083/2006, ändrad genom den här förordningen.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officielltidning.

Artikel 1.5 och 1.7 ska dock tillämpas från och med den 1 augusti 2006, artikel 1.8, 1.10 a, 1.10 b i, 1.13 och 1.14 ska tillämpas från och med den 1 januari 2007 och artikel 1.4, 1.10 b ii och 1.10 c ska tillämpas från och med den 10 juni 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 16 juni 2010.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

D. LÓPEZ GARRIDO

Ordförande


(1)  EUT C 128, 18.5.2010, s. 95.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 5 maj 2010 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 3 juni 2010.

(3)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 1.

(4)  EUT L 126, 21.5.2009, s. 3.

(5)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.

(6)  EUT L 94, 8.4.2009, s. 10.

(7)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(8)  Kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden och för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden (EUT L 371, 27.12.2006, s. 1).”;

(9)  EGT L 53, 23.2.2002, s. 1.”;

(10)  European Economic Forecast Autumn 2009 (European Economy, nr 10, 2009. Europeiska unionens publikationsbyrå i Luxemburg).”;