Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

20.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1310/2011

av den 13 december 2011

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller återbetalningspliktigt stöd, finansieringstekniska instrument och vissa bestämmelser avseende utgiftsdeklarationen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 177,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Medlemsstaterna har haft positiva erfarenheter med system för återbetalningspliktigt stöd på projektnivå under programplaneringsperioden 2000–2006 och har därför fortsatt att använda eller börjat genomföra system för återbetalningspliktigt stöd under den innevarande programplaneringsperioden 2007–2013. Vissa medlemsstater har också tagit med beskrivningar av sådana system i sina programplaneringsdokument, som godkänts av kommissionen.

(2)

I rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (3) fastställs finansieringstekniska instrument med tydliga användnings- och tillämpningsområden. De system för återbetalningspliktigt stöd som medlemsstaterna genomfört i form av återbetalningspliktiga bidrag och krediter som förvaltas av förvaltningsmyndigheterna via förmedlande organ omfattas dock inte på lämpligt sätt vare sig av bestämmelserna om finansieringstekniska instrument eller av andra bestämmelser i förordning (EG) nr 1083/2006. I enlighet med artikel 11.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden (4), där det redan fastställs att stöd kan ges i form av bidrag som ska återbetalas, är det därför nödvändigt att ändra förordning (EG) nr 1083/2006 så att strukturfonderna kan samfinansiera återbetalningspliktigt stöd. Den ändringen bör omfatta återbetalningspliktiga bidrag och krediter som förvaltas av förvaltningsmyndigheter via förmedlande organ som är finansinstitut.

(3)

Eftersom de finansiella medel som används som återbetalningspliktigt stöd helt eller delvis ska betalas tillbaka av stödmottagarna är det nödvändigt att införa lämpliga bestämmelser för återanvändning av det återbetalade stödet för samma ändamål eller i enlighet med målen för respektive operativa program, för att säkerställa att de medel som betalats tillbaka investeras på ett ändamålsenligt sätt och att unionens stöd används så effektivt som möjligt.

(4)

Det är nödvändigt att precisera att bestämmelserna om större projekt, inkomstgenererande projekt och insatsernas varaktighet av principskäl inte bör vara tillämpliga på finansieringstekniska instrument, eftersom dessa bestämmelser snarare är avsedda för andra typer av insatser.

(5)

Det finns ett behov av att öka insynen i genomförandeprocessen och se till att genomförandet av finansieringstekniska instrument övervakas på lämpligt sätt av medlemsstaterna och kommissionen, bland annat för att medlemsstaterna ska kunna lämna lämpliga uppgifter till kommissionen om vilken typ av instrument som införts och vilka insatser som gjorts via dessa instrument. Det är därför lämpligt att införa en bestämmelse om rapportering om finansieringstekniska instrument. Sådan rapportering skulle också ge kommissionen möjlighet att bättre bedöma de övergripande resultaten av de finansieringstekniska instrumenten och tillhandahålla en sammanfattning av framstegen på unions- och medlemsstatsnivå.

(6)

För att säkerställa överensstämmelse med artikel 61.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5), bör den utgiftsdeklaration som ska lämnas in till kommissionen innehålla alla uppgifter som kommissionen behöver för att utarbeta räkenskaper med full insyn som ger en rättvisande bild av unionens tillgångar och genomförandet av budgeten. I detta syfte bör det i bilagan till varje utgiftsdeklaration anges dels de totala utgifter som betalats i samband med inrättande av eller bidragande till finansieringstekniska instrument, dels de förskott som har utbetalats till stödmottagarna inom ramen för statligt stöd. Bilagans form bör fastställas i en bilaga till förordning (EG) nr 1083/2006 i syfte att säkerställa rättssäkerhet och samstämmighet. I praktiken bör emellertid insamlingen av de uppgifter som behövs för bilagan göras på nationell nivå, och så långt den tillämpliga rättsliga ramen det tillåter bör detta inte leda till en ändring av nationella datasystem.

(7)

De ändringar som hänför sig till formerna för och återanvändningen av det återbetalningspliktiga stödet och till uteslutningen av tillämpningen av bestämmelserna om större projekt, inkomstgenererande projekt och insatsernas varaktighet på insatser som omfattas av artikel 44 (finansieringstekniska instrument) syftar till att öka rättssäkerheten och skapa större tydlighet när det gäller tillämpningen av en etablerad praxis inom dessa områden, med verkan från och med början av stödperioden enligt förordning (EG) nr 1083/2006. Dessa ändringar bör därför ges retroaktiv effekt från och med början av den innevarande programplaneringsperioden 2007–2013.

(8)

Förordning (EG) nr 1083/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1083/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska följande punkter läggas till:

”8.   återbetalningspliktigt bidrag: ett direkt finansiellt bidrag som utges och ska betalas tillbaka, helt eller delvis, utan ränta.

9.   finansieringsram: ett finansiellt instrument som gör det möjligt för stödmottagaren att minska det finansiella bidraget som ska betalas tillbaka, helt eller delvis, i förhållande till utgifter som betalats av stödmottagaren och styrkts genom kvitterade fakturor eller bokföringsunderlag som har motsvarande bevisvärde.”

2.

I avdelning III kapitel II ska följande avsnitt införas:

AVSNITT 3A

Återbetalningspliktigt stöd

Artikel 43a

Former av återbetalningspliktigt stöd

1.   Strukturfonderna kan som en del av ett operativt program samfinansiera återbetalningspliktigt stöd i form av

a)

återbetalningspliktiga bidrag, eller

b)

krediter som förvaltas av förvaltningsmyndigheten via förmedlande organ som är finansinstitut.

2.   Utgiftsdeklarationen för återbetalningspliktigt stöd ska lämnas in i enlighet med artikel 78.1–78.5.

Artikel 43b

Återanvändning av återbetalningspliktigt stöd

Återbetalningspliktigt stöd som återbetalats till det organ som tillhandahöll det stödet eller till en annan behörig myndighet i medlemsstaten ska återanvändas för samma ändamål eller i överensstämmelse med målen för det relevanta operativa programmet. Medlemsstaterna ska säkerställa att det återbetalningspliktiga stöd som återbetalas på lämpligt sätt registreras i det behöriga organets eller den behöriga myndighetens bokföringssystem.”

3.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 44a

Icke-tillämpning av vissa bestämmelser

Artiklarna 39, 55 och 57 ska inte tillämpas på insatser som omfattas av artikel 44.”

4.

Artikel 67 ska ändras på följande sätt::

a)

I punkt 2 första stycket ska följande led läggas till:

”j)

De framsteg som uppnåtts i finansieringen och genomförandet av de finansieringstekniska instrumenten i enlighet med definitionen i artikel 44, det vill säga:

i)

En beskrivning av det finansieringstekniska instrumentet och genomförandevillkoren.

ii)

Identifiering av de enheter som genomför det finansieringstekniska instrumentet, inbegripet sådana som agerar via holdingfonder.

iii)

Storleken på stöd från strukturfonderna och nationell samfinansiering som utbetalats till det finansieringstekniska instrumentet.

iv)

Storleken på stöd från strukturfonderna och nationell samfinansiering som utbetalats av det finansieringstekniska instrumentet.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”5.   Kommissionen ska årligen senast den 1 oktober överlämna en sammanfattning av de uppgifter om de framsteg som uppnåtts i finansieringen och genomförandet av de finansieringstekniska instrumenten som insänts av förvaltningsmyndigheterna i enlighet med artikel 67.2 j.”

5.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 78a

Krav på att tillhandahålla ytterligare information i utgiftsdeklarationen om finansieringstekniska instrumentet och förskott som utbetalats till stödmottagarna inom ramen för statligt stöd

I en bilaga till varje utgiftsdeklaration som ska lämnas in till kommissionen, i den form som anges i bilaga V, ska följande uppgifter anges i förhållande till de totala utgifter som ingår i utgiftsdeklarationen:

a)

Vad gäller finansieringstekniska instrument i enlighet med definitionen i artikel 44 och som framgår av artikel 78.6, de totala utgifter som betalats för att inrätta eller bidra till sådana fonder eller holdingfonder och motsvarande offentliga bidrag.

b)

Vad gäller förskott som har utbetalats inom ramen för statligt stöd, i enlighet med artikel 78.2, de totala utgifter som betalats i form av ett förskott till stödmottagarna av det organ som beviljade stödet, och motsvarande offentliga bidrag.”

6.

Den text som återges i bilagan till denna förordning ska läggas till som bilaga V till förordning (EU) nr 1083/2006.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.1, 1.2 och 1.3 ska tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 13 december 2011.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

M. SZPUNAR

Ordförande


(1)  Yttrande av den 27 oktober 2011 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 1 december 2011 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 12 december 2011.

(3)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.

(4)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 12.

(5)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.


BILAGA

”BILAGA V

Bilaga till den utgiftsdeklarationen som avses i artikel 78a

Det operativa programmets referens (CCI-nr): …

Det operativa programmets namn: …

Datum för preliminärt bokslut: …

Datum för inlämnande till kommissionen: …

Finansieringstekniska instrument(artikel 78.6) (ackumulerade belopp):

Prioriterat område

Grund för beräkning av gemenskapens bidrag (offentligt eller sammanlagt)

2007–2015

Totalt belopp för stödberättigande utgifter deklarerade i enlighet med artikel 78.6

Motsvarande offentligt stöd

Prioriterat område 1

Prioriterat område 2

Prioriterat område 3

Totalt

Förskott som har utbetalats inom ramen för statligt stöd (artikel 78.2) (ackumulerade belopp):

Prioriterat område

Grund för beräkning av gemenskapens bidrag (offentligt eller sammanlagt)

2007–2015

Totalt belopp för stödberättigande utgifter deklarerade i enlighet med artikel 78.2

Motsvarande offentligt stöd

Prioriterat område 1

Prioriterat område 2

Prioriterat område 3

Totalt

OBS: Om ett operativt program berör flera mål eller flera fonder ska det för det prioriterade området anges vilka mål och fonder som berörs.”