Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

28.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 353/8


RÅDETS DIREKTIV 2013/64/EU

av den 17 december 2013

om ändring av rådets direktiv 91/271/EEG och 1999/74/EG, och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, 2006/7/EG, 2006/25/EG och 2011/24/EU med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 349,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Genom Europeiska rådets beslut 2012/419/EU (3) ändrade Europeiska rådet Mayottes ställning i förhållande till unionen från och med den 1 januari 2014. Från och med den dagen upphör Mayotte att vara ett utomeuropeiskt land eller territorium och får ställning som ett av unionens yttersta randområden i enlighet med artiklarna 349 och 355.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) (nedan kallat Mayotte). Efter denna ändring av Mayottes rättsliga ställning kommer unionsrätten att vara tillämplig på Mayotte från och med den 1 januari 2014. På grund av Mayottes särskilda strukturella sociala och ekonomiska situation på olika områden bör man föreskriva om vissa särskilda åtgärder.

(2)

Det är lämpligt att beakta Mayottes särskilda situation när det gäller tillståndet i miljön, vilken behöver förbättras betydligt för att uppfylla miljökraven i unionsrätten, och för vilken det behövs extra tid. Särskilda åtgärder för att gradvis förbättra miljön bör antas inom särskilda tidsfrister.

(3)

För att uppfylla kraven i rådets direktiv 91/271/EEG (4) behöver åtgärder vidtas på Mayotte för att säkerställa att det finns avloppssystem i tätorterna. Sådana åtgärder kräver infrastrukturarbete, vilket förutsätter lämpliga förvaltnings- och planeringsförfaranden och dessutom kräver att man inrättar system för att mäta och övervaka utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse. Frankrike bör, på grund av den särskilda strukturella och ekonomiska situationen på Mayotte, ges en tillräcklig tidsperiod på sig för att uppfylla dessa krav.

(4)

På jordbruksområdet, när det gäller rådets direktiv 1999/74/EG (5), inhyses värphöns i icke inredda burar på Mayotte. Eftersom det krävs omfattande investeringar och förberedelser för att ersätta icke inredda burar med inredda burar eller alternativa system måste förbudet mot användning av icke inredda burar skjutas upp med en period av upp till 48 månader från den 1 januari 2014. För att undvika en snedvridning av konkurrensen bör ägg från anläggningar med icke inredda burar endast saluföras på den lokala marknaden på Mayotte. För att underlätta nödvändiga kontroller bör ägg som framställts i icke inredda burar ha en speciell märkning.

(5)

När det gäller Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (6) krävs det för en korrekt tillämpning av det direktivet i fråga om förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt, att Frankrike antar och genomför förvaltningsplaner som omfattar tekniska och administrativa åtgärder för att uppnå god vattenstatus och förhindra försämring av alla ytvattenförekomster. En tillräcklig tidsperiod bör beviljas för antagandet och genomförandet av sådana åtgärder på grund av den särskilda strukturella och ekonomiska situationen i det nya yttersta randområdet Mayotte.

(6)

När det gäller Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG (7) krävs det en betydande förbättring av tillståndet för ytvattnet på Mayotte för att det ska kunna uppfylla kraven i det direktivet. Badvattenkvaliteten är direkt beroende av reningen av avloppsvatten från tätbebyggelse, och kraven i direktiv 2006/7/EG kan bara uppfyllas stegvis när tätorter som påverkar kvaliteten på avloppsvattnet uppfyller kraven i direktiv 91/271/EEG. Särskilda tidsfrister bör därför antas för att Frankrike ska kunna uppnå unionens standard när det gäller badvattenkvaliteten på Mayotte som nytt yttersta randområde och på grund av den särskilda sociala och ekonomiska situationen där.

(7)

På området socialpolitik bör man ta hänsyn till svårigheterna att följa Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/25/EG (8) på Mayotte från och med den 1 januari 2014. På grund av den särskilda sociala och ekonomiska situation som råder saknas det på Mayotte tekniska anläggningar för genomförandet av de åtgärder som krävs för att följa det direktivet på området artificiell optisk strålning. Det är därför lämpligt att bevilja Frankrike undantag från vissa bestämmelser i det direktivet till den 31 december 2017, under förutsättning att sådana anläggningar saknas på Mayotte och utan att det påverkar de allmänna principerna om skydd och förebyggande åtgärder när det gäller arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

(8)

För att säkerställa en hög skyddsnivå för arbetstagarnas hälsa och säkerhet i arbetet bör man se till att det sker samråd med arbetsmarknadens parter, att de risker som undantaget medför reduceras till ett minimum och att de berörda arbetstagarna omfattas av förstärkta hälsokontroller. Det är viktigt att undantaget blir så kortvarigt som möjligt. De nationella avvikande åtgärderna bör därför ses över varje år och dras tillbaka så snart som de omständigheter som berättigade dem upphör.

(9)

Införlivandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU (9) kräver flera anpassningar för att säkerställa kontinuiteten i vården och informationen till patienterna. Frankrike bör därför få en extra period på 30 månader på sig från den 1 januari 2014 för att låta de bestämmelser träda i kraft som krävs för att följa det direktivet när det gäller Mayotte.

(10)

Direktiven 91/271/EEG, 1999/74/EEG, 2000/60/EG, 2006/7/EG, 2006/25/EG och 2011/24/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av direktiv 91/271/EEG

Direktiv 91/271/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3 ska följande punkt införas:

”1a.   Genom undantag från första och andra styckena i punkt 1 ska Frankrike när det gäller Mayotte som nytt yttersta randområde i den mening som avses i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat Mayotte) se till att det för alla tätorter finns ledningsnät för att ta hand om avloppsvatten från tätbebyggelse

senast den 31 december 2020 för tätorter med mer än 10 000 pe, vilket innebär minst 70 % av avloppsvattnet på Mayotte, och

senast den 31 december 2027 för övriga tätorter med mer än 2 000 pe).”

2.

I artikel 4 ska följande punkt införas:

”1a.   Genom undantag från punkt 1 ska Frankrike när det gäller Mayotte se till att det avloppsvatten från tätbebyggelse som leds in i ledningsnät före utsläpp undergår sekundär rening eller motsvarande rening

senast den 31 december 2020 för tätorter med mer än 15 000 pe, vilket tillsammans med de tätorter som avses i artikel 5.2a innebär minst 70 % av avloppsvattnet på Mayotte, och

senast den 31 december 2027 för tätorter med mer än 2 000 pe.”

3.

I artikel 5 ska följande punkt läggas till:

”2a.   Genom undantag från punkt 2 ska Frankrike när det gäller Mayotte se till att det avloppsvatten från tätbebyggelse som leds in i ledningsnät före utsläpp i känsliga områden ska undergå mer långtgående rening än vad som följer av artikel 4 senast den 31 december 2020 för tätorter med mer än 10 000 pe, vilket tillsammans med de tätorter som avses i artikel 4.1a innebär minst 70 % av avloppsvattnet på Mayotte.”

4.

I artikel 7 ska följande stycke läggas till:

”Genom undantag från första stycket, för Mayotte, ska den tidsfrist som anges i det stycket vara den 31 december 2027.”

5.

Artikel 17 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande stycke läggas till:

”Genom undantag från första stycket ska Frankrike senast den 30 juni 2014 upprätta ett program för genomförandet av detta direktiv när det gäller Mayotte.”

b)

I punkt 2 ska följande stycke läggas till:

”Genom undantag från första stycket ska Frankrike senast den 31 december 2014 lämna uppgifter om detta program till kommissionen när det gäller Mayotte.”

Artikel 2

Ändring av direktiv 1999/74/EG

I artikel 5 i direktiv 1999/74/EC ska följande punkt läggas till:

”3.   Genom undantag från punkt 2 får värphöns på Mayotte som yttersta randområde i den mening som avses i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat Mayotte) fortsätta att inhysas i sådana burar som avses i detta kapitel till och med den 31 december 2017.

Från och med den 1 januari 2014 är det förbjudet att på Mayotte bygga eller för första gången ta i bruk sådana burar som avses i detta kapitel.

Ägg från anläggningar som inhyser värphöns i sådana burar som avses i detta kapitel får endast saluföras på den lokala marknaden på Mayotte. Dessa ägg och deras förpackningar ska vara tydligt märkta med ett särskilt märke som möjliggör nödvändiga kontroller. En tydlig beskrivning av detta särskilda märke ska lämnas in till kommissionen senast den 1 januari 2014.”

Artikel 3

Ändringar av direktiv 2000/60/EG

Direktiv 2000/60/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande stycke läggas till:

”När det gäller Mayotte som yttersta randområde i den mening som avses i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat Mayotte) ska den tidsfrist som avses i leden a ii, a iii, b ii och c vara den 22 december 2021.”

b)

I punkt 4 ska den inledande meningen ersättas med följande [denna ändring gäller inte den svenska versionen]:

”De tidsfrister som fastställs enligt punkt 1 kan förlängas i syfte att stegvis nå målen för vattenförekomster, under förutsättning att ingen ytterligare försämring av en påverkad vattenförekomsts status äger rum, när samtliga följande villkor är uppfyllda:”

2.

Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 7 ska följande stycke läggas till:

”När det gäller Mayotte ska de tidsfrister som anges i första stycket vara den 22 december 2015 respektive den 22 december 2018.”

b)

I punkt 8 ska följande stycke läggas till:

”När det gäller Mayotte ska den tidsfrist som anges i första stycket vara den 22 december 2021.”

3.

Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 6 ska följande stycke läggas till:

”När det gäller Mayotte ska den tidsfrist som anges i första stycket vara den 22 december 2015.”

b)

I punkt 7 ska följande stycke läggas till:

”När det gäller Mayotte ska den tidsfrist som anges i första stycket vara den 22 december 2021.”

Artikel 4

Ändringar av direktiv 2006/7/EG

Direktiv 2006/7/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska följande stycke läggas till:

”När det gäller Mayotte som yttersta randområde i den mening som avses i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat Mayotte) ska den tidsfrist som anges i första stycket vara den 31 december 2019.”

b)

I punkt 3 ska följande stycke läggas till:

”När det gäller Mayotte ska den tidsfrist som anges i första stycket vara den 31 december 2031.”

2.

I artikel 6.1 ska följande stycke läggas till:

”När det gäller Mayotte ska den tidsfrist som anges i första stycket vara den 30 juni 2015.”

3.

I artikel 13.2 ska följande stycke läggas till:

”När det gäller Mayotte ska den tidsfrist som anges i första stycket vara den 30 juni 2014.”

Artikel 5

Ändring av direktiv 2006/25/EG

I direktiv 2006/25/EG ska följande artikel läggas till:

”Artikel 14a

1.   Utan att det påverkar de allmänna principerna om skydd och förebyggande åtgärder när det gäller arbetstagarnas hälsa och säkerhet får Frankrike fram till och med den 31 december 2017 göra undantag från tillämpningen av de bestämmelser som krävs för att följa detta direktiv på Mayotte som yttersta randområde i den mening som avses i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat Mayotte), under förutsättning att det gäller tillämpning som kräver särskilda tekniska anläggningar som inte finns på Mayotte.

Det första stycket är inte tillämpligt på kraven i artikel 5.1 i detta direktiv och inte heller på de bestämmelser i det här direktivet som återspeglar de allmänna principer som anges i direktiv 89/391/EEG.

2.   Alla undantag från det här direktivet som beror på tillämpningen av åtgärder som existerar den 1 januari 2014 eller på antagandet av nya åtgärder ska föregås av ett samråd med arbetsmarknadens parter i enlighet med nationell lagstiftning och praxis. Sådana undantag ska tillämpas på ett sätt som, med hänsyn till de särskilda omständigheterna på Mayotte, säkerställer att de risker för arbetstagarna som undantaget medför reduceras till ett minimum och att de berörda arbetstagarna omfattas av förstärkta hälsokontroller.

3.   De nationella undantagsåtgärderna ska ses över varje år, efter samråd med arbetsmarknadens parter, och dras tillbaka så snart som de omständigheter som berättigade dem upphör.”

Artikel 6

Ändring av direktiv 2011/24/EG

I artikel 21 i direktiv 2011/24/EU ska följande punkt läggas till:

”3.   Genom undantag från den första meningen i punkt 1 ska Frankrike sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv när det gäller Mayotte som yttersta randområde i den mening som avses i artikel 349 i EUF-fördraget senast den 30 juni 2016.”

Artikel 7

Införlivande

1.   Frankrike ska anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv enligt följande:

a)

För artikel 1.1, 1.2 och 1.3, senast den 31 december 2018.

b)

För artikel 1.5, senast de datum som anges i led a respektive b i den punkten.

c)

För artikel 2, senast den 1 januari 2014.

d)

För artikel 3.1, senast den 31 december 2018.

e)

För artikel 3.2 och 3.3, senast de datum som anges i den artikeln.

f)

För artikel 4.1 a, senast den 31 december 2018.

g)

För artikel 4.1 b, senast den 30 juni 2021.

h)

För artikel 4.2 och 4.3, senast de datum som anges i den artikeln.

i)

För artikel 5, senast den 1 januari 2014, om inte Frankrike väljer att inte använda sig av den möjlighet som föreskrivs i den artikeln.

j)

För artikel 6, senast den 30 juni 2016.

Frankrike ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

När Frankrike antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska Frankrike själv utfärda.

2.   Frankrike ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som det antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 8

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den 1 januari 2014.

Artikel 9

Adressat

Detta direktiv riktar sig till Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 2013.

På rådets vägnar

L. LINKEVIČIUS

Ordförande


(1)  Yttrande av den 12 december 2013 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 341, 21.11.2013, s. 97.

(3)  Europeiska rådets beslut 2012/419/EU av den 11 juli 2012 om ändring av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen (EUT L 204, 31.7.2012, s. 131).

(4)  Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (EGT L 135, 30.5.1991, s. 1).

(5)  Rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns (EGT L 203, 3.8.1999, s. 53).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv 76/160/EEG (EUT L 64, 4.3.2006, s. 37).

(8)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/25/EG av den 5 april 2006 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (artificiell optisk strålning) i arbetet (nittonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EUT L 114, 27.4.2006, s. 38).

(9)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88, 4.4.2011, s. 45).