Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 69/65


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 215/2014

av den 7 mars 2014

om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden när det gäller metoder för stöd till klimatförändringsmål, fastställande av delmål och mål i resultatramen samt nomenklaturen för insatskategorier för de europeiska struktur- och investeringsfonderna

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (1), särskilt artikel 8 tredje stycket, artikel 22.7 femte stycket och artikel 96.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) nr 1303/2013 fastställs de gemensamma reglerna för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), som ger strukturpolitiskt stöd och som nu verkar inom en gemensam ram.

(2)

Reglerna i den här förordningen hänger nära samman med varandra, eftersom de innehåller de fondspecifika bestämmelserna för var och en av de fem europeiska struktur- och investeringsfonderna (nedan kallade ESI-fonderna) om aspekter som är gemensamma för minst tre av dem, dvs. metoder för stöd till klimatförändringsmål, fastställande av delmål och mål i resultatramen samt nomenklaturen för insatskategorier, och de påverkar alla innehållet i programmen. För att säkerställa överensstämmelsen mellan bestämmelserna, som bör träda i kraft samtidigt för att underlätta en strategisk programplanering av ESI-fonderna och för att det ska vara enkelt för invånarna i unionen att få överblick över och åtkomst till dem, är det önskvärt att samla de delar som är relevanta för programplaneringen av ESI-fonderna och som ska fastställas genom genomförandeakter i enlighet med förordning (EU) nr 1303/2013 i en enda förordning.

(3)

I enlighet med artikel 8 tredje stycket i förordning (EU) nr 1303/2013 måste en gemensam metod införas för att fastställa stödnivån för klimatförändringsmålen för var och en av de fem ESI-fonderna. Metoden bör innebära att stödet från ESI-fonderna tilldelas en särskild viktning som avspeglar i vilken omfattning stödet bidrar till målen för begränsning av och anpassning till klimatförändringar. Den särskilda viktningen bör differentieras med utgångspunkt i huruvida stödet bidrar väsentligt eller måttligt till klimatförändringsmålen. Om stödet inte bidrar till dessa mål eller om bidraget är obetydligt bör viktningen vara noll. Standardviktningarna bör användas för att harmonisera spårningen av klimatrelaterade utgifter inom unionens olika politikområden. Metoden bör dock avspegla skillnaderna mellan de olika ESI-fondernas insatser. I enlighet med förordning (EU) nr 1303/2013, när det gäller Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden, bör viktningar knytas till de insatskategorier som fastställts i den nomenklatur som kommissionen antagit. När det gäller Ejflu bör viktningar knytas till de fokusområden som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (2), och när det gäller EHFF till en framtida unionsrättsakt som fastställer villkoren för det ekonomiska biståndet för havs- och fiskepolitiken för programperioden 2014–2020.

(4)

I enlighet med artikel 22.7 femte stycket i förordning (EU) nr 1303/2013 måste också närmare bestämmelser införas om fastställande av delmål och mål i resultatramen för varje prioritering som ingår i de program som får stöd från ESI-fonderna och om bedömning av om dessa delmål och mål uppnåtts.

(5)

För att man ska kunna kontrollera om delmålen och målen uppfyller villkoren i bilaga II till förordning (EU) nr 1303/2013 krävs registrering av uppgifter för detta syfte och av den metod som använts för att utarbeta resultatramen. Det bör vara frivilligt att ta med den typen av uppgifter i programmen, men dokumentationen av den bör vara tillgänglig både för medlemsstaten och för kommissionen, för att bidra till utarbetandet av en resultatram som uppfyller kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 1303/2013.

(6)

Det är en förutsättning att man uppnår delmålen i resultatramen för att det slutliga bidraget ur resultatreserven ska kunna tilldelas, och om man allvarligt misslyckas med att uppnå delmålen kan mellanliggande betalningar ställas in. Det är därför viktigt att införa närmare bestämmelser om hur delmålen ska fastställas och att definiera exakt vad som avses med att ha uppnått delmålen.

(7)

Eftersom ett viktigt mått på ett framgångsrikt genomförande av ESI-fonderna är att målen har uppnåtts vid programperiodens slut och eftersom ett allvarligt misslyckande när det gäller att uppnå målen kan leda till en finansiell korrigering är det viktigt att tydligt ange hur målen ska fastställas och att noggrant klargöra vad som avses med att ha uppnått målen eller att allvarligt ha misslyckats med det.

(8)

För att återspegla framstegen i genomförandet av insatser inom en prioritering är det nödvändigt att fastställa kriterier för viktiga genomförandesteg.

(9)

För att säkerställa att resultatramen korrekt återspeglar de mål och resultat som eftersträvas för varje fond eller för sysselsättningsinitiativet för unga samt i tillämpliga fall regionkategori, måste särskilda bestämmelser införas om strukturen för resultatramen och om bedömningen av hur delmålen och målen uppnåtts, i de fall en prioritering omfattar mer än en fond eller regionkategori. Eftersom det bara är för ESF och Eruf som anslagen görs per regionkategori, bör regionkategori inte beaktas när man utarbetar en resultatram för Sammanhållningsfonden, Ejflu eller EHFF.

(10)

I enlighet med artikel 96.2 andra stycket i förordning (EU) nr 1303/2013 måste gemensamma insatskategorier fastställas för Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden för att göra det möjligt för medlemsstaterna att lämna in enhetliga uppgifter till kommissionen om den planerade användningen av medlen från dessa fonder, uppgifter om sammanlagda anslag och utgifter för dessa fonder per kategori samt uppgifter om antalet insatser under ett programs ansökningsperiod. Syftet är att göra det möjligt för kommissionen att på lämpligt sätt informera unionens övriga institutioner och allmänheten om användningen av fonderna. Med undantag av de insatskategorier som direkt motsvarar tematiska mål eller investeringsprioriteringar som fastställs i förordning (EU) nr 1303/2013 och de fondspecifika förordningarna kan insatskategorierna knytas till stöd under olika tematiska mål.

(11)

I syfte att möjliggöra ett snabbt genomförande av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör den träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen överensstämmer med artikel 150.3 andra stycket i förordning (EU) nr 1303/2013, om den samordningskommitté för de europeiska struktur- och investeringsfonderna som inrättats i enlighet med artikel 150.1 i den förordningen har yttrat sig.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

METODER FÖR ATT FASTSTÄLLA STÖDET TILL KLIMATFÖRÄNDRINGSMÅLEN FÖR VAR OCH EN AV ESI-FONDERNA

(Bemyndigande enligt artikel 8 tredje stycket i förordning (EU) nr 1303/2013)

Artikel 1

Metoder för att beräkna stödet från Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden till klimatförändringsmålen

1.   Beräkningen av Erufs och Sammanhållningsfondens stöd till klimatförändringsmålen ska göras i två steg enligt följande:

a)

Koefficienterna som fastställs i tabell 1 i bilaga I till denna förordning ska tillämpas på de ekonomiska uppgifter som rapporterats för varje insatstypkod.

b)

När det gäller ekonomiska uppgifter som rapporterats för insatstypkoder med koefficienten noll, och de ekonomiska uppgifterna rapporterats för koderna 04 och 05 för tematiskt mål som fastställs i tabell 5 i bilaga I till denna förordning, ska uppgifterna viktas med koefficienten 40 % vid beräkningen av hur de bidrar till klimatförändringsmålen.

2.   De koefficienter för klimatförändring som tillämpas på grundval av tabell 1 i bilaga I till denna förordning ska också tillämpas för de olika kategorier inom målet Europeiskt territoriellt samarbete som fastställts på grundval av artikel 8.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 (3).

3.   Beräkningen av ESF:s stöd till klimatförändringsmålen ska ske genom att man delar upp de ekonomiska uppgifter som rapporterats för kod 01 ”Stödja övergången till en koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi” i dimension 6 i enlighet med tabell 6 (”Koder för ESF:s andratema”) i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Metoder för att beräkna stödet från Ejflu till klimatförändringsmålen

1.   Det preliminära stödbeloppet till klimatförändringsmål från Ejflu i de program som avses i artikel 27.6 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska beräknas genom att man tillämpar de koefficienter som fastställs i bilaga II till den här förordningen på de planerade utgifterna i den finansieringsplan som avses i artikel 8.1 h i förordning (EU) nr 1305/2013 för de prioriteringar och fokusområden som avses i artikel 5.3 b, 5.4, 5.5 och 5.6 b i förordning (EU) nr 1305/2013.

2.   Vid rapporteringen av stöd till klimatförändringsmål i den årliga genomföranderapporten enligt artikel 50.4 och 50.5 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska de koefficienter som avses i punkt 1 tillämpas på de uppgifter om utgifter som avses i artikel 75.2 i förordning (EU) nr 1305/2013.

Artikel 3

Metoder för att beräkna stödet från EHFF till klimatförändringsmålen

1.   EHFF:s bidrag till klimatförändringsmålen ska beräknas genom att koefficienter tillämpas på var och en av de huvudsakliga åtgärder som får stöd från EHFF, i förhållande till hur mycket varje åtgärd bidrar till klimatförändringsmålen.

EHFF:s stöd till klimatförändringsmålen ska beräknas på grundval av följande uppgifter:

a)

Det preliminära stödbeloppet till klimatförändringsmål från EHFF i varje program i enlighet med artikel 27.6 i förordning (EU) nr 1303/2013.

b)

De koefficienter som fastställts för de huvudsakliga åtgärder som får stöd från EHFF, i enlighet med bilaga III till denna förordning.

c)

Medlemsstaternas rapportering om anslag och utgifter per åtgärd i årliga genomföranderapporter i enlighet med artikel 50.4 och 50.5 i förordning (EU) nr 1303/2013.

d)

Uppgifter och data från medlemsstaterna om de insatser som valts ut för finansiering i enlighet med en framtida unionsrättsakt som fastställer villkoren för det ekonomiska biståndet för havs- och fiskepolitiken för programperioden 2014–2020 (nedan kallad EHFF-förordningen).

2.   En medlemsstat kan i sitt operativa program föreslå att en koefficient på 40 % tillämpas på en åtgärd med viktningen 0 % i bilaga III till den här förordningen, under förutsättning att medlemsstaten kan visa att åtgärden bidrar till en begränsning av eller en anpassning till klimatförändringar.

KAPITEL II

FASTSTÄLLANDE AV DELMÅL OCH MÅL I RESULTATRAMEN OCH BEDÖMNING AV OM DE UPPNÅTTS

(Bemyndigande enligt artikel 22.7 femte stycket i förordning (EU) nr 1303/2013)

Artikel 4

Uppgifter som ska registreras av de organ som utarbetar programmen

1.   De organ som utarbetar programmen ska registrera uppgifter om metoder och kriterier som använts för att välja ut indikatorer för resultatramen, för att säkerställa att motsvarande delmål och mål uppfyller kraven i punkt 3 i bilaga II till förordning (EU) nr 1303/2013 för alla program och prioriteringar som får stöd från ESI-fonderna, liksom det särskilda anslag till sysselsättningsinitiativet för unga som avses i artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 (4) och som omfattas av de undantag som anges i punkt 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 1303/2013.

2.   De uppgifter som registreras av de organ som utarbetar programmen ska göra det möjligt att kontrollera att de villkor som anges i punkt 3 i bilaga II i förordning (EU) nr 1303/2013 för delmålen och målen är uppfyllda. Följande ska ingå:

a)

Data eller underlag som använts för att uppskatta delmålens och målens värde samt beräkningsmetoden, t.ex. uppgifter om kostnad per enhet, riktmärken, standardiserad eller tidigare utnyttjandegrad, expertråd och slutsatser från förhandsutvärderingen.

b)

Uppgifter om hur stor del av anslaget som går till de insatser som aktivitetsindikatorerna och de viktiga genomförandestegen i resultatramen gäller, samt en förklaring av hur andelen beräknats.

c)

Uppgifter om tillämpningen av metoden och mekanismerna för att säkerställa överensstämmelse i genomförandet av den resultatram som fastställts i partnerskapsöverenskommelsen i enlighet med artikel 15.1 b iv i förordning (EU) nr 1303/2013.

d)

En förklaring av valet av resultatindikatorer eller viktiga genomförandesteg, i de fall dessa tagits med i resultatramen.

3.   Uppgifterna om de metoder och mekanismer som använts för att välja ut indikatorer för resultatramen och för att fastställa motsvarande delmål och mål som registrerats av de organ som utarbetar programmen ska ställas till förfogande på kommissionens begäran.

4.   De kravs som avses i punkterna 1–3 ska också gälla vid översynen av delmålen och målen i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr 1303/2013.

Artikel 5

Fastställande av delmål och mål

1.   Delmål och mål ska fastställas på prioriteringsnivå, utom i de fall som avses i artikel 7. Aktivitetsindikatorer och viktiga genomförandesteg i resultatramen ska motsvara mer än 50 % av anslaget till prioriteringen. När det beloppet fastställs får ett anslag till en indikator eller till ett viktigt genomförandesteg bara räknas en gång.

2.   För alla ESI-fonder utom för Ejflu ska delmålen och målen för en ekonomisk indikator avse summan av stödberättigande utgifter som bokförts i redovisningssystemet av den attesterande myndigheten och som attesterats av myndigheten i enlighet med artikel 126 c i förordning (EU) nr 1303/2013.

För Ejflu ska delmålen och målen avse summan av realiserade offentliga utgifter som förts in i det gemensamma övervaknings- och utvärderingssystemet.

3.   För alla ESI-fonder utom för ESF och Ejflu ska delmålen och målen för en aktivitetsindikator avse insatser där alla de åtgärder som ger utfall har genomförts fullt ut, men där inte nödvändigtvis alla utbetalningar har gjorts.

För ESF och för Ejflu, för åtgärder i enlighet med artiklarna 16, 19.1 c, 21.1 a, 21.1 b, 27, 28, 29, 30, 31, 33 och 34 i förordning (EU) nr 1305/2013, kan delmålen och målen också avse det värde som uppnåtts för insatser som startats, men där vissa av åtgärderna som ger utfall fortfarande pågår.

För andra åtgärder inom Ejflu ska delmålen och målen avse genomförda insatser enligt artikel 2.14 i förordning (EU) nr 1303/2013.

4.   Ett viktigt genomförandesteg ska vara ett viktigt steg i genomförandet av insatserna inom en prioritering, vars avslutande går att verifiera och att uttrycka i siffror eller procentandelar. Vid tillämpningen av artiklarna 6 och 7 i den här förordningen ska viktiga genomförandesteg behandlas på samma sätt som indikatorer.

5.   En resultatindikator ska bara användas när så är lämpligt och när den är nära sammankopplad med politiska insatser som får stöd.

6.   Om det visar sig att de uppgifter som avses i artikel 4.2 i den här förordningen är baserade på oriktiga antaganden som leder till att mål eller delmål har under- eller överskattats ska detta anses vara ett vederbörligen motiverat fall i enlighet med punkt 5 i bilaga II till förordning (EU) nr 1303/2013.

Artikel 6

Bedömning av om delmål och mål uppnåtts

1.   Vid bedömningen av om delmål och mål uppnåtts ska man beakta alla indikatorer och viktiga genomförandesteg i den resultatram som fastställts för en prioritering enligt definitionen i artikel 2.8 i förordning (EU) nr 1303/2013, utom i fall som avses i artikel 7 i den här förordningen.

2.   Delmålen och målen inom en prioritering ska anses vara nådda om alla indikatorer i motsvarande resultatram uppgår till minst 85 % av delmålets värde vid utgången av 2018 eller minst 85 % av målvärdet vid utgången av 2023. Som ett undantag gäller att om resultatramen innehåller tre eller fler indikatorer, kan delmålen eller målen inom en prioritering anses vara nådda om alla indikatorer utom en når upp till 85 % av delmålets värde vid utgången av 2018 eller 85 % av målvärdet vid utgången av 2023. Den indikator som inte når upp till 85 % av delmålets värde eller målvärdet måste uppgå till minst 75 %.

3.   För en prioritering vars resultatram omfattar högst två indikatorer ska det anses vara ett allvarligt misslyckande när det gäller delmålen om någon av indikatorerna inte uppgår till minst 65 % av delmålets värde vid utgången av 2018. När det gäller målen ska det anses vara ett allvarligt misslyckande om någon av indikatorerna inte uppgår till minst 65 % av målvärdet vid utgången av 2023.

4.   För en prioritering vars resultatram omfattar mer än två indikatorer ska det anses vara ett allvarligt misslyckande när det gäller delmålen om minst två av indikatorerna inte uppgår till minst 65 % av delmålets värde vid utgången av 2018. När det gäller målen ska det anses vara ett allvarligt misslyckande om minst två av indikatorerna inte uppgår till minst 65 % av målvärdet vid utgången av 2023.

Artikel 7

Resultatram för prioriterade områden som avses i artikel 96.1 a och b i förordning (EU) nr 1303/2013 och prioriterade områden som omfattar sysselsättningsinitiativet för unga

1.   De indikatorer och viktiga genomförandesteg som valts ut för resultatramen, deras delmål och mål samt de värden som ska uppnås, ska delas upp per fond och, när det gäller Eruf och ESF, per regionkategori.

2.   De uppgifter som krävs enligt artikel 4.2 i den här förordningen ska anges per fond och per regionkategori, i tillämpliga fall.

3.   Bedömningen av om delmålen och målen uppnåtts ska göras separat för varje fond och varje regionkategori inom prioriteringen, med hänsyn till indikatorerna, deras delmål och mål samt de värden som ska uppnås, uppdelade per fond och per regionkategori. Aktivitetsindikatorer och viktiga genomförandesteg i resultatramen ska motsvara mer än 50 % av anslaget till fonden och regionkategorin, i tillämpliga fall. När det beloppet fastställs får ett anslag till en indikator eller till ett viktigt genomförandesteg bara räknas en gång.

4.   Om medlen för sysselsättningsinitiativet för unga ingår i ett prioriterat område i enlighet med artikel 18.c i förordning (EU) nr 1304/2013 ska en separat resultatram upprättas för sysselsättningsinitiativet för unga och bedömningen av om delmålen för initiativet har uppnåtts ska göras separat från den andra delen av det prioriterade området.

KAPITEL III

NOMENKLATUR FÖR INSATSKATEGORIER FÖR ERUF, ESF OCH SAMMANHÅLLNINGSFONDEN INOM MÅLET INVESTERING FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING

Artikel 8

Insatskategorier för Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden

(Bemyndigande enligt artikel 96.2 andra stycket i förordning (EU) nr 1303/2013)

1.   Den nomenklatur för insatskategorier som avses i artikel 96.2 andra stycket i förordning (EU) nr 1303/2013 fastställs i tabellerna 1–8 i bilaga I till den här förordningen. De koder som fastställs i tabellerna ska gälla för Eruf för målet Investering för tillväxt och sysselsättning, Sammanhållningsfonden, ESF och sysselsättningsinitiativet för unga, i enlighet med punkterna 2–4 i den här artikeln.

2.   Koderna 001–101 som fastställs i tabell 1 i bilaga I till denna förordning ska endast gälla för Eruf och Sammanhållningsfonden.

Koderna 102–120 som fastställs i tabell 1 i bilaga I till denna förordning ska endast gälla för ESF.

Endast kod 103 som fastställs i tabell 1 i bilaga I till denna förordning ska gälla för sysselsättningsinitiativet för unga.

Koderna 121, 122 och 123 som fastställs i tabell 1 i bilaga I till denna förordning ska gälla för Eruf, Sammanhållningsfonden och ESF.

3.   Koderna som fastställs i tabellerna 2–4, 7 och 8 i bilaga I till denna förordning ska gälla för Eruf, ESF, sysselsättningsinitiativet för unga och Sammanhållningsfonden.

Koderna som fastställs i tabell 5 i bilaga I till denna förordning ska endast gälla för Eruf och Sammanhållningsfonden.

Koderna som fastställs i tabell 6 i bilaga I till denna förordning ska endast gälla för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3 och bilaga III till denna förordning ska börja tillämpas när EHFF-förordningen träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 mars 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete (EUT L 347, 20.12.2013, s. 259).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 181/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 470).


BILAGA I

Nomenklatur för fondernas  (1) insatskategorier inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och sysselsättningsinitiativet för unga

TABELL 1:   KODER FÖR INSATSTYP

1.

INSATSTYP

Koefficient för beräkning av stöd till klimatförändringsmålen

I.   Produktiva investeringar

001

Allmänna produktiva investeringar i små och medelstora företag

0 %

002

Forsknings- och innovationsprocesser i stora företag

0 %

003

Produktiva investeringar i stora företag kopplade till en koldioxidsnål ekonomi

40 %

004

Produktiva investeringar kopplade till samarbetet mellan stora företag och små och medelstora företag för att utveckla IKT-produkter och IKT-tjänster, e-handel samt främja efterfrågan på IKT.

0 %

II.   Infrastruktur för grundläggande tjänster och relaterade investeringar

Energiinfrastruktur

005

Elektricitet (lagring och överföring)

0 %

006

Elektricitet (lagring och överföring i transeuropeiska energinät)

0 %

007

Naturgas

0 %

008

Naturgas (transeuropeiska energinät)

0 %

009

Förnybar energi: vindkraft

100 %

010

Förnybar energi: solenergi

100 %

011

Förnybar energi: biomassa

100 %

012

Annan förnybar energi (inklusive vattenkraft, geotermisk energi och havsenergi) och integreringen av förnybar energi (inklusive infrastruktur för lagring, power to gas och förnybar väte)

100 %

013

Upprustning av offentlig infrastruktur för ökad energieffektivitet, demonstrationsprojekt och stödåtgärder

100 %

014

Upprustning av befintliga bostäder för ökad energieffektivitet, demonstrationsprojekt och stödåtgärder

100 %

015

Intelligenta eldistributionssystem för låg- och medelspänning (inklusive smarta nät och it-system)

100 %

016

Högeffektiv kraftvärmeproduktion och fjärrvärme

100 %

Miljöinfrastruktur

017

Hantering av hushållsavfall (inklusive avfallsminimering, sortering och materialåtervinning)

0 %

018

Hantering av hushållsavfall (inklusive mekanisk biologisk behandling, värmebehandling, förbränning och deponering)

0 %

019

Hantering av verksamhetsavfall, industriavfall och farligt avfall

0 %

020

Vattenförsörjning med dricksvatten för människor (infrastruktur för utvinning, behandling, lagring och distribution)

0 %

021

Vattenvård och dricksvattenskydd (inklusive förvaltning av avrinningsområden, vattenförsörjning, anpassning till klimatförändringar, gemensam och individuell vattenmätning, avgiftssystem och minskning av läckage)

40 %

022

Avloppsrening

0 %

023

Miljöåtgärder för att minska/undvika utsläpp av växthusgaser (inklusive behandling och lagring av metangas och kompostering)

100 %

Transportinfrastruktur

024

Järnvägar (TEN-T, stomnätet)

40 %

025

Järnvägar (TEN-T, hela nätet)

40 %

026

Andra järnvägar

40 %

027

Rullande järnvägsmateriel

40 %

028

Vägar i TEN-T, stomnätet (nybyggnad)

0 %

029

Vägar i TEN-T, hela nätet (nybyggnad)

0 %

030

Landsvägar i samband med vägnät och knutpunkter i TEN-T (nybyggnad)

0 %

031

Andra nationella och regionala vägar (nybyggnad)

0 %

032

Lokal tillfartsvägar (nybyggnad)

0 %

033

Ombyggda eller förbättrade vägar i TEN-T

0 %

034

Andra ombyggda eller förbättrade vägar (motorvägar, nationella, regionala och lokala vägar)

0 %

035

Multimodala transporter (TEN-T)

40 %

036

Multimodala transporter

40 %

037

Flygplatser (TEN-T) (2)

0 %

038

Andra flygplatser (2)

0 %

039

Kusthamnar (TEN-T)

40 %

040

Andra kusthamnar

40 %

041

Inre vattenvägar och inlandshamnar (TEN-T)

40 %

042

Inre vattenvägar och inlandshamnar (regionala och lokala)

40 %

Hållbara transporter

043

Rena stadstransporter, infrastruktur och främjande (inklusive utrustning och rullande materiel)

40 %

044

Intelligenta transportsystem (inklusive införande av efterfrågestyrning, vägtullar och it-system för övervakning, kontroll och information)

40 %

IKT-infrastruktur

045

IKT: Stamnät / backhaul

0 %

046

IKT: Snabba bredbandsnät (tillträde till accessnät, >/= 30 Mbps)

0 %

047

IKT: Mycket snabba bredbandsnät (tillträde till accessnät, >/= 100 Mbps)

0 %

048

IKT: Andra typer av IKT-infrastruktur / storskaliga datorresurser / utrustning (inklusive e-infrastruktur, datacentraler och sensorer, även inbyggda i annan infrastruktur, t.ex. forskningsanläggningar, miljöinfrastruktur och social infrastruktur)

0 %

III.   Social infrastruktur och hälso- och utbildningsinfrastruktur samt relaterade investeringar

049

Utbildningsinfrastruktur för högre utbildning

0 %

050

Utbildningsinfrastruktur för yrkes- och vuxenutbildning

0 %

051

Utbildningsinfrastruktur för grundskole- och gymnasieutbildning

0 %

052

Infrastruktur för förskoleverksamhet

0 %

053

Hälsoinfrastruktur

0 %

054

Bostäder

0 %

055

Annan social infrastruktur som bidrar till regional och lokal utveckling

0 %

IV.   Utveckling av befintlig potential

Forskning, utveckling och innovation

056

Investeringar i infrastruktur, kapacitet och utrustning i små och medelstora företag, direkt kopplade till forskning och innovation

0 %

057

Investeringar i infrastruktur, kapacitet och utrustning i stora företag, direkt kopplade till forskning och innovation

0 %

058

Forsknings- och innovationsinfrastruktur (offentlig)

0 %

059

Forsknings- och innovationsinfrastruktur (privat, inklusive forskningsbyar)

0 %

060

Forskning och innovation vid offentliga forskningscenter och kompetenscenter, inklusive nätverkande

0 %

061

Forskning och innovation vid privata forskningscenter, inklusive nätverkande

0 %

062

Tekniköverföring och samarbete mellan högskola och näringsliv som i första hand gynnar små och medelstora företag

0 %

063

Stöd till kluster och företagsnätverk som i första hand gynnar små och medelstora företag

0 %

064

Forsknings- och innovationsprocesser i små och medelstora företag (inklusive kupongsystem och innovation i processer, design, tjänstesektorn och den sociala sektorn)

0 %

065

Forsknings- och innovationsinfrastruktur, processer, tekniköverföring och samarbete i företag med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi och motståndskraft mot klimatförändringar

100 %

Näringslivsutveckling

066

Avancerade stödtjänster för små och medelstora företag och grupper av sådana företag (inklusive ledning, marknadsföring och design)

0 %

067

Näringslivsutveckling för små och medelstora företag, stöd till företagande och företagskuvöser (inklusive stöd till avknoppningsföretag)

0 %

068

Energieffektivitet och demonstrationsprojekt i små och medelstora företag samt stödåtgärder

100 %

069

Stöd till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små och medelstora företag

40 %

070

Främjande av energieffektivitet i stora företag

100 %

071

Utveckling och främjande av företag som tillhandahåller tjänster med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi och motståndskraft mot klimatförändringar (inklusive stöd till sådana tjänster)

100 %

072

Näringslivsinfrastruktur för små och medelstora företag (inklusive industriparker och industriområden)

0 %

073

Stöd till sociala företag (små och medelstora företag)

0 %

074

Utveckling och främjande av kommersiella turismtillgångar i små och medelstora företag

0 %

075

Utveckling och främjande av kommersiella turismtjänster i och för små och medelstora företag

0 %

076

Utveckling och främjande av kulturella och immateriella tillgångar i små och medelstora företag

0 %

077

Utveckling och främjande av kulturella och immateriella tjänster i och för små och medelstora företag

0 %

IKT – efterfrågestimulans, tillämpningar och tjänster

078

Tjänster och tillämpningar för e-förvaltning (inklusive e-upphandling, IKT-åtgärder som stöder reformen av den offentliga förvaltningen, it-säkerhet, förtroendeskapande åtgärder och integritetsskydd, e-juridik och e-demokrati)

0 %

079

Åtkomst till information från offentliga sektorn (inklusive öppna data, e-kultur, digitala bibliotek, digitalt innehåll och e-turism)

0 %

080

Tjänster och tillämpningar för e-integration, e-tillgänglighet, e-lärande och e-utbildning samt digital kunskap

0 %

081

IKT-lösningar för ett hälsosamt aktivt åldrande samt tjänster och tillämpningar för e-hälsa (inklusive e-vård och it-stöd i hemmet)

0 %

082

IKT-tjänster och tillämpningar för små och medelstora företag (inklusive e-handel, e-affärer och sammanlänkade affärsprocesser, levande laboratorier, webbentreprenörer och nystartade IKT-företag)

0 %

Miljö

083

Luftkvalitet

40 %

084

Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC)

40 %

085

Skydd och ökning av biologisk mångfald, naturskydd samt grön infrastruktur

40 %

086

Skydd, återställande och hållbar användning av Natura 2000-områden

40 %

087

Anpassning till klimatförändringar samt förebyggande och hantering av klimatrelaterade risker, t.ex. erosion, bränder, översvämningar, stormar och torka, inklusive åtgärder för ökad medvetenhet, civilskydd och system och infrastruktur för katastrofhantering

100 %

088

Riskförebyggande och hantering av icke klimatrelaterade naturrisker (t.ex. jordbävningar) och risker i samband med mänsklig aktivitet (t.ex. tekniska olyckor), inklusive åtgärder för ökad medvetenhet, civilskydd och system och infrastruktur för katastrofhantering

0 %

089

Återställande av industriområden och förorenad mark

0 %

090

Cykel- och gångbanor

100 %

091

Utveckling och främjande av turismpotentialen i naturområden

0 %

092

Skydd, utveckling och främjande av offentliga turismtillgångar

0 %

093

Utveckling och främjande av offentliga turismtjänster

0 %

094

Skydd, utveckling och främjande av offentliga kulturtillgångar och kulturarv

0 %

095

Utveckling och främjande av offentliga kultur- och kulturarvstjänster

0 %

Övrigt

096

Institutionell kapacitet hos offentlig förvaltning och offentliga sektorns tjänster att genomföra Eruf eller åtgärder som stöder ESF:s initiativ för institutionell kapacitet

0 %

097

Initiativ för lokalt ledd utveckling i stads- och landsbygdsområden

0 %

098

Yttersta randområdena: kompensation för eventuella extrakostnader på grund av dålig tillgänglighet och territoriell splittring

0 %

099

Yttersta randområdena: specifika åtgärder för att kompensera extrakostnader på grund av marknadens storlek

0 %

100

Yttersta randområdena: stöd för att kompensera extrakostnader på grund av klimatförhållanden och svåra terrängförhållanden

40 %

101

Korsfinansiering inom Eruf (stöd till åtgärder av ESF-typ som krävs för att genomföra Eruf-delen av insatsen på ett tillfredsställande sätt och som är direkt kopplade till den)

0 %

V.   Att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

102

Tillgång till anställning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, inklusive långtidsarbetslösa och personer långt från arbetsmarknaden, även genom lokala sysselsättningsinitiativ och stöd till arbetskraftens rörlighet

0 %

103

Varaktig integration på arbetsmarknaden för ungdomar, särskilt de som inte arbetar eller studerar, inklusive ungdomar som löper risk för social utestängning och ungdomar från marginaliserade grupper, vilket inbegriper genomförandet av ungdomsgarantin

0 %

104

Egenföretagande, entreprenörskap och nyföretagande, inklusive innovativa mikroföretag, små och medelstora företag

0 %

105

Jämställdhet inom alla områden, inklusive när det gäller tillträde till arbetsmarknaden, karriärutveckling, möjlighet att förena arbete och privatliv samt främjande av lika lön för lika arbete

0 %

106

Anpassning till förändringar för arbetstagare, företag och entreprenörer

0 %

107

Aktivt och sunt åldrande

0 %

108

Åtgärder för att modernisera arbetsmarknadsinstitutionerna, såsom offentliga och privata arbetsförmedlingstjänster, och förbättra matchning till arbetsmarknadens behov, inklusive genom åtgärder för att öka arbetstagarnas rörlighet över gränserna samt genom rörlighetssystem och bättre samarbete mellan institutioner och berörda parter

0 %

VI.   Att främja social inkludering och bekämpa fattigdom och diskriminering

109

Aktiv inkludering, inklusive för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten

0 %

110

Socioekonomisk integrering av marginaliserade grupper, exempelvis romer

0 %

111

Åtgärder mot all slags diskriminering och främjande av lika möjligheter

0 %

112

Ökad tillgång till kvalitativa och hållbara tjänster till rimlig kostnad, inklusive hälso- och sjukvård och sociala tjänster av allmänt intresse

0 %

113

Främjande av socialt entreprenörskap och arbetsmarknadsintegration inom de sociala företagen och den sociala och solidariska ekonomin för att göra det lättare för alla att få arbete

0 %

114

Lokalt ledda strategier för lokal utveckling

0 %

VII.   Att investera I utbildning, inklusive yrkesutbildning, för färdigheter och livslångt lärande

115

Minska och förebygga skolavhopp och främja lika tillgång till bra förskole-, grundskole- och gymnasieutbildning, inklusive formella, icke-formella och informella utbildningsvägar för en återgång till utbildning och yrkesutbildning

0 %

116

Höja kvaliteten och öka effektiviteten inom och tillgången till universitets- och högskoleutbildningen för att öka deltagandet och förbättra resultaten, framför allt för missgynnade grupper

0 %

117

Stärka lika tillgång till livslångt lärande för alla åldersgrupper i formella, icke-formella och informella sammanhang, höja arbetskraftens kunskaper, färdigheter och kompetens och främja flexibla utbildningsvägar inklusive genom yrkesvägledning och validering av förvärvad kompetens

0 %

118

Förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden, underlätta övergången från utbildning till arbete, förstärka yrkesutbildningssystemen och deras kvalitet, inklusive genom mekanismer för att förutse kompetensbehoven, anpassning av kursplaner och inrättande och utveckling av arbetsbaserade system för lärande, inbegripet system med både teori och praktik och lärlingssystem

0 %

VIII.   Att förbättra den institutionella kapaciteten hos myndigheter och berörda parter och bidra till effektiv offentlig förvaltning

119

Investeringar i institutionell kapacitet och offentliga förvaltningarnas och allmännyttiga tjänsters effektivitet på de nationella, regionala och lokala nivåerna med sikte på reformer, bättre lagstiftning och god förvaltning

0 %

120

Kapacitetsuppbyggnad för samtliga aktörer som ansvarar för genomförandet av åtgärder som rör utbildning, livslångt lärande samt sysselsättningspolitik och socialpolitik, inklusive genom sektoriella och territoriella pakter för att skapa stöd för reformer på den nationella, regionala och lokala nivån

0 %

IX.   Tekniskt stöd

121

Planering, genomförande, övervakning och inspektion

0 %

122

Utvärderingar och studier

0 %

123

Information och kommunikation

0 %

TABELL 2:   KODER FÖR FINANSIERINGSFORM

2.   FINANSIERINGSFORM

01

Ej återbetalningspliktigt stöd

02

Återbetalningspliktigt stöd

03

Stöd genom finansieringsinstrument: riskkapital eller motsvarande

04

Stöd genom finansieringsinstrument: lån eller motsvarande

05

Stöd genom finansieringsinstrument: garanti eller motsvarande

06

Stöd genom finansieringsinstrument: räntesubventioner, subventioner av garantiavgifter, tekniskt stöd eller motsvarande

07

Pris

TABELL 3:   KODER FÖR TYP AV OMRÅDE

3.   TYP AV OMRÅDE

01

Storstadsområden (tätbefolkade, >50 000 invånare)

02

Mindre stadsområden (mindre tätbefolkade, >5 000 invånare)

03

Landsbygdsområden (glesbefolkade)

04

Makroregionala samarbetsområden

05

Samarbete mellan nationella eller regionala programområden på nationell nivå

06

Transnationellt samarbete inom ESF

07

Ej tillämpligt

TABELL 4:   KODER FÖR TERRITORIELLA GENOMFÖRANDEMEKANISMER

4.   TERRITORIELLA GENOMFÖRADEMEKANISMER

01

Integrerad territoriell investering – Urban

02

Andra integrerade strategier för hållbar stadsutveckling

03

Integrerad territoriell investering – annan

04

Andra integrerade strategier för hållbar landsbygdsutveckling

05

Andra integrerade strategier för hållbar stads-/landsbygdsutveckling

06

Lokalt ledda initiativ för lokal utveckling

07

Ej tillämpligt

TABELL 5:   KODER FÖR TEMATISKT MÅL

5.   TEMATISKT MÅL (Eruf och Sammanhållningsfonden)

01

Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

02

Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT

03

Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag

04

Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

05

Att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar

06

Att bevara och skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande

07

Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

08

Att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

09

Att främja social delaktighet och bekämpa fattigdom och diskriminering

1.

Att investera i utbildning och i vidareutbildning, inklusive yrkesutbildning för färdigheter och livslångt lärande

2.

Att förbättra den institutionella kapaciteten hos myndigheter och berörda parter och bidra till effektiv offentlig förvaltning

3.

Ej tillämpligt (endast tekniskt stöd)

TABELL 6:   KODER FÖR ESF:S ANDRATEMA

6.

ESF:S ANDRATEMA

Koefficient för beräkning av stöd till klimatförändringsmålen

01

Stödja övergången till en koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi

100 %

02

Social innovation

0 %

03

Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

0 %

04

Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

0 %

05

Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT

0 %

06

Icke-diskriminering

0 %

07

Jämställdhet

0 %

08

Ej tillämpligt

0 %

TABELL 7:   KODER FÖR NÄRINGSGREN

7.   NÄRINGSGREN

01

Jordbruk och skogsbruk

02

Fiske och vattenbruk

03

Framställning av livsmedel och drycker

04

Framställning av textilier och textilprodukter

05

Tillverkning av transportmedel

06

Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

07

Ospecificerade tillverkningsindustrier

08

Byggverksamhet

09

Utvinning av mineral (inklusive utvinning av energimineral)

10

El, gas, ånga, varmvatten och kyla

11

Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering

12

Transport och magasinering

13

Informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive telekommunikationer, informationstjänster, dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.

14

Partihandel och detaljhandel

15

Turism, hotell- och restaurangverksamhet

16

Finans- och försäkringsverksamhet

17

Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster

18

Offentlig förvaltning

19

Utbildning

20

Hälso- och sjukvård

21

Sociala tjänster, andra samhälleliga och personliga tjänster

22

Verksamhet som rör miljö och klimatförändringar

23

Kultur, nöje, kreativa sektorn och fritid

24

Andra ospecificerade tjänster

TABELL 8:   KODER FÖR REGION

8.   

REGION (2)

Kod

Region

Kod för område eller region där insatsen är belägen/genomförs, enligt klassificeringen av statistiska territoriella enheter (Nuts) i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 (3)


(1)  Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden.

(2)  Endast investeringar kopplade till miljöskydd eller kombinerade med investeringar för att mildra eller minska negativ miljöpåverkan.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1).


BILAGA II

Koefficienter för att beräkna stödet till klimatförändringsmålen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i enlighet med artikel 2

Artikel i förordning (EU) nr 1305/2013 (1)

Prioritering / fokusområde

Koefficient

Artikel 5.3 b

Stödja riskförebyggande insatser och riskhantering inom jordbruket.

40 %

Artikel 5.4

Återställa, bevara och förbättra ekosystem som är relaterade till jord- och skogsbruket (alla fokusområden)

100 %

Artikel 5.5

Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorn (alla fokusområden)

100 %

Artikel 5.6 b

Främja lokal utveckling på landsbygden

40 %


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487).


BILAGA III

Koefficienter för att beräkna stödet till klimatförändringsmålen för Europeiska havs- och fiskerifonden i enlighet med artikel 3

Åtgärdens namn

Provisorisk numrering

Koefficient

Innovation

Artikel 28

0 %* (1)

Rådgivning

Artikel 29

0 %

Partnerskap mellan vetenskapsmän och yrkesfiskare

Artikel 30

0 %*

Främjande av humankapital och social dialog – utbildning, nätverksbyggande, social dialog

Artikel 31

0 %*

Främjande av humankapital och social dialog – stöd till make/maka eller livspartner

Artikel 31.2

0 %*

Främjande av humankapital och social dialog – praktikanter på fartyg i småskaligt kustfiske

Artikel 31.3

0 %*

Diversifiering och nya typer av inkomster

Artikel 32

0 %*

Starthjälp till unga fiskare

Artikel 32a

0 %

Hälsa och säkerhet

Artikel 33

0 %

Tillfälligt upphörande med fiskeverksamhet

Artikel 33a

40 %

Definitivt upphörande med fiskeverksamhet

Artikel 33b

100 %

Gemensamma fonder för ogynnsamma väderförhållanden och miljöolyckor

Artikel 33c

40 %

Stöd till system för tilldelning av fiskemöjligheter

Artikel 34

40 %

Stöd till utformning och genomförande av bevarandeåtgärder

Artikel 35

0 %

Begränsande av fiskets inverkan på havsmiljön och anpassning av fisket för att skydda arter

Artikel 36

40 %

Innovation kopplad till bevarandet av de marina biologiska resurserna

Artikel 37

40 %

Skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden – insamling av avfall

Artikel 38.1 a

0 %

Skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden – bidrag till bättre förvaltning och bevarande, nybyggnation, utplacering eller modernisering av fasta eller flyttbara anläggningar, utarbetande av skydds- och förvaltningsplaner för Natura 2000-områden och särskilda skyddsområden, förvaltning, återställande och övervakning av marina skyddsområden, inklusive Natura 2000-områden, miljömedvetenhet, deltagande i andra åtgärder som syftar till att bevara och främja den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster

Artikel 38.1 b–e, ea och f

40 %

Skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden – program för kompensering av skador orsakade av däggdjur och fåglar

Artikel 38.1 eb

0 %

Åtgärder för att lindra effekterna av klimatförändringarna – investeringar ombord

Artikel 39.1 a

100 %

Åtgärder för att lindra effekterna av klimatförändringarna – energieffektivitetsbesiktningar och energieffektivitetsordningar

Artikel 39.1 b

100 %

Energieffektivitet – studier för att bedöma bidraget från alternativa framdrivningssystem och skrovformer

Artikel 39.1 c

40 %

Ersättning eller modernisering av huvud- eller hjälpmotorer

Artikel 39.2

100 %

Mervärde, produktkvalitet och användning av oönskade fångster

Artikel 40

0 %

Fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar – investeringar för att förbättra infrastrukturer i fiskehamnar och auktionshallar samt landningsplatser och skyddshamnar

Artikel 41.1

40 %

Fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar – investeringar för att göra det lättare att uppfylla kravet att landa alla fångster

Artikel 41.2

0 %

Fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar – investeringar för att förbättra säkerheten för yrkesfiskare

Artikel 41.3

0 %

Inlandsfiske och den akvatiska faunan och floran i inlandet – investeringar ombord eller i individuell utrustning enligt artikel 33

Artikel 42.1 a

0 %*

Inlandsfiske och den akvatiska faunan och floran i inlandet – investeringar i utrustning och typer av åtgärder enligt artiklarna 36 och 37

Artikel 42.1 b

Inlandsfiske och den akvatiska faunan och floran i inlandet – investeringar ombord samt energieffektivitetsbesiktningar och energieffektivitetsordningar

Artikel 42.1 c

Inlandsfiske och den akvatiska faunan och floran i inlandet – främjande av humankapital och social dialog

Artikel 42.1 aa

0 %

Inlandsfiske och den akvatiska faunan och floran i inlandet – fiskehamnar, landningsplatser och skyddshamnar

Artikel 42.1 d

0 %

Inlandsfiske och den akvatiska faunan och floran i inlandet – investeringar som förbättrar den fångade fiskens värde eller kvalitet

Artikel 42.1 da

0 %

Inlandsfiske och den akvatiska faunan och floran i inlandet – starthjälp till unga yrkesfiskare

Artikel 42.1a

0 %

Inlandsfiske och den akvatiska faunan och floran i inlandet – utveckling och underlättande av innovationer

Artikel 42.1b

0 %*

Inlandsfiske och den akvatiska faunan och floran i inlandet – skydd och utveckling av den akvatiska faunan och floran

Artikel 42.5

40 %

Innovation

Artikel 45

0 %*

Produktiva investeringar i vattenbruk

Artikel 46

0 %*

Förvaltning och avbytar- och rådgivningstjänster för vattenbruksföretag

Artikel 48

0 %*

Främjande av humankapital och nätverksbyggande

Artikel 49

0 %*

Förbättrad potential för vattenbruksanläggningar

Artikel 50

40 %

Främjande av nya vattenbrukare som bedriver ett hållbart vattenbruk

Artikel 51

0 %

Omställning till miljöledningssystem, revisionssystem och ekologiskt vattenbruk

Artikel 53

40 %

Vattenbruk som tillhandahåller miljötjänster

Artikel 54

40 %

Åtgärder för folkhälsa

Artikel 55

0 %

Åtgärder för djurs hälsa och välbefinnande

Artikel 56

0 %

Försäkring för vattenbruksbestånd

Artikel 57

40 %

Förberedande stöd

Artikel 63.1 a

0 %

Genomförande av lokala utvecklingsstrategier

Artikel 65

40 %

Samarbetsåtgärder

Artikel 66

0 %*

Löpande kostnader och ledningsfunktioner

Artikel 63.1 d

0 %

Produktions- och saluföringsplaner

Artikel 69

0 %*

Lagringsstöd

Artikel 70

0 %

Saluföringsåtgärder

Artikel 71

0 %*

Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Artikel 72

40 %

Kompensationssystem

Artikel 73

0 %

Kontroll och tillsyn

Artikel 78

0 %

Datainsamling

Artikel 79

0 %*

Tekniskt stöd på medlemsstaternas initiativ

Artikel 79a

0 %

Integrerad övervakning till havs

Artikel 79b.1 a

40 %

Främjande av skyddet av havsmiljön och en hållbar användning av havs- och kustresurser

Artikel 79b.1 b

40 %


(1)  Åtgärder som markerats med en asterisk i tabellen kan viktas med 40 %, i enlighet med artikel 3.2.