Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 288/2014

av den 25 februari 2014

om fastställande av regler i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden när det gäller mallen för operativa program inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete när det gäller mallen för samarbetsprogram inom målet Europeiskt territoriellt samarbete

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (1), särskilt artikel 96.9,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete (2), särskilt artikel 8.11,

efter samråd med samordningskommittén för de europeiska struktur- och investeringsfonderna, som inrättats genom artikel 150.1 i förordning (EU) nr 1303/2013, och

av följande skäl:

(1)

Det är nödvändigt att fastställa två mallar, en för operativa program inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och en för samarbetsprogram inom målet Europeiskt territoriellt samarbete. Mallarna bör innehålla enhetliga villkor för hur uppgifterna i varje avsnitt i de båda typerna av program ska framställas. Det är nödvändigt att säkerställa att uppgifterna är enhetliga och jämförbara samt att de vid behov kan aggregeras.

(2)

Reglerna i denna förordning hänger nära ihop med varandra, eftersom de gäller bestämmelser som rör innehållet i sammanhållningspolitiska program. För att säkerställa överensstämmelsen mellan bestämmelserna, som bör träda i kraft samtidigt, och för att det ska vara enkelt för invånarna i unionen att få överblick över och åtkomst till dem är det önskvärt att ta med de bestämmelser om mallar för de sammanhållningspolitiska programmen som ska fastställas genom genomförandeakter i enlighet med förordning (EU) nr 1303/2013 och förordning (EU) nr 1299/2013 i en enda förordning.

(3)

Man kommer att utgå från mallarna vid utarbetandet av det elektroniska system för datautbyte som avses i artikel 74.4 i förordning (EU) nr 1303/2013, när det gäller innehåll och inlämnande av operativa program och samarbetsprogram. I mallarna bör man därför fastställa hur uppgifter om programmen ska matas in i systemet för elektroniskt datautbyte. Detta bör dock inte påverka den slutliga utformningen av de operativa programmen och samarbetsprogrammen, inklusive textens och tabellernas layout, eftersom det elektroniska systemet för datautbyte bör kunna hantera olika strukturer och uppställningar av uppgifterna.

(4)

Mallen för de operativa programmen bör motsvara den struktur för operativa program som anges i artikel 96 i förordning (EU) 1303/2013 och mallen för samarbetsprogrammen bör motsvara den struktur för samarbetsprogram som anges i artikel 8 i förordning (EU) nr 1299/2013. För att säkerställa att uppgifterna matas in på ett enhetligt sätt bör man i mallarna fastställa de tekniska kraven för varje fält i systemet för elektroniskt datautbyte. Utöver strukturerad data bör det också vara möjligt att mata in ostrukturerad data i form av obligatoriska eller icke-obligatoriska bilagor. För sådana bilagor är det inte nödvändigt att fastställa tekniska krav.

(5)

För att säkerställa en korrekt tillämpning av förordning (EU) nr 1303/2013 och förordning (EU) nr 1299/2013 bör det i mallarna anges vilka uppgifter som omfattas av ett genomförandebeslut från kommissionen om godkännande av programmet. Dessutom bör man i mallen för operativa program inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning också fastställa vilka delar som kan förekomma enbart i partnerskapsöverenskommelsen, i enlighet med artikel 96.8 i förordning (EU) nr 1303/2013.

(6)

Det är också nödvändigt att ange vilka avsnitt i mallen för operativa program inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning som inte ska fyllas i av medlemsstaterna, i de fall det operativa programmet enbart gäller tekniskt stöd eller Sysselsättningsinitiativet för unga, som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 (3). Kraven på innehåll i de operativa program som gäller gemensamma finansieringsinstrument för obegränsade garantier och värdepapperisering till förmån för mikroföretag samt små och medelstora företag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG (4) och som genomförs av Europeiska investeringsbanken utgör en delmängd av kraven på innehåll i andra program inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning, och det är därför nödvändigt att fastställa vilka fält i de båda mallarna som ska ingå i sådana riktade program.

(7)

I syfte att möjliggöra ett snabbt genomförande av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör den träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Mallen för utarbetande av operativa program inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning anges i bilaga I till denna förordning.

2.   Mallen för utarbetande av samarbetsprogram inom målet Europeiskt territoriellt samarbete anges i bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 februari 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 259.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 470).

(4)  Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).


BILAGA I

MALL FÖR OPERATIVA PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING TILL

CCI-nr

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S" "SME">  (1)

Titel

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M" "SME">

Version

<0.3 type="N" input="G" "SME">

Första året

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M" "SME">

Sista året

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M" "SME">

Stödberättigande från

<0.6 type="D" input="G" "SME">

Stödberättigande till

<0.7 type="D" input="G" "SME">

Kommissionens beslut nr

<0.8 type="S" input="G" "SME">

Datum för kommissionens beslut

<0.9 type="D" input="G" "SME">

Medlemsstatens beslut om ändring nr

<0.10 type="S" maxlength="20" input="M" "SME">

Datum för medlemsstatens beslut om ändring

<0.11 type="D" input="M" "SME">

Datum för ikraftträdande av medlemsstatens beslut

<0.12 type="D" input="M" "SME">

Nutsregioner som omfattas av det operativa programmet

<0.12 type="S" input="S" "SME">

AVSNITT 1

STRATEGI FÖR DET OPERATIVA PROGRAMMETS BIDRAG TILL UNIONENS STRATEGI FÖR SMART OCH HÅLLBAR TILLVÄXT FÖR ALLA OCH FÖR ATT UPPNÅ EKONOMISK, SOCIAL OCH TERRITORIELL SAMMANHÅLLNING

(Referens: artikel 27.1 och artikel 96.2 första stycket led a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013) (2)

1.1.   Strategi för det operativa programmets bidrag till unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla och för att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

1.1.1.

Beskrivning av det operativa programmets strategi för att bidra till unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla och för att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

<1.1.1 type="S" maxlength="70000" input="M">

1.1.2.

Motivering för valet av tematiska mål och motsvarande investeringsprioriteringar som gäller partnerskapsöverenskommelsen, och som bygger på att man fastställt regionala och i tillämpliga fall nationella behov, inklusive sådana behov som fastställts i relevanta landsspecifika rekommendationer, antagna i enlighet med artikel 121.2 i EUF-fördraget, och relevanta rådsrekommendationer, antagna i enlighet med artikel 148.4 i EUF-fördraget, och med hänsyn till förhandsutvärderingen.

Tabell 1

Motivering för valet av tematiska mål och investeringsprioriteringar

Valt tematiskt mål

Vald investeringsprioritering

Motivering för valet

<1.1.2 type="S" input="S" PA=Y TA="NA">

<1.1.3 type="S" input="S" PA=Y TA="NA">

<1.1.4 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y TA="NA">

1.2.   Motivering för fördelningen av medel

Motivering för fördelningen av medel (unionens stöd) till varje tematiskt mål och i tillämpliga fall investeringsprioriteringar, i enlighet med kraven på tematisk koncentration, och med hänsyn till förhandsutvärderingen.

<1.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y TA="NA">

Tabell 2

Översikt över investeringsstrategin för det operativa programmet

Insatsområde

Fond (Eruf (3), Sammanhållningsfonden, ESF (4) eller YEI (5))

Unionens stöd (6)

(euro)

Andel av unionens sammanlagda stöd till det operativa programmet (7)

Tematiskt mål (8)

Investeringsprioriteringar (9)

Specifika mål för investeringsprioriteringen

Gemensamma och programspecifika resultatindikatorer för vilka ett mål har fastställts

<1.2.1 type="S" input="G">

<1.2.2 type="S" input="G">

<1.2.3 type="N" " input="G>

<1.2.4 type="P" input="G">

<1.2.5 type="S" input="G">

<1.2.6 type="S" input="G">

<1.2.7 type="S" input="G">

<1.2.8 type="S" input="G">

AVSNITT 2

INSATSOMRÅDEN

(Referens: artikel 96.2 första stycket led b och c i förordning (EU) nr 1303/2013)

2.A   Beskrivning av insatsområden andra än tekniskt stöd

(Referens: artikel 96.2 första stycket led b i förordning (EU) nr 1303/2013)

2.A.1    Insatsområde (upprepas för varje insatsområde)

Insatsområdets id-nummer

<2A.1 type="N" input="G""SME">

Insatsområdets namn

<2A.2 type="S" maxlength="500" input="M""SME">

Insatsområdet kommer att genomföras endast med finansieringsinstrument

<2A.3 type="C" input="M">

Insatsområdet kommer att genomföras endast med finansieringsinstrument som inrättas på unionsnivå

<2A.4 type="C" input="M""SME">

Insatsområdet kommer att genomföras med instrument för lokalt ledd utveckling

<2A.5 type="C" input="M">

För ESF: Insatsområdet gäller social innovation och/eller transnationellt samarbete

<2A.6 type="C" input="M">

2.A.2    Motivering för inrättandet av ett insatsområde som omfattar mer än en regionkategori, tematiskt mål eller fond (i tillämpliga fall)

(Referens: artikel 96.1 i förordning (EU) nr 1303/2013)

<2A.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.3    Fond, regionkategori och beräkningsunderlag för unionens stöd

(upprepas för varje kombination inom insatsområdet)

Fond

<2A.7 type="S" input="S""SME">

Regionkategori

<2A.8 type="S" input="S""SME">

Beräkningsunderlag (summa stödberättigande utgifter eller stödberättigande offentliga utgifter)

<2A.9 type="S" input="S""SME">

Regionkategori för de yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena (i tillämpliga fall)

<2A.9 type="S" input="S" >

2.A.4    Investeringsprioritering

(upprepas för varje investeringsprioritering inom insatsområdet)

Investeringsprioritering

<2A.10 type="S" input="S""SME">

2.A.5    Specifika mål för investeringsprioriteringen och förväntade resultat

(upprepas för varje specifikt mål inom investeringsprioriteringen)

(Referens: artikel 96.2 första stycket led b i och ii i förordning (EU) nr 1303/2013)

Id-nummer

<2A.1.1 type="N" input="G""SME">

Specifikt mål

<2A.1.2 type="S" maxlength="500" input="M" "SME">

De resultat som medlemsstaterna försöker uppnå med unionens stöd

<2A.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M" "SME">

Tabell 3

Programspecifika resultatindikatorer, per specifikt mål (för Eruf och Sammanhållningsfonden)

(Referens: artikel 96.2 första stycket led b ii i förordning (EU) nr 1303/2013)

Id-nummer

Indikator

Måttenhet

Regionkategori (i tillämpliga fall)

Utgångsvärde

Basår

Målvärde (10) (2023)

Uppgiftskälla

Rapporteringsfrekvens

<2A.1.4 type="S" maxlength="5" input="M" "SME">

<2A.1.5 type="S" maxlength="255" input="M" "SME">

<2A.1.6 type="S" input="M" "SME">

<2A.1.7 type="S" input="S" "SME">

Kvantitativt <2A.1.8 type="N" input="M""SME">

Kvalitativt <2A.1.8 type="S" maxlength="100" input="M" "SME">

<2A.1.9 type="N" input="M" "SME">

Kvantitativt <2A.1.10 type="N" input="M">

Kvalitativt <2A.1.10 type="S" maxlength="100" input="M" "SME">

<2A.1.11 type="S" maxlength="200" input="M""SME">

<2A.1.12 type="S" maxlength="100" input="M" "SME">

Tabell 4

Gemensamma resultatindikatorer för vilka ett målvärde har fastställts och programspecifika resultatindikatorer för det specifika målet (per investeringsprioritet och regionkategori) (för ESF)

(Referens: artikel 96.2 första stycket led b ii i förordning (EU) nr 1303/2013)

Id-nummer

Indikator

Regionkategori

Måttenhet för indikatorn

Gemensam aktivitetsindikator som ligger till grund för uppställning av mål

Utgångsvärde

Måttenhet för utgångsvärde och målvärde

Basår

Målvärde (11) (2023)

Uppgiftskälla

Rapporteringsfrekvens

M

K

S

M

K

S

Programspecifikt <2A.1.13 type="S" maxlength="5" input="M">

Gemensamt <2A.1.13 type="S" input="S">

Programspecifikt <2A.1.14 type="S" maxlength="255" input="M">

Gemensamt <2A.1.14 type="S" input="S">

<2A.1.15 type="S" input="S">

Programspecifikt <2A.1.16 type="S" input="M">

Gemensamt <2A.1.16 type="S" input="S">

Programspecifikt <2A.1.17 type="S" input="M">

Gemensamt <2A.1.17 type="S" input="S">

Gemensamma aktivitetsindikatorer <2A.1.18 type="S" input="S">

Kvantitativt <2A.1.19 type="S" input="M">

Gemensamt <2A.1.19 type="S" input="G">

<2A.1.20 type="N" input="M">

Kvantitativt <2A.1.21 type="N" input="M">

Kvalitativt <2A.1.21 type="S" maxlength="100" input="M">

<2A.1.22 type="S" maxlength="200" input="M">

<2A.1.23 type="S" maxlength="100" input="M">

Tabell 4 a

För sysselsättningsinitiativet för unga, resultatindikatorer och programspecifika resultatindikatorer för det specifika målet

(per insatsområde eller del av insatsområde)

(Referens: artikel 19.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 (12))

Id-nummer

Indikator

Måttenhet för indikatorn

Gemensam aktivitetsindikator som ligger till grund för uppställning av mål

Utgångsvärde

Måttenhet för utgångsvärde och målvärde

Basår

Målvärde (13) (2023)

Uppgiftskälla

Rapporteringsfrekvens

M

K

S

M

K

S

Programspecifikt <2A.1.24 type="S" maxlength="5" input="M">

Gemensamt <2A.1.24 type="S" input="S">

Programspecifikt <2A.1.25 type="S" maxlength="255" input="M">

Gemensamt <2A.1.25 type="S" input="S">

Programspecifikt <2A.1.26 type="S" input="M">

Gemensamt <2A.1.26 type="S" input="S">

Programspecifikt <2A.1.27 type="S" input="M">

Gemensamt <2A.1.27 type="S" input="S">

Gemensamma aktivitetsindikatorer <2A.1.28 type="S" input="S">

Kvantitativt <2A.1.29 type="S" input="M">

Gemensamt <2A.1.29 type="S" input="G">

<2A.1.30 type="N" input="M">

Kvantitativt <2A.1.31 type="N" input="M">

Kvalitativt <2A.1.31 type="S" maxlength="100" input="M">

<2A.1.32 type="S" maxlength="200" input="M">

<2A.1.33 type="S" maxlength="100" input="M">

2.A.6    Åtgärder som ska få stöd inom investeringsprioriteringen

(per investeringsprioritering)

2.A.6.1   Beskriv den typ av åtgärder som ska få stöd, med exempel, och hur de förväntas bidra till de specifika målen. I tillämpliga fall, ange även huvudsakliga målgrupper, särskilda typer av territorier och typer av stödmottagare.

(Referens: artikel 96.2 första stycket led b iii i förordning (EU) nr 1303/2013)

Investeringsprioritering

<2A.2.1.1 type="S" input="S">

<2A.2.1.2 type="S" maxlength="17500" input="M">

2.A.6.2   Vägledande principer för urval av insatser

(Referens: artikel 96.2 första stycket led b iii i förordning (EU) nr 1303/2013)

Investeringsprioritering

<2A.2.2.1 type="S" input="S">

<2A.2.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M">

2.A.6.3   Planerad användning av finansieringsinstrument (i tillämpliga fall)

(Referens: artikel 96.2 första stycket led b iii i förordning (EU) nr 1303/2013)

Investeringsprioritering

<2A.2.3.1 type="S" input="S">

Planerad användning av finansieringsinstrument

<2A.2.3.2 type="C" input="M">

<2A.2.3.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.6.4   Planerad användning av större projekt (i tillämpliga fall)

(Referens: artikel 96.2 första stycket led b iii i förordning (EU) nr 1303/2013)

Investeringsprioritering

<2A.2.4.1 type="S" input="S">

<2A.2.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.6.5   Aktivitetsindikatorer per investeringsprioritering och, i tillämpliga fall, per regionkategori

(Referens: artikel 96.2 första stycket led b iv i förordning (EU) nr 1303/2013)

Tabell 5

Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer

(per investeringsprioritering, uppdelade per regionkategori för ESF och i tillämpliga fall för Eruf)

Id-nummer

Indikator

Måttenhet

Fond

Regionkategori (i tillämpliga fall)

Målvärde (2023) (14)

Uppgiftskälla

Rapporteringsfrekvens

M

K

S

<2A.2.5.1 type="S" input="S" SME >

<2A.2.5.2 type="S" input="S" SME >

<2A.2.5.3 type="S" input="S" SME >

<2A.2.5.4 type="S" input="S" SME >

<2A.2.5.5 type="S" input="S" SME >

<2A.2.5.6 type="N" input="M" SME >

<2A.2.5.7 type="S" maxlength="200" input="M" SME >

<2A.2.5.8 type="S" maxlength="100" input="M" SME >

2.A.7    Social innovation, transnationellt samarbete och bidrag till de tematiska målen 1–7  (15)

Särskilda bestämmelser för ESF (16), i tillämpliga fall (per insatsområde och i tillämpliga fall per regionkategori): social innovation, transnationellt samarbete och ESF:s bidrag till de tematiska målen 1–7.

Beskrivning av hur de planerade åtgärderna inom insatsområdet bidrar till

social innovation (om det inte omfattas av ett särskilt insatsområde),

transnationellt samarbete (om det inte omfattas av ett särskilt insatsområde),

de tematiska mål som avses i artikel 9 första stycket led 1–7 i förordning (EU) nr 1303/2013.

Insatsområde

<2A.3.1 type="S" input="S">

<2A.3.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.8    Resultatram

(Referens: artikel 96.2 första stycket led b v och bilaga II till förordning (EU) nr 1303/2013)

Tabell 6

Resultatram för insatsområdet

(per ond och, för Eruf och ESF, per regionkategori) (17)

Insatsområde

Typ av indikator

(viktigt genomförandesteg, ekonomisk indikator, aktivitetsindikator eller, i tillämpliga fall, resultatindikator)

Id-nummer

Indikator eller viktigt genomförandesteg

Måttenhet, i tillämpliga fall

Fond

Regionkategori

Delmål för 2018 (18)

Slutmål (2023) (19)

Uppgiftskälla

Förklaring av indikatorns relevans, i tillämpliga fall

M

K

S

M

K

S

<2A.4.1 type="S" input="S">

<2A.4.2 type="S" input="S">

Genomförandesteg eller ekonomisk indikator <2A.4.3 type="S" maxlength="5" input="M">

Aktivitets- eller resultatindikator -<2A.4.3 type="S" input="S">

Genomförandesteg eller ekonomisk indikator <2A.4.4 type="S" maxlength="255" input="M">

Aktivitets- eller resultatindikator <2A.4.4 type="S" input="G" or "M">

Genomförandesteg eller ekonomisk indikator <2A.4.5 type="S" input="M">

Aktivitets- eller resultatindikator <2A.4.5 type="S" input="G" or "M">

<2A.4.6 type="S" input="S">

<2A.4.7 type="S" input="S">

<2A.4.8 type="S" maxlength="255" input="M">

Genomförandesteg eller ekonomisk indikator <2A.4.9 type="S" input="M">

Aktivitets- eller resultatindikator <2A.4.8 type="S" input="M">

Genomförandesteg eller ekonomisk indikator <2A.4.10 type="S" maxlength="200" input="M">

Aktivitets- eller resultatindikator <2A.4.10 type="S" input="M">

<2A.4.11 type="S" maxlength="500" input="M">

Ytterligare kvalitativa uppgifter om inrättandet av resultatramen

(frivilligt)

<2A.4.12 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.9    Insatskategorier

(Referens: artikel 96.2 led b vi i förordning (EU) nr 1303/2013)

Insatskategorier för innehållet i insatsområdet, enligt en nomenklatur som antagits av kommissionen, och en preliminär uppdelning av unionens medel.

Tabell 7–11

Insatskategorier  (20)

(per fond eller regionkategori, om insatsområdet omfattar mer än en sådan)

Tabell 7

Dimension 1 – insatstyp

Fond

<2A.5.1.1 type="S" input="S" Decision=N >

Regionkategori

<2A.5.1.2 type="S" input="S" Decision=N >

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2A.5.1.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.1.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.1.5 type="N" input="M" Decision=N >

Tabell 8

Dimension 2 – finansieringsform

Fond

<2A.5.2.1 type="S" input="S" Decision=N >

Regionkategori

<2A.5.2.2 type="S" input="S" Decision=N >

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2A.5.2.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.2.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.2.5 type="N" input="M" Decision=N >

Tabell 9

Dimension 3 – typ av område

Fond

<2A.5.3.1 type="S" input="S" Decision=N >

Regionkategori

<2A.5.3.2 type="S" input="S" Decision=N >

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2A.5.3.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.3.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.3.5 type="N" input="M" Decision=N >

Tabell 10

Dimension 4 – territoriella genomförandemekanismer

Fond

<2A.5.4.1 type="S" input="S" Decision=N >

Regionkategori

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N >

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.4.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.4.5 type="N" input="M" Decision=N >

Tabell 11

Dimension 6 – ESF:s andratema  (21) (enbart för ESF)

Fond

<2A.5.5.1 type="S" input="S" Decision=N >

Regionkategori

<2A.5.5.2 type="S" input="S" Decision=N >

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2A.5.5.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.5.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.5.5 type="N" input="M" Decision=N >

2.A.10    En sammanfattning av den planerade användningen av tekniskt stöd, vid behov inklusive åtgärder för att öka den administrativa kapaciteten hos de myndigheter som ansvarar för förvaltning och kontroll av programmen och stödmottagarna (i tillämpliga fall)

(per insatsområde)

(Referens: artikel 96.2 led b vii i förordning (EU) nr 1303/2013)

Insatsområde

<3A.6.1 type="S" input="S">

<2A.6.2 type="S" maxlength="2000" input="M">

2.B   Beskrivning av insatsområden för tekniskt stöd

(Referens: artikel 96.2 första stycket led c i förordning (EU) nr 1303/2013)

2.B.1    Insatsområde (upprepas för varje insatsområde för tekniskt stöd)

Insatsområdets id-nummer

<2B.0.2 type="N" maxlength="5" input="G">

Insatsområdets namn

<2B.0.3 type="S" maxlength="255" input="M">

2.B.2    Motivering för att inrätta ett insatsområde som omfattar mer än en regionkategori (i tillämpliga fall)

(Referens: artikel.96.1 i förordning (EU) nr 1303/2013)

<2B.0.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.B.3    Fond och regionkategori (upprepas för varje kombination inom insatsområdet)

Fond

<2B.0.4 type="S" input="S">

Regionkategori

<2B.0.5 type="S" input="S">

Beräkningsunderlag (summa stödberättigande utgifter eller stödberättigande offentliga utgifter)

<2B.0.6 type="S" input="S">

2.B.4    Särskilda mål och förväntade resultat

(upprepas för varje specifikt mål inom insatsområdet)

(Referens: artikel 96.2 första stycket led c i och ii i förordning (EU) nr 1303/2013)

Id-nummer

<2B.1.1 type="N" maxlength="5" input="G">

Specifikt mål

<2B.1.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Resultat som medlemsstaten försöker uppnå med unionens stöd  (22)

<2B.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.B.5    Resultatindikatorer  (23)

Tabell 12

Programspecifika resultatindikatorer (per specifikt objektiv)

(för Eruf/ESF/Sammanhållningsfonden)

(Referens: artikel 96.2 första stycket led c ii i förordning (EU) nr 1303/2013)

Id-nummer

Indikator

Måttenhet

Utgångsvärde

Basår

Målvärde (24) (2023)

Uppgiftskälla

Rapporteringsfrekvens

M

K

S

M

K

S

<2.B.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">

<2.B.2.3 type="S" input="M">

Kvantitativt <2.B.2.4 type="N" input="M">

<2.B.2.5 type="N" input="M">

Kvantitativt <2.B.2.6 type="N" input="M">

Kvalitativt <2.B.2.6 type="S" maxlength="100" input="M">

<2.B.2.7 type="S" maxlength="200" input="M">

<2.B.2.8 type="S" maxlength="100" input="M">

2.B.6    Åtgärder som ska få stöd och hur de förväntas bidra till de specifika målen (per insatsområde)

(Referens: artikel 96.2 första stycket led c i och ii i förordning (EU) nr 1303/2013)

2.B.6.1   En beskrivning av åtgärder som ska få stöd och hur de förväntas bidra till de specifika målen

(Referens: artikel 96.2 första stycket led c i och ii i förordning (EU) nr 1303/2013)

Insatsområde

<2.B.3.1.1 type="S" input="S">

<2.B.3.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.B.6.2   Aktivitetsindikatorer som förväntas bidra till resultaten (per insatsområde)

(Referens: artikel 96.2 första stycket led c iv i förordning (EU) nr 1303/2013)

Tabell 13

Aktivitetsindikatorer (per insatsområde)

(för Eruf/ESF/Sammanhållningsfonden)

Id-nummer

Indikator

Måttenhet

Målvärde (2023) (25)

(frivilligt)

Uppgiftskälla

M

K

S

<2.B.3.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">

<2.B.3.2.3 type="S" input="M">

<2.B.3.2.4 type="N" input="M">

<2.B.3.2.5 type="S" maxlength="200" input="M">

2.B.7    Insatskategorier (per insatsområde)

(Referens: artikel 96.2 första stycket led c v i förordning (EU) nr 1303/2013)

Motsvarande insatskategorier, enligt en nomenklatur som antagits av kommissionen, och en preliminär fördelning av unionens medel.

Tabell 14-16

Insatskategorier  (26)

Tabell 14

Dimension 1 – insatstyp

Regionkategori: <type="S" input="S">

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2B.4.1.1 type="S" input="S" > Decision=N>

<2B.4.1.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.1.3 type="N" input="M"> Decision=N>

Tabell 15

Dimension 2 – finansieringsform

Regionkategori: <type="S" input="S">

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2B.4.2.1 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.2.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.2.3 type="N" input="M"> Decision=N>

Tabell 16

Dimension 3 – typ av område

Regionkategori: <type="S" input="S">

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2B.4.3.1 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.3.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.3.3 type="N" input="M"> Decision=N>

AVSNITT 3

FINANSIERINGSPLAN

(Referens: artikel 96.2 första stycket led d i förordning (EU) nr 1303/2013)

3.1   Medel per fond och belopp för resultatreserven

(Referens: artikel 96.2 första stycket led d i i förordning (EU) nr 1303/2013)

Tabell 17

Fond

Regionkategori

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Summa

Huvudanslag (27)

Resultatreserv

Huvudanslag

Resultatreserv

Huvudanslag

Resultatreserv

Huvudanslag

Resultatreserv

Huvudanslag

Resultatreserv

Huvudanslag

Resultatreserv

Huvudanslag

Resultatreserv

Huvudanslag

Resultatreserv

<3.1.1 type="S" input="G" "SME">

<3.1.2 type="S" input="G""SME">

<3.1.3 type="N" input="M" "SME">

<3.1.4 type="N" input="M"

TA - "NA" YEI –"NA">

<3.1.5 type="N" input="M" "SME">

<3.1.6 type="N" input="M"

TA - "NA" YEI –"NA">

<3.1.7type="N" input="M" "SME">

<3.1.8 type="N" input="M"

TA - "NA" YEI –"NA">

<3.1.9 type="N" input="M" ‘SME’>

<3.1.10 type="N" input="M"

TA - "NA" YEI –"NA">

<3.1.11 type="N" input="M" "SME">

<3.1.12 type="N" input="M"

TA - "NA" YEI –"NA">

<3.1.13 type="N" input="M" "SME">

<3.1.14 type="N" input="M"

TA - "NA" YEI –"NA">

<3.1.15 type="N" input="M" "SME">

<3.1.16 type="N" input="M"

TA - "NA" YEI –"NA">

<3.1.17 type="N" input="G" "SME">

<3.1.18 type="N" input="G"

TA - "NA" YEI –"NA">

1.

Eruf

I mindre utvecklade regioner

2.

I övergångsregioner

3.

I mer utvecklade regioner

4.

Summa

5.

ESF  (28)

I mindre utvecklade regioner

6.

I övergångsregioner

7.

I mer utvecklade regioner

8.

Summa

9.

Särskilt anslag till Sysselsättningsinitiativet för unga

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

10.

Sammanhållningsfonden

Ej tillämpligt

11.

Eruf

Särskilt anslag till de yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

12.

Summa

3.2   Medel per fond och nationell medfinansiering (i euro)

(Referens: artikel 96.2 första stycket led d ii i förordning (EU) nr 1303/2013)

1.

I tabellen anges finansieringsplanen per insatsområde.

2.

När ett insatsområde omfattar mer än en fond ska unionens stöd och den nationella medfinansieringen delas upp per fond, med en separat medfinansieringsgrad inom insatsområdet för varje fond.

3.

När ett insatsområde omfattar mer än en regionkategori ska unionens stöd och den nationella medfinansieringen delas upp per regionkategori, med en separat medfinansieringsgrad inom insatsområdet för varje regionkategori.

4.

EIB:s bidrag anges per insatsområde.

Tabell 18a

Finansieringsplan

Insatsområde

Fond

Regionkategori

Beräkningsunderlag för unionens stöd

(summa stödberättigande kostnader eller offentliga stödberättigande kostnader)

Unionens stöd

Nationell medfinansiering

Preliminär uppdelning av den nationella medfinansieringen

Summa finansiering

Medfinansieringsgrad

För kännedom:

stöd från EIB

Huvudanslag (summa anslag minus resultatreserv)

Resultatreserv

Resultatreserven som andel av unionens sammanlagda stöd

Nationell offentlig finansiering

Nationell privat finansiering (29)

Unionens stöd

Nationell medfinansiering

Unionens stöd

Nationell medfinansiering (31)

(a)

(c)

(d)

 (30)

(g)

(j)

<3.2.A.1 type="S" input="G" "SME">

<3.2.A.2 type="S" input="G""SME">

<3.2.A.3 type="S" input="G" "SME">

<3.2.A.4 type="S" input="G""SME">

<3.2.A.5 type="N" input="M""SME">

<3.2.A.6 type="N"SME" " input="G">

<3.2.A.7 type="N" input="M""SME">

<3.2.A.8 type="N" input="M""SME">

<3.2.A.9 type="N" input="G"SME" ">

<3.2.A.10 type="P" input="G""SME">

<3.2.A.11 type="N" input="M""SME">

<3.2.A.12 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA">

<3.2.A.13 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA">>

<3.2.A.14 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA">

<3.2.A.15 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA">>

<3.2.A.16 type="N" input="G" TA - "NA" YEI –"NA">

Insatsområde 1

Eruf

Insatsområde 2

ESF

Insatsområde 3

YEI (32)

ej tillämpligt

ej tillämpligt

ej tillämpligt

ej tillämpligt

Insatsområde 4

ESF

YEI (33)

ej tillämpligt

ej tillämpligt

ej tillämpligt

ej tillämpligt

Prioriterat område 5

Sammanhållningsfonden

ej tillämpligt

Summa

Eruf

Mindre utvecklade regioner

lika med summan i tabell 17 rad 1

Summa

Eruf

Övergångsregioner

lika med summan i tabell 17 rad 2

Summa

Eruf

Mer utvecklade regioner

lika med summan i tabell 17 rad 3

Summa

Eruf

Särskilt anslag till de yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

lika med summan i tabell 17 rad 11

Summa

ESF (34)

Mindre utvecklade regioner

inte lika med summan i tabell 17 rad 5, som omfattar ESF:s kompletterande stöd till YEI (35)

Summa

ESF (36)

Övergångsregioner

inte lika med summan i tabell 17 rad 6, som omfattar ESF:s kompletterande stöd till YEI

Summa

ESF (37)

Mer utvecklade regioner

inte lika med summan i tabell 17 rad 7, som omfattar ESF:s kompletterande stöd till YEI

Summa

YEI (38)

ej tillämpligt

inte lika med summan i tabell 17 rad 9, som omfattar ESF:s kompletterande stöd till YEI

Summa

Sammanhållningsfonden

ej tillämpligt

lika med summan i tabell 17 rad 10

Totalsumma

lika med summan i tabell 17 rad 12

Tabell 18b

Sysselsättningsinitiativet för unga – särskilda anslag till ESF och YEI  (41) (i tillämpliga fall)

Fond (42)

Regionkategori

Beräkningsunderlag för unionens stöd

(summa stödberättigande kostnader eller offentliga stödberättigande kostnader)

Unionens stöd (a)

Nationell medfinansiering

Preliminär uppdelning av den nationella medfinansieringen

Summa finansiering

Medfinansieringsgrad

 (40)

Nationell offentlig finansiering

(c)

Nationell privat finansiering

(d) (39)

<3.2.B.1 type="S" input="G">

<3.2.B.2 type="S" input="G">

<3.2.B.3 type="S" input="G">

<3.2.B.1 type="N" input="M">

<3.2.B.4 type="N" input="G">

<3.2.B.5 type="N" input="M">

<3.2.B.6 type="N" input="M">

<3.2.B.7 type="N" input="G">

<3.2.B.8 type="P" input="G">

1.

Särskilt anslag till YEI

ej tillämpligt

0

100 %

2.

Kompletterande stöd från ESF

mindre utvecklade regioner

3.

Kompletterande stöd från ESF

övergångsregioner

4.

Kompletterande stöd från ESF

mer utvecklade regioner

5.

SUMMA: YEI [del av] insatsområde

[måste vara lika med [del av] insatsområde 3]

Summa (1:4)

Summa (1:4)

6.

ESF:s kvot för mindre utvecklade regioner

2/summa(2:4)

<3.2.c.11 type="P" input="G">

7.

ESF:s kvot för övergångsregioner

3/summa(2:4)

<3.2.c.13 type="P" input="G">

8.

ESF:s kvot för mer utvecklade regioner

4/summa(2:4)

<3.2.c.14 type="P" input="G">

Tabell 18 c

Uppdelning av finansieringsplanen per insatsområde, fond, regionkategori och tematiskt mål

(Referens: artikel 96.2 första stycket led d ii i förordning (EU) nr 1303/2013)

Insatsområde

Fond (43)

Regionkategori

Tematiskt mål

Unionens stöd

Nationell medfinansiering

Summa finansiering

<3.2.C.1 type="S" input="G">

<3.2.C.2 type="S" input="G">

<3.2.C.3 type="S" input="G">

<3.2.C.4 type="S" input="G">

<3.2.C.5 type="N" input="M">

<3.2.C.6 type="N" input="M">

<3.2.C.7 type="N" input="M">

Summa

Tabell 19

Preliminärt stödbelopp som ska användas för mål om klimatförändringar

(Referens: Artikel 27.6 i förordning (EU) nr 1303/2013) (44)

Insatsområde

Preliminärt stödbelopp som ska användas för mål om klimatförändringar (i euro)

Andel av sammanlagt stöd till det operativa programmet (i %)

<3.2.C.8 type="S" input="G">

<3.2.C.9 type="N" input="G"> Decision=N>

<3.2.C.10 type="P" input="G"> Decision=N>

Summa

AVSNITT 4

INTEGRERAT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID TERRITORIELL UTVECKLING

(Referens: artikel 96.3 i förordning (EU) nr 1303/2013)

En beskrivning av det integrerade tillvägagångssättet vid territoriell utveckling som tar hänsyn till det operativa programmets innehåll och mål med beaktande av partnerskapsöverenskommelsen och som visar hur det operativa programmet bidrar till att programmets mål uppnås och till de förväntade resultaten.

<4.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.1   Lokalt ledd utveckling (i tillämpliga fall)

(Referens: artikel 96.3 led a i förordning (EU) nr 1303/2013)

Tillvägagångssättet vid användning av instrument för lokalt ledd utveckling samt principerna för fastställande av områden där det kommer att genomföras.

<4.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y>

4.2   Integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling (i tillämpliga fall)

(Referens: artikel 96.3 led b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013), artikel 7.2 och 7.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 (45))

I tillämpliga fall, det preliminära beloppet för Eruf-stödet för integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling, som ska genomföras i enlighet med artikel 7.2 i förordning (EU) nr 1301/2013 och en och det preliminära ESF-stödet till integrerade åtgärder.

<4.2.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

Tabell 20

Integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling – preliminära belopp för Eruf- och ESF-stöd

Fond

Eruf- och ESF-stöd (preliminärt)

(euro)

Andel av fondens sammanlagda stöd till programmet

<4.2.2 type="S" input="G">

<4.2.3 type="N" input="M">

<4.2.3 type="P" input="G">

Summa Eruf

Summa ESF

Summa Eruf + ESF

4.3   Integrerad territoriell investering (i tillämpliga fall)

(Referens: artikel 96.3 led c i förordning (EU) nr 1303/2013)

Tillvägagångssättet vid användning av integrerade territoriella investeringar (enligt definitionen i artikel 36 i förordning (EU) nr 1303/2013) i andra fall än dem som avses i punkt 4.2, och deras preliminära anslag från varje insatsområde.

<4.3.1 type="S" maxlength="5000" input="M PA=Y">

Tabell 21

Preliminära anslag till andra integrerade territoriella investeringar än dem som avses i punkt 4.2

(aggregerat belopp)

Insatsområde

Fond

Preliminärt bidrag (unionens stöd) (i euro)

<4.3.2 type="S" input="G" PA=Y>

<4.3.3 type="S" input="G" PA=Y >

<4.3.4 type="N" input="M" PA=Y >

Summa

4.4   Bestämmelser för interregionala och transnationella åtgärder inom de operativa programmen, när stödmottagarna finns i mer än en medlemsstat (i tillämpliga fall)

(Referens: artikel 96.3 led d i förordning (EU) nr 1303/2013)

<4.4.1 type="S" maxlength="3500" input="M" PA=Y>

4.5   Hur de inom programmet planerade insatserna bidrar till makroregionala strategier och havsområdesstrategier, enligt de behov för programområdet som fastställts av medlemsstaten (i tillämpliga fall)

(När medlemsstaten och regionerna deltar i makroregionala strategier och havsområdesstrategier)

(Referens: artikel 96.3 led e i förordning (EU) nr 1303/2013)

<4.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M" >

AVSNITT 5

SÄRSKILDA BEHOV I GEOGRAFISKA OMRÅDEN MED STÖRST FATTIGDOM ELLER HOS MÅLGRUPPER SOM ÄR SÄRSKILT UTSATTA FÖR DISKRIMINERING ELLER SOCIAL UTESTÄNGNING (I TILLÄMPLIGA FALL)

(Referens: artikel 96.4 led a i förordning (EU) nr 1303/2013)

5.1   Geografiska områden med störst fattigdom / målgrupper som är särskilt utsatta för diskriminering eller social utestängning

<5.1.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>

5.2   Strategi för att möta de särskilda behoven i geografiska områden med störst fattigdom / målgrupper som är särskilt utsatta för diskriminering eller social utestängning samt, i tillämpliga fall, bidraget till det integrerade tillvägagångssätt som anges i partnerskapsöverenskommelsen

<5.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>

Tabell 22

Åtgärder för att möta de särskilda behoven i geografiska områden med störst fattigdom eller hos målgrupper som är särskilt utsatta för diskriminering eller social utestängning  (46)

Målgrupp / geografiskt område

Huvudsakliga typer av åtgärder som planeras inom det integrerade tillvägagångssättet

Insatsområde

Fond

Regionkategori

Investeringsprioritering

<5.2.2 type="S" maxlength="255" input="M" Decision=N PA=Y >

<5.2.3type="S" maxlength= "1500" input="M" Decision= N PA=Y >

<5.2.4 type="S" input="S" Decision= N PA=Y >

<5.2.6 type="S" input="S" Decision= N PA=Y >

<5.2.7 type="S" input="S" Decision= N PA=Y >

<5.2.5 type="S" input="S" PA=Y >

AVSNITT 6

SÄRSKILDA BEHOV I OMRÅDEN MED ALLVARLIGA OCH PERMANENTA, NATURBETINGADE ELLER DEMOGRAFISKA NACKDELAR (I TILLÄMPLIGA FALL)

(Referens: artikel 96.4 led b i förordning (EU) nr 1303/2013)

<6.1 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N PA=Y>

AVSNITT 7

MYNDIGHETER OCH ORGAN MED ANSVAR FÖR FÖRVALTNING, KONTROLL OCH REVISION SAMT RELEVANTA PARTERS ROLL

(Referens: artikel.96.5 i förordning (EU) nr 1303/2013)

7.1   Relevanta myndigheter och organ

(Referens: artikel 96.5 led a och b i förordning (EU) nr 1303/2013)

Tabell 23

Relevanta myndigheter och organ

Myndighet / organ

Namn på myndighet / organ samt avdelning eller enhet

Chef för myndighet / organ (befattning)

<7.1.1 type="S" input="S" Decision=N "SME" >

<7.1.2 type="S" maxlength= "255" input="M" Decision=N "SME" >

<7.1.3 type="S" maxlength= "255" input="M" Decision=N "SME" >

Förvaltande myndighet

Attesterande myndighet, i tillämpliga fall

Revisionsmyndighet

Organ till vilket kommissionen kommer att göra utbetalningar

7.2   De relevanta parternas engagemang

(Referens: artikel 96.5 led c i förordning (EU) nr 1303/2013)

7.2.1    Åtgärder som vidtagits för att engagera parterna i utarbetandet av det operativa programmet och parternas roll i genomförandet, övervakningen och utvärderingen av programmet

<7.2.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N "SME">

7.2.2    Globalt stöd (för ESF, i tillämpliga fall)

(Referens: artikel 6.1 i förordning (EU) nr 1304/2013)

<7.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N>

7.2.3    Bidrag till kapacitetsbyggande (för ESF, i tillämpliga fall)

(Referens: artikel 6.2 och 6.3 i förordning (EU) nr 1304/2013)

<7.2.3 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N>

AVSNITT 8

SAMORDNING MELLAN FONDERNA, EJFLU, EHFF OCH ANDRA FINANSIERINGSINSTRUMENT PÅ UNIONSNIVÅ OCH NATIONELL NIVÅ SAMT EIB

(Referens: artikel 96.6 led a i förordning (EU) nr 1303/2013)

Mekanismerna för att säkerställa samordningen mellan fonderna, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) och andra finansieringsinstrument på unionsnivå och nationell nivå samt EIB, med beaktande av de relevanta bestämmelserna i den gemensamma strategiska ramen.

<8.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N PA=Y>

AVSNITT 9

FÖRHANDSVILLKOR

(Referens: artikel 96.6 led b i förordning (EU) nr 1303/2013)

9.1   Förhandsvillkor

Uppgifter om bedömningen av förhandsvillkorens relevans och av hur de har uppfyllts (frivilligt)

<9.0 type="S" maxlength="14000" input="M" PA=Y>

Tabell 24

Tillämpliga förhandsvillkor och bedömning av hur de har uppfyllts

Förhandsvillkor

Insatsområden som förhandsvillkoret gäller

Förhandsvillkoret uppfyllt (ja/nej/delvis)

Kriterier

Kriterierna uppfyllda (ja/nej)

Referens

(referens till strategier, rättsakter eller andra relevanta dokument, även till relevanta avsnitt, artiklar eller stycken, med webblänk eller annan åtkomst till texten)

Förklaringar

<9.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" PA=Y"SME">

<9.1.2 type="S" maxlength="100" input="S" PA=Y "SME">

<9.1.3 type="C" input="G" PA=Y "SME">

<9.1.4 type="S" maxlength="500" input="S" PA=Y "SME">

<9.1.5 type="B" input="S" PA=Y "SME" >

<9.1.6 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y "SME">

<9.1.7 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y "SME">

9.2   Beskrivning av åtgärder för att uppfylla förhandsvillkoren, ansvariga organ och tidsplan  (47)

Tabell 25

Åtgärder för att uppfylla tillämpliga allmänna förhandsvillkor

Allmänt förhandsvillkor

Kriterier som inte uppfylls

Åtgärder som ska vidtas

Tidsfrist (datum)

Ansvariga organ

<9.2.1 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME">

<9.2.2 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME">

<9.2.3 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y "SME">

<9.2.4 type="D" input="M" PA=Y "SME">

<9.2.5 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y "SME">

Tabell 26

Åtgärder för att uppfylla tillämpliga tematiska förhandsvillkor

Tematiskt förhandsvillkor

Kriterier som inte uppfylls

Åtgärder som ska vidtas

Tidsfrist (datum)

Ansvariga organ

<9.2.1 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME" TA- "NA">

<9.2.2 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME"

TA- "NA" >

<9.2.3 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y "SME"

TA- "NA">

<9.2.4 type="D" input="M " PA=Y "SME"

TA- "NA" >

<9.2.5 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y "SME"

TA- "NA">

1. X

Åtgärd 1

Tidsfrist för åtgärd 1

Åtgärd 2

Tidsfrist för åtgärd 2

AVSNITT 10

MINSKNING AV DEN ADMINISTRATIVA BÖRDAN FÖR STÖDMOTTAGARNA

(Referens: artikel 96.6 led c i förordning (EU) nr 1303/2013)

Sammanfattning av bedömningen av den administrativa bördan för stödmottagarna och, vid behov, planerade åtgärder tillsammans med en preliminär tidsram för att minska den administrativa bördan.

<10.0 type="S" maxlength="7000" input="M" decision=N PA=Y>

AVSNITT 11

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER

(Referens: artikel 96.7 i förordning (EU) nr 1303/2013)

11.1   Hållbar utveckling

En beskrivning av den åtgärden för att ta hänsyn till miljöskyddskrav, resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringar, motståndskraft mot katastrofer samt riskförebyggande och riskhantering vid urvalet av insatser.

<13.1 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

11.2   Lika möjligheter och icke-diskriminering

En beskrivning av de specifika åtgärderna för att främja lika möjligheter och förhindra diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning i samband med förberedelsen, utarbetandet och genomförandet av det operativa programmet, särskilt när det gäller tillgång till finansiering, med hänsyn till behoven hos olika målgrupper som riskerar att drabbas av sådan diskriminering, särskilt kraven på att säkerställa tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

11.3   Jämställdhet

En beskrivning av hur det operativa programmet bidrar till att främja jämställdhet, och när så är lämpligt, bestämmelser för att säkerställa att jämställdhetsperspektivet integreras både på program- och insatsnivå.

<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

AVSNITT 12

SEPARATA DELAR

12.1   Större projekt som ska genomföras under programperioden

(Referens: artikel 96.6 led e i förordning (EU) nr 1303/2013)

Tabell 27

Förteckning över större projekt

Projekt

Planerat datum för anmälan/ansökan

(år, kvartal)

Planerad start för genomförandet

(år, kvartal)

Planerat datum för avslutande

(år, kvartal)

Insatsområden/investeringsprioriteringar

<12.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" decision=N>

<12.1.2 type="D" input="M" decision=N >

<12.1.3 type="D" input="M" decision=N >

<12.1.4 type="D" input="M" decision=N >

<12.1.5 type="S" " input=S" decision=N >

12.2   Resultatram för det operativa programmet

Tabell 28

Resultatram per fond och regionkategori (sammanfattning)

Insatsområde

Fond

Regionkategori

Indikator eller viktigt genomförandesteg

Måttenhet, i tillämpliga fall

Delmål för 2018

Slutmål (2023) (48)

M

K

S

<12.2.1 type="S" input="G">

<12.2.2 type="S" input="G">

<12.2.3 type="S" input="G">

<12.2.4 type="S" input="G">

<12.2.5 type="S" input="G">

<12.2.6 type="S" input="G">

<12.2.7 type="S"

12.3   Relevanta parter som deltar i utarbetandet av programmet

<12.3 type="S" maxlength="10500" input="M" decision=N>

BILAGOR (laddas upp i det elektroniska systemet för datautbyte som separata filer)

Utkast till rapport om förhandsutvärdering med en sammanfattning (obligatoriskt)

(Referens: artikel 55.2 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Dokumentation om bedömning av förhandsvillkoren och av hur de har uppfyllts (i tillämpliga fall)

Yttrande från nationella organ för främjande av likabehandling om avsnitten 11.2 och 11.3 (i tillämpliga fall) (Referens: artikel 96.7 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Sammanfattning för allmänheten av det operativa programmet (i tillämpliga fall)


(1)  Förklaring till fältens innehåll:

type: N = nummer, D = datum, S = sträng, C = kryssruta, P = procentandel, B = boolesk variabel

decision: N = ingår inte i kommissionens beslut om godkännande av det operativa programmet

input: M = manuell, S = val, G = systemgenererat

maxlength: maximalt antal tecken inklusive mellanslag

PA – Y = del som endast kan omfattas av partnerskapsöverenskommelsen

TA – NA = inte tillämpligt för operativa program som endast gäller tekniskt stöd

YEI – NA = inte tillämpligt för operativa program som endast gäller sysselsättningsinitiativet för unga

SME = tillämpligt även för program som gäller gemensamma finansieringsinstrument för obegränsade garantier och värdepapperisering till förmån för små och medelstora företag och som genomförs av EIB

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Europeiska regionala utvecklingsfonden.

(4)  Europeiska socialfonden.

(5)  Sysselsättningsinitiativet för unga.

(6)  Sammanlagt stöd från unionen (både huvudanslaget och resultatreserven).

(7)  Uppgifter per fond och per insatsområde.

(8)  Namn på det tematiska målet (ej tillämpligt på tekniskt stöd).

(9)  Namn på investeringsprioriteringen (ej tillämpligt på tekniskt stöd).

(10)  För Eruf och Sammanhållningsfonden, målvärdena kan vara kvalitativa eller kvantitativa.

(11)  Förteckningen omfattar de gemensamma resultatindikatorer för vilka ett målvärde har fastställts och samtliga programspecifika resultatindikatorer. Målvärdena för de gemensamma resultatindikatorerna måste vara kvantifierade. För de programspecifika resultatindikatorerna kan de vara kvalitativa eller kvantitativa. Målvärdena kan redovisas som en summa (män + kvinnor) eller uppdelade efter kön, och utgångsvärdena kan anpassas därefter. "M" = män, "K" = kvinnor, "S" = summa.

(12)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 470).

(13)  Förteckningen omfattar de gemensamma resultatindikatorer för vilka ett målvärde har fastställts och samtliga programspecifika resultatindikatorer. Målvärdena för de gemensamma resultatindikatorerna måste vara kvantifierade. För de programspecifika resultatindikatorerna kan de vara kvalitativa eller kvantitativa. Alla resultatindikatorer i bilaga II till förordning (EU) nr 1304/2013 som används för att övervaka genomförandet av sysselsättningsinitiativet för unga måste vara kopplade till ett kvantifierat målvärde. Målvärdena kan redovisas som en summa (män + kvinnor) eller uppdelade efter kön, och utgångsvärdena kan anpassas därefter. "M" = män, "K" = kvinnor, "S" = summa.

(14)  För ESF omfattar förteckningen gemensamma aktivitetsindikatorer för vilka ett målvärde har fastställts. Målvärdena kan redovisas som en summa (män + kvinnor) eller uppdelade efter kön. För Eruf och Sammanhållningsfonden är det i de flesta fall inte relevant med en könsuppdelning. "M" = män, "K" = kvinnor, "S" = summa.

(15)  Endast för program som får stöd från ESF.

(16)  För ESF omfattar förteckningen de gemensamma aktivitetsindikatorer för vilka ett målvärde har fastställts och samtliga programspecifika resultatindikatorer.

(17)  När sysselsättningsinitiativet för unga genomförs som del av ett insatsområde måste dess delmål och mål redovisas separat från andra delmål och mål inom insatsområdet i enlighet med de genomförandeakter som avses i artikel 22.7 femte stycket i förordning (EU) nr 1303/2013, eftersom medlen för sysselsättningsinitiativet för unga (specifika anslag och kompletterande stöd från ESF) inte omfattas av resultatreserven.

(18)  Delmålen kan redovisas som en summa (män + kvinnor) eller uppdelade efter kön. "M" = män, "K" = kvinnor, "S" = summa.

(19)  Målvärdena kan redovisas som en summa (män + kvinnor) eller uppdelade efter kön. "M" = män, "K" = kvinnor, "S" = summa.

(20)  Beloppen omfattar allt stöd från unionen (både huvudanslaget och resultatreserven).

(21)  I tillämpliga fall, ta med kvantifierade uppgifter om ESF:s bidrag till de tematiska mål som avses i artikel 9 första stycket led 1–7 i förordning (EU) nr 1303/2013.

(22)  Måste anges när unionens stöd till tekniskt stöd i programmet överstiger 15 miljoner euro.

(23)  Måste anges när det är objektivt motiverat med hänsyn till åtgärdens innehåll och när unionens stöd till tekniskt stöd i programmet överstiger 15 miljoner euro.

(24)  Målvärdena kan vara kvalitativa eller kvantitativa. Målvärdena kan redovisas som en summa (män + kvinnor) eller uppdelade efter kön, och utgångsvärdena kan anpassas därefter. "M" = män, "K" = kvinnor, "S" = summa.

(25)  Det är frivilligt att ange målvärden för aktivitetsindikatorer inom tekniskt stöd. Målvärdena kan redovisas som en summa (män + kvinnor) eller uppdelade efter kön. "M" = män, "K" = kvinnor, "S" = summa.

(26)  Beloppen omfattar allt stöd från unionen (både huvudanslaget och resultatreserven).

(27)  Summa anslag (unionens stöd) minus anslag till resultatreserven.

(28)  Summa medel från ESF, inklusive kompletterande stöd från ESF till sysselsättningsinitiativet för unga. I kolumnerna för resultatreserven ingår inte ESF:s kompletterande stöd till sysselsättningsinitiativet för unga, eftersom detta inte ingår i resultatreserven.

(29)  Fylls i endast när insatsområdena redovisas som sammanlagda kostnader.

(30)  Satsen får avrundas till närmaste heltal i tabellen. Den exakta satsen som används för att ersätta betalningar är kvoten (f).

(31)  Den nationella medfinansieringen delas proportionellt mellan huvudanslaget och resultatreserven.

(32)  Insatsområdet omfattar det särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativet för unga och ESF:s kompletterande stöd.

(33)  Denna del av insatsområdet omfattar det särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativet för unga och ESF:s kompletterande stöd.

(34)  ESF:s stöd utan det kompletterande stödet till sysselsättningsinitiativet för unga.

(35)  Summan av det sammanlagda ESF-stödet i mindre utvecklade regioner, övergångsregioner och mer utvecklade regioner samt medel som anslagits till sysselsättningsinitiativet för unga i tabell 18a är lika med summan av det sammanlagda ESF-stödet i sådana regioner och det särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativet för unga i tabell 17.

(36)  ESF:s stöd utan det kompletterande stödet till sysselsättningsinitiativet för unga.

(37)  ESF:s stöd utan det kompletterande stödet till sysselsättningsinitiativet för unga.

(38)  Omfattar det särskilda bidraget till sysselsättningsinitiativet för unga och kompletterande stöd från ESF.

(39)  Fylls i endast när insatsområdena redovisas som sammanlagda kostnader.

(40)  Satsen får avrundas till närmaste heltal i tabellen. Den exakta satsen som används för att ersätta betalningar är kvoten (f).

(41)  Fylls i för varje (del av) insatsområde där sysselsättningsinitiativet för unga genomförs.

(42)  Sysselsättningsinitiativet för unga (det särskilda anslaget och det kompletterande stödet från ESF) behandlas som en fond och redovisas på en separat rad även om det är en del av ett insatsområde.

(43)  I denna tabell behandlas sysselsättningsinitiativet för unga (det särskilda anslaget och det kompletterande stödet från ESF) som en fond.

(44)  Tabellen genereras automatiskt på grundval av insatskategorierna inom varje insatsområde.

(45)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1080/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 289).

(46)  Om programmet omfattar mer än en regionkategori kan det behövas en uppdelning per kategori.

(47)  Tabellerna 25 och 26 omfattar endast tillämpliga allmänna och tematiska förhandsvillkor som när programmet lämnades in inte var uppfyllda eller delvis inte uppfyllda (se tabell 24).

(48)  Målvärdet kan redovisas som en summa (män + kvinnor) eller uppdelade efter kön.


BILAGA II

MALL FÖR SAMARBETSPROGRAM INOM MÅLET EUROPEISKT TERRITORIELLT SAMARBETE

CCI-nr

<0.1 type=‘S’ maxlength=‘15’ input=‘S’>  (1)

Titel

<0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Version

<0.3 type=‘N’ input=‘G’>

Första året

<0.4 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>

Sista året

<0.5 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>>

Stödberättigande från

<0.6 type=‘D’ input=‘G’>

Stödberättigande till

<0.7 type=‘D’ input=‘G’>>

Kommissionens beslut nr

<0.8 type=‘S’ input=‘G’>>

Datum för kommissionens beslut

<0.9 type=‘D’ input=‘G’>>

Medlemsstatens beslut om ändring nr

<0.10 type=‘S’ maxlength=‘20’ input=‘M’>>

Datum för medlemsstatens beslut om ändring

<0.11 type=‘D’ input=‘M’>>

Datum för ikraftträdande av medlemsstatens beslut

<0.12 type=‘D’ input=‘M’>>

Nutsregioner som omfattas av det samarbetsprogrammet

<0.13 type=‘S’ input=‘S’>>

AVSNITT 1

STRATEGI FÖR SAMARBETSPROGRAMMETS BIDRAG TILL UNIONENS STRATEGI FÖR SMART OCH HÅLLBAR TILLVÄXT FÖR ALLA OCH FÖR ATT UPPNÅ EKONOMISK, SOCIAL OCH TERRITORIELL SAMMANHÅLLNING

(Referens: artikel 27.1 i Europaparlamentets och rådet förordning (EU) nr 1303/2013 (2) och artikel 8.2 i Europaparlamentets och rådet förordning (EU) nr 1299/2013 (3))

1.1   Strategi för samarbetsprogrammets bidrag till unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla och för att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

1.1.1.

Beskrivning av samarbetsprogrammets strategi för att bidra till unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla och för att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

<1.1.1 type=‘S’ maxlength=‘70000’ input=‘M’>

1.1.2.

Motivering för valet av tematiska mål och motsvarande investeringsprioriteringar, som beaktar den gemensamma strategiska ramen och som bygger på en analys av behoven inom hela programområdet och den strategi som valts för att möta behoven, för att i tillämpliga fall åtgärda felande länkar, med hänsyn till förhandsutvärderingen.

Tabell 1

Motivering för valet av tematiska mål och investeringsprioriteringar

Valt tematiskt mål

Vald investeringsprioritering

Motivering för valet

<1.1.2 type=‘S’ input=‘S’ >

<1.1.3 type=‘S’ input=‘S’>

<1.1.4 type=‘S’ maxlength=‘1000’ input=‘M’>

1.2   Motivering för fördelningen av medel

Motivering för fördelningen av medel (unionens stöd) till varje tematiskt mål och i tillämpliga fall investeringsprioriteringar, i enlighet med kraven på tematisk koncentration, och med hänsyn till förhandsutvärderingen.

<1.2.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >

Tabell 2

Översikt över investeringsstrategin för samarbetsprogrammet

Insatsområde

Eruf-stöd (i euro)

Andel av unionens sammanlagda stöd till samarbetsprogrammet (4) (i %)

Tematiskt mål (5)

Investeringsprioriteringar (6)

Specifika mål för investeringsprioriteringen

Resultatindikatorer för det specifika målet

Eruf (7)

ENI (8) (om tillämpligt)

IPA (9) (om tillämpligt)

<1.2.1 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.3type=‘N’ input=‘G’>

<1.2.4 type=‘S’ input=‘G’><1.2.9 type=‘P’ input=‘G’>

<1.2.5 type=‘S’ input=‘G’><1.2.1 0type=‘P’ input=‘G’>

<1.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.7 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.8 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.9 type=‘S’ input=‘G’>

AVSNITT 2

INSATSOMRÅDEN

(Referens: artikel 8.2 led b och c i förordning (EU) nr 1299/2013)

2.A.   Beskrivning av insatsområden andra än tekniskt stöd

(Referens: artikel 8.2 led b i förordning (EU) nr 1299/2013)

2.A.1    Insatsområde (upprepas för varje insatsområde)

 Insatsområdets id-nummer

<2A.1 type=‘N’ input=‘G’>

 Insatsområdets namn

<2A.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Insatsområdet kommer att genomföras endast med finansieringsinstrument

<2A.3 type=‘C’ input=‘M’>

Insatsområdet kommer att genomföras endast med finansieringsinstrument som inrättas på unionsnivå

<2A.4 type=‘C’ input=‘M’>

Insatsområdet kommer att genomföras med instrument för lokalt ledd utveckling

<2A.5 type=‘C’ input=‘M’>

2.A.2    Motivering för inrättandet av ett insatsområde som omfattar mer än ett tematiskt mål (i tillämpliga fall)

(Referens: artikel.8.1 i förordning (EU) nr 1299/2013)

<2.A.0 type=‘S’ maxlength=‘3 500’ input=‘M’>

2.A.3    Fond och beräkningsunderlag för unionens stöd (upprepas för varje fond inom insatsområdet)

Fond

<2A.6 type=‘S’ input=‘S’>

Beräkningsunderlag (summa stödberättigande utgifter eller stödberättigande offentliga utgifter)

<2A.8 type=‘S’ input=‘S’>

2.A.4    Investeringsprioritering (upprepas för varje investeringsprioritering inom insatsområdet)

(Referens: artikel 8.2 led b i i förordning (EU) nr 1299/2013)

Investeringsprioritering

<2A.7 type=‘S’ input=‘S’>

2.A.5    Specifika mål för investeringsprioriteringen och förväntade resultat (upprepas för varje specifikt mål inom investeringsprioriteringen)

(Referens: artikel 8.2 led b i och ii i förordning (EU) nr 1299/2013)

Id-nummer

<2A.1.1 type=‘N’ input=‘G’>

Specifikt mål

<2A.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

De resultat som medlemsstaterna försöker uppnå med EU-stödet

<2A.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

Tabell 3

Programspecifika resultatindikatorer (per specifikt objektiv)

(Referens: artikel 8.2 led b ii i förordning (EU) nr 1299/2013)

Id-nummer

Indikator

Måttenhet

Utgångsvärde

Basår

Målvärde (2023) (10)

Uppgiftskälla

Rapporteringsfrekvens

<2A.1.4 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2A.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2A.1.6 type=‘S’ input=‘M’>

Kvantitativt <2A.1.8 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.1.9 type=‘N’ input=‘M’>

Kvantitativt <2A.1.10 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.1.11 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2A.1.12 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

Kvalitativt <2A.1.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’

Kvalitativt <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

2.A.6    Åtgärder som ska få stöd inom investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering)

2.A.6.1   Beskriv den typ av åtgärder som ska få stöd, med exempel, och hur de förväntas bidra till de specifika målen. I tillämpliga fall, ange även huvudsakliga målgrupper, särskilda typer av territorier och typer av stödmottagare.

(Referens: artikel 8.2 led b iii i förordning (EU) nr 1299/2013)

Investeringsprioritering

<2A.2.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.1.2 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’>

2.A.6.2   Vägledande principer för urval av insatser

(Referens: artikel 8.2 led b iii i förordning (EU) nr 1299/2013)

Investeringsprioritering

<2A.2.2.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.3   Planerad användning av finansieringsinstrument (i tillämpliga fall)

(Referens: artikel 8.2 led b iii i förordning (EU) nr 1299/2013)

Investeringsprioritering

<2A.2.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

Planerad användning av finansieringsinstrument

<2A.2.3.2 type=‘C’ input=‘M’>

<2A.2.3.3 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.6.4   Planerad användning av större projekt (i tillämpliga fall)

(Referens: artikel 8.2 led b iii i förordning (EU) nr 1299/2013)

Investeringsprioritering

<2A.2.4.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.4.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.5.   Aktivitetsindikatorer (per investeringsprioritering)

(Referens: artikel 8.2 led b iv i förordning (EU) nr 1299/2013)

Tabell 4

Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer

Id-nummer

Indikator (indikatorns namn)

Måttenhet

Målvärde (2023)

Uppgiftskälla

Rapporteringsfrekvens

<2A.2.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.2 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.3 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.6 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.2.5.7 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2A.2.5.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

2.A.7.    Resultatram

(Referens: artikel 8.2 led b v i förordning (EU) nr 1299/2013 och bilaga II till förordning (EU) nr 1303/2013)

Tabell 5

Resultatram för insatsområdet

Insatsområde

Typ av indikator

(viktigt genomförandesteg, ekonomisk indikator, aktivitetsindikator eller, i tillämpliga fall, resultatindikator)

Id-nummer

Indikator eller viktigt genomförandesteg

Måttenhet, i tillämpliga fall

Delmål för 2018

Slutmål (2023)

Uppgiftskälla

Förklaring av indikatorns relevans, i tillämpliga fall

<2A.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.3.2 type=‘S’ input=‘S’>

Genomförandesteg eller ekonomisk indikator <2A.3.3 type="S" maxlength="5" input="M">

Aktivitets- eller resultatindikator -<2A.3.3 type="S" input="S">

Genomförandesteg eller ekonomisk indikator <2A.3.4 type="S" maxlength="255" input="M">

Aktivitets- eller resultatindikator <2A.4.4 type="S" input="G" or “M”>

Genomförandesteg eller ekonomisk indikator <2A.3.5 type="S" input="M">

Aktivitets- eller resultatindikator <2A.3.5 type="S" input="G" or “M”>

<2A.3.7 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2A.3.8 type=‘S’ input=‘M’>

Aktivitets- eller resultatindikator <2A.3.8 type="S" input="M">

<2A.3.9 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

Aktivitets- eller resultatindikator <2A.3.9 type="S" input="M">

<2A.3.10 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Ytterligare kvalitativa uppgifter om inrättandet av resultatramen

(frivilligt)

<2A.3.11 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.8.    Insatskategorier

(Referens: artikel 8.2 led b vii i förordning (EU) nr 1299/2013)

Insatskategorier för innehållet i insatsområdet, enligt en nomenklatur som antagits av kommissionen, och en preliminär uppdelning av unionens medel.

Tabell 6-9

Insatskategorier

Tabell 6

Dimension 1 – insatstyp

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

Tabell 7

Dimension 2 – finansieringsform

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2A.4.1.4 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.5 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.6 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

Tabell 8

Dimension 3 – typ av område

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2A.4.1.7 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.8 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.9 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

Tabell 9

Dimension 6 – territoriella genomförandemekanismer

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2A.4.1.10 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.11 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.12 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

2.A.9.    En sammanfattning av den planerade användningen av det tekniska stödet, vid behov inklusive åtgärder för att öka den administrativa kapaciteten hos de myndigheter som ansvarar för förvaltning och kontroll av programmen och stödmottagarna samt vid behov inklusive åtgärder för att öka den administrativa kapaciteten hos relevanta parter att delta i genomförandet av programmen (i tillämpliga fall)

(Referens: artikel 8.2 led b vi i förordning (EU) nr 1299/2013)

Insatsområde

<3A.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.5.2 type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>

2.B.   Beskrivning av insatsområden för tekniskt stöd

(Referens: artikel 8.2 led c i förordning (EU) nr 1299/2013)

2.B.1    Insatsområde

Id-nummer

<2B.0.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Titel

<2B.0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

2.B.2    Fond och beräkningsunderlag för unionens stöd (upprepas för varje fond inom insatsområdet)

Fond

<2B.0.3 type=‘S’ input=‘S’>

Beräkningsunderlag (summa stödberättigande utgifter eller stödberättigande offentliga utgifter)

<2B.0.4 type=‘S’ input=‘S’>

2.B.3    Specifika mål och förväntade resultat

(Referens: artikel 8.2 led c i och ii i förordning (EU) nr 1299/2013)

Specifika mål (upprepas för varje specifikt mål)

Id-nummer

<2B.1.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Specifikt mål

<2B.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Resultat som medlemsstaterna försöker uppnå med unionens stöd (11)

<2B.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.B.4    Resultatindikatorer  (12)

Tabell 10

Programspecifika resultatindikatorer (per specifikt objektiv)

(Referens: artikel 8.2 led c ii i förordning (EU) nr 1299/2013)

Id-nummer

Indikator

Måttenhet

Utgångsvärde

Basår

Målvärde (13) (2023)

Uppgiftskälla

Rapporteringsfrekvens

<2.B.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2.B.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2.B.2.3 type=‘S’ input=‘M’>

Kvantitativt <2.B.2.4 type="N" input="M">

<2.B.2.5 type=‘N’ input=‘M’>

Kvantitativt <2.B.2.6 type="N" input="M">

Kvalitativt <2A.1.10 type="S" maxlength="100" input="M">

<2.B.2.7 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2.B.2.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

2.B.5    Åtgärder som ska få stöd och hur de förväntas bidra till de specifika målen (per insatsområde)

(Referens: artikel 8.2 led c iii i förordning (EU) nr 1299/2013)

2.B.5.1   En beskrivning av åtgärder som ska få stöd och hur de förväntas bidra till de specifika målen

(Referens: artikel 8.2 led c iii i förordning (EU) nr 1299/2013)

Insatsområde

<2.B.3.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2.B.3.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.B.5.2   Aktivitetsindikatorer som förväntas bidra till resultaten (per insatsområde)

(Referens: artikel 8.2 led c iv i förordning (EU) nr 1299/2013)

Tabell 11

Aktivitetsindikatorer

Id-nummer

Indikator

Måttenhet

Målvärde (2023)

(frivilligt)

Uppgiftskälla

<2.B.3.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2.B.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2.B.3.2.3 type=‘S’ input=‘M’>

<2.B.3.2.4 type=‘N’ input=‘M’>

<2.B.3.2.5 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

2.B.6    Insatskategorier

(Referens: artikel 8.2 led c v i förordning (EU) nr 1299/2013)

Motsvarande insatskategorier, enligt en nomenklatur som antagits av kommissionen, och en preliminär fördelning av unionens medel.

Tabell 12-14

Insatskategorier

Tabell 12

Dimension 1 Typ av insats

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2B.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.1.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.1.3 type=‘N’ input=‘M Decision=N ‘>

Tabell 13

Dimension 2 Typ av finansiering

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2B.4.2.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.2.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.2.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

Tabell 14

Dimension 3 – typ av område

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2B.4.3.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.3.2 type=‘S’ input= ”Decision=N S”>

<2B.4.3.3 type=‘N’ input=‘M Decision=N ‘>

AVSNITT 3

FINANSIERINGSPLAN

(Referens: artikel 8.2 led d i förordning (EU) nr 1299/2013)

3.1   Medel från Eruf (i euro)

(Referens: artikel 8.2 led d i i förordning (EU) nr 1299/2013)

Tabell 15

Fond

<3.1.1 type=‘S’ input=‘G’>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Summa

Eruf

<3.1.3 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.5 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.6 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.7 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.8 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.9 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.10 type=‘N’ input=‘G’>

IPA, belopp (om tillämpligt)

ENI, belopp (om tillämpligt)

Summa

3.2.A    Summa medel från Eruf och nationell medfinansiering (i euro)

(Referens: artikel 8.2 led d ii i förordning (EU) nr 1299/2013)

1.

I tabellen anges samarbetsprogrammets finansieringsplan per insatsområde. När det finns både gränsöverskridande och transnationella anslag för program för de yttersta randområden kommer separata insatsområden att anges för varje.

2.

I finansieringstabellen anges för kännedom bidrag från tredjeländer som deltar i samarbetsprogrammet (andra än bidrag från IPA och ENI).

3.

Bidraget från EIB (14) redovisas för varje insatsområde.

Tabell 16

Finansieringsplan

Insatsområde

Fond

Beräkningsunderlag för unionens stöd

(summa stödberättigande kostnader eller offentliga stödberättigande kostnader)

Unionens stöd (a)

Nationell medfinansiering

Preliminär uppdelning av nationell medfinansiering

Summa finansiering

Medfinansieringsgrad

 (16)

För kännedom

Nationell offentlig finansiering (c)

Nationell privat finansiering (d) (15)

Bidrag från tredjeländer

stöd från EIB

<3.2.A.1 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.3 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.5 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.A.6 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.7 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.8 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.A.9 type=‘P’ input=‘G’>

<3.2.A.10 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.11 type=‘N’ input=‘M’>

Insatsområde 1

Eruf (ev. inklusive belopp som förts över från IPA och ENI) (17)

IPA

ENI

Insatsområde N

Eruf (ev. inklusive belopp som förts över från IPA och ENI)

IPA

ENI

Summa

Eruf

IPA

ENI

Summa

Summa alla fonder

3.2.B.    Uppdelning per insatsområde och tematiskt mål

(Referens: artikel 8.2 led d ii i förordning (EU) nr 1299/2013)

Tabell 17

Insatsområde

Tematiskt mål

Unionens stöd

Nationell medfinansiering

Summa finansiering

<3.2.B.1 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.3 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.5 type=‘N’ input=‘M’>

Summa

Tabell 18

Preliminärt stödbelopp som ska användas för mål om klimatförändringar

(Referens: Artikel 27.6 i förordning (EU) nr 1303/2013) (18)

Insatsområde

Preliminärt stödbelopp som ska användas för mål om klimatförändringar (i euro)

Andel av sammanlagt stöd till det operativa programmet (i %)

<3.2.B.8 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.9 type=‘N’ input=‘G’ Decision=N >

<3.2.B.10 type=‘P’ input=‘G’ Decision=N >

Summa

AVSNITT 4

INTEGRERAT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID TERRITORIELL UTVECKLING

(Referens: artikel.8.3 i förordning (EU) nr 1299/2013)

Beskrivning av det integrerade tillvägagångssättet vid territoriell utveckling, med beaktande av samarbetsprogrammets innehåll och mål, även när det gäller regioner och områden som avses i artikel 174.3 i EUF-fördraget, med hänsyn till de deltagande medlemsstaternas partnerskapsöverenskommelse, som visar hur programmet bidrar till att uppfylla dess mål och förväntade resultat.

<4.0 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

4.1   Lokalt ledd utveckling (i tillämpliga fall)

Tillvägagångssättet vid användning av instrument för lokalt ledd utveckling samt principerna för att fastställa i vilka områden de kommer att genomföras.

(Referens: artikel 8.3 led a i förordning (EU) nr 1299/2013)

<4.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >

4.2   Integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling (i tillämpliga fall)

Principer för att fastställa i vilka stadsområden som integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling ska genomföras och det preliminära Eruf-stödet till dessa åtgärder.

(Referens: artikel 8.3 led b i förordning (EU) nr 1299/2013)

<4.2.1 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

Tabell 19

Integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling – preliminära belopp för Eruf- och ESF-stöd

Fond

Preliminära belopp för Eruf-stöd

(euro)

<4.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<4.2.3 type=‘N’ input=‘M’>

Eruf

4.3   Integrerad territoriell investering (i tillämpliga fall)

Tillvägagångssättet vid användning av integrerade territoriella investeringar (enligt definitionen i artikel 36 i förordning (EU) nr 1303/2013) i andra fall än dem som avses i punkt 4.2, och deras preliminära anslag från varje insatsområde.

(Referens: artikel 8.3 led c i förordning (EU) nr 1299/2013)

<4.3.1 type=‘S’ maxlength=‘5000’ input=‘M ‘>

Tabell 20

Preliminära anslag till integrerad territoriell investering andra än dem som avses i punkt 4.2 (aggregerat belopp)

Insatsområde

Preliminärt bidrag (unionens stöd) (i euro)

<4.3.2 type=‘S’ input=‘G’ >

<4.3.3 type=‘N’ input=‘M’>

Summa

4.4   Hur de inom programmet planerade insatserna bidrar till makroregionala strategier och havsområdesstrategier, enligt de behov för programområdet som fastställts av berörda medlemsstater, och med hänsyn till, i tillämpliga fall, de strategiskt viktiga projekt som anges i strategierna (i tillämpliga fall)

(När medlemsstaterna och regionerna deltar i makroregionala strategier och havsområdesstrategier)

(Referens: artikel 8.3 led d i förordning (EU) nr 1299/2013)

<4.4.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >

AVSNITT 5

GENOMFÖRANDEBESTÄMMELSER FÖR SAMARBETSPROGRAMMET

(Referens: artikel.8.4 i förordning (EU) nr 1299/2013)

5.1   Relevanta myndigheter och organ

(Referens: artikel.8.4 i förordning (EU) nr 1299/2013)

Tabell 21

Programmyndigheter

(Referens: artikel 8.4 led a i i förordning (EU) nr 1299/2013)

Myndighet/organ

Namn på myndighet/organ samt avdelning eller enhet

Chef för myndighet/organ (befattning)

Förvaltande myndighet

. <5.1.1 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

. <5.1.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

Attesterande myndighet, i tillämpliga fall

. <5.1.3 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

. <5.1.4 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

Revisionsmyndighet

. <5.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

. <5.1.6 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

Det organ som kommissionen ska göra utbetalningarna till:

(Referens: artikel 8.4 led b i förordning (EU) nr 1299/2013)

den förvaltande myndigheten

<5.1.7 type type=‘C’ input=‘M’>

den attesterande myndigheten

<5.1.8 type type=‘C’ input=‘M’>

Tabell 22

Organ med ansvar för att genomföra kontroller och revisioner

(Referens: artikel 8.4 led a i och ii i förordning (EU) nr 1299/2013)

Myndighet/organ

Namn på myndighet/organ samt avdelning eller enhet

Chef för myndighet/organ (befattning)

Organ som utsetts att genomföra kontroller

<5.1.9 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

<5.1.10 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

Organ som utsetts att genomföra revision

<5.1.11 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

<5.1.12 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

5.2   Förfarande för att inrätta det gemensamma sekretariatet

(Referens: artikel 8.4 led a iv i förordning (EU) nr 1299/2013)

<5.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’ >

5.3   Kortfattad beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystemen

(Referens: artikel 8.4 led a v i förordning (EU) nr 1299/2013)

<5.3. type=‘S’ maxlength=‘35000’ input=‘M’ >

5.4   Ansvarsfördelningen mellan de deltagande medlemsstaterna om förvaltande myndighet eller kommissionen ålägger dem finansiella korrigeringar

(Referens: artikel 8.4 led a vi i förordning (EU) nr 1299/2013)

<5.4 type=‘S’ maxlength=‘10500’ input=‘M’ >

5.5   Användning av euro (i tillämpliga fall)

(Referens: artikel 28 i förordning (EU) nr 1299/2013)

Metod som valts för omräkning av utgifter i annan valuta än euro.

<5.5. type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’ >

5.6   Parternas medverkan

(Referens: artikel 8.4 led c i förordning (EU) nr 1299/2013)

Åtgärder i enlighet med artikel 5 i förordning (EU) nr 1303/2013 för att låta parterna delta i utformningen av samarbetsprogrammet och parternas roll i utformningen och genomförandet av samarbetsprogrammet, inklusive deras deltagande i övervakningskommittén.

<5.6 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N>

AVSNITT 6

SAMORDNING

(Referens: artikel 8.5 led a i förordning (EU) nr 1299/2013)

Mekanismerna för att säkerställa samordningen mellan Eruf, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) och andra finansieringsinstrument på unionsnivå och nationell nivå, inklusive samordning och eventuell kombination med Fonden för ett sammanlänkat Europa, ENI, Europeiska utvecklingsfonden (EDF) och IPA samt EIB, med beaktande av bestämmelserna i den gemensamma strategiska ramen i bilaga I till förordning (EU) nr 1303/2013. Om medlemsstater och tredjeländer deltar i samarbetsprogram som omfattar användning av Eruf-anslag för de yttersta randområdena och EDF-medel, mekanismer på lämplig nivå för att effektivt samordna användningen av dessa olika resurser.

<6.1 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N >

AVSNITT 7

MINSKNING AV DEN ADMINISTRATIVA BÖRDAN FÖR STÖDMOTTAGARNA

(Referens: artikel 8.5 led b i förordning (EU) nr 1299/2013 (19))

Sammanfattning av bedömningen av den administrativa bördan för stödmottagarna och, vid behov, planerade åtgärder tillsammans med en preliminär tidsram för att minska den administrativa bördan.

<7.0 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ decision=N >

AVSNITT 8

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER

(Referens: artikel 8.7 i förordning (EU) nr 1299/2013)

8.1   Hållbar utveckling  (20)

En beskrivning av de specifika åtgärderna för att ta hänsyn till miljöskyddskrav, resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringar, motståndskraft mot katastrofer samt riskförebyggande och riskhantering, vid urvalet av insatser.

<7.1 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.2.   Lika möjligheter och icke-diskriminering  (21)

En beskrivning av de särskilda åtgärderna för att främja lika möjligheter och förebygga diskriminering på grundval av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning medan samarbetsprogrammet utarbetas, utformas och genomförs, särskilt när det gäller tillgång till finansiering med beaktande av behoven hos de olika målgrupper som riskerar att utsättas för sådan diskriminering och kraven på att funktionshindrade personer ska ha tillgång.

<7.2 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.3.   Jämställdhet

En beskrivning av hur samarbetsprogrammet bidrar till att främja jämställdheten mellan män och kvinnor och, där så är lämpligt, system som tryggar att genusperspektivet byggs in på program- och insatsnivå.

<7.3 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

AVSNITT 9

SEPARATA DELAR

9.1.   Större projekt som ska genomföras under programperioden

(Referens: artikel 8.2 led e i förordning (EU) nr 1299/2013)

Tabell 23

Förteckning över större projekt (22)

Projekt

Planerat datum för anmälan/ansökan

(år, kvartal)

Planerad start för genomförandet

(år, kvartal)

Planerat datum för avslutande

(år, kvartal)

Insatsområden/investeringsprioriteringar

<9.1.1 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘S’ decision=N>

<9.1.2 type=‘D’ input=‘M’ decision=’N’ >

<9.1.3 type=‘D’ input=‘M’ decision=’N’ >

<9.1.4 type=‘D’ input=‘M’ decision=’N’ >

<9.1.5 type=‘S’ input=‘S decision=’N’‘>

9.2   Resultatram för samarbetsprogrammet

Tabell 24

Resultatram (sammanfattning)

Insatsområde

Indikator eller viktigt genomförandesteg

Måttenhet, i tillämpliga fall

Delmål för 2018

Slutmål (2023)

<9.2.1 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.3 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.4 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.5 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

9.3.   Berörda parter som deltagit i utformningen av samarbetsprogrammet

<9.3 type=‘S’ maxlength=‘15000’ input=‘M’ decision=N>

9.4.   Tillämpliga villkor för genomförandet av programmet när det gäller ekonomisk förvaltning, programplanering, övervakning, utvärdering och kontroll av tredjeländers deltagande i transnationella och interregionala genom att bidra med medel från Europeiska grannskapsinstrumentet och Instrument för stöd inför anslutningen

(Referens: artikel 26 i förordning (EU) nr 1299/2013)

<9.4 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘S’>

BILAGOR (laddas upp i de elektroniska systemen för datautbyte som separata filer)

Utkast till rapport om förhandsutvärdering med en sammanfattning (obligatoriskt)

(Referens: artikel 55.2 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Skriftlig bekräftelse om godkännande av samarbetsprogrammets innehåll (obligatoriskt)

(Referens: artikel.8.9 i förordning (EU) nr 1299/2013)

En karta över det område som omfattas av samarbetsprogrammet (i tillämpliga fall)

Sammanfattning för allmänheten av samarbetsprogrammet (i tillämpliga fall)


(1)  Teckenförklaring:

type:

N = nummer, D = datum, S = sträng, C = kryssruta, P = procentandel, B = boolesk

decision:

N = ingår inte i kommissionens beslut om godkännande av samarbetsprogrammet

input:

M = manuell, S = val, G = systemgenererat

maxlength: maximalt antal tecken inklusive mellanslag

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete (EUT L 347, 20.12.2013, s. 259).

(4)  Redovisningen av andelarna för Europeiska grannskapsinstrumentet och Instrument för stöd inför anslutningen beror på vilken typ av förvaltning som valts.

(5)  Namn på det tematiska målet (ej tillämpligt på tekniskt stöd).

(6)  Namn på investeringsprioriteringen (ej tillämpligt på tekniskt stöd).

(7)  Europeiska regionala utvecklingsfonden.

(8)  Europeiska grannskapsinstrumentet.

(9)  Instrumentet för stöd inför anslutningen.

(10)  Målvärdena kan vara kvalitativa eller kvantitativa.

(11)  Måste anges när unionens stöd till tekniskt stöd i programmet överstiger 15 miljoner euro.

(12)  Måste anges när det är objektivt motiverat med hänsyn till åtgärdernas innehåll och när unionens stöd till tekniskt stöd i samarbetsprogrammet överstiger 15 miljoner euro.

(13)  Målvärdena kan vara kvalitativa eller kvantitativa.

(14)  Europeiska investeringsbanken

(15)  Fylls i endast när insatsområdena redovisas som sammanlagda kostnader.

(16)  Satsen får avrundas till närmaste heltal i tabellen. Den exakta satsen som används för att ersätta betalningar är kvoten (f).

(17)  Redovisningen av belopp som förts över från ENI och IPA beror på vilken typ av förvaltning som valts.

(18)  Tabellen genereras automatiskt på grundval av insatskategorierna inom varje insatsområde.

(19)  Krävs inte för Interact och Espon.

(20)  Gäller inte Urbact, Interact och Espon.

(21)  Gäller inte Urbact, Interact och Espon.

(22)  Gäller inte Interact och Espon.