Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

29.7.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 223/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 821/2014

av den 28 juli 2014

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller närmare bestämmelser för överföring och förvaltning av programbidrag, rapportering om finansieringsinstrument, tekniska krav på informations- och kommunikationsåtgärder gällande verksamheter och systemet för registrering och lagring av uppgifter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (1), särskilt artiklarna 38.10, 46.3, 115.4 och 125.8 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 215/2014 (2) fastställs de bestämmelser som krävs för att planera programmen. I syfte att säkerställa genomförandet av de program som finansieras av de europeiska struktur- och investeringsfonderna (nedan kallade ESI-fonderna) måste närmare bestämmelser fastställas om tillämpningen av förordning (EU) nr 1303/2013. För att det ska vara enkelt att få en överblick över bestämmelserna och åtkomst till dem bör de fastställas i en enda genomförandeakt.

(2)

För att öka flexibiliteten när stöd mobiliseras från olika källor till finansieringsinstrument som förvaltas av den förvaltande myndigheten på ett av de sätt som avses i artikel 38.4 första stycket i förordning (EU) nr 1303/2013 är det nödvändigt att klargöra hur programbidragen överförs och förvaltas. Det bör särskilt klargöras under vilka omständigheter ett finansieringsinstrument kan få bidrag från mer än ett program eller från mer än ett insatsområde eller en prioriterad åtgärd i samma program samt villkoren för när nationella offentliga eller privata bidrag till finansieringsinstrument på slutmottagarnivå kan betraktas som nationella resurser för medfinansiering.

(3)

En modell måste fastställas för rapportering om finansieringsinstrument till kommissionen för att garantera att den förvaltande myndigheten tillhandahåller den information som krävs i artikel 46.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 på ett enhetligt och jämförbart sätt. Modellen för rapportering om finansieringsinstrument krävs också för att kommissionen ska kunna sammanfatta uppgifterna om de framsteg som gjorts för att finansiera och genomföra finansieringsinstrument.

(4)

I syfte att garantera harmoniserad visuell identitet för informations- och kommunikationsåtgärder som rör verksamheter inom ramen för unionens sammanhållningspolitik bör anvisningar för skapande av unionens emblem och definition av standardfärgerna fastställas liksom tekniska krav för visning av unionens emblem och hänvisning till den eller de fonder som ger verksamheten stöd.

(5)

I syfte att garantera harmoniserad visuell identitet för informations- och kommunikationsåtgärder för infrastruktur- och byggverksamhet inom ramen för unionens sammanhållningspolitik bör tekniska krav för skyltar och permanenta plaketter för infrastruktur- och byggverksamhet fastställas om det totala offentliga stödet för varje verksamhet överstiger 500 000 euro.

(6)

Vid tillämpningen av artikel 125.2 d i förordning (EU) nr 1303/2013 måste tekniska krav fastställas för systemet för elektronisk registrering och lagring av uppgifter om varje verksamhet som behövs för övervakning, utvärdering, ekonomisk förvaltning, kontroller och revisioner.

(7)

För effektivt genomförande av artikel 122.3 andra stycket i förordning (EU) nr 1303/2013 är det nödvändigt att garantera att de tekniska kraven för systemet för registrering och lagring av uppgifter säkerställer full driftskompatibilitet med det system som avses i artikel 122.3 i den förordningen på arkitektonisk, teknisk och semantisk nivå.

(8)

De detaljerade tekniska kraven för systemet för registrering och lagring av uppgifter bör vara tillräckligt väl dokumenterade för att säkerställa en verifikationskedja för överensstämmelsen med de rättsliga kraven.

(9)

I systemet för registrering och lagring av uppgifter bör det även ingå lämpliga sökverktyg och rapporteringsfunktioner så att man på ett enkelt sätt kan ta fram och sammanställa uppgifter från systemet för övervakning, utvärdering, ekonomisk förvaltning, kontroller och revisioner.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från samordningskommittén för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

NÄRMARE BESTÄMMELSER FÖR ÖVERFÖRING OCH FÖRVALTNING AV PROGRAMBIDRAG OCH RAPPORTERING OM FINANSIERINGSINSTRUMENT

Artikel 1

Överföring och förvaltning av programbidrag

(Artikel 38.10 i förordning (EU) nr 1303/2013)

1.   Om ett finansieringsinstrument får bidrag från mer än ett program eller från mer än ett insatsområde eller en prioriterad åtgärd inom ett och samma program ska det organ som genomför finansieringsinstrumentet föra separata konton eller ha en lämplig separat kontokod för bidrag från varje program, insatsområde eller prioriterad åtgärd för rapporterings- och revisionsändamål.

2.   Om finansieringsinstrument får nationella offentliga eller privata bidrag på slutmottagarnivå i enlighet med de fondspecifika reglerna, ska de organ som genomför finansieringsinstrumenten förvalta de nationella offentliga eller privata bidrag som utgör nationell medfinansiering och som givits på slutmottagarnivå i enlighet med punkterna 3–6.

3.   De organ som genomför finansieringsinstrument ska kunna dokumentera

a)

rättsliga överenskommelser med privata eller offentliga enheter rörande nationella offentliga eller privata bidrag som utgör nationell medfinansiering, och enheterna ska tillhandahålla denna dokumentation på slutmottagarnivå,

b)

effektiv överföring av resurser som utgör nationell medfinansiering från privata eller offentliga enheter till slutmottagare,

c)

nationella offentliga eller privata bidrag som utgör nationell medfinansiering från privata eller offentliga enheter och som meddelats organet som genomför finansieringsinstrument.

4.   De organ som genomför finansieringsinstrument ska ha det övergripande ansvaret för investeringen i slutmottagarna och för den efterföljande övervakningen av bidragen från programmen i enlighet med finansieringsöverenskommelserna.

5.   De organ som genomför finansieringsinstrument ska se till att de utgifter som täcks av nationella offentliga eller privata bidrag som utgör nationell medfinansiering är stödberättigande innan de deklareras till den förvaltande myndigheten.

6.   De organ som genomför finansieringsinstrument ska dokumentera verifieringskedjan för nationella offentliga eller privata bidrag som utgör medfinansiering ända till slutmottagaren.

Artikel 2

Modell för rapportering om finansieringsinstrument

(Artikel 46.3 i förordning (EU) nr 1303/2013)

När det gäller den särskilda rapport som avses i artikel 46.1 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska de förvaltande myndigheterna använda den modell som fastställts i bilaga I till den här förordningen.

KAPITEL II

TEKNISKA KRAV PÅ INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSÅTGÄRDER GÄLLANDE VERKSAMHETER SAMT ANVISNINGAR FÖR SKAPANDE AV UNIONENS EMBLEM OCH EN DEFINITION AV STANDARDFÄRGER

(Artikel 115.4 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Artikel 3

Anvisningar för skapande av emblemet och en definition av standardfärger

Unionens emblem ska skapas i enlighet med de grafiska normerna i bilaga II.

Artikel 4

Tekniska krav vid återgivning av unionens emblem och vid hänvisningar till den fond eller de fonder som stöder verksamheten

1.   Det unionsemblem som avses i avsnitt 2.2 punkt 1 a i bilaga XII till förordning (EU) nr 1303/2013 ska publiceras i färg på webbsidor. I alla andra medier ska färg om möjligt användas, och en enfärgad version får endast användas i välmotiverade fall.

2.   Unionens emblem ska alltid vara väl synligt och placeras på en framträdande plats. Emblemets placering och storlek ska vara lämpliga med tanke på materialets eller dokumentets storlek. Kravet på hänvisning till fonden eller fonderna ska inte gälla för små reklamföremål.

3.   Om unionens emblem och hänvisningen till unionen och relevant fond förekommer på en webbsida ska

a)

unionens emblem och hänvisningen till unionen synas direkt på skärmen utan att användaren behöver rulla sidan, och

b)

hänvisningen till relevant fond finnas på samma webbplats.

4.   Namnet ”Europeiska unionen” ska alltid skrivas ut i sin helhet. Finansieringsinstrumentets namn ska innehålla en uppgift om att det får stöd från ESI-fonderna. I kombination med unionens emblem får typsnitten Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana eller Ubuntu användas. Kursiveringar, understrykningar eller teckeneffekter får inte användas. Text får inte överlappa unionens emblem på något sätt. Teckenstorleken ska vara i proportion till emblemets storlek. Färgen på typsnittet ska vara reflexblå, svart eller vit, beroende på bakgrunden.

5.   Om andra logotyper förekommer utöver unionens emblem ska unionens emblem vara av minst samma storlek, både till höjd och bredd, som den största av dessa logotyper.

Artikel 5

Tekniska krav för permanenta plaketter och tillfälliga eller permanenta skyltar

1.   Verksamhetens namn och huvudsyfte, unionens emblem tillsammans med hänvisningen till unionen och fonden eller fonderna på den tillfälliga skylt som avses i avsnitt 2.2 punkt 4 i bilaga XII till förordning (EU) nr 1303/2013 ska uppta minst 25 % av skylten.

2.   Verksamhetens namn och huvudsyftet med de åtgärder som stöds av verksamheten, unionens emblem tillsammans med hänvisningen till unionen och fonden eller fonderna på den permanenta plakett eller skylt som avses i avsnitt 2.2 punkt 5 i bilaga XII till förordning (EU) nr 1303/2013 ska uppta minst 25 % av plaketten eller skylten.

KAPITEL III

SYSTEM FÖR REGISTRERING OCH LAGRING AV UPPGIFTER

(Artikel 125.8 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Artikel 6

Allmänna bestämmelser

Systemet för registrering och lagring av uppgifter om verksamheter som avses i artikel 125.2 d i förordning (EU) nr 1303/2013 ska vara förenligt med de tekniska kraven i artiklarna 7–11.

Artikel 7

Skydd och bevarande av uppgifter och dokument och deras integritet

1.   Åtkomst till systemet ska grunda sig på rättigheter som fastställts på förhand för olika typer av användare och ska upphöra då den inte längre är nödvändig.

2.   Systemet ska föra logg över alla registreringar, ändringar och raderingar av dokument och uppgifter.

3.   Systemet ska inte tillåta ändring av innehållet i dokument med elektronisk signatur. En tidsstämpel, som bekräftar när dokumentet med elektronisk signatur sparades, ska genereras och kopplas till dokumentet, och det ska inte vara möjligt att ändra den. Radering av sådana dokument ska loggas i enlighet med punkt 2.

4.   Uppgifterna ska säkerhetskopieras med jämna mellanrum. Säkerhetskopian av hela innehållet i datakatalogen med de elektroniska filerna ska kunna tas i bruk i en nödsituation.

5.   Den elektroniska lagringsenheten ska skyddas så att ingen information kan gå förlorad eller ändras. Skyddet ska omfatta fysiskt skydd mot olämpliga temperaturer eller fuktnivåer, brand- eller stöldvarningssystem samt lämpligt skydd mot virusattacker, hackare eller annat otillåtet dataintrång.

6.   Uppgifter, format och datamiljöer ska överföras så ofta från systemet att läsbarhet och tillgång till dokument och uppgifter kan garanteras fram till den relevanta periodens slut i enlighet med artikel 140.1 i förordning (EU) nr 1303/2013.

Artikel 8

Driftskompatibilitet

1.   Systemet ska vara driftskompatibelt med det system för uppgiftsutbyte för stödmottagare på elektronisk väg som avses i artikel 122.3 i förordning (EU) nr 1303/2013.

I tillämpliga fall ska systemet underlätta verifieringen av om de uppgifter som stödmottagarna lämnar är sanningsenliga och fullständiga innan de lagras på ett säkert sätt.

2.   Systemet ska vara kompatibelt med andra relevanta datasystem inom de nationella interoperabilitetsramarna samt det europeiska ramverket för interoperabilitet som inrättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 922/2009/EG (3).

3.   Systemet ska vara kompatibelt på teknisk och semantisk nivå. De tekniska kraven ska stödja standardformaten för datautbyte och se till att dessa format kan läsas och utbytas mellan heterogena system.

Artikel 9

Söknings- och rapporteringsfunktioner

I systemet ska ingå

a)

lämpliga sökverktyg för att underlätta sökning av dokument, uppgifter och deras metadata,

b)

en rapporteringsfunktion som gör det möjligt att ta fram rapporter på grundval av på förhand fastställda kriterier, särskilt om de uppgifter som fastställts i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 (4),

c)

en möjlighet att spara, exportera eller skriva ut de rapporter som avses i punkt b, eller en länk till en yttre tillämpning som tillhandahåller denna möjlighet.

Artikel 10

Dokumentering av systemet

Den förvaltande myndigheten ska tillhandahålla detaljerad och uppdaterad funktionsdokumentation och teknisk dokumentation avseende användningen av systemet och dess egenskaper, och relevanta enheter som ansvarar för förvaltningen av programmet, kommissionen och Europeiska revisionsrätten ska på begäran få tillgång till denna dokumentation.

Den dokumentation som avses i det första stycket ska visa att förordning (EU) nr 1303/2013 genomförts i den berörda medlemsstaten.

Artikel 11

Säkerheten för informationsutbytet

Det system som används ska skyddas genom lämpliga säkerhetsåtgärder för klassificering av dokument samt skydd av informationssystem och personuppgifter. Dessa åtgärder ska vara förenliga med internationella normer och nationella rättskrav.

De säkerhetsåtgärder som avses i första stycket ska skydda nätverk och överföringsenheter där systemet samverkar med andra moduler och system.

Artikel 12

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juli 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 215/2014 av den 7 mars 2014 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden när det gäller metoder för stöd till klimatförändringsmål, fastställande av delmål och mål i resultatramen samt nomenklaturen för insatskategorier för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (EUT L 69, 8.3.2014, s. 65).

(3)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 922/2009/EG av den 16 september 2009 om lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar (ISA) (EUT L 260, 3.10.2009, s. 20).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 av den 3 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden (EUT L 138, 13.5.2014, s. 5).


BILAGA I

Modell för rapportering om finansieringsinstrument

Nr

Uppgifter som krävs för varje finansieringsinstrument

I.   Från vilket program och vilken prioritering eller åtgärd ESI-fondernas stöd kommer (artikel 46.2 a i förordning (EU) nr 1303/2013)

1

Insatsområden eller prioriterade åtgärder som stöder finansieringsinstrumentet, inklusive fondandelsfond i ESI-fondsprogrammet

1.1

Hänvisning (nummer och namn) till varje insatsområde eller prioriterad åtgärd som stöderer finansieringsinstrumentet i ESI-fondsprogrammet

2

Namnet på den eller de ESI-fonder som stöder finansieringsinstrumentet inom insatsområdet eller den prioriterade åtgärden

3

Det eller de tematiska mål som avses i artikel 9 första stycket i förordning (EU) nr 1303/2013 och som får stöd från finansieringsinstrumentet

4

Andra ESI-fondsprogram som ger bidrag till finansieringsinstrumentet

4.1

CCI-numret för varje övrigt ESI-fondsprogram som ger bidrag till finansieringsinstrumentet

II.   Beskrivning av finansieringsinstrumentet och genomförandebestämmelserna (artikel 46.2 b i förordning (EU) nr 1303/2013)

5

Finansieringsinstrumentets namn

6

Den officiella adressen/företagsadressen (land och stad) för finansieringsinstrumentet

7

Genomförandebestämmelser

7.1

Finansieringsinstrument som inrättats på unionsnivå och som förvaltas direkt eller indirekt av kommissionen, i enlighet med artikel 38.1 a i förordning (EU) nr 1303/2013, och som får bidrag från ESI-fondsprogrammet

7.1.1

Namnet på finansieringsinstrument på unionsnivå

7.2

Finansieringsinstrument som inrättats på nationell, regional, transnationell eller gränsöverskridande nivå och som förvaltas av den förvaltande myndigheten eller på dess ansvar i enlighet med artikel 38.1 b och som får bidrag från ESI-fondsprogrammet enligt artikel 38.4 a–c i förordning (EU) nr 1303/2013

8

Typ av finansieringsinstrument

8.1

Skräddarsydda instrument eller finansieringsinstrument som är förenliga med standardvillkor

8.2

Finansieringsinstrument som organiserats med hjälp av eller utan en fondandelsfond

8.2.1

Namnet på den fondandelsfond som inrättats för att genomföra finansieringsinstrument

9

Typ av produkter från finansieringsinstrument: lån, mikrolån, garantier, investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital, övriga finansiella produkter eller annat stöd som kombinerats inom ramen för finansieringsinstrumentet i enlighet med artikel 37.7 i förordning (EU) nr 1303/2013

9.1

Beskrivning av övriga finansiella produkter

9.2

Annat stöd som kombinerats inom ramen för finansieringsinstrumentet: bidrag, räntesubvention eller subvention av garantiavgift i enlighet med artikel 37.7 i förordning (EU) nr 1303/2013

10

Finansieringsinstrumentets rättsliga ställning i enlighet med artikel 38.6 i förordning (EU) nr 1303/2013 (enbart för finansieringsinstrument som avses i artikel 38.1 b): förvaltningskonton som öppnats i det genomförande organets namn och för den förvaltande myndighetens räkning eller en separat ekonomisk enhet inom ett finansinstitut

III.   Organ som genomför finansieringsinstrument som avses i artikel 38.1 a och 38.4 a–c i förordning (EU) nr 1303/2013 och de finansiella intermediärer som avses i artikel 38.5 i förordning (EU) nr 1303/2013 (artikel 46.2 c i förordning (EU) nr 1303/2013)

11

Organ som genomför finansieringsinstrumentet

11.1

Typ av genomförandeorgan i enlighet med artikel 38.4 i förordning (EU) nr 1303/2013: befintlig eller nyinrättad juridisk person som inrättats för att genomföra finansieringsinstrument, Europeiska investeringsbanken, Europeiska investeringsfonden, internationellt finansinstitut där en medlemsstat är aktieägare, finansinstitut som etablerats i en medlemsstat med målet att främja allmänintresset under en myndighets kontroll, ett privaträttsligt eller offentligrättsligt organ, förvaltande myndighet som tillhandahåller genomförandeuppgifter direkt (endast för lån eller garantier)

11.1.1

Namnet på det organ som genomför finansieringsinstrumentet

11.1.2

Den officiella adressen/företagsadressen (land och stad) för det organ som genomför finansieringsinstrumentet

12

Förfarande för val av organ som genomför finansieringsinstrumentet: offentlig upphandling, annat förfarande

12.1

Beskrivning av annat förfarande för val av organ som genomför finansieringsinstrumentet

13

Datum för undertecknandet av finansieringsavtalet med det organ som genomför finansieringsinstrumentet

IV.   Det totala programbidraget per prioritering eller åtgärd som utbetalats till finansieringsinstrumentet och förvaltningskostnader som uppstått eller förvaltningsavgifter som betalats ut (artikel 46.2 d och e i förordning (EU) nr 1303/2013)

14

Det totala programbidrag som anslagits i finansieringsavtalet (i euro)

14.1

varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)

15

Det totala programbidrag som betalats ut till finansieringsinstrumentet (i euro)

15.1

varav bidrag från ESI-fonderna (i euro)

15.1.1

varav bidrag från Eruf (i euro)

15.1.2

varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i euro)

15.1.3

varav bidrag från ESF (i euro)

15.1.4

varav bidrag från Ejflu (i euro)

15.1.5

varav bidrag från EHFF (i euro)

15.2

varav nationell medfinansiering totalt (i euro)

15.2.1

varav nationell offentlig finansiering totalt (i euro)

15.2.2

varav nationell privat finansiering totalt (i euro)

16

Det totala programbidrag som betalats ut till finansieringsinstrumentet inom sysselsättningsinitiativet för unga (1) (i euro)

17

Förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter totalt från programbidrag (i euro)

17.1

varav grundersättning (i euro)

17.2

varav resultatbaserad ersättning (i euro)

18

Kapitaliserade förvaltningskostnader och avgifter i enlighet med artikel 42.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten)(i euro)

19

Kapitaliserade räntesubventioner och subventioner av garantiavgifter, i enlighet med artikel 42.1 c i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten)(i euro)

20

Andelen programbidrag till uppföljningsinvesteringar i slutmottagare i enlighet med artikel 42.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten)(i euro)

21

Bidrag i form av mark och/eller fastigheter i finansieringsinstrument i enlighet med artikel 37.10 i förordning (EU) nr 1303/2013 (av betydelse enbart för slutrapporten)(i euro)

V.   Det totala stödbelopp som finansieringsinstrumentet betalat ut till slutmottagarna eller till förmån för slutmottagarna, eller anslagit i garantikontrakt för investeringar i slutmottagare per ESI-fondsprogram och prioritering eller åtgärd (artikel 46.2 e i förordning (EU) nr 1303/2013)

22

Namnet på varje finansiell produkt som det finansiella instrumentet erbjuder

23

Datum för undertecknandet av finansieringsavtalet för den finansiella produkten

24

Det totala programbidrag som anslagits i form av lån, garantier, investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital eller annat avtal om finansiell produkt som undertecknats med slutmottagare (i euro)

24.1

varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro)

25

Det totala programbidrag som betalats till slutmottagarna genom lån, mikrolån, investeringar i eget kapital eller andra produkter, eller, när det gäller, garantier som anslagits som lån till slutmottagare, per produkt (i euro)

25.1

varav ESI-fondsbidrag totalt (i euro)

25.1.1

varav bidrag från Eruf (i euro)

25.1.2

varav bidrag från Sammanhållningsfonden (i euro)

25.1.3

varav bidrag från ESF (i euro)

25.1.4

varav bidrag från Ejflu (i euro)

25.1.5

varav bidrag från EHFF (i euro)

25.2

varav nationell offentlig medfinansiering totalt (i euro)

25.3

varav nationell privat medfinansiering totalt (i euro)

26

Det totala värdet på lån som verkligen betalats ut till slutmottagare i förhållande till undertecknade garantikontrakt (euro)

27

Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital/andra avtal om finansiella produkter som undertecknats med slutmottagare, per produkt

28

Antalet lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital/andra investeringar i finansiella produkter som gjorts i slutmottagare, per produkt

29

Antalet slutmottagare som får stöd av den finansiella produkten

29.1

varav stora företag

29.2

varav små och medelstora företag

29.2.1

varav mikroföretag

29.3

varav enskilda personer

29.4

varav andra typer av slutmottagare som fått stöd

29.4.1

beskrivning av andra typer av slutmottagare som fått stöd

VI.   Finansieringsinstrumentets resultat inklusive framgången med dess inrättande och val av organ som genomför finansieringsinstrumentet (inklusive organ som genomför en fondandelsfond) (artikel 46.2 f i förordning (EU) nr 1303/2013)

30

Datum för slutförande av förhandsbedömningen

31

Val av organ som genomför finansieringsinstrumentet

31.1

antal urvalsförfaranden som redan inletts

31.2

antal finansieringsavtal som redan undertecknats

32

Uppgifter om finansieringsinstrumentet fortfarande användes i slutet av rapporteringsåret

32.1

Om finansieringsinstrumentet inte användes i slutet av rapporteringsåret, datumet för avveckling

33

Antalet lån som inte återbetalats eller antalet garantier som beviljats och dragits tillbaka på grund av lån som inte återbetalats

34

Det totala lånebelopp som inte återbetalats (i euro) eller det totala belopp som avsatts för garantier som beviljats och dragits tillbaka på grund av lån som inte återbetalats (i euro)

VII.   Ränta och andra vinster som genererats genom stöd från ESI-fonderna till finansieringsinstrument och programmedel som betalats tillbaka till finansieringsinstrumentet från investeringar i enlighet med artiklarna 43 och 44 och värdet av investeringar i eget kapital, med avseende på tidigare år (artikel 46.2 g och i i förordning (EU) nr 1303/2013)

35

Räntor och andra vinster som genererats av betalningar från ESI-fonderna till finansieringsinstrumentet (i euro)

36

Belopp som återbetalats till finansieringsinstrument och som kan härledas till stöd från ESI-fonderna i slutet av rapporteringsåret (i euro)

36.1

varav återbetalningar av kapital (i euro)

36.2

varav kapitalvinster och andra inkomster (i euro)

37

Återanvända medel, som betalats tillbaka till finansieringsinstrument och som härrör från ESI-fonderna

37.1

varav belopp som betalats som förmånlig ersättning till privata investerare eller offentliga investerare som verkar enligt den marknadsekonomiska investerarprincipen, som tillhandahåller motpartsmedel till ESI-fondernas stöd till finansieringsinstrumenten eller som saminvesterar på slutmottagarnivå (i euro)

37.2

varav belopp som betalats för förvaltningskostnader som uppstått eller förvaltningsavgifter som betalats ut till finansieringsinstrumentet (i euro)

VIII.   Framgången med att uppnå den förväntade hävstångseffekten för finansieringsinstrumentets investeringar samt värdet av investeringar och deltagande (artikel 46.2 h i förordning (EU) nr 1303/2013)

38

Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anskaffats genom finansieringsinstrumentet (i euro)

38.1

Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som anslagits i finansieringsavtalet med det organ som genomför finansieringsinstrumentet (i euro)

38.2

Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som betalats till finansieringsinstrumentet (i euro)

38.2.1

varav offentliga bidrag (i euro)

38.2.2

varav privata bidrag (i euro)

38.3

Totala övriga bidrag, utanför ESI-fonderna, som mobiliserats på slutmottagarnivå (i euro)

38.3.1

varav offentliga bidrag (i euro)

38.3.2

varav privata bidrag (i euro)

39

Förväntad och uppnådd hävstångseffekt, med hänvisning till finansieringsavtalet

39.1

Förväntad hävstångseffekt för lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital/annan finansiell produkt, med hänvisning till finansieringsavtalet, per produkt

39.2

Uppnådd hävstångseffekt vid slutet av rapporteringsåret för lån/garantier/investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital/annan finansiell produkt, per produkt

40

Värde av investeringar och deltagande, i förhållande till tidigare år (i euro)

IX.   Finansieringsinstrumentets bidrag till att uppnå indikatorerna för prioriteringen eller åtgärden i fråga (artikel 46.2 j i förordning (EU) nr 1303/2013)

41

Resultatindikator (kodnummer och namn) som finansieringsinstrumentet bidrar till

41.1

Målvärde för resultatindikatorn

41.2

Finansieringsinstrumentets uppnådda värde i förhållande till målvärdet för resultatindikatorn


(1)  Däri ingår det särskilda anslaget för sysselsättningsinitiativet för unga och motsvarande stöd från ESF.


BILAGA II

Grafiska normer för skapande av unionens emblem och definitionen av standardfärger

SYMBOLISKT INNEHÅLL

Mot en himmelsblå bakgrund formar tolv guldfärgade stjärnor en cirkel, som symboliserar de europeiska folkens gemenskap. Antalet stjärnor är konstant, eftersom tolv är en symbol för fulländning och enighet.

HERALDISK BESKRIVNING

På ett azurblått fält framträder en cirkel med tolv guldfärgade stjärnor vars spetsar inte berör varandra.

GEOMETRISK BESKRIVNING

Emblemet har formen av en blå, rektangulär flagga vars längd är en och en halv gång höjden. Tolv guldfärgade stjärnor bildar en osynlig cirkel, där avståndet mellan två intilliggande stjärnor alltid är lika stort. Cirkelns mittpunkt är samtidigt skärningspunkt för rektangelns diagonaler. Cirkelns radie motsvarar en tredjedel av flaggans höjd. Varje stjärna har fem uddar och dessa tangerar omkretsen av en osynlig cirkel, vars radie motsvarar en artondel av flaggans höjd. Samtliga stjärnor avbildas stående, dvs. så att den övre spetsen pekar i samma riktning som flaggstången och två spetsar bildar en rät linje som är vinkelrät mot flaggstången. Cirkeln är arrangerad på så sätt att stjärnorna uppträder i samma position som timmarna på urtavlan till en klocka. Deras antal är en gång för alla fastställt.

FÖRESKRIVNA FÄRGER

Emblemet har följande färger:

PANTONE REFLEX BLUE för rektangelns yta.

PANTONE YELLOW för stjärnorna.

FYRFÄRGSTRYCK

Om avbildningen görs med fyrfärgstryck måste de två standardfärgerna återskapas genom olika blandningar av de fyra valda färgerna.

PANTONE YELLOW erhålls genom att använda 100 % ”Process Gul”.

PANTONE REFLEX BLUE erhålls genom att blanda 100 % ”Process Cyan” och 80 % ”Process Magenta”.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE motsvarar i webbpaletten färgen RGB:0/51/153 (hexadecimal: 003399) och PANTONE YELLOW motsvarar i webbpaletten färgen RGB: 255/204/0 (hexadecimal: FFCC00).

ENFÄRGSTRYCK

Om man använder svart ska rektangelns konturer och stjärnorna vara i svart, medan bakgrunden behålls vit.

Om man använder blått ska bakgrunden vara 100 % blå och stjärnorna vita.

ÅTERGIVNING PÅ FÄRGAD BAKGRUND

Om man måste ha en färgad bakgrund ska rektangeln omges av en vit bård med en bredd som motsvarar 1/25 av rektangelns höjd.