Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN ÅRSRAPPORT OM SAMMANHÅLLNINGSFONDEN (2010) /* KOM/2011/0741 slutlig */INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Det finansiella genomförandet för perioden 2000–2006 under 2010 och avslutandet av projekten 1

2. Ekonomiskt klimat och villkorat stöd 5

3. Revisioner och finansiella korrigeringar 6

4. Oegentligheter som anmälts av medlemsstaterna 9

5. Utvärdering 10

6. Information och kommunikation med allmänheten 11

Denna rapport läggs fram i enlighet med artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1164/1994. Den omfattar genomförandet under 2010 av sammanhållningsfondsprojekt som antogs under perioden 2000–2006 samt tidigare Ispa-projekt i de berörda medlemsstaterna, däribland Bulgarien och Rumänien. Den information som lämnas gäller bara perioden 2000–2006, eftersom förordning (EG) nr 1084/2006 om inrättande av Sammanhållningsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1164/1994 inte föreskriver att en årlig rapport om Sammanhållningsfonden för perioden 2007–2013 ska läggas fram.

Rapporten omfattar alltså Sammanhållningsfondens verksamhet i de femton medlemsstater som var stödmottagare – tretton vid utgången av 2006 – dvs. Grekland, Spanien, Portugal, Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien och Slovenien, samt tidigare Ispa-projekt som antogs under perioden 2000–2006 i Bulgarien och Rumänien, som anslöt sig till EU den 1 januari 2007. Irland har på grund av sin ekonomiska tillväxt inte varit berättigat till stöd sedan den 1 januari 2004, men där finns fortfarande pågående projekt som måste avslutas.

Närmare uppgifter för de enskilda medlemsstaterna om genomförandet under 2010 av de projekt som antagits under perioden 2000–2006 finns i det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer denna rapport.

1. Det finansiella genomförandet för perioden 2000–2006 under 2010 och avslutandet av projekten

De medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden kan indelas i tre grupper: en grupp med fyra medlemsstater som är berättigade till stöd från och med början av programplaneringsperioden 2000–2006 (Grekland, Spanien, Irland och Portugal), en andra grupp med tio medlemsstater som anslöt sig till EU i maj 2004 (Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien och Slovenien) och en grupp med två medlemsstater (Rumänien och Bulgarien) som anslöt sig till EU i januari 2007.

1.1 Förlängning av stödberättigandeperioden för utgifter

I riktlinjerna för avslutande av Sammanhållningsfondens projekt och tidigare Ispa-projekt 2000–2006[1] hänvisas det till den stödberättigandeperiod som anges i varje enskilt beslut om beviljande av stöd. Enligt principen om sund ekonomisk förvaltning och den vägledning som GD Regionalpolitik skickade till medlemsstaterna den 9 mars 2005 satte kommissionen som allmän regel ett slutdatum som inte låg längre fram än den 31 december 2010.

I april 2010 antog kommissionen som en av åtgärderna till stöd för den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa en ändring av riktlinjerna för avslutande av Sammanhållningsfondens projekt och tidigare Ispa-projekt 2000–2006[2]. Enligt ändringen får kommissionen vid motiverade omständigheter besluta att förlänga stödberättigandeperioden. Kommissionen har tagit hänsyn till att projekt som godkändes för första gången från och med 2004 och framåt kan ha påverkats särskilt mycket av problem med att tillhandahålla den nationella offentliga eller privata medfinansiering som krävs eller av stödmottagarnas förmåga att följa den ursprungliga tidsplanen för projekten. Kommissionen konstaterade att dessa projekt var mitt i genomförandet eller till och med just hade inletts när krisen slog till.

För projekt som godkändes av kommissionen för första gången efter den 1 januari 2004 kan kommissionen på grundval av en vederbörligen motiverad begäran besluta att förlänga stödberättigandeperioden till den 31 december 2011. Vidare får stödberättigandeperioden för projekt som får sammanhållningsfondsbidrag på minst 100 miljoner euro förlängas till den 31 december 2012.

Undantag som medger förlängning av stödberättigandeperioden till senare datum än de som anges ovan är bara möjliga i undantagsfall och på vederbörligen motiverade villkor (dvs. om administrativa eller rättsliga förfaranden har medfört uppskov med verkställigheten, vid fall av force majeure som har allvarliga återverkningar på genomförande av det projekt som beviljats stöd eller vid uppenbara fel från kommissionens sida).

Ändringen av riktlinjerna för avslutande välkomnades av medlemsstaterna, och kommissionen tror att den kommer att bidra till ett ändamålsenligt och effektivt genomförande av sammanhållningsfondens projekt för perioden 2000–2006. Som en följd av ändringen begärde några medlemsstater under 2010 förlängning av stödberättigandeperioden för flera dussin projekt, vilket skulle innebära att dessa projekt fortsätter att bedrivas fram till utgången av 2011 eller 2012.

1.2 Betalningar under 2010 för projekt som antogs under perioden 2000–2006

Generellt sett gjordes färre slutbetalningar än förväntat för sammanhållningsfondsprojekt (och tidigare Ispa-projekt) för perioden 2000–2006. Ansökningar om slutbetalningar kräver noggrann analys av avslutningsdokumenten. Beroende på utfallet av analysen kan slutbetalningarna komma att ske senare än enligt den ursprungliga planen. 2010 års ursprungliga budget för betalningar för sammanhållningsfondsprojekt 2000–2006 uppgick till 2 500 miljoner euro. Anslagsöverföringen gav en slutlig budget på 2 321 miljoner euro. För att utjämna skillnaden mellan tillgängliga resurser och ansökningar om betalningar har överföringar gjorts till budgetrubriken för program inom Sammanhållningsfonden 2007–2013. För perioden 2000–2006 hade de tillgängliga anslagen på 2 321 miljoner euro utnyttjats fullt ut i slutet av 2010. Detta är lägre än genomförandet 2009 (2 777 miljoner euro), vilket visar att genomförandet av projekten närmar sig sin slutfas.

När det gäller budgetrubrikerna för tidigare Ispa-projekt uppgick den ursprungliga budgeten för 2010 till 560 miljoner euro. I september (under det globala överföringsförfarandet) minskades anslagen med 184 miljoner euro. Efter ytterligare överföringar i december 2010 uppgick de slutliga anslagen till ca 368 miljoner euro. De tillgängliga anslagen genomfördes i sin helhet.

Tabell 1 visar det sammanlagda verkställandet av betalningar 2010 (inklusive tekniskt stöd) för Sammanhållningsfondens projekt och tidigare Ispa-projekt.

Tabell 1. Betalningar från Sammanhållningsfonden och tidigare Ispa under 2010 (i euro)

Betalningsbemyndiganden | Ursprungliga | Överförda från andra budget-rubriker | Slutligt tillgängligt | Resultat |

Sammanhållningsfonden | 2 500 000 000 | -179 383 717 | 2 320 616 283 | 2 320 616 283 |

Tidigare Ispa | 560 000 000 | -191 878 478 | 368 121 522 | 368 121 522 |

TOTALT | 3 060 000 000 | -371 262 195 | 2 688 737 805 | 2 688 737 805 |

Tabell 2 visar betalningsnivåerna under 2010 för varje medlemsstat och för varje sektor. De viktigaste stödmottagande länderna är Spanien i EU-4-gruppen, Polen i EU-10-gruppen och Rumänien i EU-2-gruppen. 2010 var betalningarna högre jämfört med dem som verkställdes 2009 för följande länder: Polen (+108 miljoner euro eller 13 % ökning av betalningarna under 2009), Slovakien (+14 miljoner euro eller 29 % ökning av betalningarna 2009).

Tabell 2. Betalningar under 2010 till sammanhållningsfondsprojekt och tidigare Ispa-projekt per medlemsstat och per sektor

Medlemsstat | Miljö | Transport | Tekniskt stöd | TOTALT |

Portugal | 109 709 657 | 4,1 % | 127 564 819 | 4,7 % | 985 244 | 238 259 720 | 8,86 % |

Irland | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |

Spanien | 328 329 637 | 12,2 % | 280 813 392 | 10,4 % | 0 | 609 143 029 | 22,66 % |

Tjeckien | 55 297 256 | 2,1 % | 30 680 718 | 1,1 % | 425 379 | 86 403 353 | 3,21 % |

Estland | 15 878 636 | 0,6 % | 22 039 712 | 0,8 % | 0 | 37 918 348 | 1,41 % |

Ungern | 29 331 827 | 1,1 % | 17 526 811 | 0,7 % | 856 105 | 47 714 743 | 1,77 % |

Lettland | 10 338 526 | 0,4 % | 25 859 859 | 1,0 % | 544 591 | 36 742 976 | 1,37 % |

Litauen | 8 740 955 | 0,3 % | 15 252 592 | 0,6 % | 6 138 958 | 30 132 506 | 1,12 % |

Malta | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 40 420 | 40 420 | 0,00 % |

Polen | 448 619 538 | 16,7 % | 491 467 969 | 18,3 % | 4 116 085 | 944 203 592 | 35,12 % |

Slovakien | 26 049 461 | 1,0 % | 34 584 958 | 1,3 % | 0 | 60 634 419 | 2,26 % |

Slovenien | 11 790 480 | 0,4 % | 440 792 | 0,0 % | 96 250 | 12 327 522 | 0,46 % |

Rumänien | 109 605 808 | 4,1 % | 97 810 588 | 3,6 % | 1 959 440 | 209 375 836 | 7,79 % |

Spanien | 12 884 382 648 | 11 128 639 199 | 86,4 % | 1 755 743 450 | 13,6 % |

Irland | 625 755 407 | 580 710 223 | 92,8 % | 45 045 184 | 7,2 % |

Portugal | 3 482 652 576 | 2 979 319 277 | 85,5 % | 503 333 299 | 14,5 % |

Tjeckien | 1 226 218 717 | 1 061 982 697 | 86,6 % | 164 236 020 | 13,4 % |

Estland | 425 431 731 | 368 686 651 | 86,7 % | 56 745 080 | 13,3 % |

Ungern | 1 481 998 333 | 1 075 837 677 | 72,6 % | 406 160 656 | 27,4 % |

Lettland | 713 737 155 | 578 052 034 | 81,0 % | 135 685 121 | 19,0 % |

Litauen | 825 210 750,63 | 691 544 300 | 83,8 % | 133 666 450 | 16,2 % |

Malta | 21 966 289 | 17 573 031 | 80,0 % | 4 393 258 | 20,0 % |

Polen | 5 634 539 614 | 4 652 759 522 | 82,6 % | 981 780 092 | 17,4 % |

Slovakien | 765 689 903 | 646 665 528 | 84,5 % | 119 024 375 | 15,5 % |

Slovenien | 254 129 012 | 214 745 183 | 84,5 % | 39 383 829 | 15,5 % |

Rumänien | 2 035 838 573 | 1 550 268 645 | 76,1 % | 485 569 928 | 23,9 % |

Estland | 37 | 21 | 1 | 129 290 305 | 16 |

Grekland | 124 | 58 | 8 | 1 298 010 305 | 66 |

Spanien | 407 | 164 | 57 | 4 272 630 917 | 243 |

Irland | 10 | 4 | 0 | 357 368 796 | 6 |

Cypern | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Lettland | 46 | 19 | 9 | 143 251 895 | 27 |

Litauen | 51 | 16 | 1 | 171 791 687 | 35 |

Ungern | 47 | 12 | 1 | 34 389 692 | 35 |

Malta | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Polen | 130 | 6 | 0 | 68 915 348 | 124 |

Portugal | 109 | 36 | 6 | 825 206 357 | 73 |

Slovenien | 28 | 13 | 3 | 81 180 871 | 15 |

Slovakien | 39 | 11 | 3 | 145 781 900 | 28 |

Rumänien | 63 | 6 | 4 | 15 776 582 | 57 |

Cypern | NEJ | NEJ |

Tjeckien | NEJ | 6 814 711 | 6 814 711 | NEJ |

Estland | NEJ | NEJ |

Grekland | NEJ | 31 141 | -157 142 | -126 001 | NEJ |

Spanien | NEJ | 115 666 | 21 006 031 | 21 121 697 | NEJ |

Ungern | NEJ | JA – transportsektorn |

Irland | NEJ | 627 640 | 627 640 | NEJ |

Lettland | NEJ | 506 270 | 506 270 | NEJ |

Litauen | NEJ | 30 177 | 30 177 | NEJ |

Malta | NEJ | NEJ |

Polen | NEJ | 111 246 392 | 111 246 392 | NEJ |

Portugal | NEJ | 12 925 561 | 12 925 561 | NEJ |

Rumänien | NEJ | 1 728 070 | 1 728 070 | NEJ |

Slovenien | NEJ | NEJ |

Slovakien | NEJ | 1 668 163 | 1 668 163 | NEJ |

Cypern | 0 |

Tjeckien | 10 | 5 900 612 | 17,07 % | 467 210 | 5,14 % |

Estland | 0 |

Grekland | 16 | 8 011 028 | 23,18 % | 18 046 | 0,2 % |

Spanien | 8 | 6 661 294 | 19,27 % | 5 779 950 | 63,59 % |

Ungern | 3 | 1 748 494 | 5,06 % | 1 748 494 | 19,24 % |

Irland | 3 | 1 627 701 | 4,71 % | 0 |

Lettland | 2 | 120 155 | 0,35 % | 0 |

Litauen | 7 | 5 055 374 | 14,63 % | 626 036 | 6,89 % |

Malta | 0 |

Polen | 15 | 939 617 | 2,72 % | 0 |

Portugal | 11 | 4 372 226 | 12,65 % | 321 775 | 3,54 % |

Rumänien | 0 |

Slovenien | 0 |

Slovakien | 1 | 127 985 | 0,37 % | 127 985 | 1,41 % |

TOTALT |76 |34 564 486 |100 |9 089 496 |100 | |

5. UTVÄRDERING

Kommissionen genomför efterhandutvärderingen i nära samarbete med medlemsstaterna och förvaltningsmyndigheterna. Den senaste efterhandsutvärderingen av Sammanhållningsfonden inleddes 2009 och innefattade granskning av alla sammanhållningsfondsprojekt och tidigare Ispa-projekt som genomförts under perioden 2000–2006. Slutrapporten förväntas i januari 2012. Vid bedömningen utvärderas Sammanhållningsfondens och Ispas(i) bidrag till utvecklingen av EU:s transportsystem(ii) och till att införa EU:s regelverk på miljöområdet(iii) samt hur pass effektivt Ispa bidragit till att förbereda strukturfonds- och sammanhållningsfondsprogrammen. Som en del av den övergripande efterhandsutvärderingen av Sammanhållningsfonden gjordes kostnads-nyttoanalyser i efterhand av ett urval av transport- och miljöprojekt för att hitta användbara erfarenheter inför kommande programplaneringsperioder.

De första resultaten av efterhandsutvärderingen av transportinfrastrukturprojekt visar att Sammanhållningsfonden har medfinansierat 1 281 km nya vägar och 3 176 km ombyggda vägar (sammanlagt 4 457 km väg). När det gäller järnvägssektorn har 2 010 km nya spår och 3 840 km ombyggda spår (sammanlagt 5 350 km spår) medfinansierats av Sammanhållningsfonden.

6. Information och offentlighet

Från och med den 1 januari 2007 behandlas alla frågor som rör Sammanhållningsfonden inom samordningskommittén för fonderna (COCOF), i enlighet med förordning (EG) nr 1083/2006.

Flera frågor av relevans för Sammanhållningsfonden presenterades och/eller diskuterades vid COCOF:s möten. Bland annat behandlades följande:

- GD Regionalpolitik informerade om ett förslag till en mer flexibel stödberättigandeperiod (COCOF:s 33:e och 34:e möte i Bryssel den 28 januari 2010 och 10 mars 2010).

- GD Regionalpolitik informerade medlemsstaterna om antagandet av ändrade riktlinjer för avslutande av Sammanhållningsfondens projekt och tidigare Ispa-projekt 2000-2006 (april 2010).

- GD Regionalpolitik anordnade en debatt om den ändrade riktlinjen för ändring av beslut fattade av kommissionen för Sammanhållningsfondens projekt utifrån förordning (EG) nr 1164/1994 i dess ändrade form (COCOF:s 38:e möte i Bryssel den 22 september).

- GD Regionalpolitik presenterade slutversionen av COCOF:s dokument 08/0007/03 om ändrade riktlinjer för ändring av kommissionens beslut om Sammanhållningsfondens projekt på grundval av förordning (EG) nr 1164/1994 i dess ändrade lydelse av den 24 september 2010, vilket blev tillgängligt på alla tre arbetsspråken (COCOF:s 39:e möte i Bryssel och Mons den 20 och 21 oktober 2010).

2010 fortsatte GD Regionalpolitik att rapportera mycket detaljerat om Sammanhållningsfonden i sin verksamhetsrapport[4] och offentliggöra närmare uppgifter om större projekt, inklusive dem som finansieras av Sammanhållningsfonden, både för perioden 2000–2006 och perioden 2007–2013. Uppgifter om många av dessa projekt finns i en sökbar databas på webbplatsen Inforegio. Sammanhållningsfondens projekt har också inkluderats i en särskild publikation där 150 exempel beskrivs på projekt som medfinansierats via europeisk regionalpolitik.

[1] Riktlinjer för avslutande av Sammanhållningsfondens projekt och tidigare Ispa-projekt 2000–2006, SEK(2008) 415, 4.4.2008.

[2] Ändring av riktlinjerna för avslutande av Sammanhållningsfondens projekt och tidigare Ispa-projekt 2000–2006, SEK(2010) 405, 19.4.2010.

[3] Förordning (EG) nr 2185/1996, EGT L 292, 15.10.1996, s. 2.

[4] Offentliggjord på http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/index_en.htm