Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 2000/47/EG av den 20 juli 2000 om ändring av direktiv 69/169/EEG och 92/12/EEG beträffande tillfälliga kvantitativa restriktioner för import till Finland av ölEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 193 , 29/07/2000 s. 0073 - 0074Rådets direktiv 2000/47/EG

av den 20 juli 2000

om ändring av direktiv 69/169/EEG och 92/12/EEG beträffande tillfälliga kvantitativa restriktioner för import till Finland av öl

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) Genom artikel 26 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor(4), beviljas Finland rättighet att bibehålla en kvantitativ restriktion på 15 liter för öl som inköpts i andra medlemsstater, såsom det föreskrivs i Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, utan att skatt skall betalas i Finland.

(2) Finland bör vidta åtgärder för att säkerställa att import av öl från tredje land inte tillåts på fördelaktigare villkor än motsvarande import från andra medlemsstater.

(3) Genom artikel 26 i direktiv 92/12/EEG tillåts Finland att till och med den 31 december 2003 fortsätta att tillämpa samma restriktioner som landet tillämpade den 31 december 1996 för den mängd varor som får föras in på dess territorium utan att ytterligare punktskatt skall betalas, och dessa restriktioner skall successivt avskaffas.

(4) I artiklarna 4 och 5 i rådets direktiv 69/169/EEG av den 28 maj 1969 om harmonisering av lagstiftningen om befrielse från omsättningsskatter och punktskatter på varor som införs av resande(5), ges möjlighet att bevilja skattebefrielse för punktskattepliktiga varor som resande, som kommer från andra länder än medlemsstater, medför i sitt personliga bagage, förutsatt att importen inte har kommersiell karaktär.

(5) Bestämmelserna i artikel 26 i direktiv 92/12/EEG utgör ett undantag från en av de grundläggande principerna för den inre marknaden, nämligen rätten för medborgarna att transportera varor som inköpts för eget bruk från en ort till en annan inom gemenskapen utan att åläggas skyldighet att betala nya skatter, och det är därför nödvändigt att begränsa verkningarna av den så långt det är möjligt.

(6) Det är i denna situation lämpligt att höja den nuvarande kvantitativa gränsen för inköp av öl från andra medlemsstater i flera steg för att Finland stegvis skall anpassa sig till gemenskapsreglerna i artiklarna 8 och 9 i direktiv 92/12/EEG och för att säkerställa att gränserna för skattebefrielse inom gemenskapen för öl avskaffas fullständigt senast den 31 december 2003 i enlighet med artikel 26.1 i det direktivet.

(7) Finland har haft problem i anslutning till alkohol-, social- och hälsovårdspolitiken samt till den allmänna ordningen till följd av den ökade privata importen av bland annat öl.

(8) Finland har begärt ett undantag för att få begränsa importen av öl från andra länder än medlemsstaterna till en kvantitet på minst sex 6 liter.

(9) Hänsyn tas till Finlands geografiska läge, de ekonomiska svårigheterna för finska detaljhandlare i gränsområdena och den betydande inkomstförlust som förorsakas av den ökade importen av öl från andra länder än medlemsstaterna.

(10) Finland bör därför tillåtas att tillämpa en restriktion på minst sex liter för importen av öl från andra länder än medlemsstaterna.

(11) Detta undantag bör behållas två år längre än restriktionen för öl som förs in i Finland från andra medlemsstater så att den finska detaljhandeln får möjlighet att anpassa sig till den nya situationen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 5 i direktiv 69/169/EEG skall följande punkt läggas till:

"9. Genom avvikelse från bestämmelserna i artikel 4.1 skall Finland tillåtas att till och med den 31 december 2005 tillämpa en kvantitativ begränsning på minst sex liter för import av öl från andra länder än medlemsstaterna."

Artikel 2

I artikel 26.1 andra stycket i direktiv 92/12/EEG skall följande mening läggas till:"Finland skall höja den kvantitativa restriktionen för öl till minst 24 liter från och med den dag då den finska lagstiftningen om införlivande av artikel 5.9 i direktiv 69/169/EEG träder i kraft, till minst 32 liter från och med den 1 januari 2001 och till minst 64 liter från och med den 1 januari 2003."

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 november 2000. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall bestämmelserna innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 juli 2000.

På rådets vägnar

F. Parly

Ordförande

(1) EGT C 177 E, 27.6.2000, s. 93.

(2) Yttrande avgivet den 14 juni 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) Yttrande avgivet den 24 maj 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) EGT L 76, 23.3.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/99/EG (EGT L 8, 11.1.1997, s. 12).

(5) EGT L 133, 4.6.1969, s. 6. Direktivet senast ändrat genom direktiv 94/4/EG (EGT L 60, 3.3.1994, s. 14).