Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområdenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 159 , 30/06/2000 s. 0001 - 0215Rådets förordning (EG) nr 1334/2000

av den 22 juni 2000

om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1), och

av följande skäl:

(1) Produkter med dubbla användningsområden (inbegripet programvara och teknik) bör omfattas av en effektiv kontroll vid export från gemenskapen.

(2) Ett effektivt gemensamt system för kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden är nödvändigt för att säkerställa att medlemsstaternas internationella förpliktelser och ansvar, särskilt vad gäller icke-spridning samt Europeiska unionens internationella förpliktelser och ansvar, uppfylls.

(3) Ett gemensamt kontrollsystem och en harmoniserad politik för tillämpning och övervakning i alla medlemsstater är en förutsättning för att skapa fri rörlighet inom gemenskapen för produkter med dubbla användningsområden.

(4) Den nuvarande ordningen för kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden, som infördes genom förordning (EG) nr 3381/94(2) och beslut 94/942/GUSP(3), måste harmoniseras ytterligare i syfte att fortsätta att säkerställa effektiv tillämpning av kontroller.

(5) Gemensamma förteckningar över produkter med dubbla användningsområden, destinationer och riktlinjer är väsentliga inslag i ett effektivt system för exportkontroll. Sådana förteckningar fastställdes genom beslut 94/942/GUSP och senare ändringar och bör införlivas med denna förordning.

(6) Ansvaret för att fatta beslut om ansökningar om exporttillstånd ligger hos de nationella myndigheterna. Nationella bestämmelser och beslut som rör export av produkter med dubbla användningsområden måste antas inom ramen för den gemensamma handelspolitiken och i synnerhet rådets förordning (EEG) nr 2603/69 av den 20 december 1969 om upprättandet av gemensamma exportregler(4).

(7) Beslut om att uppdatera gemensamma förteckningar över produkter med dubbla användningsområden skall fullständigt stämma överens med de skyldigheter och åtaganden som varje medlemsstat har godtagit som medlem i de relevanta internationella icke-spridningssystemen och överenskommelserna om exportkontroll eller genom ratificering av relevanta internationella fördrag.

(8) Överföring av programvara och teknik med hjälp av elektroniska medier, telefax eller telefon till destinationer utanför gemenskapen bör också kontrolleras.

(9) Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt frågor som gäller återexport och slutanvändning.

(10) Den 22 september 1998 undertecknade företrädare för medlemsstaterna och Europeiska kommissionen tilläggsprotokoll till respektive avtal om säkerhetskontroll mellan medlemsstaterna, Europeiska atomenergigemenskapen och Internationella atomenergiorganet, vilka bland andra åtgärder ålägger medlemsstaterna att tillhandahålla uppgifter om särskild utrustning och icke-nukleärt material.

(11) Gemenskapen har antagit en samling tullbestämmelser som återfinns i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen(5), och i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93(6), om genomförande av förordning (EEG) nr 2913/92 i vilka bland annat fastställs bestämmelser om export och återexport av varor. Ingenting i denna förordning inskränker eventuella bemyndiganden som har beviljats i kraft av och i enlighet med gemenskapens tullkodex och dess tillämpningsföreskrifter.

(12) I enlighet med och inom ramen för artikel 30 i fördraget och i avvaktan på en högre harmoniseringsgrad kommer medlemsstaterna att förbehålla sig rätten att genomföra kontroll av överföringar av vissa produkter med dubbla användningsområden inom Europeiska gemenskapen i syfte att skydda allmän ordning eller säkerhet. Om dessa kontroller har samband med effektiviteten i kontrollerna av export från gemenskapen, kommer de regelbundet att ses över av rådet.

(13) För att säkerställa en korrekt tillämpning av denna förordning bör varje medlemsstat vidta åtgärder som ger de behöriga myndigheterna nödvändiga befogenheter.

(14) Varje medlemsstat bör själv fastställa tillämpliga påföljder vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning.

(15) Europaparlamentet lämnade sina synpunkter i sin resolution av den 13 april 1999(7).

(16) Med hänsyn till ovanstående bör förordning (EG) nr 3381/94 upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Tillämpningsområde och definitioner

Artikel 1

Genom denna förordning upprättas en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden.

Artikel 2

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) produkter med dubbla användningsområden: produkter, inbegripet programvara och teknik, som kan användas för både civila och militära ändamål, samt alla varor som kan användas både för icke-explosiva ändamål och för att på något sätt bidra vid tillverkning av kärnvapen eller andra kärnladdningar.

b) export skall innebära

i) ett exportförfarande enligt artikel 161 i gemenskapens tullkodex,

ii) återexport enligt artikel 182 i gemenskapens tullkodex, och

iii) överföring av programvara eller teknik med hjälp av elektroniska medier, telefax eller telefon till en destination utanför gemenskapen; detta skall tillämpas på muntlig överföring av teknik per telefon endast när tekniken ingår i ett dokument vars relevanta del läses upp i telefon, eller beskrivs i telefon på ett sådant sätt att resultatet i allt väsentligt blir detsamma.

c) exportör: varje fysisk eller juridisk person på vars vägnar en exportdeklaration upprättas, dvs. den person som vid tidpunkten för deklarationens godkännande har ett avtal med mottagaren i tredje land och som har befogenhet att besluta om att föra ut produkten ur gemenskapens tullområde. Om inget exportavtal har ingåtts eller om kontraktsinnehavaren inte agerar för egen räkning skall befogenheten att besluta om att föra ut produkten ur gemenskapens tullområde vara avgörande.

Varje fysisk eller juridisk person som beslutar att överföra programvara eller teknik med hjälp av elektroniska medier, telefax eller telefon till en destination utanför gemenskapen skall också anses vara exportör.

När förfoganderätten över produkterna med dubbla användningsområden innehas av en person som är etablerad utanför gemenskapen enligt det avtal på vilket exporten grundas, skall den avtalsslutande part som är etablerad i gemenskapen anses vara exportör.

d) exportdeklaration: den handling genom vilken en person i föreskriven form och på föreskrivet sätt begär att få hänföra produkter med dubbla användningsområden till ett exportförfarande.

KAPITEL II

Räckvidd

Artikel 3

1. Tillstånd skall krävas för export av de produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I.

2. I enlighet med artikel 4 eller 5 kan det även krävas tillstånd för export till alla eller vissa destinationer av vissa produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I.

3. Denna förordning är inte tillämplig på tillhandahållande av tjänster eller överföring av teknik om tillhandahållandet eller överföringen förutsätter att fysiska personer förflyttar sig över gränser mellan länder.

4. Denna förordning är inte tillämplig på produkter med dubbla användningsområden som endast passerar gemenskapens territorium, det vill säga produkter som inte hänförs till någon annan godkänd tullbehandling än förfarandet för extern transitering eller som endast placeras i en frizon eller ett frilager och för vilka inga uppgifter behöver noteras i en godkänd lagerbokföring.

Artikel 4

1. Tillstånd skall krävas för export av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I om exportören har informerats av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där han är etablerad om att de ifrågavarande produkterna helt eller delvis är eller kan vara avsedda för användning i samband med utveckling, produktion, hantering, bruk, underhåll, lagring, detektion, identifiering eller spridning av kemiska eller biologiska vapen eller kärnvapen eller andra kärnladdningar, eller utveckling, produktion, underhåll eller lagring av missiler som är i stånd att bära sådana vapen.

2. Tillstånd skall också krävas för export av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I om landet som köper dem eller bestämmelselandet är föremål för ett vapenembargo som har beslutats i en gemensam ståndpunkt eller en gemensam åtgärd som har antagits av rådet eller genom ett beslut av OSSE eller ett vapenembargo som har beslutats i en bindande resolution från Förenta nationernas säkerhetsråd och om exportören har informerats av de myndigheter som avses i punkt 1 om att produkterna i fråga helt eller delvis är eller kan vara avsedda för militär slutanvändning. I denna punkt avses med militär slutanvändning

a) införlivande med militära produkter som ingår i medlemsstaternas militära förteckning,

b) användning av tillverknings-, provnings- eller analysutrustning och komponenter till sådan utrustning för att utveckla, tillverka eller underhålla militära produkter som ingår i ovan nämnda förteckning,

c) användning av icke-färdigtillverkade produkter i en anläggning för att tillverka militära produkter som ingår i ovan nämnda förteckning.

3. Tillstånd skall också krävas för export av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I om exportören har underrättats av de myndigheter som avses i punkt 1 om att produkterna i fråga helt eller delvis är eller kan vara avsedda att användas som delar av eller komponenter till militära produkter som förtecknas i den nationella militära förteckningen och som har exporterats från medlemsstatens territorium utan tillstånd eller i strid med ett tillstånd enligt medlemsstatens nationella lagstiftning.

4. Om en exportör känner till att de produkter med dubbla användningsområden som han avser att exportera och som inte förtecknas i bilaga I, helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som avses i punkterna 1, 2 och 3 skall han underrätta de myndigheter som avses i punkt 1, som skall besluta om det är lämpligt att kräva tillstånd för exporten.

5. En medlemsstat får anta eller behålla nationell lagstiftning om tillståndskrav för export av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I om exportören har anledning att misstänka att produkterna är eller kan tänkas vara, i sin helhet eller delvis, avsedda för någon av de användningar som anges i punkt 1.

6. En medlemsstat som enligt punkterna 1-5 beslutar att export av en produkt med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I skall omfattas av ett tillståndskrav skall vid behov informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen. De övriga medlemsstaterna skall på vederbörligt sätt beakta denna information och skall i den omfattning det är möjligt informera sina tullkontor och andra relevanta nationella myndigheter.

7. Bestämmelserna i artikel 9.2 och 9.3 skall gälla för fall som rör produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I.

8. Denna förordning skall inte påverka medlemsstaternas rätt att vidta nationella åtgärder enligt artikel 11 i förordning (EEG) nr 2603/69.

Artikel 5

1. En medlemsstat får med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till de mänskliga rättigheterna förbjuda eller kräva tillstånd för export av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla varje åtgärd som vidtagits enligt punkt 1 omedelbart efter det att den vidtagits och ange de exakta skälen till åtgärden.

3. Medlemsstaterna skall också till kommissionen omedelbart anmäla varje ändring av åtgärder som vidtagits enligt punkt 1.

4. Kommissionen skall offentliggöra de åtgärder som anmälts till den enligt punkterna 2 och 3 i C-serien av Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

KAPITEL III

Exporttillstånd

Artikel 6

1. Gemenskapens generella exporttillstånd för viss export enligt bilaga II inrättas genom denna förordning.

2. För all annan export som kräver tillstånd enligt denna förordning skall ett sådant tillstånd beviljas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där exportören är etablerad. Med förbehåll för begränsningen i punkt 3 kan tillståndet vara ett individuellt, ett globalt eller ett generellt tillstånd.

Tillståndet skall vara giltigt i hela gemenskapen.

Tillståndet får vid behov omfattas av särskilda krav och villkor, till exempel skyldighet att tillhandahålla ett slutanvändarintyg.

3. Produkter som förtecknas i del 2 av bilaga II skall inte omfattas av generella tillstånd.

4. Medlemsstaterna skall i de generella tillstånden ange att dessa inte får användas om exportören har informerats av sina myndigheter att produkterna i fråga helt eller delvis är eller kan vara avsedda för sådan användning som avses i artikel 4.1-3 eller om exportören känner till att produkterna är avsedda för ovan nämnda användning.

5. Medlemsstaterna skall i sin respektive nationella lagstiftning behålla eller införa möjligheten att till en viss exportör bevilja ett globalt tillstånd som gäller en typ eller kategori av produkter med dubbla användningsområden och som kan vara giltigt för export till ett eller flera angivna länder.

6. Medlemsstaterna skall förse kommissionen med en förteckning över de myndigheter som har befogenhet att bevilja exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden.

Kommissionen skall offentliggöra en förteckning över dessa myndigheter i C-serien av Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 7

1. Om produkter med dubbla användningsområden, för vilka en ansökan om individuellt tillstånd har lämnats in för export till en destination som inte förtecknas i bilaga II eller till alla destinationer när det är fråga om de produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga IV, befinner sig i eller kommer att befinna sig i en eller flera medlemsstater andra än den där ansökan har lämnats in, skall detta anges i ansökan. De behöriga myndigheterna i den medlemsstat där ansökan om tillstånd har lämnats in skall omedelbart samråda med de behöriga myndigheterna i den eller de berörda medlemsstaterna och förse dem med relevant information. Den eller de medlemsstater som konsulteras skall inom tio arbetsdagar framföra eventuella invändningar mot beviljandet av ett sådant tillstånd, vilka skall vara bindande för den medlemsstat där ansökan har lämnats in.

Om inga invändningar har tagits emot inom tio arbetsdagar skall den eller de konsulterade medlemsstaterna anses inte ha några invändningar.

I undantagsfall får varje konsulterad medlemsstat begära en förlängning av tiodagarsperioden. En sådan förlängning får emellertid inte överskrida 30 arbetsdagar.

2. Om en export kan strida mot en medlemsstats grundläggande säkerhetsintressen, får den staten begära att en annan medlemsstat inte beviljar ett exporttillstånd eller, om tillstånd redan har beviljats, att det återkallas, tillfälligt upphävs eller ändras. Den medlemsstat som tar emot en sådan begäran skall omedelbart inleda samråd av icke-bindande natur med den begärande medlemsstaten, vilket skall avslutas inom tio arbetsdagar.

Artikel 8

Vid beslut om beviljande av exporttillstånd enligt denna förordning skall medlemsstaterna beakta alla relevanta aspekter inbegripet

a) de förpliktelser och åtaganden de har accepterat i egenskap av medlemmar i de relevanta internationella icke-spridningssystemen och överenskommelserna om exportkontroll eller genom ratificeringen av relevanta internationella fördrag,

b) sina förpliktelser enligt de sanktioner som införts genom en gemensam ståndpunkt eller gemensam åtgärd som antagits av rådet eller genom ett beslut av OSSE eller genom en bindande resolution från FN:s säkerhetsråd,

c) nationella utrikes- och säkerhetspolitiska aspekter, inbegripet de som täcks av Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport,

d) den avsedda slutanvändningen och risken för omdirigering.

Artikel 9

1. Exportörerna skall förse de behöriga myndigheterna med all relevant information som krävs för ansökan om exporttillstånd.

2. De behöriga myndigheterna får i enlighet med denna förordning vägra att bevilja exporttillstånd och får återkalla, tillfälligt upphäva eller ändra ett exporttillstånd som de en gång har beviljat. När de vägrar, återkallar, tillfälligt upphäver eller avsevärt begränsar ett tillstånd skall de behöriga myndigheterna informera de övriga medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen om detta och utbyta relevant information med de övriga medlemsstaterna och kommissionen, under iakttagande av bestämmelserna i artikel 15.3 om informationens konfidentiella karaktär.

3. Innan någon medlemsstat beviljar exporttillstånd för en i allt väsentligt identisk transaktion, som en eller flera medlemsstater under de tre föregående åren vägrat bevilja, skall medlemsstaten samråda med den eller de medlemsstater som vägrade bevilja tillståndet. Om den förstnämnda medlemsstaten efter dessa samråd likväl beslutar att bevilja ett tillstånd skall den informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen om sitt beslut och lämna all relevant information för att förklara sitt beslut.

Artikel 10

1. Alla individuella och globala exporttillstånd skall utfärdas på formulär som överensstämmer med förlagan i bilaga IIIa.

2. På exportörernas begäran skall globala exporttillstånd som innehåller kvantitativa begränsningar delas upp.

3. Generella exporttillstånd som beviljats enligt artikel 6.2 skall offentliggöras i enlighet med nationell rätt och praxis. De skall utfärdas i enlighet med vad som anges i bilaga IIIb.

KAPITEL IV

Uppdatering av förteckningen över produkter med dubbla användningsområden

Artikel 11

Förteckningarna över produkter med dubbla användningsområden i bilagorna I och IV skall uppdateras i enlighet med de relevanta skyldigheter och åtaganden samt ändringar av dessa som varje medlemsstat har godtagit som medlem i de internationella icke-spridningssystemen och överenskommelserna om exportkontroll eller genom ratificering av relevanta internationella fördrag.

KAPITEL V

Tullförfaranden

Artikel 12

1. Vid fullgörandet av formaliteterna för export av produkter med dubbla användningsområden vid det tullkontor som ansvarar för handläggningen av exportdeklarationen skall exportören framlägga bevis för att nödvändigt exporttillstånd har erhållits.

2. Exportören får anmodas att av varje dokument som framläggs som bevis tillhandahålla en översättning till ett officiellt språk i den medlemsstat där exportdeklarationen uppvisas.

3. En medlemsstat får även, utan att det påverkar befogenheter som den tilldelats i kraft av och i enlighet med gemenskapens tullkodex, för en period som inte överstiger de perioder som avses i punkt 4 avbryta förfarandet för export från dess territorium eller, vid behov, på annat sätt förhindra att de produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I och som omfattas av ett giltigt exporttillstånd lämnar gemenskapen via dess territorium, om den har anledning att misstänka att

a) relevant information inte beaktades när tillståndet beviljades, eller

b) omständigheterna har ändrats väsentligt sedan tillståndet beviljades.

4. I det fall som avses i punkt 3 skall de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som beviljade exporttillståndet omedelbart konsulteras så att de kan vidta åtgärder enligt artikel 9.2. Om sådana behöriga myndigheter beslutar att låta tillståndet fortsätta att gälla skall de svara inom tio arbetsdagar, som på deras begäran kan förlängas till 30 arbetsdagar under särskilda omständigheter. I sådant fall eller om svar inte erhålls inom tio eller trettio dagar skall produkterna med dubbla användningsområden omedelbart frigöras. Den medlemsstat som beviljade tillståndet skall meddela de övriga medlemsstaterna och kommissionen.

Artikel 13

1. Medlemsstaterna får besluta att tullformaliteterna för export av produkter med dubbla användningsområden endast får fullgöras vid tullkontor som bemyndigats för detta ändamål.

2. De medlemsstater som utnyttjar den möjlighet som anges i punkt 1 skall informera kommissionen om de tullkontor som bemyndigats. Kommissionen skall offentliggöra dessa uppgifter i C-serien av Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 14

Bestämmelserna i artiklarna 463-470 samt 843 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall tillämpas på de restriktioner som gäller för export, återexport och utförsel från tullområdet av produkter med dubbla användningsområden för vilka exporttillstånd krävs enligt denna förordning.

KAPITEL VI

Administrativt samarbete

Artikel 15

1. I samarbete med kommissionen skall medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att upprätta ett direkt samarbete och informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna, särskilt för att undanröja risken för att eventuella skillnader vid tillämpningen av exportkontroller av produkter med dubbla användningsområden leder till omläggning av handeln, vilket skulle kunna skapa svårigheter för en eller flera medlemsstater.

2. Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att upprätta ett direkt samarbete och informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna avseende känsliga slutanvändare, i syfte att ge en konsekvent vägledning för de exportörer som berörs av denna förordning.

3. Rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen(8), särskilt bestämmelserna om uppgifters konfidentiella karaktär, skall gälla i tillämpliga delar utan att det påverkar tillämpningen av artikel 18 i den här förordningen.

KAPITEL VII

Kontrollåtgärder

Artikel 16

1. Exportörer skall föra detaljerade register eller förteckningar över sin export i enlighet med gällande praxis i respektive medlemsstat. Sådana register eller förteckningar skall särskilt innefatta kommersiella dokument såsom fakturor, godsspecifikationer och transportdokument och andra leveransdokument som är tillräckligt detaljerade för att man skall kunna utläsa

a) beskrivningen av produkterna med dubbla användningsområden,

b) kvantiteten produkter med dubbla användningsområden,

c) exportörens respektive mottagarens namn och adress,

d) slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden, om detta är känt.

2. De register eller förteckningar och dokument som avses i punkt 1 skall bevaras i minst tre år från utgången av det kalenderår under vilket exporten ägde rum. De skall på begäran framläggas för de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där exportören är etablerad.

Artikel 17

För att säkerställa en korrekt tillämpning av denna förordning skall varje medlemsstat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att göra det möjligt för dess behöriga myndigheter att

a) inhämta information om varje order eller transaktion som inbegriper produkter med dubbla användningsområden,

b) fastställa att exportkontrollåtgärderna tillämpas korrekt, vilket särskilt får inbegripa rätt till tillträde till lokaler som tillhör personer som berörs av en exporttransaktion.

KAPITEL VIII

Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser

Artikel 18

1. En samordningsgrupp med en företrädare för kommissionen som ordförande skall upprättas. Varje medlemsstat skall utse en företrädare till samordningsgruppen.

Samordningsgruppen skall undersöka varje fråga som avser tillämpningen av denna förordning som kan tas upp antingen av ordföranden eller av en medlemsstats företrädare, däribland

a) de åtgärder som medlemsstaterna bör vidta för att informera exportörerna om deras förpliktelser enligt denna förordning,

b) riktlinjer för formulär för exporttillstånd.

2. Samordningsgruppen får, när den anser det nödvändigt, konsultera organisationer som företräder de exportörer som berörs av denna förordning.

Artikel 19

Varje medlemsstat skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en korrekt tillämpning av samtliga bestämmelser i denna förordning. Den skall särskilt fastställa påföljder vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning eller av de bestämmelser som antas för dess tillämpning. Dessa påföljder skall vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

Artikel 20

Varje medlemsstat skall informera kommissionen om de lagar och andra författningar som antas för genomförandet av denna förordning, inbegripet de åtgärder som avses i artikel 19. Kommissionen skall vidarebefordra dessa uppgifter till övriga medlemsstater. Vart tredje år skall kommissionen lägga fram en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning. Medlemsstaterna skall förse kommissionen med alla relevanta uppgifter som den behöver för att utarbeta denna rapport.

Artikel 21

1. Tillstånd skall krävas för överföring inom gemenskapen av de produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga IV. Produkter som förtecknas i del 2 av bilaga IV får inte omfattas av ett generellt tillstånd.

2. a) En medlemsstat får föreskriva ett tillståndskrav för överföring av andra produkter med dubbla användningsområden från sitt territorium till en annan medlemsstat i sådana fall då vid tidpunkten för överföringen

- operatören vet att de berörda produkternas slutdestination är belägen utanför gemenskapen,

- det i den medlemsstat från vilken produkterna skall överföras krävs tillstånd i enlighet med artiklarna 3-5 för export av dessa produkter till den slutdestinationen och sådan export direkt från medlemsstatens territorium inte har tillåtits genom ett generellt tillstånd eller ett globalt tillstånd,

- produkterna inte skall genomgå någon behandling eller bearbetning enligt definitionen i artikel 24 i gemenskapens tullkodex i den medlemsstat till vilken de skall överföras.

b) Ansökan om tillstånd för överföring skall lämnas in i den medlemsstat från vilken produkterna med dubbla användningsområden skall överföras.

c) I sådana fall då den därpå följande exporten av produkter med dubbla användningsområden redan har godkänts av den medlemsstat från vilken produkterna skall överföras, genom de samrådsförfaranden som avses i artikel 7, skall tillstånd för överföring omedelbart utfärdas till aktören, om inte omständigheterna har förändrats väsentligt.

d) En medlemsstat som antar en lagstiftning som föreskriver ett sådant krav skall informera kommissionen och de övriga medlemsstaterna om de åtgärder den har vidtagit. Kommissionen skall offentliggöra denna information i C-serien av Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

3. De åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 får inte innebära kontroller vid gemenskapens inre gränser, utan endast kontroller som utförs som en del av de normala kontrollförfaranden som tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt inom hela gemenskapens territorium.

4. Tillämpningen av de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 får aldrig leda till att överföring från en medlemsstat till en annan underkastas mer restriktiva villkor än export av samma produkter till icke-medlemsstater.

5. Dokument och underlag rörande överföringar inom gemenskapen av de produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I skall arkiveras i minst tre år från utgången av det kalenderår då överföringen utfördes och skall på begäran uppvisas för de behöriga myndigheterna i den medlemsstat från vilken dessa produkter överfördes.

6. En medlemsstat får, för varje överföring inom gemenskapen från den medlemsstaten av produkter som förtecknas i bilaga I, kategori 5, del 2 men som inte finns förtecknade i bilaga IV, genom nationell lagstiftning kräva att ytterligare uppgifter om dessa produkter skall tillhandahållas behöriga myndigheter i den medlemsstaten.

7. I de relevanta kommersiella dokument som avser överföring inom gemenskapen av produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I skall det tydligt anges att produkterna omfattas av kontroll vid export från gemenskapen. Relevanta kommersiella dokument skall särskilt omfatta alla försäljningskontrakt, orderbekräftelser, fakturor eller leveransavier.

Artikel 22

Denna förordning påverkar inte tillämpningen av

- artikel 296 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

- Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

Artikel 22

Förordning (EG) nr 3381/94 upphävs härmed.

De ansökningar om exporttillstånd som lämnas in innan den här förordningen träder i kraft skall dock fortsätta att omfattas av de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 3381/94.

Artikel 24

Denna förordning träder i kraft 90 dagar efter den dag då den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 22 juni 2000.

På rådets vägnar

J. Sócrates

Ordförande

(1) EGT C 399, 21.12.1998, s. 1.

(2) EGT L 367, 31.12.1994, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 837/95 (EGT L 90, 21.4.1995, s. 1).

(3) EGT L 367, 31.12.1994, s. 8. Beslutet senast ändrat genom beslut 2000/243/GUSP (EGT L 82, 1.4.2000, s. 1).

(4) EGT L 324, 27.12.1969, s. 25. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3918/91 (EGT L 372, 31.12.1999, s. 31).

(5) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 955/1999 (EGT L 119, 7.5.1999, s. 1).

(6) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1662/1999 (EGT L 197, 29.7.1999, s. 25).

(7) EGT C 219, 30.7.1999, s. 34.

(8) EGT L 82, 22.3.1997, s. 1.

>PIC FILE= "L_2000159SV.000902.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.001001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.001101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.001201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.001301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.001401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.001501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.001601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.001701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.001801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.001901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.002001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.002101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.002201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.002301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.002401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.002501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.002601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.002701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.002801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.002901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.003001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.003101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.003201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.003301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.003401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.003501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.003601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.003701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.003801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.003901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.004001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.004101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.004201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.004301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.004401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.004501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.004601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.004701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.004801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.004901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.005001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.005101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.005201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.005301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.005401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.005501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.005601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.005701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.005801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.005901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.006001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.006101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.006201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.006301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.006401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.006501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.006601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.006701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.006801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.006901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.007001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.007101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.007201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.007301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.007401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.007501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.007601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.007701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.007801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.007901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.008001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.008101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.008201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.008301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.008401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.008501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.008601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.008701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.008801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.008901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.009001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.009101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.009201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.009301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.009401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.009501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.009601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.009701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.009801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.009901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.010001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.010101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.010201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.010301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.010401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.010501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.010601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.010701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.010801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.010901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.011001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.011101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.011201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.011301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.011401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.011501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.011601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.011701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.011801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.011901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.012001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.012101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.012201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.012301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.012401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.012501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.012601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.012701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.012801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.012901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.013001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.013101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.013201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.013301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.013401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.013501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.013601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.013701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.013801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.013901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.014001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.014101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.014201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.014301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.014401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.014501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.014601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.014701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.014801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.014901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.015001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.015101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.015201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.015301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.015401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.015501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.015601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.015701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.015801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.015901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.016001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.016101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.016201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.016301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.016401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.016501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.016601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.016701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.016801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.016901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.017001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.017101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.017201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.017301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.017401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.017501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.017601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.017701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.017801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.017901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.018001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.018101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.018201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.018301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.018401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.018501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.018601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.018701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.018801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.018901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.019001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.019101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.019201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.019301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.019401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.019501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.019601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.019701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.019801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.019901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.020002.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.020101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.020202.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.020301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.020401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.020502.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.020602.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.020701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.020801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.020901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.021001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.021101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.021201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.021301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.021401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159SV.021501.CAMREAD">