Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 1901/2000 av den 7 september 2000 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3330/91 om statistik över varuhandel medlemsstaterna emellanEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 228 , 08/09/2000 s. 0028 - 0049Kommissionens förordning (EG) nr 1901/2000

av den 7 september 2000

om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3330/91 om statistik över varuhandel medlemsstaterna emellan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3330/91 av den 7 november 1991 om statistik över varuhandel medlemsstaterna emellan(1), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1624/2000(2), särskilt artikel 30 i denna, och

av följande skäl:

(1) Kommissionens förordning (EEG) nr 3046/92(3) om vissa tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 3330/91, senast ändrad genom förordning (EG) nr 2535/98(4), har ändrats upprepade gånger och i avsevärd omfattning.

(2) I kommissionens förordningar (EEG) nr 2256/92(5), (EG) nr 1125/94(6) och (EG) nr 2820/94(7) anges ytterligare tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 3330/91, om bl.a. statistiska trösklar, tidsfrister för inlämnande av resultat och trösklar per transaktion för statistiken över handeln medlemsstaterna emellan.

(3) I samband med nya ändringar av förordning (EEG) nr 3046/92 är det lämpligt att omarbeta det regelverk som är tillämpligt i frågan, för att underlätta verksamheten för de företag och förvaltningar som berörs av detta regelverk.

(4) I syfte att upprätta statistik över handel med varor mellan medlemsstaterna bör området för Intrastat-systemets tillämpning noggrant fastställas i förhållande såväl till de varor som skall ingå som till de som inte skall ingå.

(5) Den tidpunkt då aktörerna inom gemenskapen i praktiken skall uppfylla sina skyldigheter att tillhandahålla information måste fastställas. Omfattningen av skyldigheterna för tredje part till vilken den uppgiftsskyldige får överföra denna skyldighet bör preciseras.

(6) Vissa av de regler som skall följas av berörda organ måste preciseras i detalj särskilt med tanke på en effektiv hantering av förteckningarna över aktiviteter inom gemenskapen.

(7) En mycket viktig del i Intrastat-systemet är användningen av information om mervärdesskatt på transaktioner inom gemenskapen för att, för statistikändamål, säkerställa en kontroll av att informationen är fullständig. Det är lämpligt att restriktivt ange vilken information som kan överföras mellan de förvaltningsmyndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för tillämpningen av lagstiftning om mervärdesskatt och dem som ansvarar för sammanställningen av statistik över varuhandeln mellan medlemsstater.

(8) Arbetsbelastningen för dem som är verksamma inom gemenskapen måste minskas så mycket som möjligt, antingen genom att undanta dem från statistikskyldigheter eller genom förenklade förfaranden. Minskningen av arbetsbördan får endast begränsas av kraven på statistik av tillfredsställande kvalitet, och dessa kvalitetskrav måste följaktligen definieras. Alla medlemsstater måste ha nödvändiga hjälpmedel för att säkerställa kvaliteten med beaktande av sina egna ekonomiska och handelsmässiga strukturer.

(9) Det är lämpligt att precisera beräkningsmetoderna för de trösklar som är tillämpliga på vissa uppgifter. När det gäller statistikförfarandet är det lämpligt att göra en åtskillnad mellan dessa uppgifter från det förfarande som eventuellt används för statistik- och skattedeklaration.

(10) Trots att det finns statistiska trösklar finns det fortfarande uppgiftsskyldiga parter som utför ett stort antal transaktioner av ringa värde och som är tvungna att meddela dessa in i minsta detalj, vilket utgör en belastning som är helt oproportionerlig till nyttan av de uppgifter som lämnas. Denna börda bör minskas.

(11) En förteckning bör upprättas över de varor som inte skall ingå i statistikrapporter över handeln med varor.

(12) Det bör göras tillägg till fastställandet av de uppgifter som skall anmälas och tillvägagångssättet för rapportering av sådana uppgifter.

(13) Nettomassan uttryckt i kilogram är den viktigaste enheten för kvantitet och bör i princip anges för varje typ av vara. För vissa produkter är den dock inte den mest lämpliga mätenheten. De som är skyldiga att lämna statistiska uppgifter bör i dessa fall undantas från kravet att ange nettomassan.

(14) Särskilda förflyttningar av varor kan utgöra en icke försumbar del av statistiken över varuhandeln mellan medlemsstaterna. Avsaknaden av harmoniserade bestämmelser på gemenskapsnivå försämrar statistikens jämförbarhet mellan medlemsstaterna. Det är lämpligt att där så är möjligt öka harmoniseringen av statistikbestämmelserna på området särskilda förflyttningar genom att följa de internationella rekommendationerna i ämnet.

(15) För att säkerställa att gemenskapens statistik över handeln mellan medlemsstaterna sammanställs regelbundet och inom skäliga tidsgränser, måste medlemsstaterna sända sina uppgifter enligt en gemensam tidplan. För att på bästa möjliga sätt tillfredsställa användarnas behov och beakta kraven i samband med datainsamling och databehandling, måste det göras en åtskillnad mellan samlade uppgifter och detaljerade uppgifter.

(16) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för statistik över varuhandel medlemsstaterna emellan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

KAPITEL 1

ALLMÄNT

Artikel 1

I syfte att upprätta statistik över handeln med varor mellan medlemsstater skall gemenskapen och medlemsstaterna tillämpa förordning (EEG) nr 3330/91, nedan kallad grundförordningen, i enlighet med de regler som fastställs i denna förordning.

Artikel 2

Intrastat-systemet skall gälla för varor som avses i artikel 3.1 i rådets direktiv 92/12/EEG(8), oavsett den form och det innehåll den handling har som åtföljer varorna, när de förflyttas mellan medlemsstaternas territorier.

Artikel 3

1. Intrastat-systemet skall inte vara tillämpligt

a) för varor som införts eller erhållits enligt tullförfarandet för aktiv förädling (suspensionssystemet) eller förfarandet för bearbetning under tullens kontroll,

b) för varor som omsätts mellan olika delar i gemenskapens statistiska territorium, om åtminstone en av delarna inte är en del av gemenskapens territorium i enlighet med rådets direktiv 77/388/EEG(9).

Utan att det påverkar tillämpningen av tullbestämmelserna är dock bestämmelserna i denna förordning tillämpliga på sådana varor med undantag för artiklarna 2, 4, 5, 8-20, artikel 24.1, 24.2 (utom tredje stycket), artikel 24.3 och 24.4 samt artiklarna 28, 29, 30 och 47.

2. Medlemsstaterna har ansvar för inhämtande av uppgifter om de varor som avses i punkt 1 på grundval av de tullförfaranden som är tillämpliga för sådana varor.

3. Om den statistikkopia av det enhetliga administrativa dokument som innehåller de uppgifter som förtecknas i artikel 23.1 och 23.2 i grundförordningen inte är tillgänglig, skall tullkontoren minst en gång i månaden sända berörda statistiska organ en periodförteckning över dessa uppgifter fördelade efter varuslag i enlighet med de arbetsmetoder som de berörda organen träffat överenskommelse om.

KAPITEL 2

UPPGIFTSLÄMNARE OCH REGISTER

Artikel 4

1. Varje fysisk eller juridisk person som för första gången genomför en aktivitet inom gemenskapen skall vare sig varorna mottas eller avsänds, vara skyldig att lämna de uppgifter som krävs enligt artikel 20.5 i grundförordningen.

2. Den uppgiftsskyldiga part som avses i punkt 1 skall tillhandahålla uppgifter om sina aktiviteter inom gemenskapen genom sådana återkommande deklarationer som avses i artikel 13 i grundförordningen från och med den månad då assimileringströskeln uppnås i enlighet med de bestämmelser om denna tröskel som blir tillämpliga på honom.

3. Om registreringsnumret för redovisning av mervärdesskatt för en uppgiftsskyldig part ändras till följd av en förändring av ägande, namn, adress, juridisk status eller någon liknande förändring som inte avsevärt påverkar hans aktiviteter inom gemenskapen behöver den regel som fastställs i punkt 1 inte tillämpas för den uppgiftsskyldiga parten i fråga vid tidpunkten för förändringen. Denne skall fortsättningsvis vara underkastad de statistikskyldigheter den var underkastad före förändringen.

Artikel 5

1. Sådan tredje part som avses i artikel 9.1 i grundförordningen kallas nedan deklarerande tredje part.

2. Den deklarerande tredje parten skall till de behöriga nationella organen tillhandahålla följande information:

a) I enlighet med artikel 6.1 den information som behövs för att

- identifiera sig,

- identifiera var och en av de uppgiftsskyldiga parter som har överfört sin uppgiftsskyldighet till den deklarerande tredje parten.

b) För var och en av de parter som är uppgiftsskyldiga, de uppgifter som krävs enligt grundförordningen och vid tillämpning av denna.

Artikel 6

1. Den information som behövs för att identifiera en aktör inom gemenskapen i enlighet med artikel 10 i grundförordningen skall vara följande:

- Personens eller företagets fullständiga namn.

- Fullständig adress inbegripet postnummer.

- I de fall som fastställs i artikel 10.6 i grundförordningen, registreringsnumret för mervärdesskatt.

De statistikorgan som avses i artikel 10.1 i grundförordningen får dock efterge en eller flera av ovan nämnda informationsposter eller, under omständigheter som de själva avgör, befria aktörer inom gemenskapen från att lämna uppgifterna.

I de medlemsstater som avses i artikel 10.3 i grundförordningen skall den information som bildar underlag för att identifiera en aktör inom gemenskapen av de skattemyndigheter som avses i denna artikel överlämnas till ovannämnda statistikorgan om och när skattemyndigheterna får tillgång till informationen, om inte de berörda parterna kommit överens om något annat förfaringssätt.

2. De förteckningar över uppgifter som under alla omständigheter skall noteras i registret över aktörer inom gemenskapen enligt artikel 10 i grundförordningen skall för varje aktör inom gemenskapen innehålla följande:

a) År och månad då uppgiften förts in i registret.

b) De uppgifter som behövs för att identifiera aktören i enlighet med punkt 1.

c) Om så erfordras, uppgift om aktören är part med uppgiftsskyldighet eller deklarerande tredje part antingen vid avsändande eller mottagande.

d) I fråga om en part med uppgiftsskyldighet, det totala värdet av dennes aktiviteter inom gemenskapen fördelat per månad och per flöde, och det värde som avses i artikel 11.3 i grundförordningen. Denna information behöver dock inte noteras om den kontroll av statistiska uppgifter med hjälp av de uppgifter som avses i artikel 11.3 i grundförordningen samt funktionen av de statistiktrösklar som avses i artikel 28 i grundförordningen organiseras utanför förvaltningen av registret över aktörer inom gemenskapen.

De behöriga nationella organen får notera andra uppgifter i registret i enlighet med sina behov.

Artikel 7

Vid tillämpningen av artikel 10.6 i grundförordningen får undantagsvis medges att uppgiftsskyldigheten för vissa aktiviteter inte åvilar aktören som en juridisk enhet i sig utan i stället någon del av denna enhet såsom ett filialkontor, en verksamhetsenhet eller en lokal enhet.

Artikel 8

1. I de förteckningar som avses i artikel 11.1 i grundförordningen skall de ansvariga skattemyndigheterna ange aktörer inom gemenskapen som till följd av korsvis verksamhet, sammanslagningar eller verksamheters upphörande under rapportperioden inte längre förekommer i nämnda förteckningar.

2. Den information om skatter som avses i artikel 11.4 i grundförordningen och som lämnas av medlemsstaternas förvaltningsmyndigheter med ansvar för tillämpningen av lagstiftning om mervärdesskatt till de organ i den medlemsstat som har ansvar för sammanställningen av statistik över varuhandel mellan medlemsstater, skall begränsas till sådan information som de som är skyldiga att redovisa mervärdesskatt skall lämna i enlighet med artikel 22 i direktiv 77/388/EEG.

Artikel 9

1. Den uppgiftsskyldiga parten skall lämna de uppgifter som krävs enligt grundförordningen och vid tillämpning av den

a) i enlighet med gällande gemenskapsbestämmelser,

b) direkt till behöriga nationella organ eller via statistikuppsamlingskontor som medlemsstaterna har inrättat för detta eller för andra statistiska eller administrativa ändamål,

c) för en viss referensperiod enligt partens avgörande

- antingen genom en enhetsdeklaration inom den tid som behöriga nationella organ skall fastställa i sina anvisningar till parter som är uppgiftsskyldiga,

- eller genom flera deldeklarationer. I detta fall får de behöriga nationella organen begära att en överenskommelse träffas med dem om hur och inom vilka tider uppgifterna skall lämnas, dock måste den sista deldeklarationen lämnas inom den tidsfrist som fastställs i enlighet med första strecksatsen ovan.

2. Genom undantag från punkt 1 ovan behöver en uppgiftsskyldig part som erhållit befrielse genom tillämpning av den assimileringströskel som föreskrivs i artikel 28.4 i grundförordningen, vid lämnande av informationen endast följa de ansvariga skattemyndigheternas förordningar.

3. I enlighet med artikel 34 i grundförordningen skall bestämmelser i denna artikel avseende periodiciteten för deklarationen inte hindra att avtal sluts om att lämna uppgifter i realtid om dessa överförs elektroniskt.

4. Genom undantag från punkt 1 ovan skall, i de medlemsstater där den återkommande statistikdeklarationen är densamma som den återkommande skattedeklarationen, de bestämmelser som avser överföring av statistikdeklarationen upprättas i enlighet med skatteförordningar i gemenskapen eller nationella sådana.

KAPITEL 3

STATISTIKTRÖSKLAR OCH UNDANTAG

Avsnitt 1

Allmänt om trösklar

Artikel 10

Medlemsstaterna skall årligen fastställa de assimilerings- och förenklingströsklar som avses i artikel 28 i grundförordningen. De skall när dessa trösklar fastställs se till att, för det första, kvalitetskraven som fastställs i denna förordning uppfylls och, för det andra, att de fullt ut utnyttjar de möjligheter som uppstår för att minska arbetsbördan för dem som arbetar inom gemenskapen.

Artikel 11

I detta avsnitt används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) fel: skillnaden mellan de resultat som erhålls med tillämpning av de trösklar som avses i artikel 10 och dem som erhålls utan. När resultatet korrigeras till följd av att trösklar har använts, beräknas felet i förhållande till det korrigerade resultatet.

b) sammanlagt värde: för införande av trösklar under 1993, värdet antingen på utförda varor eller införda varor, redovisat av aktörer inom gemenskapen över en tolvmånadersperiod, utom av dem som är undantagna enligt artikel 5 i grundförordningen.

c) täckning: i förhållande till ett visst sammanlagt värde, det avpassade värdet av utförda varor eller av införda varor, redovisat av aktörer inom gemenskapen som befinner sig ovanför assimileringströskeln.

Artikel 12

1. Medlemsstaternas assimileringströsklar skall uppfylla följande kvalitetskrav:

a) Resultat fördelade på varukategori

Varje medlemsstat skall se till att fel i årsvärden inte överstiger 5 % för 90 % av de åttasiffriga undernummer av Kombinerade tull- och statistiknomenklaturen som motsvarar 0,005 % av det sammanlagda värdet av utförda eller införda varor.

Varje medlemsstat får emellertid höja detta kvalitetskrav till en nivå där fel i årsvärden inte överstiger 5 % för 90 % av de åttasiffriga undernummer av Kombinerade tull- och statistiknomenklaturen som motsvarar minst 0,001 % av det sammanlagda värdet av utförda eller införda varor.

b) Resultat fördelade på partnerland

Varje medlemsstat skall se till att fel i årsvärden av resultat fördelade på partnerland, exklusive länder som företräder mindre än 3 % av sammanlagda värdet av dess utförda eller införda varor, inte överstiger 1 %.

2. När en medlemsstats andel av sammanlagda värdet av utförda eller införda varor i gemenskapen är mindre än 3 %, kan medlemsstaten göra avsteg från de kvalitetskrav som fastställs i punkt 1 a första stycket. I sådana fall skall andelarna 90 % och 0,005 % ersättas av 70 % respektive 0,01 %.

3. För att möta de kvalitetskrav som anges i punkterna 1 och 2 skall medlemsstaterna basera beräkningen av sina trösklar på resultaten av handeln med övriga medlemsstater under tolvmånadersperioder före införandet av trösklarna.

För medlemsstater som inte kan göra denna beräkning på grund av att sifferunderlaget är otillräckligt skall assimileringströsklar fastställas på en nivå som inte är lägre än den lägsta eller högre än den högsta av dem som tillämpas av andra medlemsstater. Denna bestämmelse är emellertid inte bindande för medlemsstater som är undantagna enligt punkt 2.

4. Om det för vissa varuslag visar sig att tillämpningen av trösklar, beräknade enligt bestämmelserna i denna artikel, medför effekter som i tillämpliga delar gör att kvalitetskraven enligt punkterna 1 och 2 ovan inte uppfylls, och om trösklarna inte kan sänkas utan att försämra den lättnad i arbetsbördan som artikel 1 tillförsäkrar dem som verkar inom gemenskapen, får lämpliga åtgärder vidtas på initiativ av kommissionen eller på begäran av en medlemsstat i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 30 i grundförordningen.

Artikel 13

1. För införande av förenklingströsklar får medlemsstaterna sätta dessa

- vid nivåer över 100000 euro i överensstämmelse med artikel 28.9 första stycket i grundförordningen förutsatt att de ser till att åtminstone 95 % av sammanlagda värdet av utförda eller införda varor omfattas av återkommande deklarationer som innehåller alla uppgifter som krävs enligt artikel 23 i grundförordningen,

- där de är undantagna enligt artikel 12.2, vid nivåer under 100000 euro i överensstämmelse med artikel 28.9 andra stycket i grundförordningen, till en omfattning som gör att åtminstone 95 % av sammanlagda värdet av införda eller utförda varor omfattas av återkommande deklarationer som innehåller alla uppgifter som krävs enligt artikel 23 i grundförordningen.

2. En uppgiftsskyldig part som berörs av den förenkling som avses i artikel 28.5 i grundförordningen skall på deklarationen uppge högst de tio undernummer i Kombinerade nomenklaturen som har det största värdet under den period som deklarationen avser. För övriga varor skall koden 9950 00 00 användas.

Artikel 14

1. Då justering sker av assimileringströsklar skall de kvalitetskrav som anges i artikel 12 betraktas som uppfyllda om täckningen bibehålls vid den nivå som rådde då trösklarna infördes.

2. De villkor som fastställs i punkt 1 skall anses uppfyllda om medlemsstaterna

a) beräknar sina trösklar för det år som följer på innevarande år på grundval av senaste tillgängliga resultat av deras handel med övriga medlemsstater för en tolvmånadersperiod, och

b) sätter sina trösklar vid en nivå som tillåter samma täckning för den därigenom definierade perioden som för den period som används som bas för beräkning av deras trösklar för innevarande år.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de använder en annan metod för att uppfylla dessa villkor.

3. Medlemsstater får minska sin täckning förutsatt att de kvalitetskrav som fastställs i artikel 12 fortsättningsvis uppfylls.

4. Medlemsstaterna skall beräkna justeringarna av sina assimileringströsklar varje år. Trösklarna skall anpassas om justeringen innebär en förändring på minst 10 % av tröskelvärdet för det aktuella året.

Artikel 15

1. För justering av förenklingströsklarna skall de medlemsstater som fastställer dessa trösklar

- vid nivåer som är högre än de som fastställs i artikel 28.8 i grundförordningen se till att det villkor som fastställs i artikel 13.1 första strecksatsen i den här förordningen blir uppfyllt,

- vid nivåer som ligger under dessa värden, eftersom de är undantagna enligt artikel 12.2 i den här förordningen, se till att de överensstämmer med de gränser som fastställs i artikel 13.1 andra strecksatsen i den här förordningen.

2. För att tillse att det villkor som avses i artikel 13 första strecksatsen uppfylls eller att den begränsning som avses i artikel 13 andra strecksatsen iakttas, skall det vara tillräckligt att medlemsstaterna beräknar justeringen av förenklingströsklar med användning av den metod som fastställs i artikel 14.2 för justering av assimileringströsklar. Om en medlemsstat använder någon annan metod, skall den underrätta kommissionen om detta.

Artikel 16

Uppgifter som avser justering av assimilerings- och förenklingströsklar skall offentliggöras senast den 31 oktober det år som föregår justeringen.

Artikel 17

1. Parter som ansvarar för att tillhandahålla information skall befrias från sina skyldigheter i den mån det är möjligt genom tillämpning av assimilerings- och förenklingströsklar som satts för ett visst år, under förutsättning att de inte har överskridit dessa trösklar under föregående år.

2. För varje statistisk tröskel skall de bestämmelser som antas tillämpas under hela året.

Om värdet av transaktioner inom gemenskapen som genomförs av en part som ansvarar för att tillhandahålla information under någon tid av året överskrider den tröskel som är tillämplig för honom, skall han dock lämna information om sina transaktioner inom gemenskapen från den månad då tröskeln överskreds enligt de bestämmelser som gäller för den tröskel som blir tillämplig. Om denna bestämmelse innefattar sådant överlämnande av återkommande deklarationer som avses i artikel 13 i grundförordningen skall medlemsstaterna fastställa en tidsgräns för överlämnande av sådana deklarationer i enlighet med respektive stats administrativa regler.

Artikel 18

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna information om de trösklar som de har beräknat minst två veckor före offentliggörandet. På begäran av kommissionen skall de också överlämna den information som behövs för att bedöma dessa trösklar, både för den period på vilken deras beräkning är baserad och för ett visst kalenderår.

Avsnitt 2

Särskilda trösklar och undantag

Artikel 19

För tillämpningen av artikel 24.3 i den här förordningen och av artikel 23.3 i grundförordningen skall värdetrösklar fastställas av medlemsstaterna - olika för ankomster och avsändanden - så att minst 95 % av de uppgiftsskyldiga befrias från att tillhandahålla uppgifter om statistiskt värde, leveransvillkor, transportsätt och statistikförfarande.

Vad gäller "statistiskt värde" skall medlemsstaterna se till att deras uppgifter täcker åtminstone 70 % av det totala värdet av deras avsändanden eller ankomster. Begränsningen till 95 % av de uppgiftsskyldiga får sänkas till 90 % om täckningen om 70 % av det totala värdet av deras avsändanden eller ankomster inte uppnåtts.

Medlemsstaterna skall beräkna dessa trösklar på grundval av de senaste tillgängliga resultaten av sin handel med övriga medlemsstater för en period av tolv månader.

Medlemsstaterna skall offentliggöra uppgifter om införandet av dessa gränsvärden senast den 31 oktober 2000.

Medlemsstaterna får justera sina trösklar varje kalenderår, så vitt de villkor, som föreskrivs i denna artikel uppfylls. Uppgifter om gränsvärdenas justering skall offentliggöras av berörda medlemsstater senast den 31 oktober året före justeringen.

Artikel 20

1. En tröskel för enskilda transaktioner får tillämpas på de villkor som anges i punkterna 2 och 3. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 skall denna tröskel ge de uppgiftsskyldiga parterna möjlighet att föra in alla transaktioner vilkas värde är lägre än denna tröskel under ett generellt tulltaxenummer i Kombinerade nomenklaturen, varvid tillämpningen av artikel 23 i grundförordningen skall begränsas till skyldigheten att tillhandahålla följande uppgifter:

- Vid mottagande, avsändningsmedlemsstaten.

- Vid avsändande, bestämmelsemedlemsstaten.

- Varornas värde.

Det generella tulltaxenummer som avses i det första stycket skall identifieras med KN-nummer 9950 00 00.

I denna artikel förstås med transaktion alla operationer som avses i artikel 25.1 a i den här förordningen.

Tröskeln för varje transaktion skall vara 100 euro.

2. Inom ramen för denna artikel kan medlemsstaterna tillbakavisa eller begränsa användningen av den möjlighet som avses i punkt 1 om de anser att det är viktigare att upprätthålla tillräckligt god kvalitet på de statistiska uppgifterna än att minska rapporteringsbördan.

3. Medlemsstaterna kan kräva att de uppgiftsskyldiga parterna på förhand ber den nationella enhet som är ansvarig för sammanställningen av statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna om tillåtelse att utnyttja möjligheten i punkt 1.

4. Medlemsstaterna skall på kommissionens begäran vidarebefordra sådana upplysningar som är nödvändiga för att övervaka tillämpningen av denna artikel.

Artikel 21

Uppgifter som avser varor som är förtecknade i bilaga 1 skall inte sammanställas och följaktligen, i enlighet med artikel 25.4 i grundförordningen, inte insamlas.

KAPITEL 4

STATISTISKA UPPGIFTER

Artikel 22

I informationsmediet skall de medlemsstater vars statistikterritorium anges i den ländernomenklatur som antas varje år i enlighet med artikel 9.1 i rådets förordning (EG) nr 1172/95(10), anges genom koder enligt följande:

>Plats för tabell>

Artikel 23

När varumängder skall anges på informationsmediet skall följande uttryck ha de betydelser som här anges:

a) nettomassa: varans faktiska massa utan något slag av förpackning. Den skall anges i kilogram. Det är emellertid frivilligt för dem som är skyldiga att lämna information att ange nettomassan för de undernummer i Kombinerade nomenklaturen som anges i bilaga 2. Om denna bilaga måste ändras till följd av den årliga uppdateringen av Kombinerade nomenklaturen skall de uppgiftsskyldiga underrättas om dessa ändringar genom ett offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

b) extra mängdenheter: andra enheter för mängd än massenheter uttryckta i kilogram. De måste anges i enlighet med de upplysningar som för berörda undernummer ges i den gällande versionen av Kombinerade nomenklaturen och förteckningen över dessa offentliggörs i del 1, "Inledande bestämmelser" i ovannämnda nomenklatur.

Artikel 24

1. Varornas värde, som avses i artikel 23.1 d i grundförordningen, skall i det statistiska informationsmediet anges i enlighet med de bestämmelser, som fastställts i punkterna 2 och 3.

2. Varornas värde, som skall anges i rutan "fakturabelopp" i det statistiska informationsmediet, skall fastställas på grundval av det skattepliktiga belopp, som i sin tur skall fastställas för skatteändamål i enlighet med direktiv 77/388/EEG. För produkter belagda med punktskatter skall emellertid beloppet för dessa avgifter avräknas från varornas värde.

När grundvalen för det skattepliktiga beloppet inte skall redovisas för skatteändamål, skall det angivna värdet motsvara fakturabeloppet med avdrag för mervärdesskatt eller i avsaknad därav ett belopp, som skulle ha fakturerats vid försäljning eller inköp.

För beställningsarbeten skall varornas värde före eller efter sådana arbeten anges till ett totalbelopp motsvarande det, som skulle ha fakturerats vid försäljning eller inköp.

3. Varornas statistiska värde, som det definieras i punkt 5, skall även anges i rutan avsedd för detta ändamål i det statistiska informationsmediet av sådana uppgiftsskyldiga som årligen tar emot eller avsänder varor för ett värde som överstiger de gränsvärden som fastställs av varje medlemsstat i enlighet med artikel 19.

4. Genom dispens från punkt 3 får medlemsstaterna befria uppgiftsskyldiga från att tillhandahålla statistiska värden på varor.

I detta fall skall medlemsstaterna beräkna det statistiska värdet på varorna per varuslag, såsom det definieras i punkt 5.

5. Det statistiska värdet skall grundas på varornas värde, såsom det anges av de uppgiftsskyldiga med tillämpning av punkt 2. Det skall omfatta endast extra kostnader såsom transport- och försäkringskostnader, som hänför sig till den del av färdsträckan som

- vid avsändande ligger inom den avsändande medlemsstatens statistikterritorium,

- vid ankomst ligger utanför den mottagande medlemsstatens statistikterritorium.

6. Varornas värde, som det definierats under föregående punkter, skall uttryckas i nationell valuta, där den växelkurs som skall tillämpas utgörs av

- den växelkurs som tillämpas för att bestämma det skattepliktiga belopp som fastställts för skatteändamål, när ett sådant upprättats,

- i övriga fall den officiella växelkursen vid tiden för deklarationens upprättande eller den som är tillämpbar för beräkning av tullvärdet, i avsaknad av särskilda bestämmelser fattade av medlemsstaterna.

7. I enlighet med artikel 26 i grundförordningen skall varornas värde i de resultat, som skall insändas till kommissionen, utgöras av det statistiska värde som avses i punkt 5.

8. På kommissionens begäran skall medlemsstaterna till densamma insända de uppgifter som tillåter en bedömning av tillämpningen av punkt 3.

Artikel 25

1. I denna förordning avses med

a) transaktion: varje handling, vare sig den är kommersiell eller inte, som föranleder varutransport som omfattas av statistik över varuhandel mellan medlemsstaterna,

b) slag av transaktion: alla de egenskaper som särskiljer en transaktion från en annan.

2. Åtskillnad skall göras mellan transaktioner som skiljer sig till sitt slag i enlighet med förteckningen i bilaga III.

Slag av transaktion skall anges på informationsmediet med det kodnummer som motsvarar den tillämpliga kategorin i kolumn A i ovannämnda förteckning.

3. Inom ramarna för den förteckning som avses i punkt 2 får medlemsstaterna föreskriva att uppgifter insamlas om slag av transaktion upp till den nivå de använder för insamling av uppgifter om handel med tredje land, oavsett om de samlar in detta i detta sammanhang som uppgifter om slaget av transaktion eller som uppgifter om tullförfaranden.

Artikel 26

1. Med ursprungsland avses det land där varan har sitt ursprung.

Varor som till sin helhet erhålls i ett land har sitt ursprung i det landet.

Om två eller flera länder har del i produktionen av en vara, anses varan ha sitt ursprung i det land där den senaste ur ekonomisk synpunkt motiverade bearbetningen eller behandlingen äger rum och som utförs i ett företag som är utrustat för detta ändamål och som leder till tillverkning av en ny vara eller som utgör ett viktigt led i tillverkningen.

2. Ursprungslandet skall anges med kodnummer för detta land enligt gällande version av den ländernomenklatur som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 1172/95, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 374/98(11).

Artikel 27

1. Med ursprungsregion avses den region i den avsändande medlemsstaten där varan producerats eller monterats, sammansatts, bearbetats, reparerats eller underhållits. Saknas uppgift om detta skall ursprungsregionen ersättas antingen av den region i vilken den kommersiella transaktionen ägde rum eller av den region varifrån varan avsändes.

2. Med destinationsregion avses den region i den mottagande medlemsstaten där varan avses bli konsumerad, monterad, sammansatt, bearbetad, reparerad eller underhållen. Saknas uppgift om detta skall destinationsregionen ersättas antingen av den region där den kommersiella transaktionen skall äga rum eller den region till vilken varan skall sändas.

3. Varje medlemsstat som använder sin valmöjlighet enligt artikel 23.2 b i grundförordningen skall upprätta en förteckning över sina regioner och bestämma den kod, som får ha högst två bokstäver, med vilken dessa regioner skall anges på informationsmediet.

Artikel 28

1. I denna förordning avses med leveransvillkor sådana bestämmelser i försäljningsavtalet som fastställer säljarens respektive köparens skyldigheter i enlighet med Internationella handelskammarens Incoterm-koder som förtecknas i bilaga IV.

2. Inom de gränser som anges i artikel 19 och den förteckning som avses i punkt 1 får medlemsstaterna föreskriva att uppgifter om leveransvillkor skall insamlas på informationsmediet, och medlemsstaterna får avgöra metoderna för hur uppgifterna skall utformas.

Artikel 29

1. Med förmodat transportsätt avses vid avsändandet det transportsätt som följer av det aktiva transportmedlet med vilket varorna antas komma att lämna den avsändande medlemsstatens statistikterritorium, och vid ankomsten det transportsätt som följer av det aktiva transportmedlet med vilket varorna antas ha förts in i den mottagande medlemsstatens statistikterritorium.

2. Inom de gränser som anges i artikel 19 är de transportsätt som skall anges på informationsmediet följande:

>Plats för tabell>

Transportsättet skall anges på nämnda medium med motsvarande kodnummer.

Artikel 30

1. Med statistikförfarande avses den typ av avsändande eller mottagande som en viss aktivitet inom gemenskapen berör och som inte tydligt framgår av kolumn A eller kolumn B i förteckningen över transaktioner i bilaga III.

2. Inom de gränser som anges i artikel 19 får medlemsstaterna föreskriva insamling av statistikförfaranden på informationsmediet, och medlemsstaterna får avgöra metoderna för hur uppgifterna skall utformas.

AVDELNING II

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

KAPITEL 1

DEFINITION. ALLMÄNT

Artikel 31

1. Sådana särskilda förflyttningar av varor som avses i artikel 33 i grundförordningen utmärks av särskilda kännetecken som är av betydelse för tolkningen av uppgifterna och som beror på förflyttningens art, varornas art, den transaktion som resulterar i en förflyttning av varor eller på den som är skyldig att lämna uppgifter, efter vad som är tillämpligt.

2. Särskilda förflyttningar av varor avser:

a) hela industrianläggningar,

b) fartyg och luftfartyg, i den bemärkelse som avses i kapitel 3,

c) produkter från havet,

d) förråd ombord och driftsförnödenheter,

e) delleveranser,

f) militär materiel,

g) installationer på öppet hav,

h) rymdfarkoster,

i) delar av fordon och luftfartyg,

j) avfall.

3. Om inga bestämmelser av annat innehåll fastställs i den här förordningen eller antas i enlighet med artikel 30 i grundförordningen skall särskilda förflyttningar anges i enlighet med relevanta nationella bestämmelser.

4. Utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 13 i grundförordningen, skall medlemsstaterna anta de bestämmelser som krävs för tillämpningen av den här avdelningen och vid behov använda andra källor för statistisk information än de som fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3590/92(12).

KAPITEL 2

HELA INDUSTRIANLÄGGNINGAR

Artikel 32

1. Med hel industrianläggning avses en kombination av maskiner, apparater, redskap, utrustning, instrument och material nedan benämnda komponentdelar, vilka klassificeras under olika nummer av det harmoniserade systemets nomenklatur och är avsedda att tillsammans fungera som en storskalig enhet för framställning av varor eller tillhandahållande av tjänster.

Alla andra varor som skall användas i samband med uppförande av en hel industrianläggning får betraktas som komponentdelar till densamma, under förutsättning att dessa varor inte är undantagna från statistisk rapportering enligt grundförordningen.

2. Statistisk registrering av mottaganden och avsändanden av hela industrianläggningar kan göras med en förenklad deklaration. Tillstånd att använda en sådan förenklad deklaration beviljas på begäran av dem som är skyldiga att lämna denna statistiska information, på de villkor som fastställs i detta kapitel.

3. Förenklad deklaration får endast användas för hel industrianläggning vars totala värde överstiger 1,5 miljoner euro, om det inte är fråga om hela industrianläggningar som skall återanvändas.

Det totala värdet för en hel industrianläggning erhåller man genom att addera värdet av dess komponentdelar och värdet av de varor som avses i punkt 1 andra stycket. Det värde man skall beakta är varans fakturerade belopp, eller om detta saknas, det belopp som skulle faktureras om varan såldes eller köptes.

Artikel 33

1. För detta kapitels ändamål skall komponentdelar som omfattas av ett bestämt kapitel klassificeras under det gruppundernummer i kapitel 98 som rör kapitlet i fråga, om inte de behöriga myndigheter som avses i artikel 35 beslutar att komponentdelarna i kapitel 98 skall klassificeras under de aktuella gruppundernumren enligt det harmoniserade systemet, eller att bestämmelserna i punkt 2 skall tillämpas.

Det förenklade förfarandet får dock inte hindra den behöriga myndigheten från att klassificera vissa komponentdelar under relevanta undernummer i Kombinerade nomenklaturen enligt artikel 1.2 b i rådets förordning (EEG) nr 2658/87(13).

2. Om de behöriga myndigheter som avses i punkt 1 anser att värdet på de hela industrianläggningarna är för lågt för att motivera att de skall registreras under de gruppundernummer som avser de kapitel som de omfattas av, skall de särskilda gruppundernummer som anges i Kombinerade nomenklaturen tillämpas.

Artikel 34

Kodnumren för gruppundernumren för hela industrianläggningar skall utarbetas enligt följande bestämmelser, i enlighet med Kombinerade nomenklaturen:

1. Koden skall bestå av åtta siffror.

2. De två första siffrorna skall vara 9 respektive 8.

3. Den tredje siffran, som visar att det rör sig om hela industrianläggningar, skall vara 8.

4. Den fjärde siffran varierar från 0 till 9 beroende på hela industrianläggningens huvudsakliga ekonomiska aktivitet, enligt följande klassificering:

>Plats för tabell>

5. Den femte och sjätte siffran motsvarar numret på det kapitel i Kombinerade nomenklaturen som gruppundernumret avser. Vid tillämpning av artikel 33.2 skall denna femte och sjätte siffra vara 9.

6. För gruppundernummer som är i nivå med

- ett kapitel i Kombinerade nomenklaturen skall den sjunde och den åttonde siffran vara 0,

- ett nummer i det harmoniserade systemet skall den sjunde och åttonde siffran motsvara den tredje och fjärde siffran i det numret.

7. Den behöriga myndighet som avses i artikel 33.2 skall fastställa de beteckningar och de KN-nummer som skall användas som underlag för den statistiska information som används för att beskriva komponentdelar till en hel industrianläggning.

Artikel 35

1. De som är skyldiga att tillhandahålla statistisk information får bara använda den förenklade deklarationen om de på förhand erhållit tillstånd från de myndigheter som är behöriga att utarbeta statistik för handeln mellan medlemsstaterna, enligt förfaranden som varje medlemsstat beslutar om inom ramen för detta kapitel.

2. I de fall då komponentdelar till en hel industrianläggning härrör från flera medlemsstater, skall varje medlemsstat ge tillstånd till den förenklade deklarationen för de flöden som berör den staten.

KAPITEL 3

FARTYG OCH LUFTFARTYG

Artikel 36

I detta kapitel avses med

a) fartyg: fartyg som används för sjöfart i den mening som avses i de kompletterande anmärkningarna 1 och 2 till kapitel 89 i Kombinerade nomenklaturen, samt krigsfartyg,

b) luftfartyg: luftfartyg enligt KN-nummer 8802 för civilt bruk, om de är avsedda att användas av ett flygbolag eller för militärt bruk,

c) äganderätt till ett fartyg eller luftfartyg: det faktum att en fysisk eller juridisk person är registrerad som ägare till ett fartyg eller ett luftfartyg,

d) partnermedlemsstat:

- vid mottagande, den medlemsstat som är tillverkningsland i de fall där fartyget eller luftfartyget är nytt och har byggts inom gemenskapen, och i övriga fall den medlemsstat där den fysiska eller juridiska person är etablerad som överför äganderätten till fartyget eller luftfartyget,

- vid avsändande, den medlemsstat där den fysiska eller juridiska person är etablerad till vilken äganderätten till fartyget eller luftfartyget överförs.

Artikel 37

1. Följande uppgifter skall ingå i statistiken över handel mellan medlemsstaterna för en viss medlemsstat och ges in till kommissionen:

a) Överförande av äganderätt till fartyg eller luftfartyg från en fysisk eller juridisk person i en annan medlemsstat till en fysisk eller juridisk person i denna medlemsstat. Denna transaktion skall behandlas som ett mottagande.

b) Överförande av äganderätt till fartyg eller luftfartyg från en fysisk eller juridisk person i denna medlemsstat till en fysisk eller juridisk person i en annan medlemsstat. Denna transaktion skall behandlas som ett avsändande.

Om överförandet hänför sig till ett nytt fartyg eller nytt luftfartyg skall avsändandet registreras i den medlemsstat där de tillverkats.

c) Avsändande eller mottagande av fartyg eller luftfartyg före eller efter bearbetning enligt avtal.

2. De månatliga resultaten från de transaktioner som avses under 1 a och 1 b, vilka medlemsstaterna inger till kommissionen, skall innefatta följande uppgifter:

a) Den kod som motsvarar underavdelningen i den produktnomenklatur som avses i artikel 21 i grundförordningen.

b) Partnermedlemsstatens kod.

c) För fartyg, mängden i antal delar och andra extra mängdenheter som eventuellt anges i nomenklaturen. För luftfartyg, mängden uttryckt i nettomassa och extra mängdenheter.

d) Det statistiska värdet.

KAPITEL 4

FÖRRÅD OMBORD OCH DRIFTSFÖRNÖDENHETER

Artikel 38

I detta kapitel avses med

- förråd ombord: de olika produkter som är avsedda att konsumeras av besättningen och passagerarna på fartyg eller luftfartyg,

- driftsförnödenheter: de produkter som är nödvändiga för driften av motorer, maskiner och annan utrustning ombord på fartyg eller luftfartyg, såsom bränsle, olja och smörjmedel,

- fartyg eller luftfartyg från en annan medlemsstat: för en viss medlemsstat, och i motsats till ett nationellt fartyg eller luftfartyg, ett fartyg eller luftfartyg där den fysiska eller juridiska person som svarar för det kommersiella utnyttjandet är etablerad i en annan medlemsstat.

Artikel 39

1. Följande uppgifter skall ingå i statistiken över handel mellan medlemsstaterna för en viss medlemsstat och ges in till kommissionen:

a) Leverans av förråd ombord och driftsförnödenheter som sker på denna medlemsstats statistiska territorium till fartyg eller luftfartyg från en annan medlemsstat, i den utsträckning det rör sig om gemenskapsvaror eller icke-gemenskapsvaror som omfattas av bestämmelserna om aktiv förädling eller bearbetning under tullkontroll. Denna transaktion skall behandlas som ett avsändande.

b) Direkt leverans av förråd ombord och driftsförnödenheter med ursprung i en annan medlemsstat till nationella fartyg och luftfartyg som befinner sig i hamn eller flygplats i denna medlemsstat. Denna transaktion skall behandlas som ett mottagande.

2. De månatliga resultaten av de leveranser som avses i punkt 1 a, vilka medlemsstaterna skall inge till kommissionen, skall omfatta följande uppgifter:

a) Produktkod, åtminstone enligt följande förenklade klassificering:

- 9930 24 00: varor som hör till kapitel 1-24 i det harmoniserade systemet,

- 9930 27 00: varor som hör till kapitel 27 i det harmoniserade systemet,

- 9930 99 00: varor som klassificerats på annat håll.

b) Den särskilda landskoden QR (eller 951).

c) Mängden uttryckt i nettomassa.

d) Det statistiska värdet.

KAPITEL 5

DELLEVERANSER

Artikel 40

I detta kapitel avses med delleveranser mottaganden eller avsändanden, i flera sändningar, av olika komponentdelar av en komplett vara som monterats ned för att svara mot kommersiella krav eller mot transportkrav.

Artikel 41

I de månatliga resultat som medlemsstaterna inger till kommissionen, tas uppgifter om mottaganden eller avsändanden av delleveranser endast upp en gång, nämligen i den månad då den sista delleveransen mottogs eller avsändes, till varans totala värde i komplett skick och enligt nomenklaturnumret för varan i fråga.

KAPITEL 6

MILITÄR MATERIEL

Artikel 42

1. Uppgifter om avsändanden och mottaganden av materiel som är avsedd för militärt bruk, i enlighet med den i medlemsstaterna gällande definitionen för denna materiel, skall ingå i statistiken över varuhandeln mellan medlemsstaterna och ges in till kommissionen.

2. De månatliga resultaten av de transaktioner som avses i föregående punkt, vilka medlemsstaterna inger till kommissionen, skall omfatta följande uppgifter:

a) Koden för underavdelningen i den nomenklatur som avses i artikel 21 i grundförordningen.

b) Partnermedlemsstatens kod.

c) Mängden uttryckt i nettomassa och i förekommande fall extra mängdenheter.

d) Det statistiska värdet.

3. De medlemsstater som av militära sekretesskäl inte kan tillämpa bestämmelserna i punkt 2 skall vidta de åtgärder som krävs för att åtminstone det statistiska värdet av avsändandena och mottagandena av materiel för militärt bruk tas upp i de resultat som månatligen inges till kommissionen.

KAPITEL 7

INSTALLATIONER PÅ ÖPPET HAV

Artikel 43

1. I detta kapitel avses med installationer på öppet hav den utrustning och de anordningar som installerats på öppet hav för utforskning eller utvinning av mineraltillgångar.

2. Det är fråga om utländska installationer, i motsats till nationella, om den fysiska eller juridiska person som ansvarar för det kommersiella utnyttjandet är etablerad i en annan medlemsstat.

Artikel 44

1. Följande uppgifter skall ingå i statistiken över handel mellan medlemsstaterna för en viss medlemsstat och ges in till kommissionen:

a) Leverans av varor till en nationell installation, direkt från en annan medlemsstat eller från en utländsk installation. Denna transaktion skall behandlas som ett mottagande.

b) Leverans av varor till en annan medlemsstat eller till en utländsk installation från en nationell installation. Denna transaktion skall behandlas som ett avsändande.

c) Mottagande på en medlemsstats statistiska territorium av varor från en utländsk installation.

d) Avsändande från en medlemsstats statistiska territorium av varor till en utländsk installation.

2. De månatliga resultaten från de transaktioner som avses i punkt 1, vilka medlemsstaterna inger till kommissionen, skall omfatta följande uppgifter:

a) Koden för den underavdelning i produktnomenklaturen som avses i artikel 21 i grundförordningen.

Utan att det påverkar tillämpningen av tullregleringen skall dock medlemsstaterna ha möjlighet att använda de förenklade koder som anges i artikel 39.2 a, om varorna är de som åsyftas i artikel 38.

b) Partnermedlemsstatens kod.

Utan att det påverkar tillämpningen av tullregleringen skall partnermedlemsstaten vara den stat där den fysiska eller juridiska person är etablerad som ansvarar för det kommersiella utnyttjandet av installationen, för materiel som kommer ifrån eller har avsänds från sådan installation. Saknas sådan information skall kod QV (eller 959) användas.

c) Mängden uttryckt i nettomassa.

d) Det statistiska värdet.

KAPITEL 8

RYMDFARKOSTER

Artikel 45

I detta kapitel avses med

a) rymdfarkoster: farkoster, t. ex. satelliter, vilka kan förflytta sig i rymden utanför jordens atmosfär,

b) äganderätt till rymdfarkost: det faktum att en fysisk eller juridisk person är registrerad som ägare till en rymdfarkost.

Artikel 46

1. Följande uppgifter skall ingå i statistiken över handel mellan medlemsstaterna och ges in till kommissionen:

a) Avsändande eller mottagande av rymdfarkost före eller efter ett utlagt arbete.

b) Uppskjutning i rymden av en rymdfarkost som har varit föremål för ett överförande av äganderätten från en fysisk eller juridisk person till en annan som är etablerade i olika medlemsstater. Uppskjutningen skall registreras

- i den medlemsstat där rymdfarkosten sluttillverkats, som ett avsändande,

- i den medlemsstat där den nya ägaren är etablerad, som ett mottagande.

c) Överförande av äganderätt till en rymdfarkost i omloppsbana från en fysisk eller juridisk person i en medlemsstat till en fysisk eller juridisk person i en annan medlemsstat. Denna transaktion skall registreras

- i den medlemsstat där tidigare ägaren var etablerad, som ett avsändande,

- i den medlemsstat där den nya ägaren är etablerad, som ett mottagande.

2. De månatliga resultaten av de transaktioner som avses i punkt 1 b och c, vilka medlemsstaterna skall inge till kommissionen, skall omfatta följande uppgifter:

a) Koden för underavdelningen i den nomenklatur som avses i artikel 21 i grundförordningen,

b) Partnermedlemsstatens kod.

För avsändande som avses i punkt 1 b och c skall partnermedlemsstaten vara den stat där den fysiska eller juridiska person, till vilken äganderätten till rymdfarkosten överförts, är etablerad.

För mottaganden som avses i punkt 1 b skall partnermedlemsstaten vara den stat där rymdfarkosten sluttillverkats.

För mottaganden som avses i punkt 1 c skall partnermedlemsstaten vara den stat i vilken den fysiska eller juridiska person är etablerad, som överför äganderätten till rymdfarkosten.

c) Mängden, uttryckt i nettomassa och i extra mängdenheter.

d) Det statistiska värdet.

Vid mottaganden som avses i punkt 1 b skall i värdet ingå kostnad för transport- och försäkring för transporten till uppskjutningsbasen och för uppskjutningen i rymden.

KAPITEL 9

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 47

De medlemsstater som önskar en mer detaljerad information än den som följer av tillämpningen av artikel 21 i grundförordningen får genom avsteg från den artikeln organisera insamling av denna information för en eller flera särskilda varugrupper, under förutsättning att den uppgiftsskyldiga part som ansvarar för att tillhandahålla uppgifterna får möjlighet att lämna dessa antingen i enlighet med Kombinerade nomenklaturen eller i enlighet med ytterligare uppdelningar av denna.

De medlemsstater som använder denna möjlighet skall underrätta kommissionen om detta. Samtidigt skall de ange skälen för sitt beslut, tillhandahålla en förteckning över berörda undernummer i Kombinerade nomenklaturen och beskriva vilken insamlingsmetod de använder.

AVDELNING III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 48

Medlemsstaterna skall till kommissionen (Eurostat) senast på nedanstående dagar sända de månatliga statistiska uppgifter över handeln mellan medlemsstaterna som sammanställts i enlighet med grundförordningen:

- Åtta veckor efter utgången av referensmånaden vad gäller de samlade uppgifterna, nedbrutna på bestämmelsemedlemsstat avseende varor som avsänts och på avsändande medlemsstat avseende varor som mottagits.

- Tio veckor efter utgången av referensmånaden vad gäller de detaljerade uppgifter som innehåller alla de upplysningar som avses i artikel 23.1 i grundförordningen.

Artikel 49

1. Förordning (EEG) nr 3046/92, med undantag för artikel 22, och förordningarna om ändring av den(14), samt förordning (EEG) nr 2256/92 och förordningarna (EG) nr 1125/94 och (EG) nr 2820/94 skall upphöra att gälla från och med den 1 januari 2001.

2. Hänvisningar till de upphävda förordningarna skall förstås som hänvisningar till den här förordningen, enligt korrespondenstabellen i bilaga V.

Artikel 50

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 september 2000.

På kommissionens vägnar

Pedro Solbes Mira

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 316, 16.11.1991, s. 1.

(2) EGT L 187, 26.7.2000, s. 1.

(3) EGT L 307, 23.10.1992, s. 27.

(4) EGT L 318, 27.11.1998, s. 22.

(5) EGT L 219, 4.8.1992, s. 40.

(6) EGT L 124, 18.5.1994, s. 1.

(7) EGT L 299, 22.11.1994, s. 1.

(8) EGT L 76, 23.3.1992, s. 1.

(9) EGT L 145, 13.6.1977, s. 1.

(10) EGT L 118, 25.5.1995, s. 12.

(11) EGT L 48, 19.2.1998, s. 6.

(12) EGT L 364, 12.12.1992, s. 32.

(13) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(14) Kommissionens förordningar, (EG) nr 2385/96 (EGT L 326, 17.12.1996, s. 10), (EG) nr 860/97 (EGT L 123, 15.5.1997, s. 12), (EG) nr 1894/98 (EGT L 245, 4.9.1998, s. 36) och (EG) nr 2535/98.

BILAGA I

Förteckning över sådana undantag som avses i artikel 21

Uppgifter behöver inte lämnas om följande varor:

a) Lagliga betalningsmedel och värdepapper.

b) Så kallat monetärt guld.

c) Nödhjälp till katastrofområden.

d) Varor som avses användas i diplomatisk eller liknande verksamhet:

1. varor som åtnjuter diplomatisk, konsulär eller liknande immunitet,

2. gåvor till statsöverhuvuden eller till regerings- eller parlamentsledamöter,

3. föremål som omsätts inom ramen för ömsesidigt administrativt stöd.

e) Under förutsättning att handeln är tillfällig:

1. varor avsedda för mässor och utställningar,

2. teaterdekor,

3. karuseller och andra tivoliattraktioner,

4. handverktyg i den betydelse som avses i Internationella tullkonventionen av den 8 juni 1968,

5. biograffilm,

6. apparater och materiel för försöksändamål,

7. djur för utställning, avel, tävling och liknande,

8. varuprover,

9. transportmedel, containrar och transportutrustning,

10. varor avsedda att användas för att reparera transportmedel, containrar och transportutrustning, liksom de delar som ersätts i samband med sådana reparationer,

11. förpackningar,

12. uthyrda varor,

13. installationer och utrustning för anläggningsarbete,

14. varor avsedda för undersökning, analys eller provändamål.

f) Under förutsättning att de inte är föremål för en kommersiell transaktion:

1. ordnar, hedersutmärkelser, priser, minnesmedaljer och minnesplaketter,

2. reseutrustning, proviant och andra föremål inbegripet sportutrustning avsedda för personlig användning eller konsumtion och som åtföljer resenären eller sänds i förväg eller efteråt,

3. brudutstyrslar, föremål som omfattas av bohagsflyttning eller arvegods,

4. kistor, begravningsurnor, prydnadsartiklar för begravningsändamål och föremål för underhåll av gravar och gravvårdar,

5. tryckt reklammaterial, bruksanvisningar, prislistor och annat marknadsföringsmaterial,

6. varor som blivit oanvändbara eller som inte kan användas för industriella ändamål,

7. barlast,

8. frimärken,

9. farmaceutiska produkter som används vid internationella sportevenemang.

g) Produkter som används vid enstaka gemensamma åtgärder för att skydda personer eller miljön.

h) Varor som är föremål för icke-kommersiell förflyttning mellan fysiska personer som bor i medlemsstaternas gränsområden (gränstrafik); produkter som jordbrukare erhållit från fastighet som är belägen utanför, men i omedelbar närhet till det statistiska territorium där jordbruksrörelsen har sitt säte.

i) Varor som lämnar ett statistiskt territorium för att återkomma till det efter att ha passerat genom utländskt territorium, utan uppehåll eller med uppehåll som ingår i transporten.

j) Varor som avsänts till nationella väpnade styrkor stationerade utanför det statistiska territoriet, liksom varor från en annan medlemsstat som förts ut från det statistiska territoriet av de nationella väpnade styrkorna, liksom varor som förvärvats eller överlåtits på en medlemsstats statistiska territorium av en annan medlemsstats väpnade styrkor som är stationerade där.

k) Informationsmedier, t.ex. disketter, databand, filmer, ritningar, ljud- och videokassetter, cd-romskivor som utbyts för att tillhandahålla information och som utformats på begäran av en enskild kund eller som inte ingår i en kommersiell transaktion, samt varor som kompletterar ett informationsmedium, t.ex. för uppdatering, och som inte faktureras varans mottagare.

l) Bärraketer för rymdfarkoster:

- vid avsändande och mottagande för deras uppskjutning i rymden,

- vid tidpunkten för deras uppskjutning i rymden.

BILAGA II

Förteckning över de undernummer i Kombinerade nomenklaturen som avses i artikel 23 a

0105 11 11

0105 11 19

0105 11 91

0105 11 99

0105 12 00

0105 19 20

0105 19 90

0407 00 11

2202 10 00

2202 90 10

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

2203 00 01

2203 00 09

2203 00 10

2204 10 11

2204 10 19

2204 10 91

2204 10 99

2204 21 10

2204 21 11

2204 21 12

2204 21 13

2204 21 17

2204 21 18

2204 21 19

2204 21 22

2204 21 24

2204 21 26

2204 21 27

2204 21 28

2204 21 32

2204 21 34

2204 21 36

2204 21 37

2204 21 38

2204 21 42

2204 21 43

2204 21 44

2204 21 46

2204 21 47

2204 21 48

2204 21 62

2204 21 66

2204 21 67

2204 21 68

2204 21 69

2204 21 71

2204 21 74

2204 21 76

2204 21 77

2204 21 78

2204 21 79

2204 21 80

2204 21 81

2204 21 82

2204 21 83

2204 21 84

2204 21 87

2204 21 88

2204 21 89

2204 21 91

2204 21 92

2204 21 93

2204 21 94

2204 21 95

2204 21 96

2204 21 97

2204 21 98

2204 21 99

2204 29 10

2204 29 12

2204 29 13

2204 29 17

2204 29 18

2204 29 42

2204 29 43

2204 29 44

2204 29 46

2204 29 47

2204 29 48

2204 29 58

2204 29 62

2204 29 64

2204 29 65

2204 29 71

2204 29 72

2204 29 75

2204 29 81

2204 29 82

2204 29 83

2204 29 84

2204 29 87

2204 29 88

2204 29 89

2204 29 91

2204 29 92

2204 29 93

2204 29 94

2204 29 95

2204 29 96

2204 29 97

2204 29 98

2204 29 99

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

2206 00 10

2206 00 31

2206 00 39

2206 00 51

2206 00 59

2206 00 81

2207 10 00

2207 20 00

2209 00 99

2716 00 00

3702 51 00

3702 53 00

3702 54 10

3702 54 90

5701 10 10

5701 10 91

5701 10 93

5701 10 99

5701 90 10

5701 90 90

5702 20 00

5702 31 00

5702 32 00

5702 39 10

5702 39 90

5702 41 00

5702 42 00

5702 49 10

5702 49 90

5702 51 00

5702 52 00

5702 59 00

5702 91 00

5702 92 00

5702 99 00

5703 10 00

5703 20 11

5703 20 19

5703 20 91

5703 20 99

5703 30 11

5703 30 19

5703 30 51

5703 30 59

5703 30 91

5703 30 99

5703 90 00

5704 10 00

5704 90 00

5705 00 10

5705 00 30

5705 00 90

6101 10 10

6101 10 90

6101 20 10

6101 20 90

6101 30 10

6101 30 90

6101 90 10

6101 90 90

6102 10 10

6102 10 90

6102 20 10

6102 20 90

6102 30 10

6102 30 90

6102 90 10

6102 90 90

6103 11 00

6103 12 00

6103 19 00

6103 21 00

6103 22 00

6103 23 00

6103 29 00

6103 31 00

6103 32 00

6103 33 00

6103 39 00

6103 41 10

6103 41 90

6103 42 10

6103 42 90

6103 43 10

6103 43 90

6103 49 10

6103 49 91

6103 49 99

6104 11 00

6104 12 00

6104 13 00

6104 19 00

6104 21 00

6104 22 00

6104 23 00

6104 29 00

6104 31 00

6104 32 00

6104 33 00

6104 39 00

6104 41 00

6104 42 00

6104 43 00

6104 44 00

6104 49 00

6104 51 00

6104 52 00

6104 53 00

6104 59 00

6104 61 10

6104 61 90

6104 62 10

6104 62 90

6104 63 10

6104 63 90

6104 69 10

6104 69 91

6104 69 99

6105 10 00

6105 20 10

6105 20 90

6105 90 10

6105 90 90

6106 10 00

6106 20 00

6106 90 10

6106 90 30

6106 90 50

6106 90 90

6107 11 00

6107 12 00

6107 19 00

6107 21 00

6107 22 00

6107 29 00

6107 91 10

6107 91 90

6107 92 00

6107 99 00

6108 11 00

6108 19 00

6108 21 00

6108 22 00

6108 29 00

6108 31 10

6108 31 90

6108 32 11

6108 32 19

6108 32 90

6108 39 00

6108 91 10

6108 91 90

6108 92 00

6108 99 10

6108 99 90

6109 10 00

6109 90 10

6109 90 30

6109 90 90

6110 10 10

6110 10 31

6110 10 35

6110 10 38

6110 10 91

6110 10 95

6110 10 98

6110 20 10

6110 20 91

6110 20 99

6110 30 91

6110 30 99

6110 90 10

6110 90 90

6112 11 00

6112 12 00

6112 19 00

6112 31 10

6112 31 90

6112 39 10

6112 39 90

6112 41 10

6112 41 90

6112 49 10

6112 49 90

6115 11 00

6115 12 00

6115 19 00

6210 20 00

6210 30 00

6211 11 00

6211 12 00

6211 20 00

6211 32 31

6211 32 41

6211 32 42

6211 33 31

6211 33 41

6211 33 42

6211 42 31

6211 42 41

6211 42 42

6211 43 31

6211 43 41

6211 43 42

6212 10 10

6212 10 90

6212 20 00

6212 30 00

6401 10 10

6401 10 90

6401 91 10

6401 91 90

6401 92 10

6401 92 90

6401 99 10

6401 99 90

6402 12 10

6402 12 90

6402 19 00

6402 20 00

6402 30 00

6402 91 00

6402 99 10

6402 99 31

6402 99 39

6402 99 50

6402 99 91

6402 99 93

6402 99 96

6402 99 98

6403 12 00

6403 19 00

6403 20 00

6403 30 00

6403 40 00

6403 51 11

6403 51 15

6403 51 19

6403 51 91

6403 51 95

6403 51 99

6403 59 11

6403 59 31

6403 59 35

6403 59 39

6403 59 50

6403 59 91

6403 59 95

6403 59 99

6403 91 11

6403 91 13

6403 91 16

6403 91 18

6403 91 91

6403 91 93

6403 91 96

6403 91 98

6403 99 11

6403 99 31

6403 99 33

6403 99 36

6403 99 38

6403 99 50

6403 99 91

6403 99 93

6403 99 96

6403 99 98

6404 11 00

6404 19 10

6404 19 90

6404 20 10

6404 20 90

6405 10 10

6405 10 90

6405 20 10

6405 20 91

6405 20 99

6405 90 10

6405 90 90

7101 10 00

7101 21 00

7101 22 00

7103 91 00

7103 99 00

7104 10 00

7104 20 00

7104 90 00

7105 10 00

7105 90 00

7106 10 00

7106 91 10

7106 91 90

7106 92 20

7106 92 80

7108 11 00

7108 12 00

7108 13 10

7108 13 80

7108 20 00

7110 11 00

7110 19 10

7110 19 80

7110 21 00

7110 29 00

7110 31 00

7110 39 00

7110 41 00

7110 49 00

7116 10 00

7116 20 11

7116 20 19

7116 20 90

8504 10 10

8504 10 91

8504 10 99

8504 21 00

8504 22 10

8504 22 90

8504 23 00

8504 31 10

8504 31 31

8504 31 39

8504 31 90

8504 32 10

8504 32 30

8504 32 90

8504 33 10

8504 33 90

8504 34 00

8504 40 10

8504 40 20

8504 40 50

8504 40 93

8504 50 10

8518 21 90

8518 22 90

8518 29 20

8518 29 80

8539 10 10

8539 10 90

8539 21 30

8539 21 92

8539 21 98

8539 22 10

8539 29 30

8539 29 92

8539 29 98

8539 31 10

8539 31 90

8539 32 10

8539 32 50

8539 32 90

8539 39 00

8539 41 00

8539 49 10

8539 49 30

8540 11 11

8540 11 13

8540 11 15

8540 11 19

8540 11 91

8540 11 99

8540 12 00

8540 20 10

8540 20 80

8540 40 00

8540 50 00

8540 71 00

8540 72 00

8540 79 00

8540 81 00

8540 89 00

8542 13 11

8542 13 13

8542 13 15

8542 13 17

8542 13 20

8542 13 30

8542 13 42

8542 13 45

8542 13 46

8542 13 48

8542 13 49

8542 13 55

8542 13 60

8542 19 40

8542 19 55

8542 19 66

8903 91 10

8903 91 91

8903 91 93

8903 91 99

8903 92 10

8903 92 91

8903 92 99

8903 99 10

8903 99 91

8903 99 99

9001 30 00

9001 40 20

9001 40 41

9001 40 49

9001 40 80

9001 50 20

9001 50 41

9001 50 49

9001 50 80

9003 11 00

9003 19 10

9003 19 30

9003 19 90

9006 53 10

9006 53 90

9202 10 10

9202 10 90

9202 90 10

9202 90 30

9202 90 90

9203 00 90

9204 10 00

9204 20 00

9205 10 00

9207 90 10

BILAGA III

Förteckning över de transaktioner som avses i artikel 25.2

>Plats för tabell>

BILAGA IV

Förteckning över de leveransvillkor som avses i artikel 28

>Plats för tabell>

Andra delfältet

1 ort inom berörd medlemsstats territorium

2 ort i någon annan medlemsstat

3 andra orter (utanför gemenskapen)

BILAGA V

Korrespondenstabell mellan artiklarna i den här förordningen och motsvarande artiklar i de upphävda förordningarna

>Plats för tabell>