Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens direktiv 98/42/EG av den 19 juni 1998 om ändring av rådets direktiv 95/21/EG om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållande ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll) (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 184 , 27/06/1998 s. 0040 - 0046KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/42/EG av den 19 juni 1998 om ändring av rådets direktiv 95/21/EG om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållande ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll) (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll) (1), senast ändrad genom direktiv 98/25/EG (2), särskilt artikel 19 i detta, och

med beaktande av följande:

Ändringar som trätt i kraft i konventioner, protokoll, koder och resolutioner från Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), samt framsteg och överväganden inom ramen för Parisavtalet (the Paris Memorandum of Understanding) (MOU), bör beaktas.

Sedan direktiv 95/21/EG antogs har ytterligare ansträngningar gjorts för att utveckla ett bättre system för prioritering. Det system med prioritetsfaktorer som har utvecklats inom ramen för (MOU) bör införlivas i direktivet.

Den förteckning över certifikat och dokument som avses i bilaga II till direktiv 95/21/EG bör ändras med hänsyn till de ändringar av internationell lagstiftning som har trätt i kraft.

Den förteckning över "otvetydiga skäl" för en mer ingående inspektion som återfinns i bilaga III till nämnda direktiv bör ändras för att åstadkomma en mer komplett förteckning enligt IMO-resolution A.787(19).

De förfaranden och riktlinjer för kontroll av fartyg som enligt bilaga IV i nämnda direktiv skall användas av inspektörerna är de som beskrivs i IMO-resolutionerna A.466(XII) med ändringar, A.542(13), MEPC.26(23) och A.742(18). Nämnda bilaga IV bör ändras med hänsyn till att dessa resolutioner har upphävts genom IMO-resolution A.787(19). De förfaranden som beskrivs i resolution A.787(19) har införlivats i bilaga I Hamnstatskontrollförfaranden till MOU.

För att kunna besluta om huruvida ett fartyg bör kvarhållas skall inspektören tillämpa kriterierna i bilaga VI i nämnda direktiv. Det vore emellertid olämpligt att kvarhålla ett fartyg på grund av skador som orsakats genom olycka, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.

Även nämnda bilaga VI bör ändras med hänsyn till de bestämmelser som omfattas av IMO-resolution A.787 (19), särskilt med avseende på de områden som omfattas av 1978 års internationella konvention om normer för sjöfolksutbildning, certifiering och vakthållning (STCW-konventionen).

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som har upprättats i enlighet med artikel 12 i direktiv 93/75/EEG (3), senast ändrad genom direktiv 97/34/EG (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 95/21/EG ändras på följande sätt:

1. Artikel 5.2 skall ersättas med följande:

"2. När fartyg väljs ut för inspektion skall den behöriga myndigheten i första hand prioritera de fartyg som nämns i bilaga I del I. När den behöriga myndigheten fastställer hur de andra fartygen som finns upptagna i bilaga I skall prioriteras, skall den använda fartygets samlade prioritetsfaktor som avses i bilaga I del II."

2. Bilagorna I, II, III, IV och VI skall ändras på det sätt som anges i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 september 1998. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 juni 1998.

På kommissionens vägnar

Neil KINNOCK

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 157, 7.7.1995, s. 1.

(2) EGT L 133, 7.5.1998, s. 19.

(3) EGT L 247, 5.10.1993, s. 19.

(4) EGT L 158, 17.6.1997, s. 40.

BILAGA

1. Bilaga I skall ersättas med följande:

"BILAGA I

FARTYG SOM SKALL PRIORITERAS FÖR INSPEKTION

(enligt artikel 5.2)

I. Styrande faktorer

Oavsett värdet på prioritetsfaktorn skall följande fartyg i första hand prioriteras för inspektion:

1. Fartyg som har rapporterats av lots eller hamnmyndighet med anledning av brister som kan inverka menligt på fartygets säkra framförande (i enlighet med direktiv 93/75/EEG och artikel 13 i detta direktiv).

2. Fartyg som har underlåtit att fullgöra åliggandena i direktiv 93/75/EEG.

3. Fartyg som har varit föremål för rapport eller anmälan från en annan medlemsstat.

4. Fartyg som har varit föremål för rapport eller klagomål från befälhavaren, en ombordanställd eller annan person eller organisation med ett legitimt intresse av fartygets säkra drift, boende- och arbetsförhållanden ombord eller förhindrande av förorening, om inte den berörda medlemsstaten bedömer att rapporten eller klagomålet är helt utan grund. Identiteten på den person som lämnat in rapporten eller klagomålet får inte lämnas ut till det berörda fartygets befälhavare eller ägare.

5. Fartyg som

- har varit inblandat i en kollision, grundstötning eller strandning på ingående till hamnen,

- har anklagats för en påstådd överträdelse av bestämmelserna om utsläpp av skadliga ämnen eller spillvatten,

- har manövrerats på ett oberäkneligt eller riskabelt sätt varvid trafikregleringsåtgärder antagna av IMO, eller säkra navigeringsmetoder och navigeringsförfaranden inte har följts, eller

- på annat sätt har framförts så att det innebär en fara för personer, egendom eller miljö.

6. Fartyg som under de senaste 6 månaderna av säkerhetsskäl har avstängts från sin klass.

II. Samlad prioritetsfaktor

Följande fartyg skall prioriteras för inspektion:

>Plats för tabell>

Med prioritetsfaktor avses det numeriska värde som tilldelas ett enskilt fartyg i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga och som visas i informationssystemet SIRENAC.

När den behöriga myndigheten fastställer hur fartygen i ovan nämnda förteckning skall prioriteras, skall den ta hänsyn till den ordning som den samlade prioritetsfaktorn anger. En högre prioritetsfaktor indikerar en högre prioritering. Prioritetsfaktorn är summan av tillämpliga prioritetsfaktorers värden (vilka anges ovan). Punkterna 5, 6 och 7 skall endast tillämpas för inspektioner som utförts under de senaste 12 månaderna. Den samlade prioritetsfaktorn får inte var mindre än summan av punkterna 4, 8, 9, 10, 11 och 12."

2. Bilaga II skall ändras på följande sätt:

1. Punkt 13 skall ersättas med följande:

"13. En kopia av dokumentet angående godkänd säkerhetsorganisation och certifikatet angående godkänd säkerhetsorganisation som utfärdats i enlighet med de internationella organisationsreglerna för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening (SOLAS, kapitel IX)."

2. Följande skall införas efter punkt 14:

"15. Dokument om överensstämmelse avseende särskilda krav för fartyg som transporterar farligt gods

16. Säkerhetscertifikat för höghastighetsfartyg och Trafiktillstånd för höghastighetsfartyg

17. Särskild förteckning, manifest eller utförlig lastplan för farligt gods

18. Fartygets loggbok över tester och övningar samt loggbok över inspektion och underhåll av livräddningsredskap och anordningar

19. Special Purpose Ship Safety Certificate

20. Mobile Offshore Drilling Unit Safety Certificate

21. För oljetankfartyg: protokoll över övervaknings- och kontrollsystemet för oljeutsläpp för senaste ballastresan

22. Mönstringslista, brandbekämpningsplan och för passagerarfartyg en skadekontrollplan

23. Shipboard Oil Pollution Emergency Plan

24. Survey Report File (för bulkfartyg och oljetankfartyg)

25. Rapporter från tidigare hamnstatskontrollinspektioner

26. Upplysningar om högsta A/A-ratio för ro-ro-passagerarfartyg

27. Dokument om tillstånd för transport av spannmål

28. Lastsäkringshandbok."

3. Bilaga III skall ersättas med följande:

"BILAGA III

EXEMPEL PÅ "OTVETYDIGA SKÄL" FÖR EN MER INGÅENDE INSPEKTION

(enligt artikel 6.3)

1. Fartyg som beskrivs i bilaga I, del I och II, punkterna II-3, II-4, II-5b, II-5c, II-8 och II-11.

2. Oljedagboken har inte förts på ett korrekt sätt.

3. Felaktigheter har uppdagats vid granskning av certifikat och andra dokument (se artikel 6.1 a och 6.2).

4. Indikationer på att besättningen inte förmår uppfylla kraven i artikel 8 i direktiv 94/58/EG av den 22 november 1994 om minimikrav på utbildning av sjöfolk (1).

5. Tecken på att lasthantering och annan hantering inte sker under säkra förhållanden eller i enlighet med IMO:s riktlinjer, t.ex. har förekomsten av syrekoncentration i inertgassystemets matningsledningar till lasttankarna högre gränsvärde än vad som är tillåtet.

6. Befälhavaren på ett oljetankfartyg kan inte förete protokoll över övervaknings- och kontrollsystemet för oljeutsläpp för senaste ballastresan.

7. En uppdaterad mönstringslista saknas eller besättningen har inte nödvändig kännedom om sina uppgifter i händelse av brand eller en order om att överge fartyget.

8. Utsändandet av falska nödalarmsignaler som inte har återkallats på riktigt sätt.

9. Avsaknad av väsentlig utrustning eller anordningar som krävs enligt konventionerna.

10. Ytterst ohälsosamma förhållanden ombord på fartyget.

11. Inspektörens allmänna intryck och iakttagelser att omfattande slitage eller brister vad gäller skrov eller konstruktion förekommer, vilket kan äventyra fartygets integritet vad gäller konstruktion, vatten- eller vädertäthet.

12. Uppgifter om eller belägg för att befälhavaren eller besättningen inte är förtrogen med väsentliga rutiner för fartygets handhavande vad gäller dess säkerhet eller förhindrande av förorening, eller att sådana rutiner inte har genomförts.(1) EGT L 319, 12.12.1994, s. 28."

4. Bilaga IV skall ersättas med följande:

"BILAGA IV

FÖRFARANDEN FÖR KONTROLL AV FARTYG

(enligt artikel 6.4)

1. Principer för säker bemanning (IMO resolution A.481(XII) och bilagor som är Innehållet i minimibemanningsbeslut (bilaga 1) och Riktlinjer för tillämpningen av principerna för säker bemanning (bilaga 2).

2. Bestämmelserna i den internationella koden för sjötransporter av farligt gods.

3. Internationella arbetsorganisationens (ILO) publikation: Inspektion av arbetsförhållanden ombord på fartyg i Riktlinjer för förfaranden.

4. Bilaga I: Hamnstatskontrollförfaranden till Parisavtalet (MOU)."

5. Bilaga VI skall ändras på följande sätt:

1. I introduktionen skall följande stycke läggas till:

"Om grunden för kvarhållande är skador till följd av en olycka som fartyget har råkat ut för på väg till en hamn skall inte beslut om kvarhållande utfärdas, under förutsättning att

1. vederbörlig hänsyn har tagits till kraven i regel I/11(c) i SOLAS 74 om anmälan till flaggstatsadministrationen, den utsedde inspektören eller den erkända organisationen som ansvarar för utfärdandet av det tillämpliga certifikatet,

2. befälhavaren eller redaren, innan fartyget anlöper hamnen, har överlämnat uppgifter till hamnstatskontrollmyndigheten om omständigheterna kring olyckan och de skador som har uppstått samt information om den anmälan till flaggstatens administration som krävs,

3. lämpliga avhjälpande åtgärder har vidtagits från fartygets sida och att dessa är till myndighetens belåtenhet,

4. myndigheten, efter att ha underrättats om att de avhjälpande åtgärderna har vidtagits, har försäkrat sig om att de brister som utgjorde en otvetydig fara för säkerhet, hälsa eller miljö har rättats till."

2. I punkt 3 skall följande läggas till:

"De brister som utgör grund för kvarhållande inom ramen för STCW 78 och som finns förtecknade under punkt 3.8 nedan är dock de enda grunderna för kvarhållande enligt denna konvention."

3. I punkt 3.2 skall följande läggas till:

"13. Allvarliga operativa brister, såsom beskrivs i avdelning 5.5 i bilaga I till MOU.

14. Besättningens antal, sammansättning eller certifiering överensstämmer inte med dokumentet om säker bemanning."

4. Punkt 3.8 skall ersättas med följande:

"1. Sjöfolket saknar certifikat, vederbörligt certifikat, giltig dispens eller skriftligt bevis för att en ansökan om intyg om erkännande har lämnats in till flaggstatens administration.

2. De i flaggstaten tillämpliga bestämmelserna om säker bemanning är inte uppfyllda.

3. Vakthållningen på brygga eller i maskinrum uppfyller inte de krav som flaggstaten ställer på fartyget.

4. I vakten saknas en person med behörighet att sköta den utrustning som är nödvändig för säker navigering, radiokommunikation i säkerhetssyfte eller för att förhindra förorening av havet.

5. Bevis saknas för att det finns yrkesmässig kompetens för att utföra de arbetsuppgifter som har tilldelats de ombordanställda och som rör fartygets säkerhet och förhindrande av förorening.

6. Personer som är tillräckligt utvilade och i övrigt tjänstgöringsdugliga saknas för den första vakten vid början av en resa och för följande avlösande vakter."