Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/6/EG av den 18 februari 2002 om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 067 , 09/03/2002 s. 0031 - 0045Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/6/EG

av den 18 februari 2002

om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Gemenskapen har infört en politik för att främja hållbara transporter, såsom sjöfarten, särskilt för att främja närsjöfarten.

(2) Att underlätta för sjöfarten är ett viktigt mål för gemenskapen för att ytterligare stärka sjöfartens ställning i transportsystemet som ett alternativ och komplement till andra transportsätt i dörr-till-dörr-transportkedjan.

(3) De dokumentationsförfaranden som krävs inom sjöfartssektorn har väckt oro och har ansetts utgöra ett hinder för att detta transportsätt utvecklas till dess fulla potential.

(4) I Internationella sjöfartsorganisationens konvention om förenkling av formaliteterna i internationell sjöfart, med senare ändringar, (nedan kallad IMO:s FAL-konvention) som antogs av den internationella konferensen om förenkling av formaliteterna vid sjöresor och sjötransporter den 9 april 1965 finns bestämmelser om en uppsättning förlagor till de standardiserade förenklingsformulären som fartygen skall använda för att uppfylla vissa rapporteringsskyldigheter när de ankommer till eller avgår från en hamn.

(5) De flesta av medlemsstaterna använder dessa förenklingsformulär men tillämpar inte på ett enhetligt sätt de förlagor som har föreskrivits inom ramen för IMO.

(6) Enhetlighet när det gäller formaten på de formulär som måste användas för ett fartyg som ankommer till eller avgår från en hamn bör förenkla dokumentationsförfarandena vid hamnanlöp och gynna utvecklingen av gemenskapssjöfarten.

(7) Det är därför lämpligt att införa ett erkännande av IMO:s förenklingsformulär (nedan kallade IMO:s FAL-formulär) på gemenskapsnivå. Medlemsstaterna bör erkänna att IMO:s FAL-formulär och informationskategorierna i dem utgör tillräckliga bevis för att ett fartyg har uppfyllt de rapporteringsformaliteter som dessa formulär är avsedda för.

(8) Erkännandet av vissa av IMO:s FAL-formulär, särskilt lastdeklarationen och, när det gäller passagerarfartyg, passagerarlistan, skulle emellertid leda till mer komplicerade rapporteringsformaliteter, antingen eftersom dessa formulär inte kan innehålla all nödvändig information eller eftersom det redan finns en väletablerad förenklande praxis. Ett obligatoriskt erkännande av dessa formulär bör därför inte införas.

(9) Sjöfarten utgör en världsomspännande verksamhet och införandet av IMO:s FAL-formulär i gemenskapen skulle kunna få till följd att de kommer att tillämpas i större utsträckning i hela världen.

(10) Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, nämligen att underlätta för sjöfarten, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför på grund av åtgärdens omfattning och verkningar bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(11) De åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Syftet med detta direktiv är att underlätta för sjöfarten genom att föreskriva en standardisering av rapporteringsformaliteterna.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Detta direktiv skall tillämpas vid ankomst till och/eller avgång från hamnar i gemenskapens medlemsstater på de rapporteringsformaliteter som anges i del A i bilaga I avseende ett fartyg, dess proviant, besättningens tillhörigheter, besättningslistan och, när det gäller fartyg med certifikat att transportera högst tolv passagerare, dess passagerarlista.

Artikel 3

Definitioner

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) IMO:s FAL-konvention: Internationella sjöfartsorganisationens konventionen om förenkling av formaliteterna i internationell sjöfart som antogs av den internationella konferensen om förenkling av formaliteterna vid sjöresor och sjötransporter den 9 april 1965.

b) IMO:s FAL-formulär: IMO:s standardiserade förlagor till förenklingsformulär i A4-format enligt föreskrifterna i IMO:s FAL-konvention.

c) Rapporteringsformalitet: den information som, när en medlemsstat så kräver, skall tillhandahållas eftersom den behövs av administrativa och förfarandemässiga skäl när ett fartyg ankommer till eller avgår från en hamn.

d) Fartyg: alla typer av sjögående fartyg för havstrafik.

e) Fartygets proviant: varor som skall användas ombord på fartyget, inbegripet konsumtionsvaror, varor för försäljning till passagerare och besättningsmedlemmar, bränsle och smörjmedel, dock ej fartygsutrustning och reservdelar.

f) Fartygsutrustning: alla andra artiklar ombord än fartygets reservdelar som skall användas ombord och som går att avlägsna men som inte kan konsumeras, inbegripet tillbehör såsom överlevnadsfarkoster, livräddningsutrustning, inventarier, fartygets utrustning och liknande föremål.

g) Fartygets reservdelar: alla föremål ombord på fartyget som är avsedda för reparation eller ersättning av delar av fartyget.

h) Besättningens tillhörigheter: kläder, vardagsartiklar och andra artiklar, vilket kan omfatta pengar, som tillhör besättningen och som medförs ombord.

i) Besättningsmedlem: en person som är anställd för att utföra arbete ombord under en resa som har med fartygets drift eller underhållsarbeten att göra och som finns upptagen på besättningslistan.

Artikel 4

Godtagande av formulären

Medlemsstaterna skall godta att de rapporteringsformaliteter som avses i artikel 2 är uppfyllda när den lämnade informationen är i enlighet med

a) de specifikationer som anges i delarna B och C i bilaga I, och

b) de motsvarande förlageformulär som anges i bilaga II med särskilda uppgiftskategorier.

Artikel 5

Ändringsförfarande

Alla ändringar av bilagorna I och II till detta direktiv och av hänvisningar till IMO:s instrument som görs för att få dem att stå i överensstämmelse med gemenskapsåtgärder eller åtgärder från IMO:s sida som har trätt i kraft skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 6.2, under förutsättning att sådana ändringar inte medför att direktivets tillämpningsområde utvidgas.

Artikel 6

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 12.1 i rådets direktiv 93/75/EEG(5).

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 7

Genomförande

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 9 september 2003. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa åtgärder skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar på det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 8

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 9

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 februari 2002.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

J. Piqué i Camps

Ordförande

(1) EGT C 180 E, 26.6.2001, s. 85.

(2) EGT C 221, 7.8.2001, s. 149.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 25 oktober 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT) och rådets beslut av den 7 december 2001.

(4) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5) EGT L 247, 5.10.1993, s. 19. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/74/EG (EGT L 276, 13.10.1998, s. 7).

BILAGA I

DEL A

Förteckning över de rapporteringsformaliteter som avses i artikel 2 beträffande fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater

1. IMO:s FAL-formulär 1, Allmän deklaration

Den allmänna deklarationen skall utgöra det grundläggande dokument vid ankomst och avgång, genom vilket den information om fartyget som krävs av den berörda medlemsstatens myndigheter tillhandahålls.

2. IMO:s FAL-formulär 3, Proviantdeklaration

Proviantdeklarationen skall utgöra det grundläggande dokument vid ankomst och avgång, genom vilket den information om fartygets proviant som krävs av den berörda medlemsstatens myndigheter tillhandahålls.

3. IMO:s FAL-formulär 4, Deklaration om besättningens personliga egendom

Besättningsdeklarationen skall utgöra det grundläggande dokument, genom vilket den information om besättningens tillhörigheter som krävs av den berörda medlemsstatens myndigheter tillhandahålls. Den skall inte krävas vid fartygets avgång.

4. IMO:s FAL-formulär 5, Besättningslista

Besättningslistan skall utgöra det grundläggande dokument genom vilket den berörda medlemsstatens myndigheter får information om antalet besättningsmedlemmar och besättningens sammansättning vid fartygets ankomst och avgång. När myndigheterna kräver information om besättningen ombord på ett fartyg vid dess avgång skall en kopia av samma besättningslista som presenterades vid fartygets ankomst godtas vid avgången om den har undertecknats på nytt och påtecknats för att alla ändringar som har skett skall påvisas beträffande antalet besättningsmedlemmar eller sammansättningen av besättningen.

5. IMO:s FAL-formulär 6, Passagerarlista

När det gäller fartyg med certifikat att transportera högst tolv passagerare skall passagerarlistan utgöra det grundläggande dokument som ger den berörda medlemsstatens myndigheter information om passagerarna vid ett fartygs ankomst och avgång.

DEL B

Konventionsstater

1. IMO:s FAL-formulär 1, Allmän deklaration

Den berörda medlemsstatens myndigheter skall godta en allmän deklaration som antingen är daterad och undertecknad av befälhavaren, skeppsklareraren eller någon annan person som befullmäktigats av befälhavaren eller som bestyrkts på ett sätt som godtas av den berörda myndigheten.

2. IMO:s FAL-formulär 3, Proviantdeklaration

Den berörda medlemsstatens myndigheter skall godta en proviantdeklaration som antingen är daterad och undertecknad av befälhavaren eller ett annat fartygsbefäl som har befullmäktigats av befälhavaren och som personligen har kännedom om fartygets proviant eller som bestyrkts på ett sätt som godtas av den berörda myndigheten.

3. IMO:s FAL-formulär 4, Deklaration om besättningens personliga egendom

Den berörda medlemsstatens myndigheter skall godta en besättningsdeklaration som antingen är daterad och undertecknad av befälhavaren eller ett annat fartygsbefäl som har befullmäktigats av befälhavaren eller bestyrkts på ett sätt som godtas av den berörda myndigheten. Myndigheterna i den berörda medlemsstaten får även kräva att varje besättningsmedlem skall skriva sin namnteckning, eller om han/hon inte är skrivkunnig, sätter sitt märke på den del av deklarationen som avser dennes tillhörigheter.

4. IMO:s FAL-formulär 5, Besättningslista

Den berörda medlemsstatens myndigheter skall godta en besättningslista som antingen är daterad och undertecknad av befälhavaren eller ett annat fartygsbefäl som har befullmäktigats av befälhavaren eller som bestyrkts på ett sätt som godtas av den berörda myndigheten.

5. IMO:s FAL-formulär 6, Passagerarlista

När det gäller fartyg med certifikat för transport av högst tolv passagerare skall den berörda medlemsstatens myndigheter godta en passagerarlista som antingen är daterad och undertecknad av befälhavaren, skeppsklareraren eller någon annan person som befullmäktigats av befälhavaren eller som bestyrkts på ett sätt som godtas av den berörda myndigheten.

DEL C

Tekniska specifikationer

1. Formaten på IMO:s FAL-formulär skall så långt som det är tekniskt möjligt följa de proportioner som förlagorna i bilaga II har. Formulären skall tryckas på särskilda pappersblad i A4-storlek (210 × 297 mm) och i upprätt pappersläge. Åtminstone en tredjedel av utrymmet på baksidan av formulären skall reserveras för den berörda medlemsstatens myndigheter.

Vid godtagande av IMO:s FAL-formulär skall de standardiserade förenklingsformulärens format och layout som rekommenderas och återges av IMO inom ramen för IMO:s FAL-konvention som trädde i kraft den 1 maj 1997 anses vara likvärdiga med de format som återges i bilaga II.

2. Den berörda medlemsstatens myndigheter skall godta information som tillhandahålls på ett läsbart och förståeligt sätt, bl.a. genom formulär som ifyllts med bläck eller med en penna med beständig skrift och formulär som framställts genom automatisk databehandling.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av metoder för dataöverföring på elektronisk väg skall en medlemsstat som godtar ett fartygs rapportering av information i elektronisk form godta informationsöverföringen om den gjorts genom elektronisk databehandling eller teknik för informationsutbyte som överensstämmer med internationell standard, förutsatt att överföringen är läsbar och förståelig och innehåller den erforderliga informationen.

Medlemsstaterna får därefter behandla de erhållna uppgifterna i den form som de anser lämpligt.

BILAGA II

Förlagor till IMO:s FAL-formulär som det hänvisas till i artikel 4 och bilaga I

>PIC FILE= "L_2002067SV.003701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002067SV.003901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002067SV.004101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002067SV.004301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002067SV.004501.TIF">